چشم به راه ......... طالبان علم بدانند : « همه چیز زیر سر نور است » مــرد بایـد كـه بــوى تانـد بــرد ! ورنه عالم پر از نسیم صباست‏ تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمـــان کارها دشـوار نیست http://mzare.mihanblog.com 2017-11-20T10:15:37+01:00 text/html 2017-11-16T21:10:19+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره حجر 02 (376) http://mzare.mihanblog.com/post/3493 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3491" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>«<font color="#CC0000">وَ إِنْ مِنْ شَیْ‏ءٍ إِلَّا عِنْدَنا خَزائِنُهُ</font>» الآیة...، <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="https://static.asset.aparat.com/lp/16463815-5831-l.jpg" target="_blank" title="فرشتگان"><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16463815-5831-l.jpg" alt="فرشتگان امر حق آورند" width="434" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="271"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2"><font color="#FF0000">خزائن اللَّه فى الارض قلوب العارفین</font>، خداى را جلّ جلاله در زمین خزینها است و آن خزینها دلهاى عارفانست و سرّهاى مریدان، و آنكه در آن خزینها درهاست شب افروز و ودیعتهاى گران مایه و بدان آراسته و نگاشته، <br><b>بعضى </b>بلطایف علم آراسته: دلهاى عالمانست، <br><b>بعضى </b>بحقایق عقل نگاشته: دلهاى عابدانست، <br><b>بعضى </b>ببدایع سرّ پرداخته: دلهاى عارفانست. <br>آن گه مهر ربوبیّت بر آن نهاده و در صدف قدم بسته كه:<font color="#CC0000"> قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرّحمن</font>.</font><font size="2"></font></div> text/html 2017-11-16T18:57:11+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع آیت خاص فضیلت محمد (ص) http://mzare.mihanblog.com/post/2565 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><a href="http://mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری , گاهنوشته های محمود زارع">وَ إِذْ أَخَذَ اللَهُ مِیثاقَ النَبِیِینَ</a> الآیة... <font size="1" color="#FF0000">(*)</font> <font color="#336666">در همه قرآن هیچ آیت نیست در بیان فضیلت مصطفى (ص) تمامتر ازین آیت</font> كه وى را خاص است، كس را در آن شركت نه.<br></font><div align="center"><a href="http://mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="محمد(ص)"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/13007598-6714-l.jpg" alt="محمد (ص)" width="469" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="270"></a></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>ربّ العالمین دو عهد گرفت از خلق خویش، و دو پیمان ستد از ایشان: <br><font color="#CC0000">یكى </font>آنكه پیمان ستد از همه خلق بر خدایى و كردگارى خویش. چنان كه گفت: <font color="#CC0000">وَ إِذْ أَخَذَ رَبُكَ مِنْ بَنِی آدَمَ</font> الآیة.<br><font color="#CC0000">دیگر </font>آنكه: پیمان ستد از فریشتگان و پیغامبران بر نبوّت محمد (ص) و نصرت دادن وى، چنان كه گفت: <font color="#CC0000">وَ إِذْ أَخَذَ اللَهُ مِیثاقَ النَبِیِینَ</font> ... و این غایت تشریف است و كمال تفضیل كه نامش با نام خویش بزرگ كرد، و قدرش با قدر خود برداشت. <br><br>پیش از وجود محمد (ص) بچندین هزار سال فرمان آمد كه: یا جبرئیل! من دوستى خواهم آفرید، نام وى محمد (ص) , ستوده و نواخته من، نام او قرین نام من، قدر او برداشته لطف من، طاعت داشت او طاعت من، قول او وحى من، اتّباع او دوستى من.