ساری ......... طالبان علم بدانند : « همه چیز زیر سر نور است » تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمـــان کارها دشـوار نیست آنانی را که دوست دارم " دل " هاشان را بوییده ام ...... از رهنمونی " بــو " غفلت مــورزیـد ؛ " راه " را , درست می نمـاید ! http://mzare.mihanblog.com 2017-05-24T03:50:56+01:00 text/html 2017-05-23T19:29:09+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 29 (253) http://mzare.mihanblog.com/post/3280 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3276" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: <font color="#CC0000">وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ </font><br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16148678-4350-l.jpg" target="_blank" title="گناه آشکار و پنهان"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16148678-4350-l.jpg" alt="" width="328" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="462"></a></div><font size="2"><br>بدان كه رب العزّة جل جلاله، و تقدست اسماؤه، و تعالت صفاته، و توالت آلاؤه و نعماؤه، بجلال قدرت و كمال عزت خلق را بیافرید، و بلطافت صنعت و نظر حكمت و كرم بى‏نهایت ایشان را تربیت كرد، و نعمتهاى بى‏نهایت هم از روى ظاهرهم از روى باطن بر ایشان تمام كرد، گفت: <br>«<font color="#3333FF"> وَ أَسْبَغَ عَلَیْكُمْ نِعَمَهُ ظاهِرَةً وَ باطِنَةً </font>». <br>آن گه از بنده شكر نعمت درخواست، گفت: <br>« <font color="#3333FF">وَ اشْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ إِیَّاهُ تَعْبُدُونَ</font> ». <br>اگر شرط بندگى مى‏نمائید، شكر نعمت بجاى آرید، و نعمت خداوند خویش را در مخالفت او نه در ظاهر نه در باطن بكار مدارید. <br>اینست كه گفت جل جلاله: وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ. </font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-23T18:59:54+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 28 (252) http://mzare.mihanblog.com/post/3278 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3276" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى </a>/ قوله تعالى: <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16148677-6853-l.jpg" target="_blank" title="گماشتن گناهکاران بزرگ در شهرها"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16148677-6853-l.jpg" alt="جولان گناهکاران بزرگ در شهرها" width="569" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="319"></a></div><font size="2"><br><font color="#FF0000">وَ ذَرُوا ظاهِرَ الْإِثْمِ وَ باطِنَهُ </font>گذارید آشكاراى حرام و بزه و نهان آن <font color="#FF0000">إِنَّ الَّذِینَ یَكْسِبُونَ الْإِثْمَ</font> ایشان كه كار با بزه میكنند <font color="#FF0000">سَیُجْزَوْنَ </font>بد پاداش دهند ایشان را <font color="#FF0000">بِما كانُوا یَقْتَرِفُونَ</font> (120) بآنچه میكردند.<br><br><font color="#FF0000">وَ لا تَأْكُلُوا </font>و مخورید <font color="#FF0000">مِمَّا لَمْ یُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَیْهِ</font> از آن چیز كه خداى را نام یاد نكردند بر كشتن آن <font color="#FF0000">وَ إِنَّهُ لَفِسْقٌ </font>كه خوردن آن حرام است و بیرون شد از طاعت دارى <font color="#FF0000">وَ إِنَّ الشَّیاطِینَ</font> و دیوان <font color="#FF0000">لَیُوحُونَ إِلى‏ أَوْلِیائِهِمْ</font> سخنان آراسته كژ مى ‏اوكنند بدلها و گوشهاى دوستان خویش <font color="#FF0000">لِیُجادِلُوكُمْ </font>تا بآن با شما پیكار كنند <font color="#FF0000">وَ إِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ </font>و اگر شما ایشان را فرمان برید و بایشان پى برید<font color="#FF0000"> إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ</font> (121) شما همچون ایشان با من انباز گیرندگان ‏اید.