النوبة الثالثة . قوله تعالى: وَ اخْتارَ مُوسى‏ قَوْمَهُ الایة

لا اله الا هو

فرق است میان امت موسى (ع) و میان امت محمد (ص).
امت موسى برگزیده موسى، كه میگوید عز جلاله: وَ اخْتارَ مُوسى‏ قَوْمَهُ،
و امت محمد برگزیده خدا، كه میگوید جل جلاله: وَ لَقَدِ اخْتَرْناهُمْ عَلى‏ عِلْمٍ عَلَى الْعالَمِینَ.

آن گه برگزیده موسى را گفت: فَقالُوا أَرِنَا اللَّهَ جَهْرَةً فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ بِظُلْمِهِمْ‏، اینجا گفت: أَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ.
و برگزیده خود را گفت: وُجُوهٌ یَوْمَئِذٍ ناضِرَةٌ إِلى‏ رَبِّها ناظِرَةٌ.

خواست خواست حق است، و اختیار اختیار حق، یقول اللَّه تعالى: وَ رَبُّكَ یَخْلُقُ ما یَشاءُ وَ یَخْتارُ ما كانَ لَهُمُ الْخِیَرَةُ.

موسى بر بساط قربت بر مقام مناجات بستاخى كرد بنعت تحقیق، در حالت انكسار و افتقار، از سر ضجر و حیرت.
این تحاسر نمود كه: إِنْ هِیَ إِلَّا فِتْنَتُكَ. آن گه خویشتن را دریافت، و بنعت عجز و شكستگى بازگشت، از در هیبت و اجلال درآمد. حكم بكلیت با حق افكند كه: تُضِلُّ بِها مَنْ تَشاءُ وَ تَهْدِی مَنْ تَشاءُ. بدین قناعت نكرد كه زبان ثنا بگشاد. تضرع و زارى در آن پیوست كه: أَنْتَ وَلِیُّنا فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا. نیاز و خوارى خود برو عرضه كرد، و رحمت و مغفرت خواست، گفت: فَاغْفِرْ لَنا وَ ارْحَمْنا وَ أَنْتَ خَیْرُ الْغافِرِینَ.

در آثار آورده ‏اند كه: موسى روز مناجات تا بكنار طور سینا رسید. بهر گامى كه برمیگرفت، خداى را ثنائى همى كرد، و دعائى همى گفت، و نیازى مینمود.

پیر طریقت گفت: نیازمند را رد نیست، و در پس دیوار نیاز مگر نیست، و دوست را چون نیاز وسیلتى نیست.

موسى چون بمقام مناجات رسید درخت امیدش ببرآمد، و اشخاص فضل بدر آمد.
شب جدایى فرو شد، و روز وصل برآمد،
و موسى را شوق در دل و ذكر بر زبان و مهر در جان و عصا در دست، ندا آمد از جبار كائنات كه:

اى موسى!
وقت راز است، و هنگام ناز است، و روز بار است.

یا موسى!
سل تعطه. چه دارى حاجت؟ چه خواهى از عطیّت؟
اى موسى! مى ‏خواه تا مى ‏بخشم. مى‏ گوى تا مى ‏نیوشم.

پیر طریقت گفت:
بنده كه وابسته حق بود و شایسته مهر، او را بعنایت بیارایند و بفضل بار دهند، و بمهر خلعت پوشانند، و بكرم بنوازند، تا بستاخ گردد.
آن گه میان غیرت و مهر میگردانند، گهى غیرت در دربندد، تا زبان رهى در خواهش آید. گهى مهر در بگشاید تا رهى بعیان مى‏نازد.

 إِنَّا هُدْنا إِلَیْكَ اى: ملنا الى دینك، و صرنا لك بالكلیة من غیر أن نترك لأنفسنا بقیة.
میگوید: خداوندا! بهمگى بتو باز گشتیم؟ و از حول و قوة خویش متبرى شدیم، و خویشتن را بتو سپردیم، و بهر چه حكم كردى رضا دادیم.
ما را بما باز مگذار، و مایى ما از پیش ما بردار.
همانست كه مصطفى (ص) گفت: « لا تكلنى الى نفسى طرفة عین و لا اقل من ذلك».
و قال صلّى اللَّه علیه و سلم: « واقیة كواقیة الولید».