</font><br><font size="2" face="Mihan-Iransans"></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-11-16T18:53:16+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع اى مهتر كائنات! اى محمد (ص) نامت تا ابد جاودان http://mzare.mihanblog.com/post/2622 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans">قوله تعالى: <font color="#CC0000">یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا لا تَكُونُوا كَالَذِینَ كَفَرُوا</font>... <br>هم نواخت است و هم سیاست! هم كرامت و هم اهانت. مؤمنان را كرامت است و كافران را اهانت. دوستان را نواختست و دشمنان را سیاست. <br><br></font><div align="center"><a href="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/9641991-3895-l.jpg" target="_blank" title="محمد(ص)"><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/9641991-3895-l.jpg" alt="محمد (ص)" width="491" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="263"></a></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>میگوید: اى شما كه مؤمنان اید فرمان ما را گردن نهادگان، و دوستى ما را بجان و دل خواهان، چون كافران مباشید، و خوى ایشان مگیرید، و راه ایشان مروید! <br>ایشان بیگانگان اند و شما آشنایان، ایشان راندگان اند و شما خواندگان. <br>ایشان حزب شیطان اند و شیطان را مهمان: أُولئِكَ حِزْبُ الشَیْطانِ أَلا إِنَ حِزْبَ الشَیْطانِ هُمُ الْخاسِرُونَ. شیطان ایشان را مى خواند تا بدوزخ كشد و بكام خود كند، إِنَما یَدْعُوا حِزْبَهُ لِیَكُونُوا مِنْ أَصْحابِ السَعِیرِ. <br>و شما كه مؤمنان اید حزب خدااید، و خدا را مهمان!</font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-11-15T22:05:05+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع اهلیت و حاتم طایی http://mzare.mihanblog.com/post/3492 <div align="justify"><font size="2">بدترین آفت هر اجتماعی آنست که اِشغال جایگاهها متناسب با توانایی اشخاص نباشد!<br>بعض لباسها باندام و قواره کسان دیگری جور در نمی آید؛ یا اندام از لباس کوتاهتر است یا قواره از لباس کوچکتر !<br>در مصحف شریف این جایگاه با واژه امانات ذکر و تصریح شده است و حضرت حق امر (توجه نمایید امر؛ نه توصیه) فرمود که<a href="http://mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع"><font color="#CC0000"><b> امانات را به اهلش بسپارید</b></font> </a>!&nbsp; <b>(</b></font><b><font size="2"><span class="st"><font color="#009900">ان الله یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها</font>)</span></font></b></div><div align="justify"><font size="2"><span class="st"><br></span></font></div><div align="justify"><font size="2"><span class="st"></span>شما در هر کشوری هر نوع اختلال و ناکارآمدی را فقط و فقط زمانی می بینید که مسئولین آن کشور اهلیت لازم را برای تصدی جایگاههایی که دارند؛ ندارند!<br>در اینصورت است که هیچ امیدی به آینده <font color="#CC0000">تا زمانی که اهلیت همانند مصحف شریف ؛ مقدس شمرده نشود؛ نباید داشت</font>! و ... خلاصه هر که این بادیه را طی نکند حاتم نیست !<br><br><font color="#CC6600">در یک اثر قدیمی ماجرایی را خواندم که مختصرش چنین بود</font>:</font><font size="2"></font></div> text/html 2017-11-14T22:11:14+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره حجر 01 (375) http://mzare.mihanblog.com/post/3491 <div align="justify"><font size="2"><b>سورة الحجر</b>- مكیة</font></div><div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/1483" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">نکاتی تفسیری از النوبة الثانیة</a><br>سورة <b>الحجر </b>مكّى است، نود و نه آیتست و ششصد و پنجاه و چهار كلمت و دو هزار و هفتصد و شصت حرف و در این سوره نه<font color="#FF0000"> ناسخ است نه منسوخ</font> مگر دو نیمه آیت: «<font color="#FF0000">فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِیلَ</font>»، و دیگر «<font color="#FF0000">وَ أَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِینَ</font>». این هر دو بآیه قتال منسوخست. <br></font><div align="center"><br></div><div align="center"><a href="https://static.asset.aparat.com/lp/16461432-2104-l.jpg" target="_blank" title="سرگرم در آرزو"><img src="https://static.asset.aparat.com/lp/16461432-2104-l.jpg" alt="سرگرمی آرزو" width="439" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="349"></a></div><div align="center"><br></div><font size="2">«<b>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ</b> <font color="#FF0000">الر تِلْكَ آیاتُ الْكِتابِ</font>» <br>مى‏گوید این حروف آیات كتاب خداوند تبارك و تعالى است، كتاب قرآن كه پیدا كننده احكامست: «یبین الرشد من‏ الغى و الهدى من الضلال» باین قول كتاب قرآنست و قرآن كتاب ... باین قول معنى آنست كه این آیات آیات كتاب خداوند تعالى است، آن كتابها كه پیش از قرآن فرو آمده بپیغمبران، آن گه گفت: «وَ قُرْآنٍ مُبِینٍ» اى و آیات قرآن مبین. مى‏گوید آیات كتب پیشینه است و آیات قرآن مبین در معنى همه یكسان و همه كلام خداوند جهان.<br><br>«<font color="#FF0000">رُبَما یَوَدُّ</font>» <br>... مفسران سه قول گفته ‏اند: <br></font></div><font size="2"></font> text/html 2017-11-11T21:25:18+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره ابراهیم 07 (374) http://mzare.mihanblog.com/post/3490 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3481" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>« <font color="#CC0000">وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِناً</font> » <br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16456938-1891-l.jpg" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16456938-1891-l.jpg" alt="وعده خدا تخلف نمیکند" width="453" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="297"></a></font></div><div align="justify"><font size="2">ابراهیم (ع) درین آیت از حق دو چیز خواست: <br><b>یكى </b>امن مكّه از استیلاء دشمن، <br><b>دیگر </b>امن دل از غلبه سلطان هوا، <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">گفت بار خدایا این شهر مكه را حرمى گردان ایمن كه هیچ جبّارى را بر آن دست نبود و هیچ كس را درو ترس نبود، رب العالمین دعاء وى اجابت كرد و آن را حرمى ساخت مبارك و جاى امن، چنانك گفت: « <font color="#3333FF">مَثابَةً لِلنَّاسِ وَ أَمْناً </font>» هرگز هیچ جبّارى را در آن دست نه و هر كس كه شود در آن حرم از آدمى و غیر آدمى، از صید وحشى و مرغ هوایى او را بیم نه. <br><br>و امن دل كه خواست از روى اشارت آنست كه گفت: « <font color="#CC0000">وَ اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ </font>»، هر چه ترا از حق باز دارد آن صنم تو است و هر چه دلت بدان گراید و نگرد جز از حق آن هواء تو است، و ربّ العزّه میگوید: «<font color="#3333FF">أَ فَرَأَیْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ</font>».<br><br>یكى را مالى و تجارتى در پیش، یكى را زن و فرزند در پیش، <br>یكى را جاه و حشمت در پیش، <br>یكى در بند حرمت پارسایى و خویشتن دارى بمانده و از آنجا قدم بر نگرفته، <br>یكى طاعت و عبادت قبله خود ساخته و نگرستن بدان و تكیه بر آن حجاب راه وى گشته، <br>و ربّ العالمین مى‏گوید: « <font color="#990000">وَ تُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِیعاً أَیُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ</font>» <br>اى شما كه مؤمنانید، اگر مى‏خواهید كه دلهاتان حرم نظر خود گردانم و از حجاب قطعیت ایمن دارم، یكبارگى روى بما نهید و از همه بر گردید، <br>یك بار با راه خود مى‏خواند بزبان صنایع تحقیق آشنایى را، <br>یك بار با خود مى‏خواند بزبان كشف تأكید دوستى را، <br>مى‏گوید: یكبارگى با وى پردازید از خود شناخت حقّ وى را، چشم فرا كنید از طاعت خود دیدار منّت وى را، باز رهید از هستى خود چشیدن دوستى وى را، این بود كه ابراهیم مى‏خواست بآنچ گفت: « <font color="#3333FF">اجْنُبْنِی وَ بَنِیَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنامَ</font> ».