النوبة الثالثة و هو خیرالفاصلین
قوله تعالى : وَ أَنْذِرْ بِهِ الَذِینَ یَخافُونَ الایة
خوف اینجا بمعنى علم است، و ترسنده بحقیقت اوست كه علم ترس داند، ترس بى علم ترس خارجیان است، و علم بى ترس علم زندیقان، و ترس با علم صفت مؤمنان و صدیقان .
اینست صفت درویشان صحابه و اصحاب صفّه، هم ترس بود ایشان را و هم علم، هم اخلاص بود ایشان را و هم صدق .

رسول خدا (ص ) روزى بایشان برگذشت .ایشان را دید هر یكى كان حسرت شده، و اندوه دین بجان و دل پذیرفته، با درویشى و بى كامى بساخته، ظاهرى شوریده، و باطنى آسوده، قلاده معیشت و نعمت گسسته، و راز ولى نعمت بدل ایشان پیوسته، چشمهاشان چون ابر بهاران، و رویها چون ماه تابان .

همه در آن صفّه صف كشیده، و نور دل ایشان بهفت طبقه آسمان پیوسته .رسول خدا آن سوز و نیاز و آن راز و ناز ایشان دید، گفت : ابشروا یا اصحاب الصفة ! فمن یقى منكم على النعت الذى انتم علیه الیوم، راضیا بما فیه، فانه من رفقایى یوم القیامة
زهى دولت و كرامت ! زهى منقبت و مرتبت ! از دور آدم تا منتهى عالم كرا بود از اولیاء و اتقیا این خاصیت و این منزلت؟

قدر شریعت مصطفى ایشان دانستند، و حقّ سنّت وى ایشان گزاردند .
ربوبیت ایشان را متوارى وار در حفظ خویش بداشت، و بنعت محبّت در قباب غیرت بپرورد .

و ایشان را نزّاع القبائل گویند : بلال از حبش و صهیب از روم و سلمان از پارس .
نزّاع القبائل بدان معنى اند كه از قبیله هاشان بیرون كنند یا خود از قبیله ها و آبادانیها بگریزند، از بیم آنكه خلق در ایشان آویزند، و از حق مشغول دارند، كه هر كه بخلق مشغول گشت، از حق باز ماند.

بو هریره گفت هفتاد كس دیدم از اصحاب صفّه كه با هر یكى از ایشان نبود مگر گلیمكى كهنه پاره پاره بر هم نهاده و ابر گردن خود بسته . كس بود كه تا نیمه ساق برسیده، و كس بود كه تا بكعبتین، و آن گه بهر دو دست خویش فراهم میگرفتند، و بدان عورات مى پوشیدند، و رسول خدا هر گه كه فتحى در پیش بودى گفتى :

خداوندا !
بحق این دلهاى افروخته، و بحق این شخصیتهاى فرو ریخته، كه ولایت كافران بر ما بگشایى، و ما را بر كافران نصرت دهى .
و گفتى : مرا كه جویید در میان اینان جویید، و روزى كه خواهید بدعاء ایشان خواهید  ، و آنگه موافقت ایشان را درویشى بدعا خواستى، گفتى  مسكینا، و احشرنى فى زمرة المساكین انهم یدخلون الجنّة قبل اغنیائهم بأربعین خریفا...

هنوز رب العالمین ایشان را نیافریده، و در عالم وجود نیاورده، كه بهزار سال پیش از ایشان با پیغامبران بنى اسرائیل میگوید، و ایشان را جلوه میكند كه :
مرا بندگانى اند كه مرا دوست دارند، و من ایشان را دوست دارم،
ایشان مشتاق من اند، و من مشتاق ایشان.
ایشان مرا یاد كنند و من ایشان را یاد كنم .
نظر ایشان بمن است و نظر من بایشان.
عجیب كاریست كار دوستان ! و طرفه بازاریست بازار ایشان !

پیش از آنكه در وجود آرد ایشان را جلوه میكند، و چون در وجود آمدند، در خلوت وَ هُوَ مَعَكُمْ بر ازو نازشان مى پرورد .
آن گه بى مرادى و بى كامى روزشان بسر مى آرد، و آسیاى بلا بر فرق سرشان میگرداند.