به داود وحى آمد كه:
اى داود!
دوستان مرا با اندوه دنیا چه كار، اندوه دنیا حلاوت مناجات از دل ایشان ببرد.
اى داود!
من از دوستان خویش آن دوست دارم كه روحانى باشند، غم هیچ نخورند، و دل در دنیا نبندند، و كار و شغل خود بهمگى با من افكنند، و بقضاء من رضا دهند.

رسول خدا گفت: « الرضا بالقضاء باب اللَّه الاعظم».

در بنى اسرائیل عابدى بود، روزگار دراز در عبادت بسر آورده. بخواب نمودند او را كه:
رفیق تو در بهشت فلان است.
وى بطلب آن كس برخاست تا ببیند كه عبادت وى چیست؟
از وى نه نماز شب دید نه روزه روز مگر فرائض.
گفت: مرا بگوى تا كردار تو چیست؟
گفت: نكرده‏ ام عبادتى فراوان، بیرون از آنچه دیدى. امّا یك خصلت است در من، چون در بلا و بیمارى باشم، نخواهم كه در عافیت باشم، ور در آفتاب باشم نخواهم كه در سایه باشم، و بهر چه اللَّه حكم كند رضا دهم، و برخواست اللَّه خواست خود نیفزایم،
عابد گفت: اینست كه ترا بدین منزل رسانید.

الَّذِینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِیَّ الْأُمِّیَّ
این آیت و آنچه بدان پیوسته تا آخر ورد، اظهار شرف مصطفى است و بیان خصائص و فضائل وى.
رب العزة او را بستود، و بر جهانیان برگزید، و نبوت و رسالت را بپسندید، و خاتم پیغامبران و مقتداى جهانیان كرد، و هر چند كه امى بود كتابها نخوانده و ننوشته، علم اولین و آخرین دانست، و شرایع و احكام دین و مكارم اخلاق را بیان كرد، و اخبار پیشینیان و آئین رفتگان و سرگذشت ایشان، از آن جهانداران كه بودند و خواهند بود تا بقیامت، از همه خبر داد، و بلفظ شیرین و بیان پرآفرین بهمه اشارت كرد.

صد و بیست و اند هزار پیغامبر كه بخاك فروشدند در آرزوى آن بودند كه ایشان را بر اسرار فطرت آن مهتر عالم اطلاع بود، و هرگز نبود، و ندانستند، و عزت قرآن خبر میدهد كه: فَأَوْحى‏ إِلى‏ عَبْدِهِ ما أَوْحى‏
 آن خزینه اسرار فطرت محمد مرسل را مهرى بر نهادیم و طمعها از دریافت آن ببریدیم، وَ عِنْدَهُ مَفاتِحُ الْغَیْبِ:

زان گونه شرابها كه او پنهان داد
یك ذره بصد هزار جان نتوان داد


یكى از جوانمردان طریقت وصف وى میكند كه:
سراج من نور الغیب بدا و غار، و جاوز السرج و سار، كان اسمه مذكورا قبل الحوادث و الاكوان، و ذكره مشهورا قبل القبل و بعد البعد و الجواهر و الالوان.
جوهره صفوىّ، كلامه نبوىّ، حكمه علوىّ، عبارته عربى، لا مشرقىّ و لا مغربىّ، حسبه ابوىّ، رفیقه ربوىّ، صاحبه اموىّ، ما خرج خارج من میم محمّد، و ما دخل فى حائه احد.

آفرینش همه در میم محمّد متلاشى شد.
هر كجا در عالم دردى و سوزى بود، در مقابل سوز وى ناچیز شد.
انبیا و اولیا و صدّیقان چند كه توانستند مركبها دوانیدند، بآخر باوّل قدم وى رسیدند.
آن مقام كه زبر خلائق آمد زیر قدم خود نپسندید.
طوبى و زلفى كه غایت رتبت صدّیقان است بدان ننگرید: ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى‏.