</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-23T03:59:36+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع فاصله از صاحبان قدرت شرط سلامت http://mzare.mihanblog.com/post/3277 <div align="justify"><font size="2">آورده اند که چون کار بقراط حکیم بالا گرفت و حکمت خود در بسیط عالم بسط کرد، عزلت اختیار کرد و در غاری رفت و هم آنجا تنها روزگار میگذاشت تا پادشاه وقت را علتی پدید آمد و طبیبان از معالجت عاجز شدند.<br>پس رسولی به بقراط فرستاده او را استدعا کرد تا ملک را معالجت کند. <br>بقراط امتناع نمود و نیامد. <br>وزیر، خود برفت تا مگر به قول او بیاید. و چون به نزدیک بقراط رسید او را دید در غاری مقام کرده و لباس خود از گیاه ساخته و غذایی از حشیش پرداخته. وزیر او را به حضرت ملک استدعا کرد. <br>بقراط گفت: من از سر مخالطت مردمان و خدمت پادشاهان برخاسته ام و در این گوشه عزلت اختیار کرده، نیایم بازگرد. <br>و هر چند که وزیر جهد کرد، بقراط به سخن وی التفات نکرد.<br>وزیر برنجید و از سر کراهیتی تمام گفت: <br>اگر تو خدمت ملوک توانستی کرد، تو را گیاه نبایستی خورد. <br>بقراط بخندید و گفت: <br>اگر تو گیاه بتوانستی خورد، تو را خدمت ملک نبایستی کرد. <br>و این کلمه جان حکمت و کان موعظت گشت که <font color="#CC0000">هر که بر خود پادشاه تواند بود، او را از بندگی کردن همه پادشاهان عار آید</font>.<br>"جوامع‏ الحکایات عوفى"<br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-21T15:26:55+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 27 (251) http://mzare.mihanblog.com/post/3276 <div align="justify"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3271" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br><font size="2">قوله تعالى: <font color="#CC0000">وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَیْهِمُ الْمَلائِكَةَ</font> الایة <br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16147946-6579-l.jpg" target="_blank" title="آیا غیر از خدا ؟!!"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16147946-6579-l.jpg" alt="افغیروالله ابیغا حکما" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="260" border="0" width="466"></a></div><font size="2"><br>مردودان حضرت را میگوید، و مطرودان قطیعت را كه: </font><br><font size="2">اگر ما فریشتگان آسمان را ازین مقرّبان و كروبیان، و سفره و بر ره، و رقباء قضا و قدر و امناء درگاه عزّت بزمین فرستیم، تا آن مهجوران را بما دعوت كنند، و از ما خبر دهند، و مردگان زمین را حشر كنیم، تا بر درگاه ما ارشاد كنند، و جمله حیوانات و جمادات و اعیان و اجرام مخلوقات، و صورت ذات مقدرات، و آحاد و افراد معلومات، همه را منطبق گردانیم، و بایشان فرستیم، تا آیت الهیت ما و اعلام ربوبیت ما بر ایشان عرضه كنند، و هر چه خبر بود همه ببینند و بدانند تا من كه خداوندم نخواهم، و ایشان را راه ننمایم، ایمان نیارند، و راه بشناخت ما نبرند. </font><br><br><font size="2">مشتى خاك را چه رسد كه حدیث قدم كند اگر نه عنایت قدیم و خواست آن كریم بود!<br><br></font><div align="center"><font size="2" color="#FF6600">دل كیست كه گوهرى فشاند بى‏تو</font><font color="#FF6600"><br><font size="2">و اللَّه كه خرد راه نداند بى‏تو</font><br><font size="2">یا تن كه بود كه ملك راند بى‏ تو</font><br><font size="2">جان زهره ندارد كه بماند بى‏ تو</font></font><br></div><br><font size="2">اعتقاد اهل سنت آنست كه تا رب العزة خود را با دل بنده تعریف نكند، و شواهد صفات قدیم در دل بنده ثبت نكند، بنده بشناخت وى راه نبرد. ...