النوبة الاولى
قوله تعالى :
سلام خدا بمومنین
وَ أَنْذِرْ بِهِ آگاه كن و بیم نماى بآن پیغام
الَذِینَ یَخافُونَ ایشان را كه مى ترسند
أَنْ یُحْشَرُوا إِلى  رَبِهِمْ كه ایشان را انگیخته با خداى خویش برند
لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ ایشان را نیست جز از وى
وَلِیٌ وَ لا شَفِیعٌ نه یارى و نه شفیعى
لَعَلَهُمْ یَتَقُونَ تا مگر پرهیزند از خشم و عذاب خداى.(51)

وَ لا تَطْرُدِ الَذِینَ یَدْعُونَ رَبَهُمْ و مران ایشان را كه خداى خویش میخوانند،
بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِ ببامداد و شبانگاه
یُرِیدُونَ وَجْهَهُ ایشان بكردار خویش وجه خداى میخواهند،
ما عَلَیْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ بر تو نیست از شمار ایشان هیچیز،
وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ و از شمار تو هم بر ایشان هیچیز نیست
فَتَطْرُدَهُمْ اگر برانى ایشان را،
فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِینَ از ستمكاران باشى.(52)

وَ كَذلِكَ و هم چنان
فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ آزموده كردیم ایشان را بیكدیگر
لِیَقُولُوا تا اقویا گویند :
أَ هؤُلاءِ این ضعیفان آنند
مَنَ اللَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْنِنا كه سپاس نهاد اللَه بر ایشان از میان ما
أَ لَیْسَ اللَهُ بِأَعْلَمَ اللَه داناتر دانایى است
بِالشَاكِرِینَ بآنكه سپاس داران و منعم شناسان و سزاداران بنعمت كه اند.(53)
 
وَ إِذا جاءَكَ و چون بتو آیند
الَذِینَ یُؤْمِنُونَ بِآیاتِنا ایشان كه گرویده اند بسخنان ما
فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْكُمْ گوى از پیغام من سلام بر شما
كَتَبَ رَبُكُمْ واجب نبشت خداوند شما شما را
عَلى  نَفْسِهِ الرَحْمَةَ بر خویشتن رحمت،
أَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً هر كه از شما بدى كند
بِجَهالَةٍ بنادانى
ثُمَ تابَ آن گه باز گردد
مِنْ بَعْدِهِ پس از آن بد كه كرد
وَ أَصْلَحَ و تباه شده كار خود باصلاح آرد
فَأَنَهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ خداى وى را آمرزگار است و بخشاینده.(54)
 
وَ كَذلِكَ و چنین است
نُفَصِلُ الْآیاتِ پیدا مى كنیم بسخنهاى خویش نشانهاى پسند خویش
وَ لِتَسْتَبِینَ و تا پیدا شود
سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ راه ایشان كه سر كشیدند پس آنكه پیغام شنیدند.(55)

قُلْ إِنِی نُهِیتُ گوى مرا باز زده اند
أَنْ أَعْبُدَ الَذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ كه ایشان پرستم كه شما مى پرستید فرود از اللَه
قُلْ گوى یا محمد
لا أَتَبِعُ أَهْواءَكُمْ من بر پس خوش آمد و پسند شما نروم
قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً و اگر روم بیراه گردم آن گه،
وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِینَ و پس آن گه از راه یافتگان نیستم.(56)

قُلْ إِنِی عَلى  بَیِنَةٍ گوى من بر كارى روشنم و بر نمونى راست و پیدایى درست
مِنْ رَبِی از خداوند خویش
وَ كَذَبْتُمْ بِهِ و شما آن را مى دروغ شمارید !
ما عِنْدِی بنزدیك من نیست و در دانش و توان من نیست
ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ آنچه شما بآن مى شتابید.
إِنِ الْحُكْمُ إِلَا لِلَهِ كار داشت و كار گزارد نیست مگر خداى را
یَقُصُ الْحَقَ كار راست مى راند و بداد برگزارد
وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ و اوست بهتر همه كار بر گزارندگان.(57)

قُلْ لَوْ أَنَ عِنْدِی گوهرى اگر بنزدیك من بودى و در توان من
ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ این رستاخیز كه بآن مى شتابید، و عذاب كه مى درخواهید،
لَقُضِیَ الْأَمْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ كار بر گزارده آمدى میان من و میان شما
وَ اللَهُ أَعْلَمُ بِالظَالِمِینَ و خداى داناتر است از من بگفت ستمكاران و كرد ایشان.(58)