در وصف وى گفته ‏اند:
قمر تجلى من بین الاقمار، كوكب برجه فى فلك الاسرار. طلع بدره من غمام الیمامة، و اشرقت شمسه من ناحیة التّهامة، و أضاء سراجه من معدن الكرامة. العلوم كلّها قطرة من بحره، و الحكم كلها غرفة من نهره، و الازمان كلّها ساعة من دهره. هو الاوّل فى الوصلة، و الآخر فى النبّوة، و الظاهر بالمعرفة، و الباطن بالحقیقة.

آن روز كه از مكّه هجرت كرد و روى سوى مدینه نهاد، بخیمه امّ معبد رسید.
امّ معبد چون روى مبارك رسول دید در وى متحیر شد.
گفت: اى مرد! تو كیستى كه اینجا آمده ‏اى؟
حورى كه از خلد بیرون آمده ‏اى؟
ماهى كه از آسمان بزیر آمده‏ اى؟
رضوانى كه از فردوس آمده ‏اى؟
قندیل عرشى كه دنیا افروخته‏ اى؟...
توقیع لوحى كه عیان گشته ‏اى؟
شمع طرازى كه روان گشته ‏اى؟
صورت بختى كه نقاب برداشته ‏اى؟
كمند دلهایى كه خانه فروش زده ‏اى؟
بند جانهایى كه گوى جمال ربوده ‏اى؟
كیمیاء جمالى كه جهان نگاشته ‏اى؟
نور شمس و قمرى كه پدید آمده‏ اى؟

امروز گذشت بر من آن سرو روان
پوشیده ز من روى فرو بسته لبان
ابر ار چه رخ مهر بپوشد ز جهان
كى گردد نور روز بر خلق نهان


سیدى كه در تواضع چنان بود كه یك قرص از درویش قبول كردى، و دنیا جمله بیك درویش دادى، و منت بر ننهادى.
با یتیمى راز كردى، و بر جبرئیل ناز كردى.
با غریبى بنشستى، و با بهشت ننگرستى.
بمهمان عجوز رفتى، و از عرش و ما دون آن همت بر گذاشتى.
زن بیوه را ردا بیفكندى، و بساط در سدره منتهى نیفكندى.
با مسكینى هم زانو بنشستى.
رحیم دلى، خوش سخنى، نیك مردى، نیك عهدى، راست عهدى، تیمار دارى، عزیز قدرى، محمد نامى، ابو القاسم كنیتی، مصطفى لقبى، صد هزاران هزار صلوات و سلام خداى بر روح پاك و روان مقدس او باد
...
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده
تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام
تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
تفسیر سوره اعراف 30 (291)


           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

           **********
سوره قدر
تفسیر سوره قدر


مطالب اخیر وبلاگ:
تفسیر سوره اعراف 29 (290)
Flight 655
قاضی درشت گفتار معزول مولاست
ده صفت کارساز دنیا و آخرت
تفسیر سوره اعراف 28 (289)
تفسیر سوره اعراف 27 (288)
آفرینش آدم
تفسیر سوره اعراف 26 (287)
تفسیر سوره اعراف 25 (286)
تفسیر سوره اعراف 24 (285)
تفسیر سوره اعراف 23 (284)
زبان بد نشانه نفاق
عید فطر مبارک
امام موسی صدر و پس از عید فطر
تفسیر سوره اعراف 22 (283)
تفسیر سوره اعراف 21 (282)
تفسیر سوره اعراف 20 (281)
تفسیر سوره اعراف 19 (280)
دعای امام سجاد (ع) براى مرزداران
تفسیر سوره اعراف 18 (279)
تفسیر سوره اعراف 17 (278)
تفسیر سوره اعراف 16 (277)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 14 (275)
تفسیر سوره اعراف 13 (274)
تفسیر سوره اعراف 12 (273)
تفسیر سوره اعراف 11 (272)
اخلاق حکومتی امام علی (ع)
نامه امام علی (ع) به مالک اشتر
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره قدر
تفسیر سوره علق
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
زینت های الهی را بر مردم حرام نکنید
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
امام خمینی و مسئولیتهاى روحانیت
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره انعام 37 (261)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 35 (259)
تفسیر سوره انعام 34 (258)
تفسیر سوره انعام 33 (257)
تفسیر سوره انعام 32 (256)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.