جفـــــر !
     الحمدلله رب العالمین
www.mzare.ir 
ساری,گاهنوشتهای محمود زارع: بعضی از مطالب را نمیتوان و نباید برای همه نوشت . یا مصلحت نیست یا حق انسانهای ذیحق ضایع میشود یا قابلیت نیست یا سوء استفاده را ممکن میسازد یا بدلیل جهالت جهال مورد تمسخر قرار خواهد گرفت و یا شاید زمانش نرسیده باشد و هزار و یک دلیل گفتنی و ناگفتنی دیگر !

    بعضی مطالب را باید برای اهلش گفت و نوشت . برای اهل لطف و صفا ! برای افراد صاحب ذوق ! تنها برای طالبان ! و برای اخوان صفا ؛ نه از روی حسادت بلکه از روی غیرت و خود شاید بدانی یا ندانی !

    مزد من برای در دسترس بودن این اثر برای شما ؛ پول نیست ؛‌سهم مرا یک دعای عاجل و خیر و از روی اخلاص و صمیمیت قرار داده و برای فرزندانم ! بد که نخواستم !
ساری,گاهنوشته های محمود زارع

به جدول زیر توجه کنید :
    ردیف اول ( اساس ) . ردیف دوم ( نظیره ) . ردیف سوم ( مستحصله ) . ردیف چهارم ( غرنوینه ) . ردیف پنجم ( صدر موّخر ) . ردیف ششم ( تکیر مراتب ) . اساس    ه    ا    ل    ع    ی    ن    ق    ا    ف    غ    ی    ن    ا    ل    ف    ل    ا    م    ب    ا    ی    ا
نظیره    ص    س    ض    ب    خ    غ    ه    س    ج    ن    خ    غ    س    ض    ج    ض    س    ظ    ع    س    خ    س
مستحصله    س    ق    ج    ه    ب    ع    ق    ث    ز    ن    ز    م    ج    ل    ث    ن    ش    ج    ن    م    ط    ع
غرنوینه    ع    د    د    و    ا    س    ر    خ    ح    ل    ح    ن    د    ل    خ    ه    ت    د    م    ن    ی    س
صدر موخر    س    ع    ی    ر    ن    د    م    و    ت    ا    ت    س    ه    ر    خ    خ    ن    ج    د    ل    ن    ح
تکیر مراتب  ح    س    ن    ع    ل    ی    د    ر    ج    ن    گ    ز    خ    م    خ    و    ر    د    ه    ا    س    ت   


    جواب حاصله در ردیف آخر جدول و در ستون ( تکیر مراتب ) میشود : [ حسنعلی در جنگ زخم خورده است ]

    توضیح بسیار بسیار پوشیده و اشاره وار ( صرفا با ادعای اینکه این فن باید از جهال و نااهل پوشیده باشد ) در خصوص جواب حاصله و طریقه محاسبه آن علم جفر را بدینصورت داده اند :

    سوال فوق چه بوده است ؟ آن بوده که :‌ [ احوال حسنعلی در جنگ سیال کوت چگونه بود].

    ا ح و ا  ل ح س ن ع ل ی د ر ج ن ک س ی ا ل ک و ت ج ک و ن ه ب و د  جمع اعداد 1174 حروف 31 نقاط 12 حروف ملفوظی اینست .( در نسخه ای که من در دست مطالعه داشتم حرف ل وجود نداشت و احساس کردم که اشتباه تایپی بوده است و لذا آنرا با رنگ قرمز در داخل حروف جای دادم چون هم در معنی و هم در شمارش تعداد باید اینگونه میشد )

    د ا ل ع ی ن ق ا ف غ ن ا ل ف ل ا م ب ا ی ا – حروف 22 . والسلام.

    چنانکه شنیده اید اصل این فن و یا علم را حداقل در یک مقطع تاریخی به حضرت امیرالمؤمنین علی ( ع) نسبت می دهند . نقل شده از آنحضرت که فرموده است : " عامل این علم را لازم است که همیشه با وضو باشد و از کلام کذب و فحش زبان خود را نگه دارد تا از این علم نفع یابد ..."   
    گفته میشود که اهل فن و علمای علم جفر پاسخ را از طریق جفر جامع استخراج میکنند که به آن جفر کبیر گفته میشود.

روشهای استخراج جواب از جفر جامع :
روش نخست :
    گفته شده است که استخراج جواب از طریق جفر جامع ( جفر کبیر ) تحریر کردن ابجد یعنی از دو چهار ابجد است از 28 حروف 28 جزو بر حروف ابجد قرار داده اند و نیز هر حرفی از یک جزو یی منسوبست و هر جزو او 28 صفحه است و در هر صفحه 28 سطر و در هر سطر 28 خانه است و در هر خانه چهار حروف دارد و تمام صفحات 784 خانه حروف دارد و تمام صفحات 784 خانه حرف دارد و تقسیم 28 جزو بر سبعة سیّاره است و هر سیّاره از هر اقلیمی تعلق دارد و از قیاس یک جزو یک اقلیم و هر صفحه یک شهر و هر یک سطر یک محله است و هر خانه یک مکانی است و در صفحه اول خانة اول جفر جامع 4 الف می باشد به این ترتیب : ( ا ا ا ا ) و خانة دوم از سطر اول جزو اول در صفحه اول سه الف و یک ب می باشد به این ترتیب : ( ا ا ا ب ) و خانة سوم از سطر اول جزو اول سه الف و یک جیم می باشد : ( ا ا ا ج ) و خانة چهارم از سطر اول جزو اول سه الف و یک دال می باشد : ( ا ا ا د ) و قس علیهذا تا آخر که چهار غین دارد به این صورت : ( غ غ غ غ ) .

    اگر قصد بر آن باشد که تمامی این حروف را بنویسید باید بسیار دقت کرده و با حوصله تمام و احتیاط کامل این جدول را کامل نموده چرا که حتی یک غلط و اشتباه جزیی باعث خواهد که کل اعمال محاسبه غلط از آب درآید. طریق نوشتن هم بدین نحو میباشد که حرف اول علامت جزو 2 علامت جزو 2 علامت صفحه 3 علامت صفحه 4 علامت خانه است در استخراج پاسخها و مطالب کلی و جزیی – در هین خصوص از حضرت امیر (ع) منقولست که احوال را استخراج کند و معلوم کند و ببیند که در هر صفحه که احوال ماضی باشد – حروف اوّل ملفوظی و مکتوبی و مسروری آن را علیحده جدا جدا بنویسد .

    ملفوظی بر سه قسم است ؛ حرف اوّل ملفوظی 13 حرف می باشد ؛ ‌قسم دوم مکتوبی 3 حرف است و مسروری 12 حرف است .
ملفوظی :

الف    جیم    دال    کاف    لام    سین    عین    صاد    قاف    شین    ذال    ضاد    غین
         4    5    6    7    8    9    10    11    12    13

حرف اول ملفوظی را ( زُبر ) ‌می گویند و باقی را ( بیّنه ) .

مکتوبی :   ( و ی ن )
       
1    2    3
مکتوبی نیز بقسم ملفوظی است ؛ یعنی حرف اول مکتوبی را ( زبُر ) و باقی را ( بیّنه )‌گویند .

مسروری :
با    تا    ثا    حا    خا    را    زا    طا    ظا    فا    ها    ما
1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12
اما در مسروری یک حرف اول (‌ زبُر ) است و دومی ( بیْنه ) .

    حال ؛‌ حروف هر سه قسم را جدا جدا نموده یعنی ملفوظی جدا ،‌مکتوبی جدا و مسروری هم جدا نوشته شود و برابر او مکتوبی م مسروری نوشته یک سطر استخراج کند ؛‌بعدا اِعراب دهد (‌ اِعراب گذاری نماید ) عبارت ماضی معلوم خواهد شد.
    در هر سطری از جفر جامع ، اسم سائل باشد از آن خانه که در سطر اول است آن احوال ماضی است و در هر سطری که با نام باشد آن احوال حال است و سطری که زیر خانه است ، آن احوال استقبال ( آینده ) است .

روش دوم :
    طریقه دیگر استخراج چنین است که تمام اعداد سوال سائل را جمع کند و از او حروف بنا کند و چهار درجه حاصل کند. اول درجه آحاد ( یکان ) . دوم ، درجه عشرات ( دهگان ) . سوم ،‌درجه مآت ( صدگان ) . چهارم ،‌درجه الوف ( هزارگان ) . و از این چهار حروف بنا کند صفحه ؛  جفر جامع معلوم خواهد شد.

