ساری ......... طالبان علم بدانند : « همه چیز زیر سر نور است » تو مگو ما را بدان شه بار نیست با کریمـــان کارها دشـوار نیست http://mzare.mihanblog.com 2017-09-21T01:52:07+01:00 text/html 2017-09-19T22:27:32+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره یوسف 07 (346) http://mzare.mihanblog.com/post/3439 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3431" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: « <font color="#CC0000">وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها لَوْ لا أَنْ رَأى‏ بُرْهانَ رَبِّهِ</font>» <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16376365-2173-l.jpg" target="_blank" title="اگر خدا انسان را حفظ نکند حتما انسان منحرف میشود"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16376365-2173-l.jpg" alt="خدا باید حفظ کند والا فلا" width="440" vspace="0" hspace="0" height="238" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">چون اللَّه را با بنده عنایت بود، پیروزى بنده را چه نهایت بود، <br>چون اللَّه رهى را در حفظ و حمایت خود دارد، دشمن برو كى ظفر یابد، <br>پیروز بنده ‏اى كه اللَّه تعالى نظر بدل وى پیوسته دارد كه او را بهیچ وقت فرا مخالفت نگذارد.<br><br>بنگر بحال <b>یوسف </b>صدّیق كه شیطان دام خود چون نهاد فرا راه وى كه: <br>النّساء حبائل الشیطان. و ربّ العالمین برهان خود چون نمود فرا وى.<br><br><font color="#FF0000">جعفر صادق (ع)</font> گفت: <br>برهان حق جمال نبوّت بود و نور علم و حكمت كه در دل وى نهاد، چنانك گفت: « <font color="#3333FF">آتَیْناهُ حُكْماً وَ عِلْماً </font>» تا بنور و ضیاء آن راه صواب بدید، از ناپسند برگشت و بپسند حق رسید، نه خود رسید كه رسانیدند! نه خود دید كه نمودند! <br>یقول اللَّه تعالى: « <font color="#3333FF">سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ</font>».</font><font size="2"></font></div> text/html 2017-09-19T16:22:52+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع گناه از عالم زشت تر است http://mzare.mihanblog.com/post/3440 <div align="justify"><font size="2"><b><font color="#3333FF">معصیت از هر که صادر شود ناپسندیده است و از علما ناخوب تر </font></b>که علم سلاح جنگ شیطان است و خداوند سلاح را چون به اسیری برند شرمساری بیش برد .<br></font></div><div align="justify"><br></div><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16379913-2862-l.jpg" target="_blank" title="گناه از عالم زشت تر است"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16379913-2862-l.jpg" alt="گناه از علماء زشت تر است" width="362" vspace="0" hspace="0" height="537" border="0" align="bottom"></a></div><div align="justify"><font size="2"><font color="#CC0000"><br></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font color="#CC0000">عام نادان پریشان روزگار<br>به ز دانشمند نا پرهیزگار<br>کان به نابینایی از راه اوفتاد<br>وین دوچشمش بود و در چاه اوفتاد</font></font></div><div align="center"><font size="2">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; « <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/2828" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">سعدی </a>»<br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-09-18T17:24:30+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره یوسف 06 (345) http://mzare.mihanblog.com/post/3438 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3431" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">نکاتی تفسیری از النوبة الثانیة</a><br>« <font color="#CC0000">وَ لَقَدْ هَمَّتْ بِهِ وَ هَمَّ بِها</font>» <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16376366-3698-l.jpg" target="_blank" title="به عمل کار درست است"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16376366-3698-l.jpg" alt="کار نمودن دارد نه دیدن" width="460" vspace="0" hspace="0" height="276" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">بدان كه اقوال علما درین آیت مختلف است، <br><font color="#FF0000">قومى گفتند</font> <b>یوسف </b>(ع) بآن زن همّت كرد چنان كه آن زن بوى همّت كرد<br><font color="#FF0000">قومى گفتند</font> همّت آن زن دیگر بود و همّت یوسف دیگر، زن همّت فاحشه داشت و در دل كرد كه كام خود از وى بر دارد و یوسف همّت فرار داشت با مخاصمه، یعنى در دل كرد كه از وى بگریزد یا با وى برآویزد و فرمان وى نبرد. <br><font color="#FF0000">قومى گفتند</font> معنى همت آرزوى بود كه در دل آید بطبع بشرى بى اختیار و بى كسب بنده و بنده باین مأخوذ نباشد كه این در تحت تكلیف نیاید، پس این همّت نه از یوسف زلّت بود نه از آن زن، بلى زلّت زن بدان بود كه عقد و نیّت بدان پیوست و عزم كرد بر تحقیق آن همّت و خطرت و این عزم كسب بود لا جرم بدان مأخوذ بود. <br></font></div><font size="2"></font> text/html 2017-09-17T20:17:24+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره یوسف 05 (344) http://mzare.mihanblog.com/post/3437 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3431" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>« <font color="#CC0000">وَ جاءَتْ سَیَّارَةٌ</font> » <br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16376363-3913-l.jpg" target="_blank" title="حکمت برای نیکوکاران است"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16376363-3913-l.jpg" alt="خداوند حکمت را بنیکوکاران میدهد" width="422" vspace="0" hspace="0" height="318" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><font color="#CC0000">تعبیه لطف الهى است در حقّ یوسف </font><br>چاهى كه اندر قعر آن چاه با جگرى سوخته و دلى پر درد و جانى پر حسرت از سر بى نوایى و وحشت تنهایى بنالید و در حق زارید، گفت: <br>خدایا دل گشایى، ره نمایى، مهر افزایى، كریم و لطیف و مهربان و نیك خدایى، <br>چه بود كه برین خسته دلم ببخشایى و از رحمت خود درى بر من گشایى؟ <br><br>برین صفت همى زارید و سوز و نیاز خود بر درگاه بى نیازى عرضه مى‏كرد تا آخر شب شدّت و وحشت به پایان رسید و صبح وصال از مطلع شادى بدمید و كاروان در رسید.<br><br></font><div align="center"><font size="2" color="#FF6600">با دل گفتم كه هیچ اندیشه مدار</font><font color="#FF6600"><br><font size="2">بگشاید كار ما گشاینده كار</font></font><br></div><font size="2"><br>كاروان بشاه راه آهسته و نرم همى آمد كه ناگاه راه بایشان ناپدید گشت و شاه راه گم كردند، همى رفتند تا بسر چاه، آن بى راه با صد هزار راه برابر آمد، دردى بود كه بر صد هزار درمان افزون آمد.</font><br><font size="2" face="tahoma,arial,helvetica,sans-serif"><font class="text4"><font class="text4"></font></font></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-09-17T19:40:53+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره یوسف 04 (343) http://mzare.mihanblog.com/post/3435 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3431" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">نکاتی تفسیری از النوبة الثانیة</a><br>قوله تعالى: «<font color="#FF0000">وَ جاءَتْ سَیَّارَةٌ</font>» ... <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16376362-8490-l.jpg" target="_blank" title="خداوند بندگان مخلص را حفظ میکند."