النوبة الثانیة
قوله تعالى :وَ أَنْذِرْ بِهِ الَذِینَ یَخافُونَ أَنْ یُحْشَرُوا إِلى  رَبِهِمْ الایة
این آیات در شأن موالى و فقراء عرب فرو آمد عمار یاسر و ابو ذر غفارى و مقداد اسود و صهیب و بلال و خباب و سالم و مهجع و النمرة بن قاسط و عامر بن فهیره و ابن مسعود و امثال ایشان .رب العالمین میگوید :این قوم را آگاه كن بقرآن و بوحى كه بتو فرو فرستادیم .
... خوف اینجا بمعنى علم است یعنى : یعلمون انهم یحشرون الى ربهم فى الآخرة، و نظیر این آیت آنست كه گفت : إِنَما تُنْذِرُ مَنِ اتَبَعَ الذِكْرَ . معنى آنست كه : انّما یقبل انذارك الّذین یخافون و یتقون. میگوید : تهدید تو او پذیرد و سخن تو برو كار كند كه تقوى و خوف دارد، و ایشان فقراء عرب اند و یاران گزیده،

و گفته اند : مراد باین آیت مسلمانان اند و اهل كتاب، ایشان كه ببعث و نشور معترف اند، و از كتاب خداى خوانده و دانسته، و چون ببعث و معاد معترف اند حجت بر ایشان روشن تر بود و واجب تر، ازین جهت ایشان را بذكر مخصوص كرد .

آن گه وصف اعتقاد مؤمنان كرد و گفت : لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ یعنى : و یعلمون انّه لَیْسَ لَهُمْ مِنْ دُونِهِ وَلِیٌ وَ لا شَفِیعٌ . میدانند كه جز از اللَه ایشان را یار و دوست نیست، و در قیامت شفاعت جز بدستورى او نیست ...

وَ لا تَطْرُدِ الَذِینَ یَدْعُونَ رَبَهُمْ
سبب نزول این آیت آن بود كه بو جهل و اصحاب وى و جمعى از اشراف بنى عبد مناف بر بو طالب شدند و گفتند : مى بینى این رذّال و اوباش و سفله كه بر پى برادرزاده تو ایستاده اند ! هر جاى كه بى نامى است بى خان و مانى، رانده هر قبیله، ناچیز هر عشیره، او را پس رواست، و وى خریدار ایشان . اى ابا طالب او را گوى : اگر این غربا و سفله از بر خویش برانى ما كه سادات عربیم و اشراف قریش ترا پس روى كنیم و بپذیریم، اما با این قوم كه مولایان و آزاد كردگان مااند، و چاكران و رهیگان اند، نتوانیم كه با تو نشینیم، كه آن ما را عارى و شنارى بود . بو طالب رفت و پیغام ایشان بگزارد ... . رب العالمین بجواب ایشان آیت فرستاد :

وَ لا تَطْرُدِ ؛ مران یا محمد ! الَذِینَ یَدْعُونَ رَبَهُمْ بِالْغَداةِ وَ الْعَشِیِ اى یعبدون ربهم. این درویشان خداشناسان خداپرستان كه بامداد و شبانگاه نماز میكنند . و این در ابتداء اسلام بود كه فرض نماز چهار بود : دو بامداد و دو شبانگاه . پس از آن پنج نماز در شبانروز فرض كردند .

... هذا ما لم یرد به وجهى، و لا اقبل الا ما ارید به وجهى ما عَلَیْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ این جواب آنست كه مشركان و منافقان در فقراء مسلمانان مى طعن زدند، و از مجالست ایشان مى ننگ دیدند، و رسول خدا را بدرویشى و بد حالى ایشان مى طعن زدند؟ چنان كه جاى دیگر گفت أَقْسَمْتُمْ ... الایة .

این جواب ایشان را است، میگوید :اگر ایشان اهل عارند بر تو از شمار ایشان هیچ چیز نیست كه ایشان را توانى كه رانى، هم چنان كه نوح گفت قوم خویش را : إِنْ حِسابُهُمْ إِلَا عَلى وَ یا قَوْمِ مَنْ یَنْصُرُنِی مِنَ اللَهِ إِنْ طَرَدْتُهُمْ...

این همه جوابها آنست كه وى را گفته بودند وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَیْهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ یك وجه آنست كه این ها و میم با دشمنان مصطفى (ص ) شود، كه وى را میگفتند كه : درویش است، و یتیم بو طالب است، و صنبور است و با وى فریشته هم بازو نیست، و وى ملك نیست، و وى را گنج نیست .

و نیز گفتند كه : مجنون است و ساحر و مفترى و كذاب و صاحب اساطیر . میگوید : از شمار تو بر ایشان هیچ چیز نیست .

دیگر وجه : وَ ما مِنْ حِسابِكَ عَلَیْهِمْ اى على اهل الصّفّة، اگر از تو زلتى آید بر ایشان از بار آن هم هیچ چیز نیست، الظَالِمِینَ .و گفته اند : فتطردهم جواب آنست كه گفت : ما عَلَیْكَ مِنْ حِسابِهِمْ مِنْ شَیْ ءٍ، و  فَتَكُونَ مِنَ الظَالِمِینَ جواب آنست كه گفت : وَ لا تَطْرُدِ الَذِینَ .