روش دیگر :
    عده ای از اهل فن میگویند که بدوا سوال سائل را زمام ( اختیار ) کند یعنی تکسیر صدر و مُآخّر تا زمام حاصل آید ؛ بعد از آن تمام حروف ملفوظی و مکتوبی و مسروری را جدا جدا بنویسد ، امتزاج دهد ،‌هشت صفحه حاصل شود ،‌بعد اعدادش را جمع کند و اعداد اسم الله 66 است ضرب کند ، بعد حاصلضرب را نصف نماید و آنقدری که عدد باقی ماند ، آن اعداد را بر اعداد بسم الله الرحمن الرحیم ، 786 است ، تقسیم نماید و هر چه باقی ماند آنرا با اعداد صفحه سائل جمع کند و حاصل جمع را در صفحات جفر جامع را عددی طولا از اول تا خانة هشتم بنور و فکر ببیند اگر اعداد هر دو خانه و اعداد مجموع مساوی باشند ، اعداد تمام سطر این خانه حاصل کرده صفحه جفر جامع کامل کند و شمار عدد از این اعداد 28 خانه تقسیم کند و بر هر خانه که منتهی شود آنرا جدا بنویسد و همین طور باعتبار هریک صفحة جدا بنویسد و از ترکیب این صفحه چهار حروف برای هر خانه تا هشت صفحه بترتیب بنویسد تا این که طرح 28 عدد تمام شود و از حروف حاصل 4 قسم برابر کند و هریک قسمی باین ترتیب که بیان شد حروف جدا جدا بنویسد. مثلا حروف قسم اول را طرح 77 کند ،‌بعد طرح 66 کند ، بعد طرح 55 کند ،‌بعد طرح 44 کند ،‌از اول تا آخر همینطور طرح کند و هرچه از طرفی باقی ماند درآخر او را بنویسد یک سطر حاصل شود ،‌او را بنویسد مگر قسم اول و سیم حروف را که بحال خود بگذارد و حروف قسم دوم را و چهارم را طرح 77 کند ،‌با زطرح 3 و 3 کند 112 حرف استخراج خواهد شد ، بعد جمع حروف زمام را بیاورد بعد تکسیر و صدر مُآخّر کند بحکم خداوند جواب موافق مطلب حاصل خواهد شد. نظما یا نثرا . (1)

آموزش پیچیده در قالب اشعار
    در ادبیات عهد قدیم برای پرهیز از بیان روشن یک مطلبی که حالت رمز داشته و یا گوینده یا نویسنده قصد آنرا نداشته است که هر خواننده ای بجز اهل فن از آن سر در بیاورد ، موارد را در قالب اشعاری قالب بندی میکرده و حتی الامکان با وزن و قافیه شعری هم تطابق میداده است و این طریق را گاهی برای تفریح و یا برخ کشیدن صناعت شعری خود و امثالهم نیز بکار می برده اند . بهر تقدیر در خصوص روش اخذ جواب از فن جفر نیز کسی در قالب پنج بیت شعر یک روش این علم را توضیح میدهد که ما عینا آنرا نقل میکنیم :

سؤال از جفر جامع گر نمایــــــی        بکن مستحصله بهر خود آسـان
ترفعّ یا ترقی یا تنـــــــــــــزّل         مساواتت کند با اهل عرفــــان
به قسمت چارکن هر حرف خود را         به جای خود گذار از بهر درمان
تو بدّؤح یٌلٌن داده ترفّـــــــــــع        عصر ثخضع ترقی ده دو چندان
تنزّل ظ ذ ث شغفــــــــــــس        مساوات جهر طلم داخـــل آن