</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-21T15:13:49+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 26 (250) http://mzare.mihanblog.com/post/3274 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3270" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a> / قوله تعالى: <br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16140138-9936-l.jpg" target="_blank" title="لطیف آگاه"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16140138-9936-l.jpg" alt="لا تدرکه الابصار" vspace="0" align="bottom" hspace="0" height="465" border="0" width="465"></a></div><font size="2"><font color="#FF0000"><br>وَ لَوْ أَنَّنا نَزَّلْنا إِلَیْهِمُ الْمَلائِكَةَ</font> و اگر ما فرو فرستادیمى بایشان فریشتگان <font color="#FF0000">وَ كَلَّمَهُمُ الْمَوْتى</font>‏ و پدران مردگان ایشان زنده شدى و با ایشان سخن گفتى <font color="#FF0000">وَ حَشَرْنا عَلَیْهِمْ كُلَّ شَیْ‏ءٍ </font>و ما همه چیز زنده و گوینده انگیختیمى و پیش ایشان آوردیمى تا گواهى دادندى <font color="#FF0000">قُبُلًا قبیل</font> قبیل، جوگ جوگ <font color="#FF0000">ما كانُوا لِیُؤْمِنُوا </font>ایشان آن نبودندى كه بگرویدندى <font color="#FF0000">إِلَّا أَنْ یَشاءَ اللَّهُ </font>مگر كه خداى خواسته بودى <font color="#FF0000">وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ یَجْهَلُونَ </font>(111) لكن بیشتر ایشان آنند كه نمى‏دانند.</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-17T19:43:39+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 25 (249) http://mzare.mihanblog.com/post/3271 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3199" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ الْجِنَّ الایة سدّت بصائرهم و كلّت ضمائرهم فاكتفوا بكلّ منقوص ان یعبدوه، و رضوا بكل مخذول ان یدعوه. <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16140512-1183-l.jpg" target="_blank" title="بدیع السماوات والارض"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16140512-1183-l.jpg" alt="توحید و تنزیه و تعظیم" width="549" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="318"></a></div><font size="2"><br>راندگان حضرت ‏اند و خستگان عدل و سوختگان قهر. <br>بتیغ هجران خسته، و بمیخ « <b>ردّوا </b>» بسته. <br><br>آرى! <br>كاریست ساخته، و قسمتى رفته، نفزوده و نكاسته. <br>چتوان كرد كه اللَّه چنین خواسته. <br>صفت آن بیگانگان است كه خداى را نشناختند، و به بیحرمتى و ناپاكى آواز شرك برآوردند، و دیگرى را با وى در خدایى انباز كردند، تا از راه هدى بیفتادند. <br>امروز درماتم بیگانگى و مصیبت جدایى، و فردا على رؤس الاشهاد فضیحت و رسوایى، و در سرانجام خشم الهى و عذاب جاودانى.<br><br><font color="#CC0000">بَدِیعُ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ </font>توحید است. <br><font color="#CC0000">أَنَّى یَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَ لَمْ تَكُنْ لَهُ صاحِبَةٌ</font> تنزیه است <br>« <font color="#CC0000">وَ خَلَقَ كُلَّ شَیْ‏ءٍ وَ هُوَ بِكُلِّ شَیْ‏ءٍ عَلِیمٌ</font> » تعظیم است. <br><br>امّا <b>توحید </b>آنست كه در هفت آسمان و هفت زمین خدا است، كه یگانه و یكتا است. در ذات بى ‏شبیه، و در قدر بى ‏نظیر، و در صفات بی همتا است. <br><b>تنزیه </b>آنست كه از عیب پاك است، و از نقصان منزّه و مقدس، و از آفات برى، نه محل حوادث، نه حال گرد، نه نونعت، نه تغیّر پذیر.<br>پیش از كى قایم، و پیش از كرد جاعل، <br>پیش از خلق خالق، پیش از صنایع قدیر. <br><b>تعظیم </b>آنست كه بقدر از همه بر است، و بذات و صفات زبر است. علوّ و برترى صفت و حق اوست، توان بر كمال و دانش تمام نعت عزت اوست. نه در نعت مشابه، نه در صفت مشارك.