><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16376362-8490-l.jpg" alt="خداوند بندگان مخلص را حفظ میکند" width="509" vspace="0" hspace="0" height="243" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="2"><b>مفسّران گفتند</b> این <font color="#FF0000">سیّاره </font>كاروانى بود كه از مدین مى ‏آمد بسوى مصر مى ‏شد و سالاران كاروان مردى بود مسلمان از فرزندان ابراهیم، نام وى <font color="#CC0000">مالك بن ذعر بن مدیان بن ابراهیم الخلیل</font>، كاروان راه گم كردند، همى رفتند در آن صحرا و زمین شكسته تا بسر آن چاه رسیدند و چهارپایان همه زانو زدند و هر چند نه جاى فرو آمدن كاروان بود كه آب آن چاه به تلخى معروف و مشهور بود. امّا بعد از آن كه یوسف بوى رسید آب آن خوش گشت، چون چهارپایان آنجا زانو بزمین زدند مالك ذعر مردى زیرك بود، عاقل، مسلمان، بدانست كه آنجا سرّى تعبیه است، بفرمود تا كاروانیان بار فرو گذاشتند و آرام گرفتند و در كار آب فرو ماندند.</font><font size="2"></font></div> text/html 2017-09-16T21:36:37+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره یوسف 03 (342) http://mzare.mihanblog.com/post/3433 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3431" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16374252-6471-l.jpg" target="_blank" title="وسیله آزمایش"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16374252-6471-l.jpg" alt="وسیله آزمایش" width="230" vspace="0" hspace="0" height="410" border="0" align="left"></a><br><font color="#FF0000">إِذْ قالُوا لَیُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى‏ أَبِینا مِنَّا</font>... <br><b>برادران یوسف</b> خواستند كه قاعده دولت یوسفى را منهدم كنند، و سپاه عصمت را در حقّ وى منهزم گردانند، و بر كشیده عنایت را بدست مكر خود بر خاك مذلّت افكنند، نتوانستند! و با قضاء رانده و حكم رفته برنیامدند! ...<br><br>حلق یعقوب را در حلقه دام محبّت یوسف آویخته دیدند، هر گاه كه نزدیك پدر در آمدند او را دیدند نشسته و آن بهار شكفته و ماه دو هفته را پیش خود نشانده و نطع وصال در خیمه جمال وى گسترده، ایشان چنان همى دیدند و از كینه و عداوت بر خود همى بیچیدند، با یكدیگر گفتند: <br>«<font color="#CC0000">لَیُوسُفُ وَ أَخُوهُ أَحَبُّ إِلى‏ أَبِینا مِنَّا وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ إِنَّ أَبانا لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ</font>»، <br>پدر ما باین اختیار كه كرده كه یكى را بده برگزیده از راه صواب دور است، اكنون تدبیر آنست كه او را از چشم پدر غائب گردانیم، كه هر چه چشم نه بیند دل نخواهد، تا یكبارگى دل بر ما نهد و با ما پردازد، و این مایه ندانستند كه هر كه همه جوید از همه درماند: <b>من طلب الكلّ فانه الكلّ</b>، <br><br>اقبال یعقوب بخود بكلیت مى‏ خواستند بآن نرسیدند و بجاى اقبال اعراض دیدند چنان كه ربّ العزّه گفت: «<font color="#3333FF">وَ تَوَلَّى عَنْهُمْ</font>»، <br></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">آن گه از سر آن كینه و عداوت از روى تلبیس بر پدر باز شدند و از مكر این آواز دادند كه «<font color="#CC0000"> أَرْسِلْهُ مَعَنا غَداً یَرْتَعْ وَ یَلْعَبْ</font>». <br></font></div><font size="2"></font> text/html 2017-09-16T16:39:45+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره یوسف 02 (341) http://mzare.mihanblog.com/post/3432 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3431" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">نکاتی تفسیری از النوبة الثانیة</a><br>قوله تعالى و تقدّس: «<font color="#FF0000">إِذْ قالُوا لَیُوسُفُ وَ أَخُوهُ</font>» ...