النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ إِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِی آدَمَ الایة
منسلخ شدن بخاطر تبعیت از شیطان
از روى فهم بر لسان حقیقت این آیت رمزى دیگر دارد و ذوقى دیگر. اشارتست ببدایت احوال دوستان، و بستن پیمان و عهد دوستى با ایشان روز اول در عهد ازل كه حق بود حاضر، و حقیقت حاصل ...

چه خوش روزى كه روز نهاد بنیاد دوستى است!
چه عزیز وقتى كه وقت گرفتن پیمان دوستى است!
مریدان روز اول ارادت فراموش هرگز نكنند.
مشتاقان هنگام وصال دوست تاج عمر و قبله روزگار دانند ...

فرمان آمد كه یا سیّد! وَ ذَكِّرْهُمْ بِأَیَّامِ اللَّهِ.
این بندگان ما كه عهد ما فراموش كردند، و بغیرى مشغول گشته، با یاد ایشان ده آن روز كه روح پاك ایشان با ما عهد دوستى مى ‏بست، و دیده اشتیاق ایشان را این توتیا مى ‏كشیدیم كه: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟

اى مسكین!
یاد كن آن روز كه ارواح و اشخاص دوستان در مجلس انس از جام محبت شراب عشق ما مى ‏آشامیدند، و مقربان ملأ اعلى میگفتند: اینت عالى همّت قومى كه ایشانند!

ما بارى ازین شراب هرگز نچشیده ‏ایم، و نه شمه ‏اى یافته‏ ایم، و هاى و هوى آن گدایان در عیوق افتاده كه: «هَلْ مِنْ مَزِیدٍ»؟

زان مى كه حرام نیست در مذهب ما
تا باز عدم خشك نیابى لب ما


روزى آن مهتر عالم و سیّد ولد آدم (ص) میگفت: « انّ حراء جبل یحبّنى و أحبّه ».
این كوه حرا مرا دوست است و من او را دوستم.
گفتند: اى سیّد كوه را چنین مى‏گویى؟ چیست این رمز؟
گفت: آرى شراب مهر از جام ذكر آنجا نوش كرده ‏ایم.

سید صلوات اللَّه علیه در بدایت كار كه آثار نبوّت و امارات وحى برو ظاهر گشت، روزگارى با كوه حرا میشد، و درد این حدیث در آن خلوتگاه او را فرو گرفته، و آن كوه او را چون غمگسارى شده:

جز گرد دلم گشت نداند غم تو
در بلعجبى هم بتو ماند غم تو
هر چند بر آتشم نشاند غم تو
غمناك شوم گرم نماند غم تو


ساعتى در قبض بودى، ساعتى در بسط. وقتى در سكر بودى وقتى در صحو. لختى در اثبات بودى، لختى در محو.
هر كس كه از ابتداء ارادت مریدان خبر دارد داند كه آن چه حال بودست و چه درد؟ این چنان است كه گویند:

اكنون بارى بنقد دردى دارم
كان درد بصد هزار درمان ندهم‏


پیر طریقت گفته در مناجات:
الهى!
چه خوش روزگاریست روزگار دوستان تو با تو!
چه خوش بازاریست بازار عارفان در كار تو!
چه آتشین است نفسهاى ایشان در یاد كرد و یادداشت تو!
چه خوش دردیست درد مشتاقان در سوز شوق و مهر تو!
چه زیباست گفت و گوى ایشان در نام و نشان تو!

أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ قالُوا بَلى‏
...
روز میثاق بجلال عزّ خود و كمال لطف خود بر دلها متجلى شد، قومى را بنعت عزت و سیاست، قومى را از روى لطف و كرامت.
آنها كه اهل سیاست بودند، در دریاى هیبت بموج دهشت غرق شدند، و این داغ حرمان بر ایشان نهادند كه: أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ،
و ایشان كه سزاى نواخت و كرامت بودند بتضاعیف قربت و تخاصیص محبّت مخصوص گشتند، و این توقیع كرم بر منشور ایمان ایشان زدند كه: أُولئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ.

أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ
اینجا لطیفه ‏اى نیكو گفته‏ اند،
و ذلك انّه قال تعالى: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ؟ و لم یقل الستم عبیدى؟ نگفت: نه شما بندگان من ‏اید بلكه گفت: نه من خداوند شماام؟ پیوستگى خود را بنده در خدایى خود بست نه در بندگى بنده، كه اگر در بندگى بستى، چون بنده بندگى بجاى نیاوردى، در آن پیوستگى خلل آمدى. چون در خدایى خود بست، و خدایى وى بر كمال است، كه هرگز در آن نقصان نبود، لا جرم پیوستگى بنده بوى هرگز گسسته نشود،

و نیز نگفت كه: من كه ام؟ كه آن گه بنده درو متحیّر شدى. و نگفت كه: تو كه ‏اى؟ تا بنده بخود معجب نشود و نه نومید گردد، و نیز نگفت: خداى تو كیست؟ كه بنده درماندى بلكه سؤال كرد با تلقین جواب، گفت: نه منم خداى تو؟ اینست غایت كرم و نهایت لطف.

شیخ الاسلام انصارى گفت قدس اللَّه روحه:
كرم گفت: أَ لَسْتُ بِرَبِّكُمْ برّ گفت: بلى. چون داعى و مجیب یكى است دو تعرض چه معنى.
ملك رهى را با خود خواند، او را بخود نیوشید، بى او خود جواب داد و جواب ببنده بخشید.
این هم چنان است كه مصطفى را گفت: وَ ما رَمَیْتَ إِذْ رَمَیْتَ. درین آیت دعوى بسوخت و معنى بنواخت، تا هر كه بخود باز آید، او را نشناخت، سیل ربوبیت بر گرد بشریت گماشت، او را ازو بربود، پس او را نیابت داشت. میگوید: نه تو انداختى آن گه كه میانداختى، و یدا تبطش بى ‏اینست گر بشناختى.

