سورة العلق- مكیة / النوبة الاولى / قوله تعالى:

سجده کن و نزدیک شو

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان.
اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ برخوان نام خداوند خویش الَّذِی خَلَقَ (1) آنكه آفریده آفریده.
خَلَقَ الْإِنْسانَ مِنْ عَلَقٍ (2) بیافرید مردم را از خون بسته.
اقْرَأْ برخوان وَ رَبُّكَ الْأَكْرَمُ (3) و خداوند تو آن نیكوكار.
الَّذِی عَلَّمَ بِالْقَلَمِ (4) او كه در آموخت بقلم.
عَلَّمَ الْإِنْسانَ ما لَمْ یَعْلَمْ (5) در آموخت در مردم آنچه مردم ندانست.
كَلَّا إِنَّ الْإِنْسانَ لَیَطْغى‏ (6) أَنْ رَآهُ اسْتَغْنى‏ (7) كه مردم نافرمان شود، چون بى‏نیاز شود.

إِنَّ إِلى‏ رَبِّكَ الرُّجْعى‏ (8) با خداوند تو است بازگشت.
أَ رَأَیْتَ الَّذِی مى‏بینى این مرد یَنْهى‏ كه مى‏باززند (9) عَبْداً إِذا صَلَّى (10) رهى را كه مى ‏نماز كند؟
أَ رَأَیْتَ إِنْ كانَ عَلَى الْهُدى‏ (11) چه بینى و رین مرد براه راست است ؟
أَوْ أَمَرَ بِالتَّقْوى‏ (12) و پرهیزیدن میفرماید از ناصواب و بدى.
أَ رَأَیْتَ إِنْ كَذَّبَ وَ تَوَلَّى (13) بینى و رین مرد دروغ‏زن میگیرد مى ‏برگردد.
أَ لَمْ یَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ یَرى‏ (14) نمى‏داند كه اللَّه مى ‏بیند.
كَلَّا و دروغ نیست، لَئِنْ لَمْ یَنْتَهِ اگر او ازین نگرست باز نه ایستد، لَنَسْفَعاً بِالنَّاصِیَةِ (15) فرماییم تا گیرند موى پیش سر او.
ناصِیَةٍ كاذِبَةٍ خاطِئَةٍ (16) موى پیشانى دروغ‏زن بدكار.
فَلْیَدْعُ نادِیَهُ (17) گوى یاران و قوم خویش خوان.
سَنَدْعُ الزَّبانِیَةَ (18) تا ما فریشتگان عذابگر خوانیم.
كَلَّا نه سزاست لا تُطِعْهُ او را فرمان مبر وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ (19) نماز كن و نزدیك آى.


النوبة الثانیة
این سوره دویست و هشتاد (280) حرف است، نود و دو (92) كلمه، نوزده (19) آیت، جمله به مكه فرو آمد و در این سوره ناسخ و منسوخ نیست.
و در خبر است از ابى كعب از رسول خدا (ص) كه گفت: «هر كه این سوره برخواند چنانست كه مفصّل جمله خواند».
مفسّران گفتند: اوّل سوره كه از آسمان فرو آمد اینست.
...
النوبة الثالثة
قوله تعالى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ
اسم یدلّ على جلال من لم یزل، اسم یخبر عن جمال من لم یزل، اسم ینبّه على اقبال من لم یزل، اسم یشیر الى افضال من لم یزل. فالعارف شهد جلاله فطاش، و الصّفىّ شهد جماله فعاش، و الولىّ شهد اقباله فارتاش، و المرید شهد افضاله فقام یطلب مع كفایة المعاش.

بنام او كه نامش آرایش مجلس و مدحش سرمایه مفلس،
بنام او كه نامش دل ‏افروز و مهرش عالم سوز،
بنام او كه نامش آئین زبان و خبرش راحت جان.
بنام او كه نامش نور دیده مؤمنان، یادش آئین منزل مشتاقان،
یافتش فراغ دل مریدان، مهرش انس جان محبّان،
حكمش توتیاى دیده عارفان، ذكرش مرهم جان سوختگان.