توضیح مختصرش آن میشود که ؛
ابتدا سؤال را بصورت مقطعه بنویسید و جمع کنید عدد او را یک سطر بنویسید ، عدد وسیط مجموعی را بگیرید و در پهلوی عدد جمع اصل بنویسید .
بعد تعداد حروف به عدد نقاط بنویسید ؛‌ مُلّقب آن عدد حروف علیحده بنویسید .
بعد حروف استخراج نمایید.
بعد صدر موخّر نمایید نظیره کواکب داده ، نظیره بدوح داده و
بعد حروفات را به مطلوب دهد ؛ جواب بیرون آید.
در تمامی این مراحل دقت شرط اصلی صحت محاسبه است ! 
حال ما با ذکر مثالی سعی خواهیم کرد که تا حدودی موضوع را بلحاظ تصویر سازی ذهنی ؛‌ کاملتر و باصطلاح نهادینه تر نماییم . مثال :


( سؤال ) :
امروز دوشنبه اسماعیل پسر هادی در خانه مسیح خواهد آمد یا نه ؟

گفتیم که اول باید حروف مقطعه سؤال را بنویسیم ، پس بصورت زیر سوال را بصورت حروف مقطعه درآورده و می نویسیم :

ا م ر و ز د و ش ن ب ه ا س م ا ع ی ل پ س ر ه ا د ی د ر خ ا ن ه م س ی ح خ و ا ه د ا م د ی ا ن ه 

در مرحله بعد همانطور که در بالا توضیح دادیم باید جمع کرده و عدد وسیط مجموعی را بگیریم و در پهلوی عدد جمع اصل بنویسیم. با این وصف خواهیم داشت :

عدد اصل 2817 وسیط مجموعی 164 حروف 45 نقاط 9

( حروفی را که دارای بیش از یک نقطه بوده ؛‌تنها یک نقطه بحساب آورد مانند پ ؛‌وگرنه مجموع نقاط 13 میشد نه 9 )

در مرحله بعد گفتیم که تعداد حروف به عدد نقاط باید بنویسیم ملقب آن عدد حروف علیحده بنویسیم و بعد حروف استخراج نماییم ؛‌با این حساب 9 تا حرف به تعداد 9 نقطه می نویسیم و ... خواهیم داشت :

ز    ا    ی    ص    ا    د    غ    ی    ن    ق  ا  ف    ه  ا    م  ی  م    ط  ا    ی  ا
بعد گفتیم که صدر موخّر باید نمود :

ا ز ی ا ا ی ط ض م ا ی د م ب ا ا ه غ ف ی ا ن ق د ن ا ی ل س

بعد نظیره کواکب :

ایقغ ن ک ث ن ن ث م د ط ن ث ض ط خ ن ن ط س ش ث ن ا ه ض ا ن ث ح غ

بعد نظیره بدوح باید داد:

احجش ج د ا ج ج ا ک ط ذ ج ا ن ه ج ج س ظ ت ا ج ث خ ف ز ج ا و ع

در مرحله بعد گفتیم که حروفات را به مطلوب باید داد:

د ج ب ی د ب ک ک ض د ب ص ج و د د ع غ ش ب د خ ث ص خ د ب ه س

مرحله بعد هم بیرون آمدن جواب هست :

د و ش ن ب ه ا س م ا ع ی ل ب س ر ه ا د ی ب ه خ ا ن ه م س ی ح خ ا ه د ا م د

دوشنبه اسماعیل پسر هادی به خانه مسیح خواهد آمد.

نظیره ایقغ )         ا ی ق غ ب ک ر     ج ل ش د م ت ه
            ن ث و س خ ز ع    ذ ح ف ض ط ص ظ
        ------------------------------------
دایره احجش     ا ح ج ش د ل ه     ط س ع ق ت س ب
            ب و ن ت ک ل م     خ ذ ص غ ر ص ز ی
طالب مطلوب هر حرف و قرینه
ا    ج    ه    ذ    ط    ک    م    ر    ف    ق    ش    ث    ذ    ظ
ب    د    و    ح    ی    ل    ن    ع    ص    ر    ت    خ    ض    غ

قاعده دوم
    قاعده دوم را بطور خلاصه بدینصورت تشریح کرده اند که اهل فن ؛‌ جواب و سؤال سائل را مطابق سؤال حاصل میکنند ، حروف هر سه قسم ( یعنی ملفوظی ؛ مکتوبی و مسروری ) را امتزاج داده و صدر مآخّر کرده و جواب را حاصل می نمایند.
درباره استخراج جواب سؤال از جفر جامع از حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) نقل شده است که احوال سائلی را دریافت کند فرموده اند که ؛
اسم سائل در هر صفحه ای که معلوم شود از سطر اول آن صفحه تا نام سائل آن ، ماضی است (‌آنچه گذشته است )
و در سطری که اسم سائل است ،‌آن زمان حال است
و آنچه بعد از این سطر است آن زمان استقبال است .