</font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-17T17:53:03+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 24 (248) http://mzare.mihanblog.com/post/3270 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3198" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a> / قوله تعالى: <br><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16140142-1340-l.jpg" target="_blank" title="و هو علی کل شی وکیل"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16140142-1340-l.jpg" alt="خداوند بر هر چیزی نگهبان اسن" width="558" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="335"></a></div><font size="2"><br><font color="#FF0000">وَ جَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكاءَ </font>و خداى را انبازان گفتند <br><font color="#FF0000">الْجِنَّ </font>فریشتگان <br><font color="#FF0000">وَ خَلَقَهُمْ</font> و فریشتگان را اللَّه آفرید <br><font color="#FF0000">وَ خَرَقُوا لَهُ</font> و بدروغ و افتعال برو بستند <br><font color="#FF0000">بَنِینَ وَ بَناتٍ </font>پسران و دختران <br><font color="#FF0000">بِغَیْرِ عِلْمٍ </font>بى‏هیچ دانش <br><font color="#FF0000">سُبْحانَهُ وَ تَعالى</font>‏ چون پاك است او و برتر <br><font color="#FF0000">عَمَّا یَصِفُونَ</font> (100) از آن صفت كه ایشان مى‏كنند.</font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-17T03:09:03+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع عدالت حاکمان در سیاست نامه http://mzare.mihanblog.com/post/3268 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">اندر شناختنِ قدرِ نعمتِ ایزد،تعالی، ملوك را </a>:<br><br></font><div align="center"><font size="2"><a href="http://s8.picofile.com/file/8295148992/zolm_kofr_www_mzare_ir_.jpg" target="_blank" title="الملک یبقی مع الکفر ولایبقی مع الظلم"><img src="http://s8.picofile.com/file/8295148992/zolm_kofr_www_mzare_ir_.jpg" alt="الملک یبقی مع الکفر" width="584" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="321"></a></font></div><font size="2"><br>شناختن قدر نعمت ایزد تعالی نگاه داشتِ رضای اوست،عَزَّ اسْمُهُ<br>و رضای حق، تعالی، اندر احسانی باشد كه با خَلق كرده شود <br>و عدلی كه میان ایشان گسترده آید. <br>چون دعای خلق به نیكویی پیوسته گردد، <br>آن مُلك پایدار بوَد و هر روز زیادت باشد، <br>و آن مَلِك از دولت و روزگار خویش برخوردار بوَد <br>و بدین جهان نیكو نام بوَد و بدان جهان رستگاری یابد <br>و حسابش آسان تر باشد <br>كه گفته اند بزرگان دین كه:<br>"<font color="#CC0000"><b> المُلكُ بیقی مَعَ الكُفِر و لا بیَقی مَعَ الظُلمِ </b></font>"<br>معنی آن است كه ملك با كفر بپاید و با ستم نپاید.</font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-16T17:57:43+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 23 (247) http://mzare.mihanblog.com/post/3199 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3198" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a> / قوله تعالى: <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16138180-7825-l.jpg" target="_blank" title="شفیعان در قیامت"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16138180-7825-l.jpg" alt="قطع رابطه در قیامت" width="467" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="326"></a></div><font size="2"><font color="#FF0000"><br>وَ مَنْ</font> <font color="#FF0000">أَظْلَمُ </font>و كیست ستمكارتر بر خود <br><font color="#FF0000">مِمَّنِ افْتَرى‏ عَلَى اللَّهِ كَذِباً </font>از آن كس كه دروغ نهد بر خداى<font color="#FF0000"> <br>أَوْ قالَ أُوحِیَ إِلَیَّ</font> یا گوید كه پیغام كردند بمن <br><font color="#FF0000">وَ لَمْ یُوحَ إِلَیْهِ شَیْ‏ءٌ </font>و بوى هیچ پیغام نكرده‏ اند <br><font color="#FF0000">وَ مَنْ قالَ</font> و از آن كس كه گوید: <br><font color="#FF0000">سَأُنْزِلُ مِثْلَ ما أَنْزَلَ اللَّهُ</font> من قرآن فرو فرستم هم چنان كه اللَّه فرو فرستاد <br><font color="#FF0000">وَ لَوْ تَرى</font>‏ و اگر تو بینى <br><font color="#FF0000">إِذِ الظَّالِمُونَ</font> <font color="#FF0000">فِی غَمَراتِ الْمَوْتِ</font> آن گه كه‏ ستمكاران خویشتن در سكرات مرگ باشند <br><font color="#FF0000">وَ الْمَلائِكَةُ باسِطُوا أَیْدِیهِمْ</font> و فریشتگان دستها گسترده بایشان بزخم <br><font color="#FF0000">أَخْرِجُوا أَنْفُسَكُمُ </font>گویند ایشان را كه بیرون دهید جانهاى خویش. <br><font color="#FF0000">الْیَوْمَ تُجْزَوْنَ </font>امروز آن روز است كه پاداش دهند شما را <font color="#FF0000"><br>عَذابَ الْهُونِ </font>عذاب خوارى <br><font color="#FF0000">بِما كُنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ </font>بآنچه میگفتید بر خداى<font color="#FF0000"> <br>غَیْرَ الْحَقِّ </font>از ناسزا و ناراست <font color="#FF0000"><br>وَ كُنْتُمْ عَنْ آیاتِهِ تَسْتَكْبِرُونَ</font> (93) و از سخنان وى مى‏گردن كشیدید.</font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-14T23:43:43+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 22 (246) http://mzare.mihanblog.com/post/3198 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3194" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: <font color="#CC0000">وَ تِلْكَ حُجَّتُنا آتَیْناها إِبْراهِیمَ عَلى‏ قَوْمِهِ</font> <br><font color="#000099">حجّت خداوند عز و جل برین امّت دو چیز است</font>: <br><b>یكى </b>مصطفى پیغامبر او صلى اللَّه علیه و سلم، <br><b>دیگر </b>قرآن كلام او. <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16134344-6330-l.jpg" target="_blank" title="محمد (ص)"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16134344-6330-l.jpg" alt="محمد (ص)" width="515" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="344"></a></div><font size="2"><br>مصطفى را گفت: <font color="#000099">قَدْ جاءَكُمْ بُرْهانٌ مِنْ رَبِّكُمْ</font>. <br>قرآن را گفت: <font color="#006600">قَدْ جاءَتْكُمْ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ</font>. <br><br>مصطفى (ص) چراغ جهانیان، و جمال جهان، و شفیع عاصیان، و پناه مفلسان. <br>قرآن یادگار مؤمنان، و موعظت عاصیان، و انس جان دوستان. <br><br>مصطفى حجّت خدا است كه میگوید جلّ ذكره: <font color="#666600">حَتَّى تَأْتِیَهُمُ الْبَیِّنَةُ رَسُولٌ مِنَ اللَّهِ</font>، و از آن روى حجّت است كه بشرى است همچون ایشان بصورت، و آن گه نه چون ایشان بخاصیّت.(<span style="background-color: rgb(255, 255, 153);">*</span>)</font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-14T22:42:28+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 21 (245) http://mzare.mihanblog.com/post/3196 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3193" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a> / قوله تعالى: <br></font><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16134293-9237-l.jpg" target="_blank" title="قرآن,مصدق کتب قبل از خود"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16134293-9237-l.jpg" alt="قرآن تصدیق کننده کتب پیشین" width="526" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="275"></a></font></div><font size="2" color="#FF0000"><br>وَ تِلْكَ حُجَّتُنا </font><font size="2">و آن جواب كه ابراهیم داد حجّت جستن ایشان را <br><font color="#FF0000">آتَیْناها إِبْراهِیمَ عَلى‏ قَوْمِهِ</font> ما تلقین كردیم ابراهیم را بر قوم خویش <br><font color="#FF0000">نَرْفَعُ دَرَجاتٍ مَنْ نَشاءُ</font> مى‏برداریم درجتهاى آن را كه خواهیم <br><font color="#FF0000">إِنَّ رَبَّكَ حَكِیمٌ عَلِیمٌ </font>(83) كه خداوند تو دانایى است راست دان.