<br><br><font color="#CC0000"><b>جعفر صادق (ع) </b></font>در تفسیر این آیت گفت: <br></font></div><font size="2"></font> text/html 2017-11-11T20:54:04+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره ابراهیم 06 (373) http://mzare.mihanblog.com/post/3489 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3481" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">بعضی نکات تفسیری از النوبة الثانیة</a><br>«<font color="#FF0000">رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِیراً</font>» <br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16456932-6387-l.jpg" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16456932-6387-l.jpg" alt="دیگرپرستان همان بت پرستانند" width="438" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="322"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">گفته ‏اند كه اضلال اصنام آنست كه شیطان در دهنهاى ایشان شود و آواز دهد و كافران بآن گمراه شوند، <br>...<br>«<font color="#FF0000">رَبَّنا إِنِّی أَسْكَنْتُ مِنْ ذُرِّیَّتِی</font>»<br><b>تاریخیان </b>گفتند: میان <b>طوفان نوح</b> و <b>مولد ابراهیم</b> (ع) هزار و دویست و شصت و سه سال بود و ابراهیم را در عهد نمرود بن كنعان زادند و پس از آنك ربّ العزّه او را از آتش نمرود خلاص داد از ناگرویدگان و دشمنان دین اعراض كرد و لوط با وى بود و ساره زن وى و جمعى مؤمنان باعلاء كلمه حق كوشیدند و از كفر و كافران بیزارى گرفتند، چنانك ربّ العزّه از ایشان حكایت كرد كه ایشان گفتند: <br>«إِنَّا بُرَآؤُا مِنْكُمْ وَ مِمَّا تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ كَفَرْنا بِكُمْ» <br></font></div><font size="2"></font> text/html 2017-11-10T21:03:02+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره ابراهیم 05 (372) http://mzare.mihanblog.com/post/3486 <div align="justify"><font size="2">النوبة الثالثة<br>«<font color="#FF0000">وَ أُدْخِلَ الَّذِینَ آمَنُوا</font>» <br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16455570-5132-l.jpg" target="_blank" title="رهبرانی که قوم خود بهلاکت برند"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16455570-5132-l.jpg" alt="رهبرانی که قوم خود بهلاکت برند" width="469" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="300"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2"><b>معنى آنست كه</b> مؤمنان و دوستان را فردا به بهشت فرود آرند در آن سراى پیروزى و نعیم باقى و ملك جاودانى، امّا ظاهر لفظ ادخل آنست كه این حكم راندند روز اوّل در عهد ازل و مؤمنان را آن روز ببهشت فرو آوردند كه این حكم راندند، نه خواستى تو است كه مى‏دروا كند، <br>كرده ازلیست كه مى آشكار كند، نه امروزشان مى‏نوازد كه در ازلشان نواخته است و این كار پرداخته، <br><b>عابد </b>همه نظاره ابد كند، بیم وى از آن بود كه تا فردا با من چه كنند، <br><b>عارف </b>همه نظاره ازل كند، سوزش همه آن بود كه در ازل با من چه كرده‏ اند، <br>او كه در ابد نگرد همه ركوع و سجود بیند، <br>او كه در ازل نگرد همه وجد و وجود بیند، از دیدار خود غایب بود، نه خود را بیند نه از خود، بلكه همه حق را بیند و حق را داند، <br>او كه به ابد نگرد هر چه بدو دهند قبول كند و بآن قانع شود، و او كه بازل نگرد نه هیچیز قبول كند نه بهیچ خلعت قانع شود، اگر هر چه در كونین خلعتست او را بآن بیارایند هر لحظتى كه بر