النوبة الثالثة
بسم اللَّه الرحمن الرحیم ؛ ما استقلّت القلوب الّا بسماع بسم اللَّه، ما استنارت الارواح الّا بوجود جمال اللَّه،  ما طربت الاشباح الّا بشهود جلال اللَّه.
شکایت بخدا میبریم

اى نامدارى كه نامت یادگار جانست و دل را شادى جاودانست،
روح روح دوستانست و آسایش غمگنانست،
عنوان نامه ‏اى كه از دوست نشانست و مهر قدیم بر وى عنوانست،
نامه‏اى كه از قطعیّت امانست و بى قرار را درمانست،
تاج دولت ازلست و شادروان سعادت ابد،
در هفت آسمان و هفت زمین هر كه او نامى یافت ازین نام یافت،
دولتى آن كس شد كه آفتاب انوار این نام برو تافت.

هر كه نام كسى یافت ازین درگه یافت
اى برادر كس او باش و میندیش از كس

هر كه مقبول حضرت الهیّت آمد به اقرار این نام آمد، هر كه مهجور و مطرود سطوت عزّت آمد بانكار وى آمد، یضلّ به كثیرا و یهدى به كثیرا.

پیرى مرید را وصیّت میكرد كه
اگر همه ملك موجودات بنام تو باز كنند، نگر تا بى توقیع بسم اللَّه بدان ننگرى كه آن را وزنى نیست،
و اگر جبرئیل و حمله عرش بچاكرى تو كمر بندند تا سلطان این نام داغى از خود بر جانت ننهد بدان كه آن را محلّى نیست،
هر جانى كه عاشق‏تر بود او را اسیرتر گیرد، هر دل كه سوخته ‏تر بود رختش زودتر بغارت برد.

گفتم كه چو زیرم و بدست تو اسیر
بنواز مرا مزن تو اى بدر منیر
گفتا كه ز زخم من تو آزار مگیر
در زخمه بود همه نوازیدن زیر


قوله تعالى: « المر»
سرّى است از اسرار محبت، گنجى از گنجهاى معرفت، در میان جان دوستان ودیعت دارند و ندانند كه چه دارند و عجب آنست كه دریایى همى بینند و در آرزوى قطره ‏اى مى ‏زارند، این چنانست كه پیر طریقت گفت:
الهى جوى تو روان و مرا تشنگى تا كى؟ این چه تشنگى است و قدحها مى‏بینم پیاپى!

زین نادره تر كرا بود هرگز حال
من تشنه و پیش من روان آب زلال‏


عزیز دو گیتى، چند نهان شوى و چند پیدا،
دلم حیران گشت و جان شیدا،
تا كى این استتار و تجلّى، آخر كى بود آن تجلّى جاودانى،

اشارتست این كه دوستان را از انوار آن اسرار و روایح آن آثار امروز جز بویى نیست و جز حوصله محمد عربى (ص) سزاى آن عیان نیست،
اوّل اشارت فرا راه معرفت اهل خصوص كرد كه نظر ایشان بذات و صفات است و آن را عالم امر گویند، آنكه راه معرفت عامه خلق بخود پیدا كرد دانست كه نظر ایشان از محدثات و مكوّنات و عالم خلق در نگذرد، گفت: «اللَّهُ الَّذِی رَفَعَ السَّماواتِ بِغَیْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَها» آسمان و زمین و برّ و بحر و هوا و فضا عالم خلق است، میدان نظر خلایق و آن را نهایت پدید و جایز الزّوال است. اما عالم امر روا نبود كه آن را نهایتى بود، كه آن واجب الدّوام آمد و مرد تا از عالم خلق درنگذرد، بعالم امر راه نیابد.

