بسم الله الرَّحمن الرَّحیم
امام سجاد (ع) و دعای مرزداران

خداوندا درود بر محمد و خاندان او فرست و سرحد كشور مسلمانان را به عزت خود محفوظ دار و نگاهداران آن را به نیروى خود تقویت فرما و از دارائى خود عطاى فراوان بر ایشان بخش‏

خدایا درود بر محمد و آل او فرست و شماره ‏ى آنان را بسیار گردان و سلاح آنها را بران كن و حوزه ‏ى آنها را پاس دار و جایگاه آنان را حفظ كن و میان آنان الفت انداز و كار ایشان را سامان ده و آذوقه‏ ى آنها را پى در پى بفرست. هزینه ‏ى معیشت آنان را متكفل باش
و به یارى خود بازوى آنان را قوى گردان و به شكیبائى مدد كن و چاره سازى به ایشان آموز

خدایا درود بر محمد و آل او فرست و هر چه را نمى‏شناسند به آنها بشناسان و هر چه نمى‏دانند به آنها تعلیم ده و هر چه بینششان بدان نمى‏رسد به آنها بنماى.

خدایا درود بر محمد و آل او فرست و هنگام لقاى دشمن یاد دنیاى مكار و فریبنده را از خاطر آنها ببر، و از دل آنها اندیشه ‏ى مال فتنه ‏انگیز را محو كن و بهشت را پیش چشم آنان مجسم گردان و آنچه در بهشت آماده كرده ‏اى از مسكن هاى جاوید و منزل كرامت و حوران نیكو روى و جویهاى روان و نوشیدنیهاى گوناگون و درختان پربار و از اقسام میوه‏ ها در پیش چشم ایشان ممثل ساز تا هیچ یك آهنگ بازگشتن نكنند و اندیشه ‏ى گریختن از هماورد خود بدل راه ندهند.

خدایا بدین كار دشمن آنها را سست گردان و ناخن آنها را برچین و میان آنها و سلاح جنگ جدائى افكن و بند دل آنها را بگسل و آذوقه را از آنها دور كن و در راهها سرگردانشان ساز و از مقصود بازدار و مدد را از آنها ببر و شماره‏ ى آنان را اندك گردان و دل آنها را پر هراس كن و دست آنان را چنان ببند كه هرگز نتوانند گشاد و زبان آنها را چاك زن كه سخن نتوانند گفت و به پراكندگى ایشان دنباله‏ هاى آنها را هم پراكنده ساز و اینها را عبرت آنها گردان و به سبب زبون گشتن اینها امید دیگران را قطع كن.

خداوندا زنانشان را نازاى و پشت مردان را خشك گردان و نسل چارپایان سوارى و شیرده آنها را ببر و آسمان را دستور باریدن بر آنها مده و زمین را اجازت روئیدن مفرما. و بدین كارها پشت مسلمانان را قوى گردان و گرد كشورشان را به دژى محكم استوار دار و مال آنان را بارور كن و آنان را از جنگ فارغ ساز تا بندگى تو كنند و از كارزار با ایشان آسوده كن تا با تو در خلوت به راز و نیاز پردازند تا در هیچ جاى زمین غیر تو را عبادت نكنند و پیشانى براى هیچكس جز تو به خاك سوده نگردد.

خداوندا در هر ناحیت مسلمانان را به دفع مشركانى كه در برابر آنانند برانگیز و به فرشتگان خود پیوسته مدد فرست كه آنان را تا پایان زمین هزیمت دهند، كشته شوند یا گرفتار گردند یا اقرار كنند كه توئى خدا و غیر تو معبودى سزاوار پرستش نیست توئى تنها كه شریك و انباز ندارى.

خدایا این نفرین همه دشمنان تو را در همه شهرها فراگیرد از هند و روم و ترك و خزر و حبشه و نوبه و زنگبار و سقلابیان و دیلمان و دیگر امتهاى مشرك كه نام و نشان آنها بر ما پنهانست و تو آنها را یكان یكان مى ‏شناسى و به قدرت خویش بر آنان تسلط دارى.

خداوندا! مشركان را سرگرم یكدیگر كن كه پیرامون مسلمانان نگردند و آنها را به نقص بگیر كه از تنقیص مسلمانان باز مانند و میان آنها پریشانى انداز كه از گرد آمدن بر مسلمانان منصرف شوند و دل آنها را از آرامش تهى و بدن آنها را از نیرو خالى كن و راه چاره را به رویشان ببند و اندام آنان را سست گردان كه نبرد با مردان نتوانند و ترس در دل آنها افكن كه كارزار پهلوانان را نخواهند و لشكرى از فرشتگان با آن عذابى كه خود مى‏دانى بر آنها فرست چنانكه در روز بدر فرستادى تا بیخ آنها را برآورى و خار آنها را از پیش پاى مسلمانان درو كنى و جمع آنان را پریشان گردانى.

خدایا! آب آنها را به وبا بیالاى و خوراك آنان را به دردها بیامیز و شهرهاى آنها را به فرو رفتن و ریختن سنگهاى آسمانى پیوسته ویران كن و به خشكى و قحطى مبتلا ساز و خواربار آنها را در خالی ترین و دورترین زمینها قرار ده و قلعه‏ هاى آنها زمینها را بر ایشان فرو بند و به گرسنگى پیوسته و بیمارى دردناك شكنجه‏ شان ده.