آید برهنه ‏تر بود، و اگر كلّ كون مائده ‏اى سازند و پیش دل وى نهند وى را از آن نزل چاشنى نیاید. <br></font></div><font size="2"></font> text/html 2017-11-10T20:49:50+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره ابراهیم 04 (371) http://mzare.mihanblog.com/post/3485 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3481" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">بعضی نکات تفسیری از النوبة الثانیة</a><br>«<font color="#CC0000">وَ أُدْخِلَ الَّذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَّالِحاتِ</font>» <br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16455568-8221-l.jpg" target="_blank" title="کلمه خبیثه"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16455568-8221-l.jpg" alt="کلمه خبیثه" width="460" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="311"></a></font></div><div align="justify"><font size="2">آیت پیش وصف الحال كافران و بیگانگانست و مآل و مستقرّ ایشان و این آیت حكایت حال مؤمنانست و سرانجام كار ایشان مى‏گوید پس از آنك كار شمار برگزاردند و مرگ را گشتند هر كس را سزاى خویش دهند و بمستقرّ خود فرود آرند، دشمنان را بدوزخ و دوستان را ببهشت، آن گه بهشت را صفت كرد گفت: «تَجْرِی مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهارُ».<br>...<br>«<font color="#FF0000">خالِدِینَ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ</font>» <br>اذن اینجا امرست و اطلاق و این رده معتزلیان و قدریان است كه ایشان معنى اذن علم مى‏گویند از بیم آن كه در آن آیت كه: «وَ ما كانَ لِنَفْسٍ أَنْ تُؤْمِنَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ» خلاف معتقد ایشان بر ایشان لازم آید اگر بر اطلاق حمل كنند، و اگر چنانست كه ایشان مى‏گویند كه اذن بمعنى علم است درین آیت كه: «خالِدِینَ فِیها بِإِذْنِ رَبِّهِمْ» پس كسى دیگر ایشان را در بهشت مى‏آرد نه اللَّه و نه بفرمان اللَّه و این كفر صریحست <br></font></div><font size="2"></font> text/html 2017-11-08T22:15:03+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع حاتم طائی حسینی (زیباترین تصاویر عالم در اربعین) http://mzare.mihanblog.com/post/2614 <div align="center"><font size="2" face="Mihan-Iransans">بدون شرح <br><br><img src="http://s6.picofile.com/file/8225831068/karbala_hussini_www_mzare_ir_.jpg" alt="حاتم طائی حسینی" width="356" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="458"><br></font></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-11-07T22:35:16+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع هر حیوانی ؛ آدمی نیست ! http://mzare.mihanblog.com/post/1677 <div align="justify"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><font size="2"><a href="http://www.mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشتهای محمود زارع">ساری گاهنوشتهای محمود زارع</a><font style="">:</font></font></font></font><font color="#666666">...</font></font></font></font></font></font></font></font></font></font>در مجالس صدوق (ره ) از حضرت <font color="#CC0000"><b>عیسى بن مریم</b></font> علیهماالسلام روایت است كه :<br>آن حضرت در میان بنى اسرائیل بپا خواست و فرمود:<br><br></font><div align="center"><img src="http://static5.cloob.com//public/user_data/album_photo/4550/13649952-b.jpg" alt="ساری,گاهنوشته های محمود زارع" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0"></div><font size="2"><br>اى بنى اسرائیل <font color="#CC0000">براى جاهلان حدیث حكمت نخوانید كه به حكمت ستم كرده اید</font>، و حكمت را از اهلش باز ندارید كه به آنان ستم نموده اید، و ظالم را در ظلمش یارى ندهید كه فضل شما تباه خواهد شد<br><br>و غزالى نیز در احیا مى گوید كه :<br>روزى رسول خدا صلى الله علیه و آله : با حذیفه اسرار الهى و از <b><font color="#FF0000">توحید </font></b>تلقین مى كرد،<br>چون <b>عمر </b>آمد آن حضرت ساكت شد،<br>عمر گفت : یارسول الله آن چه مى فرمودى بفرما،<br>آن حضرت فرمودند: <span style="background-color: rgb(255, 255, 153);"><font color="#000099">ان العسل یضر الرضیع</font></span> . ... « <font color="#CC0000">عسل برای شیرخواره مضر است !!