النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ مِنْ قَوْمِ مُوسى‏ أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ
قومی هدایت یافته از امت موسی

قصه دوستان است و وصف الحال جوانمردان و سیرت سالكان.

رب العالمین ایشان را راه سعادت نموده، و بتخاصیص قربت و زلفت مخصوص كرده، و بجذبه كرامت گرامى كرده.
نسبت تقوى بایشان زنده، و منهج صدق بثبات قدم ایشان معمور، و نظام دولت دین ببركات انفاس ایشان پیوسته.

رسول خدا میگوید صلوات اللَّه علیه: « لو قسم نور احدهم على اهل الارض لوسعهم».
اگر نور دل ایشان راه باز دهند، و تلألؤ شعاع آن بر عالم و عالمیان افتد، متمردان همه موحد گردند. زنّارها بكمر عشق دین بدل شود، لكن عزیزاند و ارجمند بكس‏شان ننماید، بدنیا و عقبى‏شان ندهد، متوارى ‏وار ایشان را در حفظ خویش میدارد، و بنعت محبت در قباب غیرت مى‏پرورد.

بموسى (ع) وحى آمد كه:
اى كلیم مملكت!
نگر تا صدف درّ درد خویش پیش هر بى ‏دیده‏اى نشكافى،
و آیت صورت عشق جلال ما بر هیچ نامحرمى نخوانى كه از حقیقت سمع و سماع معزول بود.

اى موسى!
اگر خواهى كه راز ما آشكارا كنى بارى بر كسانى كن كه محل عهد اسرار ما باشند، بلیل و نهار با خدمت درگاه ما پرداخته، و در مشاهده جلال ما خیمه عشق زده، و بر درگاه ربوبیت این داغ احقّیت یافته كه: أُمَّةٌ یَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَ بِهِ یَعْدِلُونَ.
این داغ احقیت سرى است از اسرار الهى، لطیفه‏ اى از لطائف ربّانى، كه از عالم غیب روان شد، و جز در پرده اطوار طینت درویشان منزل نكرد.
خواهى تا شمه ‏اى از آن بیابى در پرده‏ هاى نفس برو تا بدل رسى، و آن گه در پرده‏ هاى دل برو تا بجان رسى، و آن گه در پرده‏ هاى جان برو تا بوصال جانان رسى، كان تعبیه جز در میان جان دوستان نبینى:

گفتم كجات جویم اى ماه دلستان
گفتا قرارگاه منست جان دوستان
گفتم قرارگاهت در جان چرا كنى
گفتا كه تا نیابد از من كسى نشان
گفتم كه رهنمون رهى باش پیش خویش
گفتا ز چپ و راست تو بنگر بكشتگان


داود پیغامبر هر وقتى كه درویشى دیدى ازین سوخته خرمنى، غارتیده عشقى،
دانستى كه محل عهد اسرار ازل است، با وى بنشستى و آرام گرفتى،
گفتى: آنچه مقصود است و آرام دل من، درو تعبیه است.

یعقوب پیغامبر كه در بیت الاحزان نشست، و بدرد فراق یوسف چندان بگریست كه بینایى در سر آن شد، تو گویى در بند صورت یوسف بود، و از روى حقایق آن بقیت نقاوه صفاوت خلّت بود كه در ناصیه یوسف تعبیه بود، و یعقوب را زیر و زبر همى داشت.

رویم بغدادى گوید: العارف مرآة، من نظر فیها تجلى له مولاه، و الیه الاشارة بقوله عزّ و جلّ:
سَنُرِیهِمْ آیاتِنا فِی الْآفاقِ وَ فِی أَنْفُسِهِمْ حَتَّى یَتَبَیَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ.

وَ قَطَّعْناهُمُ اثْنَتَیْ عَشْرَةَ أَسْباطاً أُمَماً
جعفر بن محمد (ع) میگوید در حقائق این آیت كه:
از چشمه معرفت دوازده جوى روان كرده، هر یكى شرب فرقتى ساخته، و استقاء دولت دین هر یكى را از آن منهل پدید كرده،
همانست كه جاى دیگر بر وجه اجمال برمز و اشارت گفت:
وَ أَنْ لَوِ اسْتَقامُوا عَلَى الطَّرِیقَةِ لَأَسْقَیْناهُمْ ماءً غَدَقاً اى:جعلنا لهم سقیا على الدوام.

دوازده نهراند: اول آن آشنایى و آخر دوستى،
و ده میان این و آن:
یكى صدق اعتقاد،
دیگر اخلاص در اعمال،
سدیگر رضا دادن بحكم،
چهارم عین الیقین،
پنجم سرور وجد،
ششم برق كشف،
هفتم حیرت شهود،
هشتم استهلاك شواهد،
نهم مطالعه جمع،
دهم حقیقت افراد.

