النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ ما كانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ
پیروزی فقط نزد خداست
سیاق و مساق این آیت بیان شرف مصطفى (ص) است و اجلال قدر او و اظهار عزّ وى.
میگوید اى مهتر خافقین و اى سید ثقلین،
تا تو در اصلاب ایشان بودى، اسلاف ایشان را عذاب نكردیم و امروز كه در میان ایشانى، عذاب از ایشان برداشته ‏ایم، و فردا كه از میان ایشان بشوى و خادمان و چاكران تو در میان ایشان باشند و استغفار كنند عذاب نكنیم، تا جهانیان عزّ و جاه و حرمت و پایگاه تو بر درگاه ما بشناسند و بدانند كه تویى بر ما بنده عزیز،...

آن روز كه مصطفى (ص) را خبر دادند كه رفتن بسراى آخرت نزدیك است و مركب بشریت وى را بحضرت الهیت نقل فرمودند. عزرائیل حاضر بود،
رسول خدا وى را گفت: جبرئیل را كجا ماندى،
گفت: بآسمان نخستین مقدسان ملاء اعلى او را تعزیت میدهند،
عزرائیل بحرمت بایستاد تا خود چه فرماید،
جبرئیل در آمد، سید گفت: یا جبرئیل ما حال امتى؟ حال امت من چیست، و كار ایشان گوى بچه رسید،
جبرئیل گفت: یا سید چه دل مشغول دارى و چه اندیشه ‏برى، نه حق میگوید، وَ ما كانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ،
گفت: یا جبرئیل چون من از میان ایشان بیرون شوم گوى حال ایشان چون بود؟
جبرئیل بحضرت عزت باز رفت و آخر آیت آورد، وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ،
یا سید! ملك جل جلاله میگوید: كه تا استغفار كنند در زینهاراند از عذاب،
گفت: یا جبرئیل ازان میترسم كه اگر در استغفار تقصیر كنند؟
جبرئیل بحضرت عزت باز رفت و باز آمد و گفت: ملك تعالى و تقدس ترا سلام میكند و میگوید، هر كه پیش از مرگ بیك سال عذر خواهد عذرش بپذیرم كه من پذیرنده عذر خواهانم، نیوشنده آواز سائلانم، پوشنده عیب عیبیانم.
سید گفت: یا جبرئیل یك سال در عمر امت من بسیار بود مسامحتى بخواه، جبرئیل رفت و باز آمد گفت، میگوید: عز جلاله كه یك سال با یك ماه آوردم، اگر یك ماه پیش از مرك توبه كنند بپذیرم،
گفت: یا جبرئیل نیز خواهم كه یك ماه بسیار است، جبرئیل آمد و یك ماه با یك هفته آورد و یك هفته با یك ساعت آورد، پس جبرئیل گفت: یا سید، ملك مى‏گوید: جل جلاله در آن ساعت كه جان بنده بغرغره رسد اگر توبه كند بپذیرم و گناهش درگذارم،
سید گفت: یا جبرئیل ازان میترسم كه آن ساعت كه هول مطلع تلخى جان كندن گرد وى در آید زبانش كار نكند و عذر نتواند خواست.
جبرئیل رفت و باز آمد و گفت: الندم توبة، چون پشیمانى در دلش آمد بپذیرم اگر چه زبان كار نكند،
گفت: یا جبرئیل آن بیچاره درمانده در آن سكرات مرگ، بعید نباشد اگر پشیمانى نیز فراموش كند و با آن نپردازد،
جبرئیل رفت و باز آمد و گفت: الرب یقرئك السلام و یقول ان لم یكن هذا كله فاین رحمتى و این شفاعتك؟ اى مهتر عالم و سید ولد آدم اگر این همه نبودى رحمت من و شفاعت تو چه بودى،

آن مهتر صلوات اللَّه و سلامه علیه با آنكه مقصود موجودات بود و نقطه دائره حادثات بود، گنج فضل و خزینه رحمت بود، هر چه او را بایست، از براى امت بایست، و هر شربتى كه بقهر نوش كرد از بهر غم و تیمار امت كرد، و هر بلائى كه كشید از بهر آسایش امت كشید، ازین جهان كه رفت در غم امت رفت و فردا كه سر از خاك دولت بر آرد در غم و تیمار امت بر آرد، میگوید و احشرنى فى زمرة المساكین‏

