النوبة الثالثة
قوله تعالى: هُوَ الَّذِی خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ واحِدَةٍ
 

هادیان بحق و داوران بعدل

بزرگ است و بزرگوار، خداوند مهربان، نیكو نام، رهى‏ دار، آفریننده جهانیان، و دارنده همگان.


پاك و بى ‏عیب در نام و نشان.
پاك از زاده و خود نزائیده،
پاك از انباز و یارى دهنده، پاك از جفت و هم ماننده.

خلق كه آفرید، جفت آفرید قرین یكدیگر، نرینه و مادینه هر دو درهم ساخته، و شكل در شكل بسته، و جنس با جنس آرمیده، چنان كه گفت: وَ جَعَلَ مِنْها زَوْجَها لِیَسْكُنَ إِلَیْها.

خداست كه یكتاست، و در صفات بى‏ همتاست، و از عیبها جداست.
آفریننده و دارنده و پروراننده.

چون خواهد كه در آفرینش قدرت نماید، از یك قطره آب مهین صد هزار لطائف و عجائب بیرون آرد.
اوّل خاكى، آن گه آبى، آن گه علقه ‏اى، پس مضغه ‏اى، پس استخوانى و پوستى، پس جانورى.
چون چهار ماهه شود زنده شود در آن قرار مكین فى ظلمات ثلث
درین شخص سه حوض آفریده یكى دماغ، یكى جگر، یكى دل.
از دماغ جویهاى اعصاب بر همه تن گشاده، تا قدرت حسّ و حركت در وى میرود.
از جگر رگها آرمیده، بر همه تن گشاده، تا غذا در وى میرود.
از دل رگها جهنده، بر همه تن گشاده، تا روح در وى میرود.

دماغ بر سه طبقه آفریده:
در اول فهم نهاده، در دوم عقل نهاده، در سوم حفظ.

چشم بر هفت طبقه آفریده.
روشنایى و بینایى در آن نهاده. عجب‏تر ازین حدقه است بر اندازه عدس دانه ‏اى، و آن گه صورت آسمان و زمین بدین فراخى در وى پیدا گشته.

طرفه ‏تر پیشانى كه سخت آفرید با صلابت، تا موى نرویاند كه آن گه جمال ببرد.
پوست ابرو میانه آفرید تا موى برآید اندكى، و دراز نگردد.
گوش بیافرید، آبى تلخ در وى نهاده، تا هیچ حیوان بوى فرو نشود، و در وى پیچ و تحریف بسیار آفریده، تا اگر خفته باشى و حشرات زمین قصد آن كند راه بر وى دراز شود، تا تو آگاه شوى.

زبان در محل لعاب نهاد تا روان باشد، و از سخن گفتن باز نمانى.
چشمه آب خوش از زیر زبان روان كرد، تا بادرار آب میدهد، و طعام بوى ‏تر میشود، و اگر نه طعام بحلق فرو نشود.
بر سر حلقوم حجابى آفرید تا چون طعام فرو برى، سر حلقوم بسته شود، تا طعام بمجرى نفس فرو نشود.
جگر بیافرید تا طعامهاى رنگارنگ را همه یك صفت گرداند برنگ خون، تا غذاى هفت اندام شود.

پاكست و بى‏عیب خداوندى كه از یك قطره آب مهین این همه صنع پیدا كرد، و چندین عجائب و بدائع قدرت بنمود، چون اندیشه كنى بگوى:
فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ!
زهى نیكوكار زیبا نگار آفریدگار!
تن نگاشت و دل نگاشت.
چون تن نگاشت خود را ستود، گفت: فَتَبارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخالِقِینَ.
چون دل نگاشت ترا ستود، گفت: أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

در علم ازلى و قضاء ابدى و رفته قلم است كه رویهایى بخواهد گردانید، چون بنگاشتن روى رسید گفت: نیكو نگارید،
نگارگر ستود نه نگار، كه اگر نگار ستودى نه روا بودى كه بزدودى، كه كریم ستوده خویش محو نكند، برداشته خویش رد نكند. چون بدل رسید نگار ستود نه نگارگر، تا بدانى كه نگار دل را هرگز نخواهد زدود.