</font><br></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-11T19:31:02+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع داغ ازلی http://mzare.mihanblog.com/post/3195 <div align="justify"><font size="2"><font color="#CC0000">یا سلام</font><br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16128508-8863-l.jpg" target="_blank" title="داغ ازلی"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16128508-8863-l.jpg" alt="مُهر مِهر" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><br><a href="http://mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">ساری,گاه نوشته های محمود زارع</a>: ... گفت تو اینجا بایست و بآنان هم فرمود آنطرفِ آنطرفتر بایستید ...<br>گفت این هلالی را بگیر و در نور بزن نه بر نار آتشین ...<br>هر کس که از اینطرف آمد و قصد کرد از این مدخل وارد شود، این داغ را بر دل&nbsp; و این مُهر را بر پیشانیش بزن !<br><br>عده ای از آنطرفتر رفتند ...<br>آنانکه از آنطرفتر رفتند ؛ داغی بر سیمایشان زدند ...<br>این داغ بر سیمایشان را هم اینانی که داغ زدند؛ نشان شناسایی شان در زمان تراشیدن و توزین کردن،کرده اند و ... آنجا میشناسندشان ...<br>خیلی ها هم نه این طرفی بودند و نه آنطرفتری؛ بلکه آنطرف رفتند ...<br>اینان نیز نشانی خواهند گرفت ...<br><br>داغ بر دلِ من نهاده شد و مُهر مِهری بر پیشانیم که از نور بود نه از نار ؛ که کنون بگویم اختیار را از خویش سلب کرده ام ؟!!<br>لیک انسان ظلوم و جهولی ام گُل کرده بود ...</font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-11T12:21:07+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع فتنه ها و آشوب های آخرالزمان http://mzare.mihanblog.com/post/2474 <div align="justify"><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font color="#FF0000">فتنه ها و آشوبهای آخرالزمان (2)</font><b><font color="#009900"><br></font></b></font><div align="center"><b><font size="2" color="#009900"><font face="Mihan-Iransans">امام زمان (ع) معیار سنجش راستی در همه امور و بخصوص در اقتصاد</font></font></b><br></div><div align="center"><a href="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/11863544-8511-l.jpg" target="_blank" title="مهدی (ع) مال را بطور صحیح تقسیم میکند."><img src="http://hw8.asset.lenzor.com/lp/11863544-8511-l.jpg" alt="مهدی (عج)" width="448" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="298"></a></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"><br>محمد بن عبد الله از صادق آل محمد <font size="1">صلى الله علیه وآله </font>روایت کرده که فرمود: <br>براى ما، در شهر بصره مصیبت بزرگى خواهد بود زیرا که امیر المؤمنین على ابن ابیطالب علیه السلام فرمود: مقر و منزل سلطان در زورا یعنى بغداد خواهد بود و کارها بوسیله شورا انجام خواهد گرفت و کسیکه بر امرى غالب شد آنرا عملى میکند. در آن موقع استکه <font color="#FF0000">سفیانى </font>خروج مینماید ومدت نه ماه در زمین گردش میکند و مردم را ببدترین عذابها معذب خواهد کرد، واى بر مردم مصر و بغداد و کوفه و واسط ؛ کانه من بواسط و جریانهاى آنها نظر میکنم، در