با یاد تو زیر خاك در خواهم شد
با درد تو سر ز خاك بر خواهم كرد


و از حضرت ذو الجلال بنعت منّت این نواخت و اعزاز روان كه یا سید، ما عیسى مریم را بآسمان بردیم، تا هیچ كس ازان صنم پرستان موكب دولت او در نیابند، و روضه موسى كلیم در زمین پنهان كردیم تا جهودان روى زینهار نبینند، اما شخص عزیز تو و نهاد كریم تو بخاك مدینه فرو آوردیم و بآسمان نبردیم تا امت تو تا قیامت از عذاب گور ایمن شوند كه ما در قرآن مجید خبر چنان دادیم كه وَ ما كانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ، یا محمد ما مدینه را سراپرده امن امت تو ساختیم، هر كه بزیارت تو آید در پرده عنایت تو آمد، و هر كه درین خاك فرو شد در حمایت رحمت تو آمد، وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ.

لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ،
الخبیث ما حكم الشرع بقبحه و فساده، و الطیب ما شهد العلم بحسنه و صلاحه، و قیل: الخبیث عمل الكافر یصوّر له و یعذب بالقائه علیه، و الطیب عمل المؤمن فیصوّر له فى صورة جهله فیحمل المؤمن علیه، و قیل: الخبیث ما لم یخرج منها حقوق اللَّه، و الطیب ما اخرج منها الحقوق، و قیل: الخبیث ما یأخذه المرء ینفقه لحظ نفسه و الطیب ما ینفقه بامر ربه.

قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ... الایه،
درین آیت اظهار كرم خویش میكند جل جلاله، و مهربانى خود به بندگان مى‏نماید، بنده را بر ناسزاى بیند و بعقوبت مى ‏نشتابد، از بنده كفر مى‏شنود و نعمت از وى باز نگیرد، و توبه و عفو بر وى عرضه میكند و اگر باز آید مغفرت وعده میدهد، إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ،

در خبر است كه مردى كافر از این متمردى و طاغیى تیغ انكار كشیده از در مسجد مصطفى درآمد گفت: « ما على وجه الارض احد ابغض الىّ منك » بر روى زمین هیچكس را دشمن‏تر ازین محمد كه دعوى پیغامبرى میكند ندارم.
سید چون چهره او بدید، دریاى رحمت در صدر مطهر او بموج آمد، كمند دعوت درانداخت، مرد هنوز روى گرفتارى ندیده بود، گفت: بلات و عزى كه ایمان نیارم تا این تیغ كه در دست دارم بتو ایمان آرد، پیش سید فرو نهاد نگاه كرد، تیغ را دید كه در خود مى‏ جنبید و بزبانى فصیح میگفت: « اشهد ان لا اله الّا اللَّه و انّك رسول اللَّه » آن مرد سركش حال بر وى بگشت، كمین عنایت برو گشادند، اسیر كمند توفیق گشت، كلمه شهادت بگفت، سید مهر اسلام بر دل وى نهاد، عشق محمدى از درون دل وى سر بر زد گفت: ما على وجه الارض احد احب الى منك
چون در آمدم بر روى زمین كس را از تو دشمن‏تر نداشتم اكنون كه میروم بر روى زمین كس را از تو دوست‏تر ندارم.

آن مرد كافروار در آمد با دلى تاریك و نشان كفر، پس بازگشت همان ساعت دوست با دلى روشن، و رقم دوستى اینست كه خدا میگوید عز جلاله: إِنْ یَنْتَهُوا یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ.
اشارت است از درگاه عزت از نعت كرم كه بندگان و رهیگان من، اگر شما آن كردید كه از شما آید من آن كنم كه از من آید!
باز آئید، بهیچ درگاهى گناه نیامرزند مگر اینجا،
باز گردید چون میدانید كه جز من مجیب ندارید،
مرا خوانید، از نامهربانان بمهربانان آیید،
از درد نومیدى بامید پیوندید،
هیچ جاى بگزاف نیامرزند مگر اینجا، چرا نیائید؟
از گناه آمرزیدن و معیوب پذیرفتن برین درگاه عار نیست! بشتابید!