</font>! » <br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-11-07T22:11:12+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تیغ برّان گر به دستت داد روزی روزگار http://mzare.mihanblog.com/post/3484 <div align="justify"><div align="center"><font size="2" color="#CC0000">تیغ تیزی گربه دستت داد روزی&nbsp; ، روزگار<br>هرچه می خواهی ببر اما نبر نان کسی ...</font><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://images.persianblog.ir/942952_R3DTIrBz.jpg" alt="نان برّ ها" width="402" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="302"></font></div><font size="2">این بیت به ظاهر ساده و بدون ارایه ی آن چنانی برای هر شنونده ی صاحب دلی ، عبرت آموز است و دل نشین . نمی دانم اولین بار که این بیت را شنیده ام چه زمانی بوده است . به یقین در دوران قبل از نوجوانی ام باید باشد که پیوسته درمد نظرم بوده است . گرچه&nbsp; خوشبختانه در موقعیتی نبوده ام که&nbsp; روزگار «تیغ تیز» و یا حتی «کندی » در دستم بگذارد . وهمیشه از این جهت شکر گزار بوده ام واین بیت زیبای حافظ را با خود زمزمه کرده ام که می فرماید: <br></font><div align="center"><font size="2" color="#CC0000">&nbsp;از آن دارم به بازویم بسی شکر<br>که زور مردم آزاری ندارم.</font><font size="2"></font></div></div> text/html 2017-11-06T19:12:30+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره ابراهیم 03 (370) http://mzare.mihanblog.com/post/3483 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3481" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>«<font color="#339999">قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِی اللَّهِ شَكٌّ» كیف یشكّ فى توحیده من لا یتصرّف الّا بتصریفه و تدبیره، بل كیف یبسر جلال قدره الّا من كحله بنور برّه و لطفه</font>. <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16449919-7907-l.jpg" target="_blank" title="خلق تازه الهی"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16449919-7907-l.jpg" alt="خلق تازه" width="466" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="290"></a></div><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">تا سرمه عنایت بمیل هدایت در دیده تو نكشد، آیات و روایات قدرت او نبینى و عجایب و بدایع فطرت او نشناسى، تعجّب همى‏ كردند رسولان كه خود در آفرینش كسى باشد كه در وحدانیّت و فردانیّت خداوند ذو الجلال بگمان بود، پس از آن آنك كلیّات و جزئیات در كون و كائنات همه دلیلست و گواه بر یكتایى و بى همتایى او:<br><br></font><div align="center"><font size="2" color="#FF6600">مرد باید كه بوى تاند برد</font><font color="#FF6600"><br><font size="2">و رنه عالم پر از نسیم صباست‏</font></font><br></div><font size="2"><br>لكن زهر افعى چون مستولى گردد بر جان بیچاره ‏اى هزار خروار تریاق سود نكند، من اسقطته السّوابق لم تنعشه اللّواحق، <br>اوّل نمودن است پس دیدن، اوّل نمایش است پس روش، <br>تا ننماید نه بینى، تا نخواند نروى، <br></font></div><font size="2"></font> text/html 2017-11-06T18:55:44+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره ابراهیم 02 (369) http://mzare.mihanblog.com/post/3482 