النوبة الثالثة
غیب در قرآن

قوله تعالى : وَ إِذْ قالَ إِبْراهِیمُ لِأَبِیهِ آزَرَ الایة
الاصل منهمك فى الجحود، و النسل متصف بالتوحید، و الحق سبحانه و تعالى یفعل ما یرید .

این عجب نگر پدر بتگر و پسر پیغامبر !
پدر رانده با خوارى و مذلّت ! پسر خوانده با هزاران كرامت؟
پدر در قبضه عدل بداغ قطعیت بر راه نومیدى در لباس بیگانگى ! پسر در سایه فضل در نسیم قرب بر راه پیروزى در لباس آشنایى !
سبحان من یخرج الحىّ من المیّت و یخرج المیّت من الحىّ .

فردا در انجمن قیامت در آن عرصه كبرى چون ابراهیم را جلوه كنند، و با صد هزار نواخت و كرامت ببازار قیامت برآرند، آزر را بصفت خوارى پیش پاى وى نهند، از آنكه در دنیا چون ابراهیم در شكم مادر بود آزر تمنى كرد كه : اگر مرا پسرى نیكو آید، او را در پاى نمرود كشم، و بتقرب پیش وى قربان كنم . وى نتوانست كه دستش نرسید، و در حق اندیشه خود بجزاء آن برسید .

این چنانست كه مصریان چون جمال یوسف (ع ) دیدند، بر من یزید داشته، هر كس آرزوى آن كردند كه یوسف غلام وى بود . رب العزّة تقدیر چنان كرد كه مسأله بازگشت، و مصریان همه بنده و رهى و چاكر وى گشتند.

وَ كَذلِكَ نُرِی إِبْراهِیمَ مَلَكُوتَ السَماواتِ وَ الْأَرْضِ اول او را ملكوت آسمان و زمین نمودند، تا از راه استدلال دلیل گرفت بر وجود صانع . در كوكب نگرست گفت هذا رَبِی . پس لا أُحِبُ الْآفِلِینَ هذا دلیل على ربى، لأن ربى لم یزل و لا یزال، و هذا قد أفل  بآخر جمال حقیقت او را روى نمود، از راه استدلال و برهان بمشاهدت و عیان بازگشت .

روى از همه بگردانید، گفت : فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لِی إِلَا رَبَ الْعالَمِینَ، و جبرئیل را گفت : اما الیك فلا .
اول عالم وار شد، آخر عارف وار آمد. 
واسطى گوید : خلق عالم بدو همى شوند، و عارفان ازو همى آیند .
گفتا : اگر كسى گوید كه : خداى را بدلیل شناسم، تو او را گوى دلیل را بچه شناختى؟
بلى در بدایت از دلیل چاره نیست، چنان كه بدایت راه خلیل بود . چون آن همه دلایل در راه خلیل (ع ) آمد، كوكب و قمر و آفتاب، بهر دلیلى كه میرسید در وى همى آویخت كه: هذا رَبِی .چون از درجه دلایل برگذشت، جمال توحید بدیده عیان بدید .گفت :یا قَوْمِ إِنِی بَرِی ءٌ مِمَا تُشْرِكُونَ، اى :من الاستدلال بالمخلوقات على الخالق، فلا دلیل علیه سواه . ، و هو عرفت اللَه باللّه و عرفت ما دون اللَه بنور اللَه ...

آن جوانمرد طریقت اینجا نكته اى عزیز گفته، و روش راهروان را و كشش ربودگان را بیانى نموده، گفتا :
چون از درگاه احدیّت بنعت رأفت و رحمت این نواخت به خلیل رسید كه : وَ اتَخَذَ اللَهُ إِبْراهِیمَ خَلِیلًا،
فرمان آمد كه اى خلیل ! در راه خلّت ایستادگى شرط فراتر شو . سفرى كن كه آن را سفر تفرید گویند،  أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعالَمِینَ  نیست، از منزل  . خلیل طالبى تیز رو بود .جوینده یادگار ازل بود .

نعلین قصد در پاى همّت كرد .سفر  .پیش گرفت .. سیروا سبق المفرّدون.. إِنِی ذاهِبٌ إِلى رَبِی از كمین گاه غیب خزائن عزت فرو گشادند، و از آن درر الغیب و عجائب الذّخائر بسى در گشته، بنقطه جمع  فرو ریختند .

خلیل هنوز رونده بود، بسته راه نرسیده، باز نگرست، غنیمت دید، بغنیمت مشغول شد .جمال توحید از وى روى بپوشید كه چرا باز نگرستى؟ تا آن گه كه استغفار لا أُحِبُ الْآفِلِینَ بكرد، و آن درر الغیب هم چنان میدید، و وى باز مى ، كه آن درر الغیب بس دل فریب و ایستاد كه  بس شاغل بود، گفتند : اى خلیل ! نبایستى كه ترا این وقفت بودى ! در راه   روى، و آن گه بغنیمت و ذخایر باز نگرى . چرا چشم همّت از آن فرو نگرفتى؟ و رَبِی بكار نداشتى؟ ! اینست سنّت آن مهتر عالم، و خاصیّت سید ولد  آدم، كه شب زلفت و الفت آیات كبرى در راه او تجلّى كرد، و او برین ادب بود كه زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى .

اى خلیل ! كسى كه یادگار ازل جوید، و راز ولى نعمت، او غنایم و ذخایر را چه كند؟! كسى كش مار نیشى بر جگر زد   ورا تریاق سازد نه طبرزد.  خلیل دست تجرید از آستین تفرید بیرون كرد، و بروى اسباب باز زد كه : إِنِی وَجَهْتُ وَجْهِیَ لِلَذِی فَطَرَ السَماواتِ وَ الْأَرْضَ حَنِیفاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِینَ یعنى : افردت قصدى للَه، و طهرت عقدى عن غیر اللَه، و حفظت عهدى فى اللَه للَه، و خلصت وجدى باللّه، فأنا للَه باللّه، بل محو فى اللَه، و اللَه اللَه.

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)



مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه




سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
تفسیر سوره انعام 14 (238)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
تفسیر سوره انعام 16 (240)
تفسیر سوره انعام 17 (241)
تفسیر سوره انعام 18 (242)
تفسیر سوره انعام 19 (243)
تفسیر سوره انعام 20 (244)



مطالب اخیر وبلاگ:

تفسیر سوره انعام 18 (242)
تفسیر سوره انعام 17 (241)
تفسیر سوره انعام 16 (240)
تفسیر سوره انعام 15 (239)
مقام حضرت ابوالفضل العباس (ع)
نفرین نکن !
تفسیر سوره انعام 14 (238)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
بانو زینب کبری (س)
ولی ، خداست !
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور








توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.