بنده من،
گر قصد درست كنى ترا بر سر را هم،
گر از من آمرزش خواهى از اندیشه دل تو آگاهم،
در دنیا و آخرت چون من ترا آمرزگارم،
تو بگو بدل اینك باز آمدم، با دو دست تهى، چه باشد اگر مرهمى برین خسته نهى؟!

ثم قال تعالى: إِنْ یَعُودُوا فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ اى ان عادوا الى التفضّل ابحنا لهم حسن التفضل و ان جنحوا للاعتذار لبسنا علیهم لباس الاغتفار.
اناس اعرضوا عنّا بلا جرم و لا معنى فان كانوا لنا كنّا و ان عادوا لنا عدنا
أساؤا ظنّهم فینا فهل لا احسنوا الظنّا
و ان كانوا قد استغنوا فانّا عنهم اغنى‏

گل

آیات تفسیر شده در قسمت النوبة الاولى

قوله تعالى: وَ ما كانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ و خداى بر آن نیست كه ایشان را عذاب كند، وَ أَنْتَ فِیهِمْ و تو در میان ایشان، وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ و نیست خداى عذاب كردن ایشان را، وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ (33) تا ایشان آمرزش مى‏خواهند.

وَ ما لَهُمْ أَلَّا یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ و چیست ایشان را كه عذاب نكند ایشان را، وَ هُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و ایشان خلق بر مى‏گردانند از مسجد با آزرم، وَ ما كانُوا أَوْلِیاءَهُ ایشان بآن كس نه ‏اند، إِنْ أَوْلِیاؤُهُ إِلَّا الْمُتَّقُونَ بآن كس نیست مگر موحدان و گرویدگان، وَ لكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لا یَعْلَمُونَ (34) لكن ایشان بیشتر نمیدانند.

وَ ما كانَ صَلاتُهُمْ و نبود نماز ایشان، عِنْدَ الْبَیْتِ نزدیك خانه، إِلَّا مُكاءً وَ تَصْدِیَةً مگر صفیر زدن و آواز دست آوردن و دست ‏زدن، فَذُوقُوا الْعَذابَ میچشید عذاب، بِما كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (35) بآنكه كافر شدید.

إِنَّ الَّذِینَ كَفَرُوا ایشان كه كافر شدند، یُنْفِقُونَ أَمْوالَهُمْ نفقه میكنند مالهاى خویش، لِیَصُدُّوا عَنْ سَبِیلِ اللَّهِ تا برگردانند از راه خداى، فَسَیُنْفِقُونَها آن نفقه كنند، ثُمَّ تَكُونُ عَلَیْهِمْ حَسْرَةً پس ور ایشان تفریغ گردد و حسرت، ثُمَّ یُغْلَبُونَ آن گه ایشان را باز شكند وَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلى‏ جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ (36) و آن گه آن كافران را بدوزخ رانند.

لِیَمِیزَ اللَّهُ الْخَبِیثَ مِنَ الطَّیِّبِ تا حق از باطل باز پیدا بود، وَ یَجْعَلَ الْخَبِیثَ بَعْضَهُ عَلى‏ بَعْضٍ و باطل اهل باطل بر هم مى‏افكند، فَیَرْكُمَهُ جَمِیعاً تا همه بر هم افتد توى بر توى، فَیَجْعَلَهُ فِی جَهَنَّمَ آن گه او را در دوزخ افكند، أُولئِكَ هُمُ الْخاسِرُونَ (37) ایشان‏اند زیانكاران

قُلْ لِلَّذِینَ كَفَرُوا بگو ایشان را كه كافر شدند، إِنْ یَنْتَهُوا اگر باز ایستند، یُغْفَرْ لَهُمْ ما قَدْ سَلَفَ ایشان را بیامرزند آنچه گذشت، وَ إِنْ یَعُودُوا و اگر باز گردند، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ (38) برفت و روان گشت آنكه پیشینیان را بود از سرانجامها.

