ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:جمله مشهور کانت درباره هیوم که گفت : مرا از خواب جزمی بیدار کرد؛ در زمانی بود که کانت درساری,گاهنوشته های محمود زارع بررسی نظر هیوم آنجا که اعلام داشت " رابطه بین علت و معلول ضروری قطعی نیست بلکه عادتی و محصول تجربه است"...

دایوید هیوم شدیدا متاثر از جان لاک یک مادی گرای محض است که هیچ درکی را خارج از تجربه و برخورد یک از حواس ما با آنها را نمی پذیرد. آنجا هم که در توصیف بسیاری از روابط کم می آورد آنها را محصول تداعی معانی و حتی عادتهای بشری میداند. البته اینجا چندان روشن و تجربه گرا نمیتواند نظرش را اثبات کند.

وی فلسفه خویش را بخصوص نظریه پیرامون علیت خویش را - که ضرورتا برمبنای دریافتهای ذهنی باید باشد - بر اساس ادراکات ذهنی دوگانه ( انطباع " درک حسی مستقیم چه ظاهری چه باطنی که در اثر برخورد مستقیم حواس با محسوس موجود میشوند " و تصور " باقیمانده شکل ضعیف شده محسوس بکمک حافظه " ) بنا نموده بود.

البته هیوم با دسته بندی همین دو مبنا به بسیط و مرکب ( ساده و ترکیبی) انطباع را قویتر از تصور فرض کرده و معتقد است که همیشه ضعیف به قوی باید برگردد بعبارت دیگر تصورات به انطباعات باید بازگردند زیرا در غیر اینصورت واقعیتی در خارج نخواهند داشت و صرفا یک ساخته ذهنی موهوم هستند !


ادامه مطلب .....


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.