و اگر بخواهد که احوال تمام استقبال و حال سائل دریافت کند آن سطرهایی که برای استقبالند خانة او تا د آن بشمارد و هر یک خانه چهار و چهار حروف استخراج کرده و همه را جمع کرده و زُبُر بیّنات را جدا کند ؛ بعد از این حروف ملفوظ را جدا کند و مکتوبی و مسروری بنویسد. این قسم تمام حروف را یک سطر بنویسد ؛ بعد از آن سطر را در صدر مؤخّرات گردش دهد . وقتی که زمام درآید در سطورات تکسیرات نظر کند اگر جواب سائل درآید بهتر والّا جواب نیافت ،‌ پس در سطورات دقیقا و کاملا منسوبا و مقلوبا و عرض و طول و عمق و قطر نظر کند ، تمام احوال آینده گویا خواهد شد و اگر باز هم گویا نشد سطر او را جدا بنویسد و بر اربعه عناصر حروف گردش دهد و امتزاج دهد اوّل آتشی بعد بادی بعد آبی بعد خاکی ، همینطور این چهار حروف را جدا امتزاج داده جدا کند مربع را منسوب و مقلوب کند تمام احوال گویا خواهد شد.

با ذکر مثالی در روشنی این مطلب میکوشیم :
مثال : عناصر اربعه مثلا ( ط ) آتشی ؛ ( ی ) بادی ؛  ( ک ) آبی و ( ل ) خاکی ؛‌ مجموع ط ی ک ل می شود ؛ این چهار حروف را منسوب و مقلوب کردیم طیکل ؛‌ لکیط ؛ یکطل ؛ لطیل ؛ کیطل ؛ و طک لطکی شد ، همین طرح 44 . 

و طریقه دوم این است که :
اول سطر را به غیر امتزاج داده ، 44 حرف جدا کند و بنویسد و هر چهار قطعه را مقدم و مُوخّر کند و اِعراب عنصری دهد ، مطلب معلوم میگردد!

طریقه سوم این است که :
که چهار حروف را جدا بنویسد و اعداد جمله کبیر استخراج کرده ، حروف از اعداد پیدا کند و از آن حروف یک سطر بنویسد ؛‌ صدر و مؤخّر کند کل احوال سائل دریافت خواهد شد آن چهار حروف اینها هستند : ط 9 ؛ ی 10 ؛ ک 20 ؛ ل 30 ؛ جملة عدد ( 69 ) شد از این لفظ ؛ سط – طس – بنا کردیم ، این چهار حروف را زُبر بیّنه کرده امتزاج دهد ؛ ط ا ی ا ک ا ف ل ا م ج ی ف ق . مجموع ( 193 ) ج ص ق ثلاثه و تسعین بعد المائه ؛ مقطعه ث ل ا ث ه ث س ع ی ن م ا ت 9 .
این همه تخلص کردیم ث ل ا ه ت س ع ی ن م – شد.

بزرگان و قواعدی از علم جفر
در اکثر آثار مربوط به علم جفر بلااستثناء از اهل بیت (ع) بویژه از حضرت علی (ع) بعنوان استاد این فن ذکر میشود که ما در همین اثر در جا جای آن حسب مورد اشاراتی را داشته و خواهیم داشت. از امام محمد باقر (ع) و امام رضا (ع) و ... از اهل بیت که بگذریم از بزرگان علم و ادب ایران نیز طریقه هایی نقل شده است که ما در زیر به چند نمونه اشاره میکنیم:

اثری بنام سرّالاسرار معروف به حلاج الاسرار را که منسوب به حسین منصور حلاج میباشد ؛ نیز در خصوص قاعده استخراج جواب سائل ، روشی را طرح نموده است.