وَ قاتِلُوهُمْ و كشتن میكنید با كافران، حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ تا آن گه كه و ناایمنى، وَ یَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ و بندگى نماند مگر كه آن همه خداى را بود، فَإِنِ انْتَهَوْا اگر باز ایستند، فَإِنَّ اللَّهَ بِما یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ (39) اللَّه بآنچه میكنند بینا و دانا است.

وَ إِنْ تَوَلَّوْا و اگر برگردند، فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلاكُمْ بدانید كه خداى یار شما است، نِعْمَ الْمَوْلى‏ وَ نِعْمَ النَّصِیرُ (40) نیك یار و نیك دستگیر و نیك یارى ده.

گل

قوله تعالى: وَ ما كانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ سبب نزول این آیت آن بود كه كافران گفته بودند: فَأَمْطِرْ عَلَیْنا حِجارَةً مِنَ السَّماءِ أَوِ ائْتِنا بِعَذابٍ أَلِیمٍ، رب العالمین خبر داد مصطفى و مؤمنانرا، كه ایشان عذاب میخواهند و تا تو در میان ایشانى من ایشان را عذاب نكنم، لانك بعثت رحمة للعالمین، و لم یعذب قوم نبیّهم بین ظهرانیّهم.

قومى گفتند: وَ ما كانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ وَ أَنْتَ فِیهِمْ، این مقدار منسوخ است، و ناسخ آنست كه بر عقب گفت: وَ ما لَهُمْ أَلَّا یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ.

قومى گفتند: این منسوخ نیست، از بهر آنكه تا مصطفى بمكه در میان ایشان بود عذاب نیامد این عذاب پس هجرت آمد.

و گفته ‏اند: وَ ما كانَ اللَّهُ لِیُعَذِّبَهُمْ آن عذاب عامه است باستیصال، چنان كه در امم پیشینیان بود. این امت از چنان عذاب بزینهاراند، و این كه وَ ما لَهُمْ أَلَّا یُعَذِّبَهُمُ اللَّهُ این عذاب خاصه است قومى را دون قومى.

وَ ما كانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَ هُمْ یَسْتَغْفِرُونَ این محكم است و این استغفار توحید است، میگوید تا شهادت میگویند و اسلام مى ‏آرند خدا ایشان را عذاب نكند، و در قرآن نوح راست و هود را و صالح و شعیب كه فرا قوم خویش گفتند: اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ، این استغفار همه بمعنى توحید است. ...

وَ هُمْ یَصُدُّونَ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ
این صد آن بود كه ایشان بر بر زنهاى مكه موكلان مى ‏داشتند، روزگارى تا هر قاصد كه آهنگ دیدار رسول خدا داشتى بر مى‏گردانیدند و بعضى میكشتند،...

مى‏گوید آنچه ایشان نماز نام كرده‏اند نیست الا پشیلیدن و دست بر هم زدن. رب العالمین خبر داد باین آیت از كافران و مشركان با آن كه مسلمانان و دوستان خدا از مسجد حرام باز میداشتند خود بنزدیك خانه مى‏آمدند و صفیر مى‏كردند و دست بر هم مى‏زدند كه این تقرب است بخداوند عز و جل، و نماز كه میكنیم، اللَّه گفت نیست آن نماز ایشان مگر صفیر و تصفیق.
...
سعید بن جبیر گفت: این آیت به بو سفیان فرو آمد كه روز احد چهل اوقیة بر مشركان نفقه كرد، هر اوقیّه چهل و دو مثقال، ... میگوید: آن مالها نفقه میكنند و بعاقبت بر ایشان جز حسرت و غم نبود، نه مال بماند و نه بمراد رسیدند، و هذا دلیل من دلائل النبوة، اذا اخبر عن اللَّه قبل وقوعه و كان كما اخبر.

وَ الَّذِینَ كَفَرُوا إِلى‏ جَهَنَّمَ یُحْشَرُونَ یساقون الیها، و یجمعون فیها، لِیَمِیزَ اللَّهُ این لام تعلیل غلبه است، یعنى: ثمّ یغلبون، لِیَمِیزَ اللَّهُ كافران را كم آرم و غلبه كنم تا حقّ از باطل پیدا بود، و صلاح از فساد، و كفر از ایمان، و آشنا از بیگانه، و قیل: الطیّب انفاق المؤمن و الخبیث انفاق الكافر. روز قیامت آنچه مؤمنان در سبیل خدا نفقه كرده ‏اند و آنچه كافران در راه شرك خرج كرده‏اند همه از هم جدا كنند، كافران را هم بآن اموال و نفقات عذاب كنند، ...

