النوبة الثالثة
قوله تعالى: مَنْ جاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ أَمْثالِها فضلا، وَ مَنْ جاءَ بِالسَّیِّئَةِ فَلا یُجْزى‏ إِلَّا مِثْلَها عدلا.

برتری بعضی بر بعضی برای آزمون

اى خداوندى كه اگر فضل كنى فضل ترا حد نیست، ور عدل كنى بر عدل تو رد نیست.
اگر فضل كنى تو از دیگران چه داد و چه بیداد! ور عدل كنى تو، فضل دیگران چون باد.
ار فضل كنى بفضل سزایى، ور عدل كنى سزد كه نیفزایى.
از فضل اوست كه حسنات بنده یكى ده شود، و از فضل او سیئات‏ بحسنات بدل شود.
یقول اللَّه تعالى: فَأُوْلئِكَ یُبَدِّلُ اللَّهُ سَیِّئاتِهِمْ حَسَناتٍ.

روى ابو ذر قال: قلت:
یا رسول اللَّه علّمنى عملا یقربنى من الجنة، و یباعدنى من النار.
قال: « اذا عملت سیّئة فأتبعها حسنة».
قال: قلت: من الحسنات لا اله الا اللَّه؟ قال: «هى احسن الحسنات».

حسنات عابدان دیگر است، و حسنات عارفان دیگر.
عابدان در مقام خدمت ‏اند، و عارفان بر بساط شهود در مقام قربت و انس مشاهدت ‏اند.
حسنات هر كس بر اندازه روش او. حسنات زاهدان همّتى است مه از دنیا، حسنات مریدان مرادى است مه از عقبى.
حسنات صدیقان اشتیاقیست وا دیدار مولى.
زاهدان را خدمت است بر سنّت، مریدان را معرفت است در مشاهدت، صدیقان را ثنا است در حقیقت.

اینست نهایت روش سالكان، و غایت رتبت صدّیقان، و آغاز جذبه حق.
مصطفى (ص) برین مقام بود كه زبان ثنا بگشاد، بنعت دهشت گفت:
« لا احصى ثناء علیك، انت كما اثنیت على نفسك ».

قُلْ إِنَّنِی هَدانِی رَبِّی إِلى‏ صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ
صراط مستقیم را بدایتى و نهایتى است.
بدایت سنت و جماعت است، و نهایت انس یافت و دوام مشاهدت. سنت و جماعت آنست كه آیات و اخبار صفات نادریافته بجان و دل قبول كنى، و بتصدیق و تسلیم پیش آیى، و بر اسم و ظاهر بایستى، و بخیال گرد آن نگردى، و از تكلف و تأویل و تفكر در آن بپرهیزى. بشرط رمت بى ‏زیادت و بى ‏نقصان، بى‏ قیاس و بى ‏تشبیه و بى ‏كتمان، و رسانیدن آن چنان كه رسید هم چنان.

پیر طریقت گفته:
هر كه از در تصدیق و تسلیم درآید، وى را از سه شربت یكى دهند:
یا شربتى دهند از معرفت، تا دل وى بحق زنده گردد،
یا زهرى دهند كه نفس اماره در زیر قهر او كشته گردد،
یا شرابى دهند كه جان از وجود او مست و سرگشته شود
.

ازینجا یافت حقیقت و انس صحبت آغاز كند.
لذّت خدمت و حلاوت طاعت بیابد.
سرور معرفت درپیوندد. بروح مناجات رسد.
پس در شغلى افتد كه از آن عبارت نتوان تا آن گاه كه همه زندگانى شود در آن:

خالى نه ‏اى از من و نبینم رویت
جانى تو كه با منى و دیدار نه‏اى!


قُلْ إِنَّ صَلاتِی وَ نُسُكِی وَ مَحْیایَ وَ مَماتِی لِلَّهِ
من علم انه باللّه، علم انه للَّه، فاذا علم نفسه للَّه، لم یبق فیه نصیب لغیر اللَّه، فهو مستسلم لحكم اللَّه، غیر معترض على تقدیر اللَّه، و لا معارض لأخیار اللَّه، و لا معرض عن اعتناق امر اللَّه.

این آیت از مصطفى (ص) اشارت است فرا مقام مواصلت، و مواصلت بحق پیوستن است، و از خود باز رستن، و نشان این كار دلى است زنده بفكر، و زبانى گشاده بذكر، با خلق عاریت، و با خود بیگانه، و از تعلق آسوده، و بحق آرمیده.