وَ لا یَسْتَطِیعُونَ لَهُمْ نَصْراً وَ لا أَنْفُسَهُمْ یَنْصُرُونَ
بیك قول مراد باین مشركان ‏اند كه پرستنده اصنام بودند.
جاى دیگر گفت: وَ كانُوا لا یَسْتَطِیعُونَ سَمْعاً، ما كانُوا یَسْتَطِیعُونَ السَّمْعَ.
حجت است بر اهل قدر كه بنده را استطاعت نهادند، و قدرت بر مباشرت فعل پیش از فعل، و ازین آیت بى‏خبراند و بى ‏نصیب كه ملك میگوید جلّ جلاله: نه استطاعت دارند و نه قدرت. نه خود را بكار آیند نه دیگران را. نه جلب منفعت توانند نه دفع مضرت، مگر آنچه اللَّه خواهد كه توانند.
كه خواست خواست اللَّه است، و توان توان او.
بنده بخود هیچ نتواند، همه بتقدیر اللَّه است.
نیكى و بدى، سود و زیان، عطا و منع، غنا و فقر همه بتقدیر و خواست اللَّه است.
خیر بتقدیر او و رضاء او،
شر بتقدیر او، نه برضاء او.

در عالم چیست مگر بخواست او؟
موى نجنبد بر تن هیچ كس مگر بمشیت او.
خطرت ناید در دل هیچ خلق مگر بعلم او.
آدمى از خاك آفریده او، و اسیر در قبضه او.
هیچ چیز بر وى نرود مگر بحكم او و بمشیت او.
هر چه خواهد كند بر بنده او. اگر سوزد یا نوازد خواند یا راند، او را رسد، و كس را نیست اعتراض بر او: لا یُسْئَلُ عَمَّا یَفْعَلُ وَ هُمْ یُسْئَلُونَ.

چنان كه در بدایت آفرینش خلق بمشیت وى بود، و در حكم وى، امروز حكم بمشیت و اختیار هم او راست: ما كانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ خلق كه باشند كه ایشان را حكم و اختیار بود؟
جبلت حدثان و اختیار انسان چه مرغ حضرت عزّت است؟!
سُبْحانَهُ وَ تَعالى‏ عَمَّا یُشْرِكُونَ
پاكست و متعالى از آنك دیگرى را با وى حكم و اختیار بود، كه خدایى شركت نپذیرد.

وَ تَراهُمْ یَنْظُرُونَ إِلَیْكَ وَ هُمْ لا یُبْصِرُونَ
آن زخم خوردگان عدل ازل، و نابایستگان حضرت عزّت از مصطفى (ص) انسانیت دیدند، نبوت ندیدند. آدمیت دیدند عبودیت ندیدند.
لا جرم میگفتند: إِنَّ هذا لَساحِرٌ مُبِینٌ، أَ إِنَّا لَتارِكُوا آلِهَتِنا لِشاعِرٍ مَجْنُونٍ؟
آن دیده‏ هاى شوخ ایشان بر مص كفر آلوده بود، و سزاى دیدن جمال نبوّت نبود، از آن ندیدند.

موسى علیه السلام از خضر بندگى دید آدمیّت ندید، لا جرم میان بخدمت دربست، و بر درگاه شاگردى و مریدى وى مجاور گشت.

دیرى‏ بباید تا تو از خلق و آدمى بیرون از تن ظاهر چیزى بینى.
تو لیلى مى ‏بینى معشوقى نمى بینى.
مجنون میدانى عاشقى نمیدانى.
لا جرم از كوى حقائق و راه مردان دور افتادى.

اى هفتاد سال در منزل خاك بمانده!
و هرگز قدم در ولایت عشق ننهاده!
پاى بند صورت گشته، و هرگز عالم صفت ندیده:

تا تو مرد صورتى از خود نبینى راستى
مرد معنى باش و گام از هفت گردون درگذار.
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 32 (293)
تفسیر سوره اعراف 33 (294)
تفسیر سوره اعراف 34 (295)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 36 (297)
تفسیر سوره اعراف 37 (298)
تفسیر سوره اعراف 38 (299)           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر


مطالب اخیر وبلاگ:

تفسیر سوره اعراف 36 (297)
تفسیر سوره اعراف 35 (296)
تفسیر سوره اعراف 34 (295)
تفسیر سوره اعراف 33 (294)
تفسیر سوره اعراف 32 (293)
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
Flight 655
قاضی درشت گفتار معزول مولاست
ده صفت کارساز دنیا و آخرت
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
آفرینش آدم
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
زبان بد نشانه نفاق
عید فطر مبارک
امام موسی صدر و پس از عید فطر
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 19 (280)
دعای امام سجاد (ع) براى مرزداران
تفسیر سوره اعراف 18 (279)
تفسیر سوره اعراف 17 (278)
تفسیر سوره اعراف 16 (277)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 14 (275)
تفسیر سوره اعراف 13 (274)
تفسیر سوره اعراف 12 (273)
تفسیر سوره اعراف 11 (272)
اخلاق حکومتی امام علی (ع)
نامه امام علی (ع) به مالک اشتر
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره قدر
تفسیر سوره علق
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
زینت های الهی را بر مردم حرام نکنید
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
امام خمینی و مسئولیتهاى روحانیت
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.