قوله: وَ إِنْ یَعُودُوا اى یثبتوا على الكفر، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ، یعنى فقد مضت سنة اللَّه و مثلاته فى القرون الاولى. سنة ایدر بمعنى عادتست. میگوید: اگر بكفر بایستید، بنگر كه با پیشینیان از آن جهان داران كه بودند چه كردیم و چون برانداختیم و هلاك كردیم. با اینان همان كنیم، و نظائر این در قرآن فراوان است، جایها گفته: كَدَأْبِ آلِ فِرْعَوْنَ وَ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ... الایه، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكُمْ سُنَنٌ... الایة، قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلاتُ، أَنْ یُصِیبَكُمْ مِثْلُ ما أَصابَ قَوْمَ نُوحٍ...الآیة، أَ لَمْ یَأْتِهِمْ نَبَأُ الَّذِینَ مِنْ قَبْلِهِمْ... الآیة، إِنِّی أَخافُ عَلَیْكُمْ مِثْلَ یَوْمِ الْأَحْزابِ، وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ، ثُمَّ كانَ عاقِبَةَ الَّذِینَ أَساؤُا السُّواى‏، كَما فُعِلَ بِأَشْیاعِهِمْ مِنْ قَبْلُ، فَأَصابَهُمْ سَیِّئاتُ ما عَمِلُوا سَیُصِیبُهُمْ سَیِّئاتُ ما كَسَبُوا، و فى المثل من عمل ما شاء لقى ما شاء. و قیل: و ان یعودوا الى الحرب و القتال معك، فَقَدْ مَضَتْ سُنَّتُ الْأَوَّلِینَ باهلاك یوم البدر و سنّة اللَّه ما یفعلها دائما.

وَ قاتِلُوهُمْ حَتَّى لا تَكُونَ فِتْنَةٌ
این فتنه ایدر عذاب كردن كافران است مسلمانان را و اسیر بودن و بر كفر داشتن.
وَ یَكُونَ الدِّینُ كُلُّهُ لِلَّهِ، اى یكون الطاعة و العبودیة للَّه، و لا یكون مع دینهم كفر فى جزیرة العرب.
فَإِنِ انْتَهَوْا عن الكفر و القتال، فَإِنَّ اللَّهَ بِما یَعْمَلُونَ بَصِیرٌ، یجازیهم مجازاة البصیر بهم و باعمالهم...
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 40 (301)           **********
سوره انفال

تفسیر سوره انفال 01 (302)
تفسیر سوره انفال 02 (303)
تفسیر سوره انفال 03 (304)
تفسیر سوره انفال 04 (305)

           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر


مطالب اخیر وبلاگ:

ارزش دل در قرب بحق
تفسیر سوره انفال 03 (304)
تفسیر سوره انفال 02 (303)
تفسیر سوره انفال 01 (302)
تفسیر سوره اعراف 40 (301)
تفسیر سوره اعراف 39 (300)
تفسیر سوره اعراف 38 (299)
تفسیر سوره اعراف 37 (298)
تفسیر سوره اعراف 36 (297)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 34 (295)
تفسیر سوره اعراف 33 (294)
تفسیر سوره اعراف 32 (293)
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
Flight 655
قاضی درشت گفتار معزول مولاست
ده صفت کارساز دنیا و آخرت
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
آفرینش آدم
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
زبان بد نشانه نفاق
عید فطر مبارک
امام موسی صدر و پس از عید فطر
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 19 (280)
دعای امام سجاد (ع) براى مرزداران
تفسیر سوره اعراف 18 (279)
تفسیر سوره اعراف 17 (278)
تفسیر سوره اعراف 16 (277)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 14 (275)
تفسیر سوره اعراف 13 (274)
تفسیر سوره اعراف 12 (273)
تفسیر سوره اعراف 11 (272)
اخلاق حکومتی امام علی (ع)
نامه امام علی (ع) به مالک اشتر
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره قدر
تفسیر سوره علق
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.