پیر طریقت گفت :
در بادیه مى شدم، درویشى را دیدم كه از گرسنگى و تشنگى چون خیالى گشته، و آن شخص وى از رنج و بلا بخلالى باز آمده، و سر تا پاى وى خونابه گرفته .
گفتا : بتعجّب در وى مى نگرستم، و خداى را یاد میكردم .
چشم فراخ باز كرد و گفت : این كیست كه امروز در خلوت ما رحمت آورده؟
گفتا : درین بودم كه ناگاه از سر وجد خویش برخاست، و خود را بر زمین میزد، و مشاهده اى را كه در پیش داشت جان نثار همى كرد و میگفت:
من پاى برون نهادم اكنون ز میان
در كوى تو گر كشته شوم باكى نیست
یك عاشق آزاده نه بینى بجهان
جان داند با تو و تو دانى با جان
كو دامن عشقى كه برو چاكى نیست؟
كز باد بلا بر سر او خاكى نیست


وَ لا تَطْرُدِ كافران بر مصطفى (ص ) آمدند، گفتند :
یا محمد ! ما مى خواهیم كه بتو ایمان آریم، لكن ما را عار باشد با این گدایان نشستن، و آن بوى ناخوش خلقان ایشان كشیدن .ایشان را از خویشتن دور كن، تا ما بتو ایمان آریم .

رسول خدا عظیم حریص بود بر ایمان ایشان، و لهذا یقول اللَه تعالى : لَعَلَكَ باخِعٌ نَفْسَكَ أَلَا یَكُونُوا مُؤْمِنِینَ ...
وَ لا تَطْرُدِ یا محمد ! مران ایشان را كه من نرانده ام .منواز ایشان را كه من نخوانده ام .

آرى مقبولان حضرت دیگرند، و مطرودان قطیعت دیگر !
این درویشان خواندگان وَ اللَهُ یَدْعُوا إِلى  دارِ السَلامِ اند، و آن بیگانگان راندگان اخْسَؤُا فِیها وَ لا تُكَلِمُونِ ...

كافران نیز باز آمدند، و گفتند : اگر مى توانى بارى یك روز ما را نوبت نه، و یك روز ایشان را، تا بتو ایمان آریم . رسول خدا همت كرد كه این نوبت چنان كه در مى خواهند بنهد . جبرئیل آمد و آیت آورد :
وَ اصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَذِینَ یَدْعُونَ رَبَهُمْ الایة
با ایشان باش كه من با ایشانم .ایشان را خواه كه من ایشان را خواهانم .

كافران چون از این نوبت روز روز نهادن نومید گشتند باز آمدند و گفتند : اگر نوبت نمى نهى روا داریم، و با ایشان بنشینیم اندى كه تو بما نگرى نه با ایشان، و اكرام ما را روى سوى ما دارى، تا بتو ایمان آریم. مصطفى ... بدرویشان فرستاد، تا دل ایشان خوش گرداند، و رضاء دل ایشان باین معنى بجوید، مگر آن كافران ایمان آرند، و مقصود كافران در آنچه میخواستند نه آن بود تا ایمان آرند، بلكه میخواستند تا دل درویشان بیازارند، مگر از مصطفى نفرت گیرند، و از دین وى برگردند ... جبرئیل آمد و آیت آورد :
وَ لا تَعْدُ عَیْناكَ عَنْهُمْ یا محمد !
ازین درویشان روى مگردان، و چشم از ایشان برمگیر، كه من با ایشان همى نگرم .
رسول خدا یكبارگى روى بدرویشان آورد و با ایشان بنشست، ...

نهر جورى را پرسیدند كه : صفت مرید چیست.
این آیت برخواند كه : یَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِ یُرِیدُونَ وَجْهَهُ، اصبحوا و لا سؤل لهم من دنیاهم، و لا مطالبة من عقباهم، و لا همّة سوى حدیث مولاهم .فلما تجرّدوا للَه تمحّضت عنایة الحقّ لهم فتولّى حدیثهم، فقال : و لا تطردهم یا محمّد.