آنوقت سفیانى خروج میکند و طعام و غذا کمیاب شده ومردم دچار قحط خواهند شد و باران کم میشود نه زمینى خواهد بود که گیاه برویاند و نه آسمانى استکه بارانى فرو ریزد. بعد از آن، <font color="#339999">مهدى هادى</font> <font size="1">علیه السلام</font> خروج نموده و بیرق را از دست <font color="#3333FF">عیسى ابن مریم</font> <font size="1">علیه السلام</font> میگیرد آنگاه <font color="#FF0000">دجال </font>از میسان که در نواحى مصر است خروج میکند و نزد سفوان و سنام (نام آب وکوهى است در بصره) میاید و آنها را مسخر میکند ..... </font><font size="2" face="Mihan-Iransans"><font size="2" face="Mihan-Iransans">( <a href="http://mzare.mihanblog.com" target="_blank" title="ساری , گاهنوشته های محمود زارع"><font size="2" face="Mihan-Iransans">باب 54</font> </a></font>)</font><br></div><font size="2" face="Mihan-Iransans"> </font> text/html 2017-05-06T00:50:53+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 20 (244) http://mzare.mihanblog.com/post/3194 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3192" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة </a></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16077655-9041-l.jpg" target="_blank" title="گنجینه های غیب"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16077655-9041-l.jpg" alt="غیب در قرآن" width="535" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="300"></a><br><br></div><font size="2">قوله تعالى : <font color="#CC0000">وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ </font>الایة <br>الاصل منهمك فى الجحود، و النسل متصف بالتوحید، و الحق سبحانه و تعالى یفعل ما یرید .<br><br>این عجب نگر پدر بتگر و پسر پیغامبر ! <br>پدر رانده با خوارى و مذلّت ! پسر خوانده با هزاران كرامت؟ <br>پدر در قبضه عدل بداغ قطعیت بر راه نومیدى در لباس بیگانگى ! پسر در سایه فضل در نسیم قرب بر راه پیروزى در لباس آشنایى !<br>سبحان من یخرج الحىّ من المیّت و یخرج المیّت من الحىّ .<br><br>فردا در انجمن قیامت در آن عرصه كبرى چون ابراهیم را جلوه كنند، و با صد هزار نواخت و كرامت ببازار قیامت برآرند، آزر را بصفت خوارى پیش پاى وى نهند، از آنكه در دنیا چون ابراهیم در شكم مادر بود آزر تمنى كرد كه : اگر مرا پسرى نیكو آید، او را در پاى نمرود كشم، و بتقرب پیش وى قربان كنم . وى نتوانست كه دستش نرسید، و در حق اندیشه خود بجزاء آن برسید .</font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-05-05T19:38:39+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره انعام 19 (243) http://mzare.mihanblog.com/post/3193 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3191" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الاولى</a> / قوله تعالى :<br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16077652-7318-l.jpg" target="_blank" title="کار پیامبر فقط بشارت و انذار است"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16077652-7318-l.jpg" alt="بشارت و انذار" width="513" vspace="0" hspace="0" border="0" align="bottom" height="331"></a></div><font size="2"><br><font color="#FF0000">وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ </font>ابراهیم گفت پدر خویش را آزر <br><font color="#FF0000">أَ تَتَخِذُ أَصْناماً آلِهَةً </font>بتان خود صورت كرده را بخدایى میگیرى و خدایان خوانى <br><font color="#FF0000">إِنِی أَراكَ وَ قَوْمَكَ </font>من ترا و قوم ترا مى بینم<br><font color="#FF0000">فِی ضَلالٍ مُبِینٍ</font>&nbsp; در گمراهى آشكارا.(74)</font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font>