پیر طریقت گفت:
الهى!
تا رهى را خواندى، رهى در میان ملأ تنهاست،
تا گفتى كه بیا، هفت اندام رهى شنواست.
از آدمى چه آید!
قدر آدمى پیداست!
كیسه تهى و باد پیماست.
این كار پیش از آدم و حواست، و عطا پیش از خوف و رجاست، اما آدمى بسبب دیدن مبتلا است.
بناز كسى است كه از سبب دیدن رهاست، و با خود بجفاست.
گر آسیاى احوال گردان است، چه بود، قطب مشیت بجاست:

اى دوست بجملگى ترا گشتم من
حقا كه درین سخن نه زرق است و نه فن‏
گر تو زخودى خود برون جستى پاك   
شاید صنما بجاى تو هستم من‏


قُلْ أَ غَیْرَ اللَّهِ أَبْغِی رَبًّا
أ سواه اطلب حافظا و راعیا و وكیلا! و هو الذى كفانى المهم، و الهمنى الرشد؟!
چون سزد كه دیگرى را پرستم، و خداى همگان اوست!
از كجا شاید كه دیگرى را خوانم و كافى مهمات اوست!
چرا بكسى طمع دارم، و بخشاینده فراخ بخش اوست!

شب معراج با سید گفت صلوات اللَّه علیه:
یا محمّد سمیت نفسى معزا و مذلا، و هم یطلبون العز من سواى! و یطلبون الحاجة من غیرى!
یا سید! یأكلون رزقى، و یشكرون غیرى!
یا محمّد! لم اكلفهم عمل الغد، و هم یطلبون منى رزق غد!

وَ هُوَ الَّذِی جَعَلَكُمْ خَلائِفَ الْأَرْضِ
این آیت امت محمّد را هم تهنیت است، و هم مدحت، و هم بشارت.
تهنیت بسزا، و مدحت نیكو، و بشارت تمام.
خبر میدهد كردگار قدیم، و رهى دار كریم، جل جلاله، كه شما كه رهیگان امت محمّداید وارثان زمین شمااید، خلیفتان خلق و بهینه ذریت آدم، امت پیغامبرى مهینه خلق عالم.

اى شما كه خلائق‏ اید!
بكتم عدم باز شوید، و بروز نامه خود فرو نگرید، تا رقم عزل بینید، كه ما در ازل منشور كاینات بنام امت محمد نوشتیم.

وَ لَقَدْ كَتَبْنا فِی الزَّبُورِ مِنْ بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ یَرِثُها عِبادِیَ الصَّالِحُونَ
بندگانى كه خورشید فلك ارادت ایشانند، مقبول شواهد الهیت ایشانند، مستقر عهد دولت اسلام ایشانند.
لختى صدر اول بودند صحابه مصطفى، سرهنگان درگاه خدا، انصار نبوت و رسالت، و اشراف دولت اسلام، و ملوك مقعد صدق.
جوگى بآخر رسیدند، و در عالم روش سابقان پیوستند. جلال احدیت بصائر ایشان را سرمه عنایت كشید، تا بجمال نبوت و رسالت سید انبیا بینا گشتند، و بر اتّباع سنت مبارك وى كمر بستند، و بدوستى وى راست رفتند، لا جرم از حضرت نبوت این تحفه یافتند كه: واشوقاه الى لقاء اخوانى!

آن صدر اول و این جوگ آخر آنند كه گفت رب العزة جل جلاله:
ثُلَّةٌ مِنَ الْأَوَّلِینَ وَ ثُلَّةٌ مِنَ الْآخِرِینَ،
و مصطفى (ص) بهر دو اشارت فرموده، و لا حقه بسابقه در رسانیده، و گفته:
« مثل امتى مثل القطر، لا یدرى اوله خیر ام آخره »؟
و اللَّه اعلم.

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
تفسیر سوره انعام 25 (249)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 27 (251)
تفسیر سوره انعام 28 (252)
تفسیر سوره انعام 29 (253)
تفسیر سوره انعام 30 (254)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 32 (256)
تفسیر سوره انعام 33 (257)
تفسیر سوره انعام 34 (258)
تفسیر سوره انعام 35 (259)
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 37 (261)

           **********
سوره اعراف


مطالب اخیر وبلاگ:
تفسیر سوره انعام 36 (260)
تفسیر سوره انعام 35 (259)
تفسیر سوره انعام 34 (258)
تفسیر سوره انعام 33 (257)
تفسیر سوره انعام 32 (256)
تفسیر سوره انعام 31 (255)
تفسیر سوره انعام 30 (254)
تفسیر سوره انعام 29 (253)
تفسیر سوره انعام 28 (252)
فاصله از صاحبان قدرت شرط سلامت
تفسیر سوره انعام 27 (251)
تفسیر سوره انعام 26 (250)
تفسیر سوره انعام 25 (249)
تفسیر سوره انعام 24 (248)
عدالت حاکمان در سیاست نامه
تفسیر سوره انعام 23 (247)
تفسیر سوره انعام 22 (246)
تفسیر سوره انعام 21 (245)
داغ ازلی
فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
تفسیر سوره انعام 20 (244)
تفسیر سوره انعام 19 (243)
تفسیر سوره انعام 18 (242)
تفسیر سوره انعام 17 (241)
تفسیر سوره انعام 16 (240)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
مقام حضرت ابوالفضل العباس (ع)
نفرین نکن !
تفسیر سوره انعام 14 (238)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
بانو زینب کبری (س)
ولی ، خداست !
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلمتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.