یُرِیدُونَ وَجْهَهُ
معنى ارادت خواست مراد است در راه بردن، و آن سه قسم است :
یكى ارادت دنیاى محض،
دیگر ارادت آخرت محض،
سدیگر ارادت حقّ محض .

ارادت دنیا آنست كه گفت عزّ ذكره : تُرِیدُونَ عَرَضَ الدُنْیا، مَنْ كانَ یُرِیدُ الْعاجِلَةَ، مَنْ كانَ یُرِیدُ حَرْثَ الدُنْیا، و إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ الْحَیاةَ الدُنْیا وَ زِینَتَها، و نشان ارادت دنیا دو چیز است، در زیادت دنیا بنقصان دین راضى بودن، و از درویشان مسلمانان اعراض كردن،

و ارادت آخرت آنست كه گفت تعالى و تقدس : وَ مَنْ أَرادَ الْآخِرَةَ، مَنْ كانَ یُرِیدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِی حَرْثِهِ، و نشان آن دو چیز است در سلامت دین بنقصان دنیا راضى بودن، و مؤانست با درویشان داشتن .
و ارادت حق آنست كه اللَه گفت جل جلاله : یُرِیدُونَ وَجْهَهُ، وَ إِنْ كُنْتُنَ تُرِدْنَ اللَهَ وَ رَسُولَهُ، و نشان آن پاى بدو گیتى فرا نهادن است، و از خلق آزاد گشتن، و از خود برستن.

این خود بیان علم است و تحقیق عبارت، امّا بیان فهم بزبان اشارت آنست كه نفسى است میان علم و وقت، در ناحیه ناز،...
پیر طریقت گفت چون او را از ارادت پرسیدند، گفتا محله دوستى، در سراى نیستى، چهار حد دارد آن سراى : یكى با آشفتگان شود، یكى با غریبان، سدیگر با بیدلان، چهارم با مشتاقان .
آن گه گفت : اى مهربان فریادرس !عزیز آن كس كش با تو یك نفس .
اى یافته و یافتنى ! از مرید چه نشان دهند جز بى خویشتنى ! همه خلق را محنت از دوریست، و مرید را از نزدیكى !همه را تشنگى از نایافت آب، و مرید را از سیرابى !

الهى ! یافته میجویم ! با دیده ور میگویم ! كه دارم چه جویم كه بینم چگویم !
شیفته این جست و جویم ! گرفتار این گفت و گویم:
تا جان دارم غم ترا غمخوارم
بى جان غم عشق تو بكس نسپارم. 

وَ إِذا جاءَكَ الَذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا
مؤمنان دیگراند و عارفان دیگر. مؤمنان نخست در صنایع و آیات نگرند، آن گه از آیات بما رسند .
عارفان نخست بما رسند، آن گه از ما بآیات بازگردند .

یا محمد !
آنان كه بواسطه آیات بما ایمان آرند، بواسطه خود سلام ما بر ایشان رسان، و آن كس كه بى واسطه ما را شناخت، و بى صنایع ما را یافت، بى واسطه ما خود سلام بدو رسانیم، و ذلك فى قوله : سَلامٌ قَوْلًا مِنْ رَبٍ رَحِیمٍ.

پیر طریقت گفت : الهى !
او كه ترا بصنایع شناخت، بر سبب موقوف است، و او كه ترا بصفات شناخت، در خبر محبوس است .او كه باشارت شناخت، صحبت را مطلوبست . او كه ربوده اوست از خود معصوم است ...

كَتَبَ رَبُكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَحْمَةَ
میگوید : بندگان من ! رهیگان من !
مرا بآواز خواندید بلبّیك تان جواب دادم،
از من نعمت خواستید عطاتان بخشیدم .
به بیهوده بیرون آمدید، مهلت تان دادم.
فرمان من بگذاشتید رعایت از شما برنداشتم .
معصیت كردید، ستم بر شما نگه داشتم.
با این همه گر بازآئیدتان بپذیرم، ور برگردید باز آمدن را انتظار كنم :
انا اجود الاجودین و اكرم الاكرمین و ارحم الراحمین.  

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
تفسیر سوره انعام 14 (238)
مطالب اخیر وبلاگ :
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
بانو زینب کبری (س)
ولی ، خداست !
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.