</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16374253-8433-l.jpg" target="_blank" title="شیطان مسلط بر غافل از رحمن"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16374253-8433-l.jpg" alt="شیطان مسلط بر غافل از رحمن" width="491" vspace="0" hspace="0" height="292" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">«<font color="#CC0000">وَ نَحْنُ عُصْبَةٌ</font>» عصبة گروهى باشد از سه تا ده بدلیل این آیت كه ایشان <b>ده </b>بودند، و گفته ‏اند از ده تا بچهل چنان كه در آن آیت گفت: «<font color="#FF0000">لَتَنُوأُ بِالْعُصْبَةِ</font>» و عصبه را از لفظ خود واحد بگویند، هم چون نفر و رهط، و اشتقاق آن از عصب است و تعصّب، و اقویا را گویند نه ضعاف را، <br><br>«<font color="#CC0000">إِنَّ أَبانا لَفِی ضَلالٍ مُبِینٍ</font>» ضلال درین موضع و دو جاى دیگر هم درین سوره نام محبّت مفرط است، آن محبّت كه مرد در آن با خود بر نیاید و برشد خود راه نبرد و نصیحت نشنود، معنى آیت آنست كه پدر ما یوسف را و بنیامین را بدرستى و تحقیق بر ما برگزیده و مهر دل بافراط بر ایشان نهاده، دو كودك خرد فرا پیش ما داشته، و ما ده مردیم نفع ما بیشتر، و او را بكار آمده تر. <br></font></div><font size="2"></font> text/html 2017-09-15T10:12:02+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره یوسف 01 (340) http://mzare.mihanblog.com/post/3431 <div align="justify"><div align="center"><font size="2"><font color="#FF0000"><b>&nbsp;سورة یوسف</b></font> – مكیة</font><br></div><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3360" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br></font><div align="center"><b><font size="2" color="#009900">بسم اللَّه الرّحمن الرّحیم</font></b></div><div align="center"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16371468-3357-l.jpg" alt="آنهاییکه واقعا مومن اند خداوند نجاتشان را تضمین فرمود" width="448" vspace="0" hspace="0" height="354" border="0" align="bottom"></div><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">نام خداوندى كه زبانها سزاى وى جست و ندید، وهمها فرا حجاب عزّت رسید و ببرید، گوشها فرا حقّ وى رسید و برسید، صفت و قدر خویش برداشت تا هیچ عزیز بعزّ او نرسد، و هیچ فهم حد او درنیابد و هیچ دانا قدر او بنداند، دانش او كس نداند، توان او كس نتواند، بقدر او كس نرسد، <br>لم یكن ثمّ كان را با لم یزل و لا یزال چه آشنایى! قدم را با حدوث چه مناسبت! حقّ باقى در رسم فانى چه پیوندد؟ ماسور تكوین بهیئة تمكین چون رسد؟<br><br></font><div align="center"><font size="2" color="#FF6600">گر حضرت لطفش را اغیار بكارستى</font><font color="#FF6600"><br><font size="2">عشّاق جمالش را امّید وصالستى‏</font><br><font size="2">ممكن شودى جستن گر روى طلب بودى</font><br><font size="2">معلوم شدى آخر گر روى سؤالستى‏</font></font><br></div><font size="2"><br>پیر طریقت گفت: <br><b>الهى</b>، نور دیده آشنایانى، روز دولت عارفانى، <br><b>لطیفا</b>، چراغ دل مریدانى و انس جان غریبانى، <br><b>كریما</b>، آسایش سینه محبّانى و نهایت همّت قاصدانى، <br><b>مهربانا</b>، حاضر نفس واجدانى و سبب دهشت و الهانى، <br>نه بچیزى مانى تا گویم كه چنانى <br>آنى كه خود گفتى و چنان كه گفتى آنى، <br>جانهاى جوانمردان را عیانى و از دیدها امروز نهانى.</font><font size="2"></font></div> text/html 2017-09-14T11:54:16+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع حرامخواران (دیرکردهای بانکی مصداق حرامخواری است) http://mzare.mihanblog.com/post/3430 <div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16370013-3214-l.jpg" target="_blank" title="دیرکرد بانکی حرامخواری است"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16370013-3214-l.jpg" alt="حرامخواران" width="470" vspace="0" hspace="0" height="291" border="0" align="bottom"></a></div><div align="center">.</div><div align="justify">مصادیق بارز این <a href="http://mzare.mihanblog.com/post/178" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">حرامخواری </a>در جامعه فعلی ایران که از چهار دهه پیش شروع شده بانکهای ایران بخصوص بانکهای وابسته بنظام اسلامی ماست !