گویند در آن اثر نوشته است که ؛ نخست ؛ سؤال را فرد فرد بنویسید ، بعد از آن طالع وقت استخراج کرده اوتاد یعنی خانة اول و 4 و 7 و دهم و تمام بروج فرد فرد تحریر کند به این شرط که کل حروف در یک سطر بیایند. بعد بسیط تکسیر کرده تمام حروف را تخلیص کنند ؛ بعد از صدر و مؤخّر زمام حاصل کرده و در عرض و طول و عمق و قطر این جدول ملاحظه کرده ببینند که از یک یا دو کلمه جواب شافی حاصل خواهد شد . بقول مذهب اشراقیه اگر سؤال در فارسی یا عربی یا هند یا در هر زبانی که باشد ، جواب ظاهر گردد.

در همین خصوص از خواجه نصیرالدین طوسی نیز قاعده ای نقل است که ؛ اول حروف سوال را جدا جدا بنویسند ؛ بعد حروف مکرر و تکراری را بیاندازد ؛ اسم سائل که غیر از تخلیص مذکور در حروف قاطی کند و علیحده بنویسد و اعداد جمع کرده بر منازل قمر تقسیم کند و اگر 28 عدد کم بماند بر حروف ابجد قطب طرح کند و بر هر حرفی که منتهی شود آن حرف را نظیره ابجدی اصلی دهد این مستحصله است و حروفی که از سؤال سائل مستخرج داند آن را اول از حروف ابجد قطب دریافته از ابجد اصلی نظیر داده جدا تحریر کند این مستحصله دیگر است و اعدادی که از مستحصله اول پیدا کرده بودند ؛ آنرا از حرف قطب ابجد حرف سیم و چهارم و ششم و هفتم و نهم از استخراج خانة قطب ابجد آنقدر اعداد که از سوال حروف پیدا شوند هر یک حرف از شمار این خانها استخراج کند این اسمش مستحصلة خالص است بدانکه هر وقتی که سائل سوال کند آن وقت قاعده اهل نجوم طالع وقت استخراج کرده برج طالع را معلوم کنند.

قاعده استخراج طالع وقت و استخراج آفتاب عالمتاب – اول دریافت کند که آفتاب در این وقت در کدام برج است و چند درجه طی کرده است و طالع وقت در این بهمراهی کدام منزل است و قمر در کدام منزل است . آفتاب و بروج و قمر و برج و برج منازل هر چه در جدولات مآت حروف تقسیم شود از آن جداول حروف استخراج کرده جدا بنویسد این حروف را جمع کرده از قطب ابجد مرتبه دریافته نظیره ابجد اصلی دهد ،‌این هم اسمش مستحصله است.

قاعده مرتبه حروف ابجد اصلی این است که اول ابجد را بر سه حصه تقسیم کند . اول ، از الف تا طا ؛ مرتبه آحاد است . دوم از ی تا صاد ،‌مرتبه عشرات است . سوم ، از ق تا ظا ، مرتبه مآت است و غین مرتبه الوف است.

مثلا ؛ اول حروف سوال سائل را تخلیص کند و حروف شماره کرده جدا بنویسد . بعد حروف اسم سائل غیر تخلیص را در حروف تخلیص مذکور شریک گردد ، اعداد هر یک از حروف را از 9 تقسیم کند. اعدادی که باقی ماند آن را معلوم کند که در آحاد یا عشرات یا مآتست ، حروفات درجه و مرتبه معلوم گردد جمع کند از عبارت جواب پیدا خواهد شد ،‌نقش هم این است :