پیر طریقت گفت:
الهى از زبان محبّ خاموش است، حالش همه زبانست ور جان در سر دوستى كرد، شاید كه دوست او را بجاى جانست.
غرق شده آب نبیند كه گرفتار آنست، و بروز چراغ نیفروزند كه روز خود چراغ جهانست!

قوله تعالى: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ حقّ، جلّ جلاله و تقدّست اسماءه و تعالت صفاته، خبر میدهد از ابتداء وحى كه آمد بآن مهتر عالم و سیّد ولد آدم (ص) آن ساعت كه جبرئیل خود را بوى نمود در غار حرا و با وى آرام یافت.

رسول (ص) گفت: « اوّل كه جبرئیل بمن آمد، یك بار مرا در بر گرفت و تنگ بخود دركشید و نیك بمالید و بچسبانید و باز رها كرد آن گه دو بار دیگر هم چنان كرد».
و حكمت درین آن بود كه سه بار طبیعت بشریّت وى را بعنصر ملكى مزاج داد.
آن گه گفت: یا محمد « اقْرَأْ» بر خوان.
رسول (ص) گفت: « ما انا بقارئ » چه خوانم كه من امّى ‏ام، خواندن ندانم؟!
تا جبرئیل (ع) وحى گزارد گفت: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ بر خوان نام خداوند خود یعنى بگوى: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ.
اینست معنى آن خبر كه روایت كردند از عبد اللَّه بن عباس: كه اوّل وحى كه جبرئیل به مصطفى آورد آیت تسمیت بود.

و بروایتى دیگر آمده كه : اوّل سوره‏اى كه وحى آمد یا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ بود.
و سدیگر روایت آمده كه اوّل سوره «اقْرَأْ» وحى آمد.
و جمع میان این روایات آنست كه اوّل آیت كه وحى آمد آیة بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمنِ الرَّحِیمِ بود و اینست معنى آن خطاب كه جبرئیل گفت با سیّد صلوات اللَّه و سلامه علیه كه: اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ و اوّل سوره كه وحى آمد، سوره « یا أَیُّهَا الْمُدَّثِّرُ»،
آن اوّل آیتست و این اوّل سورة و بعد از آن آیة فآیة و قصّة فقصّة و سورة فسورة وحى همى ‏آمد تمامى بیست و سه سال تا آخر آیة كه فرو آمد: وَ اتَّقُوا یَوْماً تُرْجَعُونَ فِیهِ إِلَى اللَّهِ.
و قیل: آخر آیة نزلت: لَقَدْ جاءَكُمْ رَسُولٌ مِنْ أَنْفُسِكُمْ الى آخر السّوره.

و گفته ‏اند: سیّد (ص) چون این خطاب با وى كردند كه: « اقْرَأْ» بر خوان كتاب ما، و اندرین خواندن نه بیم عقوبت بود و نه ذكر جرم و جنایت ازین خطاب چندان سیاست و هیبت در سیّد (ص) اثر كرد كه میگفت: « آن ساعت اندامهاى من خواست كه از هم جدا گردد و بندهاى اعضا از هم گسسته شود، از هیبت و سیاست آن خطاب !
پس چه گویى فردا كه بنده عاصى را خطاب آید كه: اقْرَأْ كِتابَكَ نامه خود برخوان، و نامه عاصى همه جرم و جنایت و خطا و زلّت بود، و او را بیم عذاب و عقوبت بود، و او را نه عذر و نه حجّت بود.
بنگر كه حال وى چون بود؟! مگر كه ربّ العزّة، بفضل و كرم خود بر وى رحمت كند و بآن سجودها كه در همه عمر آورده و باللّه تقرّب كرده و امید در آن بسته او را نومید نكند، و بكرم خود او را بمحلّ قبول قرب رساند، چنان كه قرآن مجید خبر داده در آخر این سوره كه: وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ.