</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">موسسات مالی دیگر هم بتبعیت از این نظام ظالمانه بانکی بخصوص اخذ دیرکردها؛ یکی پس از دیگری همچون قارچ سربرآوردند. در واقع علت العلل و انگیزه و ریشه اصلی موجودیت این ها هم همان نظام ظالمانه بانکی است که نه تنها جامعه را دچار مشکل کرده بلکه میرود تا تمامی خانواده ها را از هم بپاشد.</div><div align="justify"><br></div><div align="justify">نظام بانکی بشدت ظالمانه که با مکیدن شیره جان سرمایه گذاران امکان تولید و توسعه اشتغال را گرفته و مردم را بیکار و بی عار رها کرده اند و اراده ای هم در کشور دیده نمیشود که بخواهد این وضع را اصلاح کند!</div> text/html 2017-09-13T12:01:01+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع نردبان ملکوت http://mzare.mihanblog.com/post/3429 <div align="center"><div><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16368460-5642-l.jpg" target="_blank" title="الله"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16368460-5642-l.jpg" alt="خدا" width="448" vspace="0" hspace="0" height="313" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2">آن یکی آمد درِ یاری بزد<br>گفت یارش کیستی ای معتمد</font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2">گفت من، گفتش برو هنگام نیست<br>بر چنین خوانی مقام خام نیست</font></div><div align="center"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2">چون توئیّ تو هنوز از تو نرفت<br>سوختن باید ترا در نار تفت</font><font size="2"></font></div> text/html 2017-09-13T11:38:34+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره هود 09 (339) http://mzare.mihanblog.com/post/3428 <div align="justify"><font size="2"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3411" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br><font color="#CC0000">إِنَّ فِی ذلِكَ لَآیَةً لِمَنْ خافَ عَذابَ الْآخِرَةِ ذلِكَ یَوْمٌ مَجْمُوعٌ لَهُ النَّاسُ وَ ذلِكَ یَوْمٌ مَشْهُودٌ </font><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font size="2"><br></font></font></div><div align="center"><font size="2"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16368348-7379-l.jpg" target="_blank" title="ظلم باعث قهر الهی است."><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16368348-7379-l.jpg" alt="طلم موجب خشم خداست" width="451" vspace="0" hspace="0" height="306" border="0" align="bottom"></a></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font size="2"><br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font size="2">یحیى معاذ گفت: <b>روزها پنج است</b>، یكى روز <b>مفقود </b>دیگر روز <b>مشهود </b>سیوم روز <b>مورود </b>چهارم روز <b>موعود </b>پنجم روز <b>ممدود</b>، <br><br>امّا<font color="#FF0000"> روز مفقود</font> روز دینیه است كه بر تو گذشت وفایت شد و با تو جذر حسرت و تلهّف‏ در فوات آن نماند، دریافت آن را درمان نه، و با پس آوردن آن ممكن نه، و اگر گویى امروز تدارك كنم امروز را خود حقّى است كه جز حقّ خویش را در آن جایگیر نه، با تو جز ازین نماند كه گویى «<font color="#3333FF">یا حَسْرَتى‏ عَلى‏ ما فَرَّطْتُ فِی جَنْبِ اللَّهِ</font>» و ربّ العزّة آن كند كه خود خواهد، اگر بیامرزد فضل آن دارد، و فضل از وى سزا است، و اگر عقوبت كند بعدل كند، و عدل وى راست. <br><br>امّا<font color="#FF0000"> روز مشهود</font> این روز است كه تو در آنى، اگر خود را دریابى و عمل كنى، و سفر آخرت را زادى برگیرى، و مقام رستاخیز را عدّتى بسازى، وقت آن یافته‏ اى بغنیمت‏ دار، و ببیدارى و هشیارى كار خود بساز پیش از آنكه روز بسر آید، و وقت در گذرد و كوش تا امروز از دى ترا به بود كه مصطفى (ص): گفته مغبون كسى است كه دى و امروز او را یكسان است‏ «<font color="#999900">من استوى یوماه فهو مغبون</font>».