ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:... جسارت در کنجکاوی ، چون تیغ هردو لبه ای است که در ادبی عین ادب است و در جائی همچون بی ادبی ... !
ساری,گاهنوشته های محمود زارع
... باید حد بشناسی و حرمت حدود را نگاهبان باشی ... هرچند که فشار کنجکاوی بسُراندت به راه فضولی و قدم در جاده جسارت ... بل امتحانی در حدود محدود شده ... !!
 
بسیار آدمیان لغزیده اند ! بسیار خواهند بچشند تا خود تجربتی کرده باشند و ببینند تا با دیده گانی حریص بعاریت گرفته خویش ... به حظّ بصر... ؟!!

یا ... ! لکن کتاب نموده اند که تو لازم نداری که خود به تجربه حدود تحدید شده بنشینی ... !

آن ناهی رئوف از سر رحمت خویش چنین خط و نشانی را برایت ترسیم فرموده است !

محمود چه می گوید ؟! که خویش در تقصیر دادن به دیوار نواهی دستی دراز در محضر دادار حکیم و کریم بکار گرفته است ! ...


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.