بنده در هیچ حال بحضرت عزّت و بنثار رحمت چنان نزدیك نبود كه در حال سجود.
چون بنده سر بر سجده نهد، از آنجا كه تارك سر وى بود تا آنجا كه اقصاى نهایت عالم بود، علم نور گردد و خطّ روشنایى نور از فرق سر وى تا بعلى میشود، و رحمت از على بر سر وى میبارد.

مصطفى (ص) گفت: « لا كبر مع السّجود »
هر كه سجده آورد از كبر دور گشت و بر درگاه اللَّه شرف متواضعان یافت.
چون بنده در سجود متواضع شود، پاداش وى آن بود كه حقّ تعالى تخصیص و تقریب وى ارزانى دارد.
اینست كه گفت: وَ اسْجُدْ وَ اقْتَرِبْ.
بنده در حال سجود جمع بود و در همه احوال دیگر متفرّق بود.
در حال قیام و ركوع بنظر خلق قریب بود و در حال سجود از نظر خلق دورتر بود و هر كه از خلق دورتر بود بحقّ نزدیكتر بود، و هر كه بنزد خلق بى‏ خطرتر بنزد حقّ با خطرتر.

آورده ‏اند كه: چون ربّ العالمین فریشتگان را فرمود كه : آدم را سجده آرید، اوّل كسى كه سجده آورد، اسرافیل بود. چون سر از سجده برداشت، جبّار عالم كتب الهى و وحى آسمانى بر پیشانى او پیدا آورد تا جبین وى لوح كتب خداى گشت.

عجبا كسى كه آدم را بحكم فرمان سجده كند، صور كتابهاى خداى بر پیشانى او پیدا آید مؤمنى كه هفتاد سال خداى را جلّ جلاله سجده آورد چه عجب اگر او را از آتش عقوبت براءت دهد؟!

اسرافیل بامر حقّ آدم را سجده كرد، بر پیشانى او كلام نبشته پیدا آمد ایمان در دل مؤمن نبشته، چنان كه اللَّه گفت: كَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمانَ.

از روى اشارت میگوید: او كه دون مرا بامر من سجده آورد، كلام نانبشته بر پیشانى وى پیدا آوردم، او كه هفتاد سال بامر من مرا سجده آورد، ایمان نوشته از دل وى كى برگیرم؟!

قال النّبی (ص) « اذا ركعتم فعظّموا اللَّه و اذا سجدتم فاجتهدوا فی الدّعاء فانّه یستجاب لكم ».
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف

تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
تفسیر سوره اعراف 08 (269)

           **********
سوره علق
تفسیر سوره علق

مطالب اخیر وبلاگ:
تفسیر سوره اعراف 08 (269)
در وصف حضرت مصطفی (ص)
زینت های الهی را بر مردم حرام نکنید
تفسیر سوره اعراف 07 (268)
امام خمینی و مسئولیتهاى روحانیت
تفسیر سوره اعراف 06 (267)
تفسیر سوره اعراف 05 (266)
تفسیر سوره اعراف 04 (265)
تفسیر سوره اعراف 03 (264)
تفسیر سوره اعراف 02 (263)
تفسیر سوره اعراف 01 (262)
تفسیر سوره انعام 37 (261)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 35 (259)
تفسیر سوره انعام 34 (258)
تفسیر سوره انعام 33 (257)
تفسیر سوره انعام 32 (256)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 30 (254)
تفسیر سوره انعام 29 (253)
تفسیر سوره انعام 28 (252)
فاصله از صاحبان قدرت شرط سلامت
تفسیر سوره انعام 27 (251)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 25 (249)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
عدالت حاکمان در سیاست نامه
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
داغ ازلی
فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 19 (243)
تفسیر سوره انعام 18 (242)
تفسیر سوره انعام 17 (241)
تفسیر سوره انعام 16 (240)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
مقام حضرت ابوالفضل العباس (ع)
نفرین نکن !
تفسیر سوره انعام 14 (238)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.