وَ اتْلُ عَلَیْهِمْ نَبَأَ الَّذِی آتَیْناهُ آیاتِنا فَانْسَلَخَ مِنْها
همى تا باد تقدیر از كجا درآید؟
اگر از جانب فضل آید لاحقان را بسابقان در رساند،
زنار گبر كى كمر عشق دین گرداند،
و اگر از جانب عدل آید، توحید بلعم شرك شمارد،
و با سگ خسیس برابر كند: فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ.

آرى كار رضا و سخط دارد، اگر یك لمحت از لمحات نسیم رضاى او بدرك اسفل برگذرد، فردوس اعلى گردد، ور یك باد از بادهاى سخط او بفردوس اعلى بگذرد، درك اسفل شود.

سحره فرعون چندین سال كفر ورزیدند، و فرعون را پرستیدند، یك باد رضا بر ایشان آمد، نواخته لطف كرامت گشتند.
بلعم هفتاد سال شجره توحید پرورده، و با نام اعظم صحبت داشته، و كرامتها بخود دیده، و بعاقبت در وهده سخط حق افتاده، وز درگاه او برانده كه: فارقت من تهوى فعزّ الملتقى!
زینهار ازین قهر!
فریاد ازین حكم!
كار نه آن دارد كه از كسى كسل آید و از كسى عمل، كار آن دارد كه تا شایسته كه آمد در ازل:

گفتم كه بر از اوج برین شد بختم
وز ملك نهاده چون سلیمان تختم‏
خود را چو بمیزان خرد برسختم
از بنگه لولیان كم آمد رختم‏


فرمان آمد كه:
اى محمد!
ما روز میثاق بندگان را دو گروه كردیم:
گروهى نواخته، و دل بآتش مهر ما سوخته.
گروهى گریخته، و با دون ما آمیخته.
ایشان كه ما رااند شیطان را با ایشان كار نیست: إِنَّهُ لَیْسَ لَهُ سُلْطانٌ عَلَى الَّذِینَ آمَنُوا،
و آنان كه شیطان رااند، ما را عمل ایشان و بود ایشان بكار نیست: إِنَّما سُلْطانُهُ عَلَى الَّذِینَ یَتَوَلَّوْنَهُ.

اى سید!
در سپاه دیو چه رنج برى؟
عاقبت كار ایشان اینست كه: فَكُبْكِبُوا فِیها هُمْ وَ الْغاوُونَ وَ جُنُودُ إِبْلِیسَ أَجْمَعُونَ.
اى ابلیس! گرد دوستان ما چه گردى؟
ایشان « حزب اللَّه» اند، ترا بر ایشان دسترس نیست، و تحفه روزگار ایشان جز رستگارى و پیروزى نیست: أَلا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

وَ لَقَدْ ذَرَأْنا لِجَهَنَّمَ كَثِیراً الایة
من خلقه لجهنّم متى یستوجب الجنان؟! و من اهله للسّخط انّى یستحق الرّضوان؟ فهم الیوم فى جحیم الجحود، معذبین بالهوان و الخذلان، ملبّسین ثیاب الحرمان، و غدا فى جحیم الحرقة مقرّنین فى الاصفاد، سرابیلهم من قطران.
لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها معانى الخطاب كما یفهمها المحدّثون، و لیس لهم تمییز بین خواطر الحق، و هواجس النّفس، و وساوس الشیطان.

وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها شواهد التّوحید و علامات الیقین، فلا ینظرون الّا من حیث الغفلة، و لا یسمعون الا دواعى الفتنة، و قیل: لَهُمْ قُلُوبٌ لا یَفْقَهُونَ بِها شواهد الحق، وَ لَهُمْ أَعْیُنٌ لا یُبْصِرُونَ بِها دلائل الحقّ، وَ لَهُمْ آذانٌ لا یَسْمَعُونَ بِها دعوة الحق. أُولئِكَ كَالْأَنْعامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ لان الانعام رفع عنها التكلیف، فان لم یكن لها وفاق الشرع فلیس منها ایضا خلاف الامر ...
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 32 (293)
تفسیر سوره اعراف 33 (294)
تفسیر سوره اعراف 34 (295)


           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر


مطالب اخیر وبلاگ:
تفسیر سوره اعراف 33 (294)
تفسیر سوره اعراف 32 (293)
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
Flight 655
قاضی درشت گفتار معزول مولاست
ده صفت کارساز دنیا و آخرت
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
آفرینش آدم
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
زبان بد نشانه نفاق
عید فطر مبارک
امام موسی صدر و پس از عید فطر
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 19 (280)
دعای امام سجاد (ع) براى مرزداران
تفسیر سوره اعراف 18 (279)
تفسیر سوره اعراف 17 (278)
تفسیر سوره اعراف 16 (277)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 14 (275)
تفسیر سوره اعراف 13 (274)
تفسیر سوره اعراف 12 (273)
تفسیر سوره اعراف 11 (272)
اخلاق حکومتی امام علی (ع)
نامه امام علی (ع) به مالک اشتر
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره قدر
تفسیر سوره علق
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
زینت های الهی را بر مردم حرام نکنید
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
امام خمینی و مسئولیتهاى روحانیت
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره انعام 37 (261)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.