بنده چون ذوق این شربتها بجان وى رسد، و حلاوت آن بیابد، و جذبه الهى در آن پیوندد، خود عین الحیاة گردد، و هر كه از دست وى شربتى خورد مقبل ابد شود.

پیر طریقت گفت:
الهى!
مشرب میشناسم اما واخوردن نمى ‏یارم،
دل تشنه و در آرزوى قطره ‏اى میزارم.
سقایه مرا سیرى نكند، من در طلب دریاام.
بر هزار چشمه و جوى گذر كردم تا بو كه دریا دریابم.
در آتش عشق غریقى دیدى؟ من چنانم.
در دریا تشنه ‏اى دیدى؟ من آنم.
راست بمتحیرى مانم كه در بیابانم. فریادم رس كه از دست بیدلى بفغانم.

وَ قَطَّعْناهُمْ فِی الْأَرْضِ أُمَماً

از روى تحقیق بر ذوق اهل مواجید اشارت است بسیّاحان امّت، و غرباء طریقت، كه پیوسته گرد عالم میگردند ازین دیار بدان دیار، و ازین غار بدان غار، تا وقت خویش از خلق بپوشند، و دین خویش از آفات اغیار بكوشند.

و مصطفى (ص) بدین معنى اشارت كرده كه:
روزگارى بمردم درآید كه دین دینداران بسلامت نماند، تا از خلق نفرت نگیرند.
بسان سیاحان بینى ایشان را از خلق گریزان، گه در كوه گه در بیابان:

پویان و دوان ‏اند غریوان بجهان
در صومعه كوهان در غار بیابان‏
یكسر همه محواند بدریاى تفكر
بر خوانده بخود بر همه لاخان و لامان

...
معنى دیگر گفته ‏اند سیاحت و غربت ایشان را یعنى كه مشتاق ‏اند، و مشتاق در اغلب روزگار و عموم احوال بى‏قرار و بى ‏آرام بود.
گرد عالم میگردد تا مگر جایى رسد كه آنجا نشان دوست بیند، یا از كسى خبر دوست پرسد، و فى معناه انشدوا:
انّ آثارنا تدل علینا
فانظروا بعدنا الى الآثار

پیر طریقت گفت:
الهى!
غریب ترا غربت وطن است، پس این كار را كى دامن است؟
چه سزاى فرج است او كه بتو ممتحن است؟
هرگز كى واخانه رسد او كه غربت او را وطن است.

الهى!
مشتاق كشته دوستى است، و كشته دوستى را دیدار تو كفن است.

وَ بَلَوْناهُمْ بِالْحَسَناتِ وَ السَّیِّئاتِ
بیازمائیم ایشان را در كام و در ناكام، نه در كام فریفته شوند نه در ناكام.
از ما برگردند، شغلى دارند در پیش مهم‏تر از كام و ناكام خویش.
با خلق عاریت ‏اند و با خود بیگانه، و از تعلق آسوده.
دلهاشان با مولى پیوسته، و سرها باطلاع وى آراسته.
همى گویند بزبان افتقار بنعت انكسار:
خداوندا!
وا درگاه آمدیم بنده وار، خواهى عزیز دار خواهى خوار.

وَ الَّذِینَ یُمَسِّكُونَ بِالْكِتابِ ایمان، وَ أَقامُوا الصَّلاةَ احسان، فبالایمان وجدوا الامان، و بالاحسان وجدوا الرضوان، فالامان مؤجّل و الرضوان معجّل، و یقال: یمسّكون بالكتاب سبب النجاة، و أقاموا الصلاة تحقیق المناجاة، فالنجاة فى المآل، و المناجاة فى الحال. و افراد الصلاة بالذكر اعلام انها افضل العبادات بعد معرفة الذات و الصفات.
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 32 (293)


           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر


مطالب اخیر وبلاگ:
تفسیر سوره اعراف 31 (292)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
Flight 655
قاضی درشت گفتار معزول مولاست
ده صفت کارساز دنیا و آخرت
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
آفرینش آدم
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
زبان بد نشانه نفاق
عید فطر مبارک
امام موسی صدر و پس از عید فطر
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 19 (280)
دعای امام سجاد (ع) براى مرزداران
تفسیر سوره اعراف 18 (279)
تفسیر سوره اعراف 17 (278)
تفسیر سوره اعراف 16 (277)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 14 (275)
تفسیر سوره اعراف 13 (274)
تفسیر سوره اعراف 12 (273)
تفسیر سوره اعراف 11 (272)
اخلاق حکومتی امام علی (ع)
نامه امام علی (ع) به مالک اشتر
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره قدر
تفسیر سوره علق
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
زینت های الهی را بر مردم حرام نکنید
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
امام خمینی و مسئولیتهاى روحانیت
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره انعام 37 (261)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 35 (259)
تفسیر سوره انعام 34 (258)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.