خدایا! هر مرد سلحشور از اهل دین تو و جنگجوى از پیروان سنت تو كه با ایشان درآویزد و كارزار كند تا پایه‏ى دین تو فراتر رود و طرفداران تو نیرومندتر گردند و بهره دوستان تو افزونتر شود او را از آسایش برخوردار دار و كار او را به سامان كن و به فیروزى رسان و یاران شایسته براى او بگزین و پشت او را قوى گردان و دست او را در انفاق گشاده دار و او را از خرمى بهره ‏مند ساز و سوز شوق شهر و فرزند را در دل او فرو نشان و از اندوه تنهائى زینهار ده و اندیشه خویش و فرزند از یاد او ببر. و نیت او را نیكو گردان و او را با تندرستى و ایمنى یار كن و هراس دشمن را از دل او ببر و دلاورى در دل او قرار ده و او را پهلوان زورمند گردان و به یارى خود نیرو ده و روش درست و سنت صحیح بیاموز و راه صواب بنماى و او را از خودنمائى و نامجوئى دور كن و فكر و ذكر جنبش و آرامش او را در راه خود و براى خود قرار ده. و چون با دشمنان تو كه هم دشمن اویند هماورد شود آنها را در نظر او اندك نماى و كار آنها را در دل او كوچك گردان او را بر آنها چیره ساز و آنان را بر او چیره مكن پس اگر فرجام او را به نیكبختى مقرر فرمودى و شهادت روزى كردى پس از آن وى را به این سعادت رسان كه بیخ دشمن تو را به كشش بركنده و به اسیر گرفتن زبون كرده باشد و گرداگرد كشور مسلمانان را امن گردانیده و دشمن گریزان پشت كرده باشد.

خدایا هر مسلمانى كه در غیبت مجاهدى یا مرزدارى سراى او را رسیدگى كند و بازماندگان او را تكفل فرماید یا او را به پاره ‏اى از مال خود یارى دهد و ساز راه او آماده كند و او را در جهاد چابك سازد و نسبت به كارى كه در پیش دارد او را به دعا بدرقه كند و در آنچه در موطن مانده حرمت او را رعایت كند پس مانند اجر آن به همان اندازه و همان صفت بدین عطا كن و به جاى عمل او پاداشى نقد مقرر فرما كه از سود كار پیشین خود بهره ‏مند و بدان عمل شادان گردد، تا هنگام آن ثواب بزرگ فرا رسد كه از فضل خود براى او مقرر داشته و از كرامت خود آماده فرموده‏ اى.

خداوندا! هر مسلمانى كه بكار اسلام دل بسته و از اتفاق مشركان در حرب آنان اندوهگین است و قصد جنگ و آهنگ جهاد با آنان دارد اما ناتوانى او را در خانه نشانیده یا تنگدستى او را بازداشته یا پیش‏آمد دیگرى پاى او را بسته و مانعى در پیش اراده او پدیدار گشته است، نام او را در زمره ‏ى علمداران درج كن و ثواب مجاهدان براى او لازم شمار و او را در سلسله شهیدان و نیكوكاران قرار ده.

خدایا بر محمد و خاندان او درود فرست بالاتر از هر درود و برتر از هر تحیت، درودى كه مدت آن به انجام نرسد و شماره آن پایان نیابد، كاملتر از همه رحمتها كه بر یكى از دوستان خود پیش از این فرستاده ‏اى كه توئى عطا دهنده، ستوده، آغاز كننده خلق، و برگرداننده آنها كه هر چه مى‏خواهى بجاى مى‏آورى.

لعنت بر آل سعود

مطالب مرتبط :
زمان جنگ
دشمنی که علنا خواهان جنگ بر علیه ایران است را باید هم نابود کرد
سگهای حوئب و جنگ جمل
جنگ قنداق با قنداقه ...
یکی از سگ های جنگ ...
کشور 235 ساله آمریکا، 209 سال در حال جنگ بوده است
خاطره آخرین اعزام به جبهه جنگ


به تلگرام ما بپیوندید


مطالب اخیر وبلاگ :
تفسیر سوره اعراف 18 (279)
تفسیر سوره اعراف 17 (278)
تفسیر سوره اعراف 16 (277)
تفسیر سوره اعراف 15 (276)
تفسیر سوره اعراف 14 (275)
تفسیر سوره اعراف 13 (274)
تفسیر سوره اعراف 12 (273)
تفسیر سوره اعراف 11 (272)
اخلاق حکومتی امام علی (ع)
نامه امام علی (ع) به مالک اشتر
تفسیر سوره اعراف 10 (271)
تفسیر سوره اعراف 09 (270)
تفسیر سوره قدر
تفسیر سوره علق
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
زینت های الهی را بر مردم حرام نکنید
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
امام خمینی و مسئولیتهاى روحانیت
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره انعام 37 (261)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 35 (259)
تفسیر سوره انعام 34 (258)
تفسیر سوره انعام 33 (257)
تفسیر سوره انعام 32 (256)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 30 (254)
تفسیر سوره انعام 29 (253)
تفسیر سوره انعام 28 (252)
فاصله از صاحبان قدرت شرط سلامت
تفسیر سوره انعام 27 (251)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 25 (249)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
عدالت حاکمان در سیاست نامه
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
داغ ازلی
فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 19 (243)
تفسیر سوره انعام 18 (242)
تفسیر سوره انعام 17 (241)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.