</font></font><font size="2"></font></div> text/html 2017-09-12T19:36:24+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره هود 08 (338) http://mzare.mihanblog.com/post/3426 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3411" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br><font color="#3333FF">قالُوا یا شُعَیْبُ أَ صَلاتُكَ تَأْمُرُكَ</font> ... <br></font><div align="center"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16367365-5910-l.jpg" target="_blank" title="هر که رهبر تست در قیامت با تراز او سنجیده میشوی"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16367365-5910-l.jpg" alt="پیروان درصفی پشت سر رهبران خود بمحشر می آیند" width="445" vspace="0" hspace="0" height="426" border="0" align="bottom"></a></div><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="2"><b>شعیب </b>(ص) متعبّد بود، بر اداء طاعات و تحصیل عبادات پیوسته حریص و بر آن مواظب بود، ساعت شب بنماز مستغرق داشتید و هنگام روز بلفظ شیرین و بیان پر آفرین پیغام حق با قوم خویش گزاردید و ازین سخنان كه ربّ العزّة از وى حكایت میكند كمال كفایت و وفور عقل و نور بصیرت و حصول سكینه در دل وى پیداست، <br>و ذلك قوله: <font color="#3333FF">إِنْ كُنْتُ عَلى‏ بَیِّنَةٍ مِنْ رَبِّی</font> <br>این بیّنت كه نوریست كه در دل تابد، تا خاطر از حرمت پر كند، و اخلاق را تهذیب كند و اطراف را ادب كند، نه پیش دعا حجاب گذارد، نه پیش فراست بند نه پیش امید دیوار، از اینجا آغاز كند علم ربّانیان، و یقین عارفان، و ناز دوستان.<br><br><font color="#3333FF">وَ رَزَقَنِی مِنْهُ رِزْقاً حَسَناً </font><br>باز نمود و بیان كرد كه آنچه یافتم و دیدم، نه از خود یافتم، و نه بمردى و قوّت خود بآن رسیدم، بلكه آن رزق الهى است، موهبت ربّانى و لطف ایزدى، همانست كه مصطفى (ص) گفت: «<font color="#990000">انا سیّد ولد آدم و لا فخر</font>»<br>كرامتى عظیم، و نواختى كریم، از خداى كریم، و بدان فخر مى ‏نیارم، كه نه مكتسب منست، و نه بجلادت و قوّت من، تا بآن فخر توانم كرد، موهبت الهى است، و عطاء ربّانى بفضل خود كارى ساخته و پرداخته، و بى ما راست كرده. </font><font size="2"><br></font></div><font size="2"> </font> text/html 2017-09-10T15:52:03+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره هود 07 (337) http://mzare.mihanblog.com/post/3425 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3411" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: وَ لَمَّا جاءَتْ رُسُلُنا لُوطاً سِی‏ءَ بِهِمْ وَ ضاقَ بِهِمْ ذَرْعاً الآیة.</font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16363996-8506-l.jpg" target="_blank" title="ظالم مشمول لعنت الهی است"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16363996-8506-l.jpg" alt="ظالم در هر سطحی،ملعون الهی است" width="460" vspace="0" hspace="0" height="276" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><b><br></b></font></div><div align="justify"><font size="2"><b>اشارت است </b>بكمال حزن لوط و غایت درد و اندوه وى در راه دین، <br><font color="#CC0000">هم تشریف است او را هم بشارت</font>، <br><b>تشریف </b>است از آن روى كه عزّت قرآن او را جلوه میكند، و از اندوه وى عالمیان را بر آتش اندوه مى‏نشاند، و خلعت مثوبت روز دولت ایشان را میدوزد، و <br><b>بشارت </b>از آن است كه هر كرا بر آمدن مراد در طالع وى بود، نخست تیر بى ‏مرادى در كام وى نشانند، و بر درد و اندوهش اندوه فزایند، آن گه چون یكبارگى دل خویش باندوه سپرد، و از راه مراد خود