جوانمردانى كه نظر ایشان در عالم امر سفر كند، ایشان اوتاد زمین ‏اند، چنانك این كوه‏هاى عالم از روى صورت زمین را بر جاى دارد، ایشان از روى معنى عالم را بپاى دارند، فبهم یمطرون و بهم یرزقون، اینست كه ربّ العالمین گفت: « وَ هُوَ الَّذِی مَدَّ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ فِیها رَواسِیَ» از روى اشارت برمز اهل حقیقت مى‏گوید: هو الذى بسط الارض و جعل فیها اوتادا من اولیائه و سادة من عباده الیهم الملجأ و بهم الغیاث.

صد سال آفتاب از مشرق بر آید و بمغرب فرو شود تا یكى را كحل حقیقت بمیل عنایت در دیده كشند، بو كه آن جوانمردان را بتواند دید تا بیك دیدار ایشان سعید ابد گردد، و آن ماه رویان فردوس و حور بهشت كه از هزاران سال باز بر آن بازار كرم منتظر ایستاده‏ اند تا كى بود كه ركاب دولت این جوانمردان با على علیّین رسانند و ایشان بطفیل اینان قدم در آن موكب دولت نهند كه « عِنْدَ مَلِیكٍ مُقْتَدِرٍ».

آن روز كه جنازه جنید برداشتند مرغى بیامد بر آن گوشه نعش وى نشست، مردمان دست بر وى مى ‏فشاندند بر نمى‏خاست، رویم گفت: آن مرغ از روى كرامت بزبان حال گفت دست از ما بدارید كه این چنگ ما بمسمار عشق در گوشه نعش او دوخته‏ اند، این كالبد جنید امروز نصیب كرّوبیانست، اگر نه زحمت غوغاى شما بودى، با ما باز وار درین هوا پرواز كردى ...

«وَ فِی الْأَرْضِ قِطَعٌ مُتَجاوِراتٌ»
از آنجا كه رموز عارفانست و فهم صادقان بزبان اشارت مى‏گوید، چنانك ربّ العزّه در زمین تفاوت نهاد و بقاع آن مختلف آفرید و بعضى را بر بعضى افزونى داد همچنین در طینت سالكان تفاوت نهاد و قومى را بر قومى افزونى داد، آنست كه ربّ العزّه گفت: « انْظُرْ كَیْفَ فَضَّلْنا بَعْضَهُمْ عَلى‏ بَعْضٍ»

جاى دیگر گفت: «وَ رَفَعَ بَعْضَهُمْ دَرَجاتٍ»
و مصطفى (ص) گفت: «الناس معادن» مردم همچون كانها است مختلف و متفاوت، یكى زر و یكى سیم، یكى نفط و یكى قیر،
همچنین یكى را اعلى علّیین قدمگاه اقبال او، یكى را اسفل السّافلین محلّ ادبار او،
یكى رضوان در آرزوى صحبت او، یكى را شیطان ننگ از فعل او،
یكى جلال عزّت احدیّت او را بدست عدل داد كه: « نَسُوا اللَّهَ فَنَسِیَهُمْ »
یكى الطاف كرم او را در پرده عصمت گرفت كه: «رَضِیَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ»

چون ازین مقام برتر آیى، یكى اسیر بهشت، یكى امیر بهشت،
یكى بر مائده خلد با مرغ بریان و حور و ولدان، یكى در حضرت عندیت آسوده بجوار رحمن،
چنانك درختها بهم نماند میوه و بار آن نیز بهم بنماند، هر درختى را بارى و هر نباتى را برى، اینست كه گفت: « وَ نُفَضِّلُ بَعْضَها عَلى‏ بَعْضٍ فِی الْأُكُلِ» اشارتست كه هر طاعتى را فردا ثوابیست و هر كس را مقامى و جاى هر كس بقدر روش خویش و هر فرعى سزاى اصل خویش.

