فقیهی کهن جامه ای تنگدست    
در ایوان قاضی به صف برنشست
نگه کرد قاضی در او تیز تیز    
معرف گرفت آستینش که خیز
ندانی که برتر مقام تو نیست    
فروتر نشین، یا برو، یا بایست
نه هرکس سزاوار باشد به صدر    
کرامت به فضل است و رتبت به قدر

دگر ره چه حاجت به پند کست؟    
همین شرمساری عقوبت بست
به عزت هر آن کو فروتر نشست    
به خواری نیفتد ز بالا به پست

به جای بزرگان دلیری مکن    
چو سر پنجه ات نیست شیری مکن
چو دید آن خردمند درویش رنگ    
که بنشست و برخاست بختش به جنگ
چو آتش برآورد بیچاره دود    
فروتر نشست از مقامی که بود
فقیهان طریق جدل ساختند    
لم و لا اسلم درانداختند
گشادند بر هم در فتنه باز    
به لا و نعم کرده گردن دراز
تو گفتی خروسان شاطر به جنگ    
فتادند در هم به منقار و چنگ
یکی بی خود از خشمناکی چو مست    
یکی بر زمین میزند هر دو دست
فتادند در عقده ای پیچ پیچ    
که در حل آن ره نبردند هیچ
کهن جامه در صف آخرترین    
به غرش درآمد چو شیر عرین
بگفت ای صنا دید شرع رسول    
به ابلاغ تنزیل و فقه و اصول
دلایل قوی باید و معنوی    
نه رگهای گردن به حجت قوی

مرا نیز چوگان لعب است و گوی    
بگفتند اگر نیک دانی بگوی
به کلک فصاحت بیانی که داشت    
به دلها چو نقش نگین برنگاشت
سر از کوی صورت به معنی کشید    
قلم در سر حرف دعوی کشید
بگفتندش از هر کنار آفرین    
که بر عقل و طبعت هزار آفرین
سمند سخن تا به جایی براند    
که قاضی چو خر در وحل بازماند
برون آمد از طاق و دستار خویش    
به اکرام و لطفش فرستاد پیش
که هیهات قدر تو نشناختیم    
به شکر قدومت نپرداختیم
دریغ آیدم با چنین مایه ای    
که بینم تو را در چنین پایه ای
معرف به دلداری آمد برش    
که دستار قاضی نهد بر سرش
به دست و زبان منع کردش که دور    
منه بر سرم پای بند غرور
که فردا شود بر کهن میزران    
به دستار پنجه گزم سرگران
چو مولام خوانند و صدر کبیر    
نمایند مردم به چشمم حقیر
تفاوت کند هرگز آب زلال    
گرش کوزه زرین بود یا سفال؟
خرد باید اندر سر مرد و مغز    
نباید مرا چون تو دستار نغز

کس از سر بزرگی نباشد به چیز
کدو سر بزرگ است و بی مغز نیز

میفراز گردن به دستار و ریش    
که دستار پنبه ست و سبلت حشیش

به صورت کسانی که مردم وشند
چو صورت همان به که دم درکشند
به قدر هنر جست باید محل
بلندی و نحسی مکن چون زحل
نی بوریا را بلندی نکوست    
که خاصیت نیشکر خود در اوست
بدین عقل و همت نخوانم کست    
وگر میرود صد غلام از پست
چه خوش گفت خر مهره ای در گلی
چو بر داشتش پر طمع جاهلی
مرا کس نخواهد خریدن به هیچ    
به دیوانگی در حریرم مپیچ
خبزدو همان قدر دارد که هست    
وگر در میان شقایق نشست
نه منعم به مال از کسی بهترست
خر ار جل اطلس بپوشد خرست

بدین شیوه مرد سخنگوی چست    
به آب سخن کینه از دل بشست
دل آزرده را سخت باشد سخن    
چو خصمت بیفتاد سستی مکن
چو دستت رسد مغز دشمن برآر
که فرصت فرو شوید از دل غبار
چنان ماند قاضی به جورش اسیر
که گفت ان هذا لیوم عسیر
به دندان گزید از تعجب یدین    
بماندش در او دیده چون فرقدین
وزان جا جوان روی همت بتافت    
برون رفت و بازش نشان کس نیافت
غریو از بزرگان مجلس بخاست    
که گویی چنین شوخ چشم از کجاست؟
نقیب از پیش رفت و هر سو دوید    
که مردی بدین نعت و صورت که دید؟
یکی گفت از این نوع شیرین نفس    
در این شهر سعدی شناسیم و بس
بر آن صد هزار آفرین کاین بگفت    
حق تلخ بین تا چه شیرین بگفت