ابجد قطب
س    و    ا    ل    ع    ظ    ی    م    خ    ق    ح    ز    ت    ق
ص    ن    ذ    غ    د    ب    ش    ک    ض    ط    ه    ج    د    ث ابجد اصلی
اساس    ا    ب    ج    د    ه    و    ز    ح    ط    ی    ک    ل    م    ن
نظیره    س    ع    ف    ص    ق    ر    ش    ت    ث    خ    ذ    ض    ظ    غاین مثالش چهار حرفی تحریر میشود . این را باید خوب در خیال بیاورد . مثلا ق ل ص م . این چهار حروف سوال و نام را از ابجد قطب دریافتیم به این ترکیب حرف اول قاف است و اعدادش یکصد می باشد. این را از 9 تقسیم کردیم ، از صد یک باقی ماند ، اسمش تقسیم آحاد است. از این سه حرفند ا ب ج  و از ابجد قطب حروف گرفتیم ص ن ذ ؛ بعد از این عدد (ل) 30 این را نیز 9 تقسیم کردیم ، سه عدد باقی ماند ،‌اسمش تقسیم عشرات است . حروفش ی ک ل  و از ابجد قطب این حروف پیدا شد ط ه ج ؛ بعد از این حرفش ص است 90 عدد دارد این را از 9 تقسیم نمودیم چیزی باقی نماند ، اسمش مآت است . حروف ابجد اصلی ق ر ش است و از ابجد قطب ظاهر شد ع ظ ی بعد از این حرف میم است که 40 عدد دارد و این را از 9 تقسیم کردیم 4 باقی ماند ،‌باز اسمش تقسیم آحاد است حروفش از ابجد اصلی این است ؛ د ه و ز ؛ و از حروف ابجد قطب این است غ ر ب ش ؛‌از مذکور چهار حروف این کل حروف حاصل شد : ص ن ذ ط ه ج ع ظ ی غ ر ب ش ،‌همینجور استخراج کرده نظیره دهد بعد سائل را جواب دهد . انشاء الله تعالی.

در بیان مداخل وفق زوجی

واضح باد که رفق زوجی دو قسم دارد :

قسم اول زوج مطلق دوم زوج زوج فرد زوج مطلق اسم 4 حرفی یا 6 حرفی یا 8 حرفی یا 10 حرفی یا 12 حرفی .
دوم ،‌زوج فرد اسم 3 حرفی یا 5 حرفی یا 9 حرفی یا 13 حرفی .
مثلا زوج مطلق اسم متعال 6 عدد دارد و زوج فرد اسم متکبر 5 حرف دارد. این هر دو را جدا جدا و مفرد مفرد در جداول نوشتیم :

متعال                                                                      متکبر
م    ت    ع    ا    ل    ی    ......................................    م    ت    ک    ب    ر
ت    ا    ی    م    ع    ل        ب    ر    م    ت    ک
ا    م    ل    ت    ی    ع        ت    ک    ب    ر    م
ی    ل    ا    ع    ت    م        ر    م    ت    ک    ب
ع    ی    ت    ل    م    ا        3    4    5    1    2
ل5    ع3    م1    ل6    ا نه    ت2        ک    ب    ر    م    ت
 
ابتث                                                                    علیم
ا    ب    ت    ث    ج    ..............................................    ع    ل    ی    م
ج    ا    ث    ب    ت        ی    م    ع    ل
ت    ج    ب    ا    ث        م    ی    ل    ع
ث    ت    ا    ج    ب        2    1    4    3
ب    ث    ج    ت    ا        ل    ع    م    ی

بیان مداخل تکسیر منصوب الطرفین را بدانکه حروف سطر را در خانهای طاق یا جفت یک یک حرف از هر دو طرف بنویسد تا زمام آید یعنی سطر اول در آخر پیدا شود اسمش تکسیر منصوب الطرفین است و این مثالش است ( نقش این است ) :
ا    ه    ط    م    .......................................................    ا    ه    ط    م
م    ا    ط    ه        ا    م    ه    ط
ه    م    ط    ا        ا    ط    م    ه
ا    ه    ط    م        ا    ه    ط    م

ا    ه    ط    م    ف    ش    ذ    ب
ب    م    ه    ف    ش    ط    ا    ذ
ط    م    ذ    ب    ف    ش    ه    ا
ا    ه    ط    م    ف    ش    ذ    ب
در بیان مقلوب التکسیر بدانکه حروف سطور در خانهای طاق یا جفت یک یک حرف هر سطر را بنویسید لکن هر دو سطر حرف اول قائم باشد بر این مثال :
ا    ی    ق    غ    ب    ک    ر    ج    ل
ی    غ    ک    ج    ل    ر    ب    ق    ا
غ    ج    د    ق    ا    ب    ل    ک    ی
ج    ق    ب    ک    ی    ل    ا    ر    غ
ق    ک    ل    د    غ    ا    ی    ب    ج
ک    ر    ا    ب    ج    ی    غ    ل    ق
ر    ب    ی    ل    ق    غ    ج    ا    ک
ب    ل    غ    ا    ک    ج    ق    ی    ر
ل    ا    ج    ی    ر    ق    ک    غ    ب
ا    ی    ق    غ    ب    ک    ر    ج    ل

در بیان تکسیر زوج بدانکه تکسیر زوج زوج این را می گویند حروف جفت و سطور جفت باشد دو حرف از سطر بردارد بر تمام سطر عمل برابر کند.