برخاست، محبّت حقّ او را در پرده عصمت خویش گیرد كه: <br>«<font color="#CC0000"> ان اللَّه یحب كل قلب حزین </font>» <br>دوست دارد اللَّه دلى كه همه غم نادیدن وى خورد، همه بار درد نایافت وى كشد، <br>اندوهش بدان دهد تا روزى گوید، كه: <font color="#FF0000">لا تَحْزَنْ </font><br>ترس و بیم در دلش افكند، تا در وقت نزع او را گوید كه: <font color="#FF0000">لا تَخَفْ <br></font></font></div><font size="2"></font> text/html 2017-09-09T07:57:21+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره هود 06 (336) http://mzare.mihanblog.com/post/3424 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3411" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br><font color="#3333FF">وَ إِلى‏ ثَمُودَ أَخاهُمْ صالِحاً </font><br></font></div><div align="center"><font size="2"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16361035-1643-l.jpg" alt="دروغ بر خدا باعث عزل ار رستگاری میشود" width="413" vspace="0" hspace="0" height="277" border="0" align="bottom"></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2">كردگار <b>قدیم </b>جبّار نام دار <b>عظیم </b>خداوند <b>حكیم</b>، جلّ جلاله و عزّ كبریاؤه و عظم شأنه در بیان قصه <b>عاد </b>و <b>ثمود </b>اظهار جلال و تعزّز و استغناى ازلى میكند، <br>سیاست جبّارى و عظمت قهارى خود بخلق مینماید، <font color="#336666">تا بدانند كه <font color="#FF0000">او بى ‏نیاز است از جهان و جهانیان، نه ملك وى بطاعت مطیعان، نه عزّت وى بتوحید موحدان، نه در جلال وى نقص آید از كفر كافران، درگاه عزّت را چه زیان، اگر همه عالم زنّار بر بندند</font>: <font color="#CC0000"><b>در باغ جلال گو خلالى كم باش</b></font></font>.<br><br>فرمان آمد كه اى هود تو عاد را بخوان، اى صالح تو ثمود را بخوان، اى ابراهیم تو نمرود را بخوان، <br>شما میخوانید و من آن كس را بار دهم كه خود خواهم كارها بارادت و مشیّت ما است ازل و ابد مركب قضا و قدر ما است.</font><font size="2"></font></div> text/html 2017-09-08T12:46:43+01:00 mzare.mihanblog.com محمود زارع تفسیر سوره هود 05 (335) http://mzare.mihanblog.com/post/3422 <div align="justify"><font size="2"><a href="http://mzare.mihanblog.com/post/3411" target="_blank" title="ساری,گاهنوشته های محمود زارع">النوبة الثالثة</a><br>قوله تعالى: <font color="#3333FF">تِلْكَ مِنْ أَنْباءِ الْغَیْبِ نُوحِیها إِلَیْكَ <br></font></font></div><div align="justify"><font size="2"><font color="#3333FF"></font><br></font></div><div align="center"><font size="2"><a href="http://static.asset.aparat.com/lp/16360949-9276-l.jpg" target="_blank" title="عزت فقط از آن خداست"><img src="http://static.asset.aparat.com/lp/16360949-9276-l.jpg" alt="عزت فقط از آن خداست" width="447" vspace="0" hspace="0" height="279" border="0" align="bottom"></a></font></div><div align="justify"><font size="2"><br></font></div><div align="justify"><font size="2"><b>اشارت است</b> بجلال قدر مصطفى (ص)، و كمال عزّ وى لطف ایزدى است كه گوهر فطرت محمد مرسل را جلوه میكند، <br><b>میگوید</b>: ما قصّه پیشینان، و آیین رفتگان، و سرگذشت جهانیان از قوم نوح و عاد و ثمود و امثال ایشان همه بر تو كشف كردیم، و مشكلهاى غیبى و نكتهاى علمى خلق را بر زبان تو بیان كردیم <b>دو معنى را</b>، <br><b>یكى </b>اجلال قدر تو خواستیم، و كمال امانت و دیانت تو وا خلق نمودیم، تا جهانیان بدانند كه <br><font color="#990000"><b>مفتى </b>عالم جبروت</font> و <font color="#FF0000"><b>منهى </b>خطّه ملكوت تویى</font>، <br>محلّ كشف اسرار ازل و ابد تویى، آن اسرار كه با تو بگفتیم با كس نگفتیم، <br>و آن انوار كه بدل تو راه دادیم بكس ندادیم، <br></font></div><font size="2"></font>