النوبة الثالثة
« أَنْزَلَ مِنَ السَّماءِ ماءً » الآیة...

دانا و نادان یکسان نیستند

جلال احدیّت بنعمت رحمت و رأفت فرو فرستاد از آسمان بر پیغامبران پیغام راست و وحى پاك، هم بسمع شنیدند و هم بدل دریافتند و همچنین اولیا را الهام داد و نور حكمت در دل ایشان افكند، « فَسالَتْ أَوْدِیَةٌ بِقَدَرِها »
دلهاى انبیاء روشن گشت و بیفروخت بنور وحى و رسالت و
دلهاى اولیاء بچراغ حكمت و معرفت، «بِقَدَرِها»
یعنى هر كس بقدر خویش بر درجات و طبقات، یكى برتر، یكى میانه، یكى فروتر، تفاضل و تفاوت بر همه پیدا.

پیغامبران را مى‏گوید: « وَ لَقَدْ فَضَّلْنا بَعْضَ النَّبِیِّینَ عَلى‏ بَعْضٍ »
اولیا را مى‏گوید: « هُمْ دَرَجاتٌ عِنْدَ اللَّهِ »

یكى را بر نبوّت، رسالت افزونى، یكى را بر حكمت، نبوّت افزونى،
یكى را بر علم، معرفت افزونى، یكى را بر ایمان و شهادت، ذوق حقیقت افزونى،
یكى را علم الیقین با بیان، یكى را حقّ الیقین باعیان،
هر كسى را آن داد كه سزا بود و در هر دلى آن نهاد كه جا بود،

« فَاحْتَمَلَ السَّیْلُ زَبَداً رابِیاً »
آن دلها اگر چه روشنست و افروخته، خالى نباشد از وساوس و هواجس و هفوات صغائر كه شیطان پیوسته مترصد نشسته تا كجا در دل ایشان راهى یابد، تا شكى و سهوى افكند، دروغى برسازد، حفظى بر باید.
او كه مهتر عالم بود و سید ولد آدم بود و در صدف شرف بود با كمال نبوّت و بسالت رسالت وى شیطان هم از وى اختلاسى كرد، چنانك گفت: « أَلْقَى الشَّیْطانُ فِی أُمْنِیَّتِهِ » تا از همزات وى بحق استعاذت كرد گفت: ربّ اعوذ بك من همزات الشیاطین،

«وَ مِمَّا یُوقِدُونَ عَلَیْهِ فِی النَّارِ»
مى‏گوید آن صاحب الهام و صاحب معرفت یكى در بحر تفكّر بدست استنباط جواهر معانى از آیات و اخبار بیرون مى ‏آرد، یكى از روى تدبّر بنعت الهام حقایق كشف مى ‏جوید، همى در آن تفكر و تدبّر و استنباط چندان كوشش نمایند و روش كنند كه اندازه در گذارند تا بر الهام حق و المام ملك افزونى جویند، این افزونى همچون آن بر آراسته شیطانست از هر دو حذر كردنى است،

«فَأَمَّا الزَّبَدُ فَیَذْهَبُ جُفاءً» ...
مى‏گوید آن خطاء رأى و هفوة لسان و طغیان از جهت شیطان پاى دار نبود، در دل مؤمن قرار نگیرد، كه مؤمن یاد كرد و یاد داشت حق بر دل و زبان دارد و غوغاء شیطان با سلطان ذكر حق پاى ندارد، اینست كه ربّ العالمین گفت: « تَذَكَّرُوا فَإِذا هُمْ مُبْصِرُونَ».

و آنچ مردم را بكار آید كه صلاح دل و دین در آن بود و باندازه شریعت و حقیقت بود، آن در دل راسخ گردد.
درختى بود بیخ آن راسخ، شاخ آن ناضر، عود آن مثمر، بیخ آن در زمین وفا شاخ آن بر هواى رضا، میوه آن رؤیت و لقا
و بر جمله اشارت آیت آنست كه نور معرفت چون در دل تابد آثار ظلمت معصیت پاك ببرد و آن نورها مختلفست و آن معاصى متفاوت، نور یقین تاریكى شك ببرد، نور علم تهمت جهل ببرد، نور معرفت آثار نكرت محو كند، نور مشاهدت آثار ظلمت بشریّت ببرد، نور جمع آثار تفرقت بردارد، باز بر سر همه نور توحید است، چون خورشید یگانگى از افق غیب سر بر زند با شب دوگانگى گوید:

شب رفت تو اى صبح بیكبار بدم
تا كى ز صفات آدمى و آدم‏


«أَ فَمَنْ یَعْلَمُ أَنَّما أُنْزِلَ إِلَیْكَ مِنْ رَبِّكَ الْحَقُّ» الآیة...
این استفهام بمعنى نفى است، ... هرگز یكسان نباشد دانا و نادان، روشن دل و تاریك دل،
آن یكى آراسته توحید و نواخته تقریب و این یكى بیگانه از توحید و سزاى تعذیب،
آن یكى بنور معرفت افروخته و این یكى بآتش قطعیت سوخته،