یحیى معاذ رازى گفت: این دنیا بر مثال عروسى است و عالمیان در حق وى سه گروهند،
یكى دنیادار است كه این عروس را مشاطه گرى مى‏كند، او را مى‏آراید و جلوه مى‏كند.
دیگر زاهد است كه آن عروس آراسته را تباه مى‏كند، مویش مى‏كند و جامه بر تن وى مى‏درد.
سوم عارف است كه او را از مهر و محبّت حق چندان شغل افتاده كه او را پرواى دوستى و دشمنى آن عروس نیست.
فردا آن دنیادار را در مقام حساب كشند، اگر اللَّه تعالى با وى مسامحت كند فضل آن دارد و اگر مناقشت كند بنده سزاى آن هست: و من نوقش فى الحساب عذّب،
و آن زاهد را ببهشت فرو آرند و پاداش كردار وى از آن ناز و نعیم بر وى عرضه كنند گویند: انّ لك الّا تجوع فیها و لا تعرى و انّك لا تظمأ فیها و لا تضحى،
و آن عارف را از آن منازل و درجات بهشتیان بر گذرانند و بعلیین رسانند، فى مقعد صدق عند ملیك مقتدر.


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 40 (301)


           **********
سوره انفال

تفسیر سوره انفال 01 (302)
تفسیر سوره انفال 05 (306)
تفسیر سوره انفال 07 (308)


           **********
سوره توبه

تفسیر سوره توبه 01 (309)
تفسیر سوره توبه 05 (313)
تفسیر سوره توبه 10 (318)
تفسیر سوره توبه 13 (321)


           **********
سوره یونس

تفسیر سوره یونس 01 (322)
تفسیر سوره یونس 05 (326)
تفسیر سوره یونس 09 (330)


           **********

سوره هود
تفسیر سوره هود 01 (331)           **********
سوره یوسف


           **********
سوره رعد
تفسیر سوره رعد 01 (358)
تفسیر سوره رعد 02 (359)


           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر
مطالب اخیر وبلاگ :
تفسیر سوره رعد 01 (358)
جلوی هجمه های بانکها را بگیرید
بنی قنطوره ! (1)
بنی قنطوره ! (2)
تفسیر سوره یوسف 18 (357)
تفسیر سوره یوسف 17 (356)
تفسیر سوره یوسف 16 (355)
تفسیر سوره یوسف 15 (354)
تفسیر سوره یوسف 14 (353)
تفسیر سوره یوسف 13 (352)
تفسیر سوره یوسف 12 (351)
تفسیر سوره یوسف 11 (350)
تفسیر سوره یوسف 10 (349)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
فیض سبقت ,ماجرای حسنین (ع)
خاک خوشبوی کربلا ؛ مسلخ عشاق بی بدیل
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
گلچینی از سخنان گهربار حضرت امام حسین علیه السّلام
ظالم , علوی نیست !
شریف ترین از نظر امام حسین (ع)
منظومه ای از استاد گرمارودی درباره امام حسین(ع)
ریشه وهابیت
امام حسین علیه السلام و مناظره در دین
تفسیر سوره یوسف 09 (348)
تفسیر سوره یوسف 08 (347)
تفسیر سوره یوسف 07 (346)
گناه از عالم زشت تر است
تفسیر سوره یوسف 06 (345)
تفسیر سوره یوسف 05 (344)
تفسیر سوره یوسف 04 (343)
تفسیر سوره یوسف 03 (342)
تفسیر سوره یوسف 02 (341)
تفسیر سوره یوسف 01 (340)
حرامخواران (دیرکردهای بانکی مصداق حرامخواری است)
نردبان ملکوت
تفسیر سوره هود 09 (339)
تفسیر سوره هود 08 (338)
تفسیر سوره هود 07 (337)
تفسیر سوره هود 06 (336)
تفسیر سوره هود 05 (335)
تا غدیر با مولا علی (ع)
حشر محبان علی با علـی , حشر غلامان عمر با عمر
مولا علی (ع) منتخب محمد (ص)
تفسیر سوره هود 04 (334)
تفسیر سوره هود 03 (333)
تفسیر سوره هود 02 (332)
تفسیر سوره هود 01 (331)
تفسیر سوره یونس 09 (330)
تفسیر سوره یونس 08 (329)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.