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3481" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">بعضی نکات تفسیری از النوبة الثانیة</a><br>«<font color="#FF0000">قالَتْ رُسُلُهُمْ أَ فِی اللَّهِ شَكٌّ</font>»</font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16449918-9239-l.jpg" target="_blank" title="اعمال کافران مثل خاکستر"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16449918-9239-l.jpg" alt="اعمال کافران همچو خاکستر است" width="521" vspace="0" border="0" align="bottom" hspace="0" height="346"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">این آیت جواب كافرانست كه مى‏ گفتند: «<font color="#CC0000">إِنَّا لَفِی شَكٍّ مِمَّا تَدْعُونَنا إِلَیْهِ مُرِیبٍ</font>» و استفهام بمعنى انكارست ...<br>ابتدا مى‏گوید در هستى و یكتایى و بى همتایى اللَّه در گمان مباشید و یقین دانید كه اوست یگانه خداوند بى نظیر و بى مانند، آفریدگار آسمان و زمین، چون مى دانید بى گمان كه آفریدگار كائنات اوست، پس بى گمان بدانید كه معبود و خداوند اوست، ...<br>... <br>«وَ ما كانَ لَنا أَنْ نَأْتِیَكُمْ بِسُلْطانٍ» این<b> جواب ایشانست كه</b> گفتند: «فَأْتُونا بِسُلْطانٍ مُبِینٍ».<br>...<br>«<font color="#FF0000">وَ اسْتَفْتَحُوا</font>»<br><b>قومى گفتند</b> این ضمیر كافران است و استفتاح ایشان عذاب خواستن است كه مى‏گفتند: «فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ عَجِّلْ لَنا قِطَّنا ائْتِنا بِما تَعِدُنا ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِیمٍ».</font><font size="2"></font></div> text/html 2017-11-04T21:25:21+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره ابراهیم 01 (368) http://mzare.mihanblog.com/post/3481 <div align="justify"><font size="2"><b>&nbsp;سورة ابراهیم</b> – <font color="#FF0000">مكیة</font><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16447145-1171-l.jpg" target="_blank" title="شکر نعمت"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16447145-1171-l.jpg" alt="شکر نعمت" hspace="0" height="301" width="264" vspace="0" border="0" align="left"></a><br><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/1483" target="_blank" title="چشم به راه؛گاه نوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>«<font color="#FF0000">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ</font>» ... <br></font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2"><b>اللَّه </b>است قادر و قدیم مستوجب قدم، رحمن است قاهر و عظیم مستحق عظم، رحیم است غافر و حلیم سزاء فضل و كرم، اى مهیمن اكرم و اى مفضل ارحم، اى محتجب بجلال متجلّى بكرم، به باقرب تو اندوه است نه با یاد تو غم.<br><br><font color="#FF6600">چشمى كه ترا دید شد از درد معافا<br>جانى كه ترا یافت شد از مرگ مسلم</font><br><br>كار آنست كه تو در گرفتى، راه آنست كه تو نمودى، قسمت آنست كه تو كردى پیش از لوح و پیش از قلم، قضا قضاء تو و خواست خواست تو و حكم حكم تو، حكم دیگران همه میل است و ستم ...<br><br>اللَّه است آفریدگار جهانیان، رحمن است روزى گمار همگان، رحیم است آمرزگار مؤمنان، <br>اللَّه است آفریننده بى نظیر، رحمن است پروراننده و دست گیر، رحیم است آمرزنده و عذر پذیر، <br>هر چند كه خردبین است عظیم و بزرگوار است، هر چند كه سخت گیر است فرا گذار و آسان گذارست، <br>در صفت عزّت وى هم نور و هم نار است، بنار عزّت قومى را مى‏گدازد، بنور عزّت قومى را مى‏ نوزاد، <br>آن سوخته را بعدل خود در ظلمات كفر مى‏دارد، و آن نواخته را بفضل خود بدعوت مصطفى (ص) و بنور قرآن راه مى‏نماید و از تاریكى بیگانگى به روشنایى آشنایى مى‏آرد، اینست كه ربّ العالمین گفت: <br></font></div><font size="2"></font>