« إِنَّما یَتَذَكَّرُ أُولُوا الْأَلْبابِ »
كسى داند كه چنین است كه دل وى پر از نور یقین است و با عقل مطبوعى او را عقل مسموعى است، آن گه صفت ایشان كرد:
«الَّذِینَ یُوفُونَ بِعَهْدِ اللَّهِ»
ایشان كه جز وفاء عهد اللَّه ایشان را نگیرد،
عهدى كه كرده‏ اند بر سر آن عهداند،
نه صید این عالم شوند، نه قید آن عالم،
اگر از عرش تا ثرى آب سیاه بگیرد، لباس وفاء ایشان نم نگیرد،

اى‏ جوانمرد
وفا و حسن العهد از آن مرغك بیاموز كه جان خویش در سر وفاء عهد سفیان ثورى كرد:
در آن عهد كه سفیان ثورى را بتهمتى در حبس باز داشتند بلبلى در قفسى بود، چون سفیان را بدید زار زار سرائیدن گرفت روزى سفیان آن بلبل را بخرید و بها بداد و دست بداشت تا هوا گرفت، پس از آن در مدت زندگانى سفیان هر روز بیامدى و ناله‏ اى چند بكردى آن گه راه هوا گرفتى، چون سفیان از دنیا برفت و او را دفن كردند آن بلبل را دیدند كه بر سر تربت سفیان فرو آمد و بارى چند بدرد دل و سوز جگر بسرائید و در خاك بغلتید تا قطره‏ هاى خون از منقار وى روان شد و جان بداد.

اى مسكین
تو پندارى كه شربت عشق ازل ؛ خود تو نوشیده‏ اى یا عاشق گرم رو درین راه , خود تو خاسته‏ اى،
اگر تو پندارى كه خداى را جلّ جلاله درین میدان قدرت چون تو بنده ‏اى نیست كه وى را بپاكى بستاید، گمانت غلط است و اندیشه خطا، كه اگر پرده قهر از باطن اصنام بى جان بردارند و لگام گنگى از سر این در و دیوار و درختان فرو كنند، چندان عجایب تسبیح و آواز تهلیل شنوى كه از غیرت سر در نقاب خجلت خویش كشى و بزبان عجز گویى:

پنداشتمت كه تو مرا یك تنه‏ اى
كى دانستم كه آشناى همه ‏اى‏مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 40 (301)


           **********
سوره انفال

تفسیر سوره انفال 01 (302)
تفسیر سوره انفال 05 (306)
تفسیر سوره انفال 07 (308)


           **********
سوره توبه

تفسیر سوره توبه 01 (309)
تفسیر سوره توبه 10 (318)
تفسیر سوره توبه 13 (321)


           **********
سوره یونس

تفسیر سوره یونس 01 (322)
تفسیر سوره یونس 05 (326)
تفسیر سوره یونس 09 (330)


           **********

سوره هود
تفسیر سوره هود 01 (331)           **********
سوره یوسف

تفسیر سوره رعد 06 (363)


           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر
مطالب اخیر وبلاگ :
تفسیر سوره رعد 05 (362)
فتنه موجودات بالقوه خطرناک ... !
رونق کسب و کار فقط در گروه حذف دیرکرد بانکی است
آیا مهلت خداوند در حال اتمام است ؟!
موش مزاحمی بنام رژیم اسراییل
سنگ و پای لنگ (ضعیف کش ها)
ترامپ،تنها یک کالای سیاسی
تفسیر سوره رعد 04 (361)
تفسیر سوره رعد 03 (360)
سیستم مالی از نظر Ken O,Keefe
مسلط مکن جون منی بر سرم
مقامات یاوه گو (Trump)
تفسیر سوره رعد 02 (359)
تفسیر سوره رعد 01 (358)
جلوی هجمه های بانکها را بگیرید
بنی قنطوره ! (1)
بنی قنطوره ! (2)
تفسیر سوره یوسف 18 (357)
تفسیر سوره یوسف 17 (356)
تفسیر سوره یوسف 16 (355)
تفسیر سوره یوسف 15 (354)
تفسیر سوره یوسف 14 (353)
تفسیر سوره یوسف 13 (352)
تفسیر سوره یوسف 12 (351)
تفسیر سوره یوسف 11 (350)
تفسیر سوره یوسف 10 (349)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
فیض سبقت ,ماجرای حسنین (ع)
خاک خوشبوی کربلا ؛ مسلخ عشاق بی بدیل
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
گلچینی از سخنان گهربار حضرت امام حسین علیه السّلام
ظالم , علوی نیست !
شریف ترین از نظر امام حسین (ع)
منظومه ای از استاد گرمارودی درباره امام حسین(ع)
ریشه وهابیت
امام حسین علیه السلام و مناظره در دین
تفسیر سوره یوسف 09 (348)
تفسیر سوره یوسف 08 (347)
تفسیر سوره یوسف 07 (346)
گناه از عالم زشت تر است
تفسیر سوره یوسف 06 (345)
تفسیر سوره یوسف 05 (344)
تفسیر سوره یوسف 04 (343)
تفسیر سوره یوسف 03 (342)
تفسیر سوره یوسف 02 (341)
تفسیر سوره یوسف 01 (340)
حرامخواران (دیرکردهای بانکی مصداق حرامخواری است)
نردبان ملکوت
تفسیر سوره هود 09 (339)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.