خانه های طاق بدانکه تکسیر معکوس آنرا گویند حروفی را که از سطر بردارند و بموجب قاعده تحریر کنند و مثال اینست.
ا    ی    ق    غ
ق    ی    غ    ا
غ    ی    ق    ا
ا    ی    ق    غنقش این است :
ا    ی    ق    غ    ب    ک
ک    ق    ب    ی    غ    ا
ی    ب    ک    ق    ا    غ
ق    ک    ا    ب    غ    ی
ب    ا    غ    ک    ی    ق
ک    غ    ی    ا    ق    ب
ا    ی    ق    غ    ب    ک
شاید ادامه یابد .......... ( محمود زارع )توجه
: بنا بر باز کردن و نوشتن نداریم ... ! دوستان اصرار به سوال و جواب زیاد و توضیح خواستن و ... ننمایند . اصلا وقت ندارم و این مطالب را تا فرد قابلیتش را نداشته باشد نمیتواند فراگیرد . خواهان اگر راست بگوید میرود دنبالش نه آنکه مزاحم نویسنده بشود !....................................................................................
پی نوشت :
(1). این مطالب با استناد و استفاده از نسخه فردی بنام آقای محمد عطاری تنظیم شده است که بنظر میرسد یا تعمد داشته که این همه مقلق بنویسد و یا آنکه توان جمع و جور کردن و سلیس و روان نویسی را این بنده خدا نداشته است ؛ زیرا همانگونه که ملاحظه میفرمایید ، بسیار بد و با انشایی ضعیف توضیح داده است ولی بهرحال باید از او تشکر کرد که بالاخره با خسّت کمتری ، تلاشی برای همین مقدار آموزش را هم داشته است !مطالب اردیبهشت 94 وبلاگ ما را بخوانید:

ائمه اثنی عشر
اسب
عوعوی سگان آل سعود هم بگذرد !
مکافات عمل ( انعکاس اعمال )
چند کلمه از امیر کلام علیه السلام
خلقت بی نقص الهی
تندروی و کندروی از نادانی است !
لاف بلاغت مزن با ...
زاهدنما مباش و ...
انذارهای امام علی (ع) به حاکمان
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (08)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (03)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
على (علیه السلام ) و اصرار بر اصول
رفتار و تواضع على (علیه السلام )
على (علیه السلام ) محبوب دل ها
مادام دیالافواى مسیحى و ایرانیان و مولا علی (ع)
شیخ و شراب و خون خلق
نظر مرحوم مجلسی درباره خلافت بعد از رسول (ص)
حشر محبان علی با علـی , حشر غلامان عمر با عمر
مولا علی(ع) یاور و غمخوار پیامبر(ص)
جـان عالــم بـه فـــدای تــو علـــی (ع)
تا غدیر با مولا علی (ع)
بنده پادشاه ...
سبحه تزویر شیخ ...
بقای ریای زاهد و مردم نادان
پند زاهد ... !
زندگی بمیزان باخت ...
از نفرین پدر و مادر بترسید
نوشته سردر بهشت
ملا هادی سبزواری و حیوانیت و انسانیت !
صلح و دوستی
گفتگو آیین درویشی نبود
سگ ها و انسان ها !
انسان عجیب مختار یا دربند ... !
یقین
جـــنّ
دلاور شهید اسماعیل حیدری
ظهور قائم (عج) ناگهانی است !
روز و شب و غوغا و آسمان
شب و آسمان و زمین و ...
درباره حضرت بقیه الله (ع) مقصر مائیم!
لذت بخشش
هــــو
توجیه عبادت و سپاس مقبول الهی
اندر میان جمع چه جان است آن یکی
من کشته عباراتم !
لالایی برای مادر ( موسیقی مازندرانی + دانلود)
زندگی و آدمیزاده اورجینال (05)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.