" سعدی "
www.mzare.mihanblog.com
www.bahoo.blogfa.com
www.mzare.ir


ساری گاهنوشتهای محمود زارع
..به تلگرام ما بپیوندیدمطالبی دیگر :
- مطیع حق باش آنگاه بخدا هم فرمان ده
- دنیا بساط فرومایگى
- کسی را از مرگ راه گریزی نیست
- اطاعت از رسول الله اطاعت از خداست
- اهلیت و امانت
- سزاوار صحبت خداوند ...
- ذلیل درگاه کریم , عزیزتر از همه کس
- رستگاران , خود را نستایند !
- خدا در دل مینگرد
- انواع شرک
- مقام محاسبت در قیامت
- مقام سؤال و اظهار حجّت در قیامت
- مقام سیاست در عالم قیامت
- تجلی ...
- توحید عارفان
- توحید,سرّ معارف و مایه دین
- یک نگاه دیگر به شرک
- همسایگان قرآنی !
- آیا واقعا متدین هستی ؟!
- لن ترانی و سه نگاه متفاوت !!
- راه بزرگان نارفته , حال بزرگان خواهى ؟!!
- خداوندی که بر مستضعفان آسان میگیرد
- بی مراعات بی مروتست
- توبه , راهی که دوست مفتوح دارد !
- خدای بخشاینده گنهکاران
- خدای نوازنده یتیمان
- خداوندا! اكنون كه برگرفتى بمگذار !
- تا كى آواز آید كه بیامرزیدیم مندیش !
- خداوندا !چه بود كه یك بار خود خوانى ؟!
- ظالمین نهایتا رسوا و بی یاور شده و در خذلان خواهند افتاد!
- ذاكران
- جز وى خداوند نیست و  الهه زمینی هم نگیرید !
- همه مردنى اند و او زنده پاینده
- این قصه سربسته , روزى برگشایند !
- تلخی تحمل جفای خلق
- زنده واقعی نزد خداست
- اگر خدا یاری کند ... !
- معانی ظلم در قرآن کریم
- اى مهتر كائنات! اى محمد (ص) نامت تا ابد جاودان
- قیمت هر كسى چیست ؟!
- محمد (ص) و خدای محمد (ص) !
- خوشبختان بسرعت بسمت مغفرت خدا میروند
- روزگار قدرت بین مردم دست بدست میگردد!
- تو بخواه خدا می بخشد !
- دوستان خدا خوار نمیشوند !
- دنیا و آنچه در آنست همه بادست
- انواع هدایت در قرآن کریم
- آیت خاص فضیلت محمد (ص)
- عزیز هم شکوه میکند !!
- اصحاب مباهله پنج+یک (فخر جبرئیل بعضویت در اهل البیت)
- دلمشغوی و ذکر مدام, شرط دوستی
- دوستی , نسبت و تبعیت !
- هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
- آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- قبله های خلق !
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
- دیده برای دیدن دوست است
- موسی و لذت و بهجت کلام الهی
- ذکر و اقسام آن
- حرم ظاهر و حرم باطن !
- بنده و ارباب !
- حج عوام و حج خواص
- دری بگشا تا دری بگشاید
- مسلمانی ز سلمان جوی و ...
- آزمون سخت دوستی خلیل الله
- التحصین‏ ابن فهد حلی (1)

- التحصین‏ ابن فهد حلی (7)
- شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
- آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
- آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
- جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
- جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
... درون پیمایی (01)
... انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
... رساله در سفر مجدالدین بغدادی
... شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
... شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)مطالب اخیر وبلاگ :
مطیع حق باش آنگاه بخدا هم فرمان ده
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (174)
همه هستند ولی زهرا نیست
چگونگی تدوین مصحف فاطمه (س)
حضرت فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر (ص)
حضرت فاطمه (س) از بکائون خمسه تاریخ
خدای بخشنده حضرت فاطمه سلام الله
فاطمه , فاطمه است
شکوه فاطمه (س) در حضور مولا علی(ع) بعد از خطبه فدکیه
فاطمه (س) تنها گل خوشبوی محمدی
بیان مظلومیت فاطمه(س) از زبان مولا
فاطمه (س) و نور واحد آل الله
فاطمه (س) برطرف کننده غمهای مولا علی (ع)
حضرت فاطمه (س) محدثه بود
دنیا بساط فرومایگى
کسی را از مرگ راه گریزی نیست
آیا میخواهی خدا را آنگونه که دوست داری ببینی ؟!
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (173)
چرا ابوالقاسم ؟!!
شیطان سفید (ملامین)
زهد فروشی !
مازندران ! سبز زرد!!!
تا شما نظرتان چه باشد؟
رنگین کمان های زیبا و دیدنی
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (172)
نی و مولوی
گردن بند فمنیستی
دانلود مجله خواندنی های شماره 22 سال 1331
اطاعت از رسول الله اطاعت از خداست
من رفتنی ام !!!ارسالی به اعضای عزرائیل
دیوید هیوم و فلسفه اش و غوغای مادیگراهای بی معرفت
وجه تسمیه آمین + اهل تسنن
دانلود مجله خواندنی های شماره 23 سال1331
خواب و مرگ و زندگی و بهشت
هستی , چون هستی !
حدود محترم , معیار تعادل در کنکاش
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (171)
آزادی مطبوعات و دیکتاتورها
آدمها و دیوارها !
اهلیت و امانت
لوایح عین القضاه همدانی ( 20 )
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
سزاوار صحبت خداوند ...
ذلیل درگاه کریم , عزیزتر از همه کس
نرمی و نرمخویی
رستگاران , خود را نستایند !
برتری خواهان بر مردم در آخرت مزدی ندارند
سکر شکر
خدا در دل مینگرد

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.