یكى جواب نفى است و یكى جواب نهى، ... این بساط سخن است كه عرب این چنین بسیار گویند بى تمثیل، و در قرآن مثل این فراوان است .

فَتَنَا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ فتنه اینجا توهین ضعفا و فقراء است در چشم اقربا و اغنیا، یعنى ابتلینا فقراء لمسلمین من العرب و الموالى بالعرب من المشركین ابى جهل و الولید بن المغیره و عتبه و امیّه و سهیل بن عمرو .

لیقولوا یعنى الاشراف ا هؤلاء یعنى الضعفاء و الفقراء مَنَ اللَهُ عَلَیْهِمْ مِنْ بَیْنِنا بالایمان .این چنان بود كه شریف در وضیع نگرد كه مسلمان شد عارش آید كه چون وى باشد، و گوید این هن مسلمان شود پیش از من، و پس من چون وى باشم كلا و لمّا، ننگش آید كه مسلمان شود ! اینست معنى فتنه ایشان .

همانست كه جاى دیگر گفت : وَ جَعَلْنا بَعْضَكُمْ لِبَعْضٍ فِتْنَةً لِیَتَخِذَ بَعْضُهُمْ بَعْضاً سُخْرِیًا .

پس آن گه گفت : أَ لَیْسَ اللَهُ بِأَعْلَمَ بِالشَاكِرِینَ جاى دیگر گفت : بأعلم بما فى صدور العالمین. رَبُكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ .همه درین خیّزاند میگوید : اللَه خود داند و از هر دانایى دانا تر است كه شاكر نعمت هدایت كیست، و سزاوار بآن كیست.

وَ إِذا جاءَكَ جواب كافران تمام كرد، آن گه گفت : چون بتو آیند مؤمنان، ... فَقُلْ سَلامٌ عَلَیْكُمْ از پیغام من گوى سلام بر شما . پس از نزول این آیت رسول خدا هر گه الحمد للَه الذى جعل من امتى من امرت ان اصبر معهم و اسلّم علیهم كه ایشان را دیدى ابتدا بسلام كردى و گفتى 

و سلام در لغت چهار معنى است
نامى است از نامهاى خداوند جل جلاله، یعنى كه پاك است و منزه و مقدس از هر عیب و ناسزا كه ملحدان و بیدینان گویند . و قیل : معناه ذو السلامة، اى الذى یملك السلام الذى هو تخلیص من المكروه فیؤتى به من یشاء .
وجه دیگر مصدر است، یقال : سلّمت سلاما، و تأویل آن تخلص است یعنى كه سلام كننده تو دعا میكند تا نفس تو و دین تو از آفات تخلص یابد .
وجه سوم سلام جمع سلامت است .
چهارم نام درخت است، آن درخت كه عظیم باشد و قوى، و از آفات سلامت یافته...
كَتَبَ رَبُكُمْ عَلى  نَفْسِهِ الرَحْمَةَ اى قضى و اوجب على نفسه لخلقه الرحمة ایجابا مؤكدا، و قیل :كتب ذلك فى اللوح المحفوظ . میگوید : در لوح محفوظ نبشت و واجب كرد بر خویشتن كه بر بندگان رحمت كند .

... كتب كتابا فهو عنده، فوق عرشه : انّ رحمتى سبقت غضبى آن گه بیان كرد كه آن رحمت چیست؟ گفت : أَنَهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءاً یعنى كتب انه من عمل منكم سوء بجهالة .
این جهالت درین موضع مذمت است نه كلمت معذرت از كس بد نیاید مگر آن بد وى از نادانیست، كه جاهل فرا سر گناه شود و از عاقبت مكروه آن نیندیشد... وَ كَذلِكَ نُفَصِلُ الْآیاتِ نبینها لك مفصلة فى كل وجه من امر الدنیا و الآخرة.

وَ لِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ
این را بر چهار وجه خوانده اند، بر سه تاویل اهل مدینه بو جعفر و نافع خوانده اند، وَ لِتَسْتَبِینَ بتاء، سبیل بنصب، مخاطبت با مصطفى (ص ) است، معنى آنست كه تا روشن فرا بینى فرا راه مجرمان، یعنى بشناسى كار ایشان، و معلوم كنى سرانجام ایشان .

دیگر وجه و لیستبین بیا، سبیل بنصب، قراءت یعقوب است، حكایت از مصطفى (ص)، یعنى : و لیستبین الرسول سبیل المجرمین . تا پیغامبر ما روشن فرا سبیل مجرمان بیند .و روا باشد كه رسول (ص ) مخاطب است و مراد بآن امت بود .یعنى : و لیستبینوا سبیل المجرمین، اى لیزدادوا استبانة لها .

سدیگر وجه لتستبین بتاء، سبیل برفع، بیاء،  قراءت ابن كثیر است و ابو عمرو و ابن عامر و حفص از عاصم .

چهارم از از بهر تأنیث یا و تا سبیل برفع، قراءت حمزه و كسایى است و ابو بكر از عاصم بهر تقدّم فعل بر اسم در هر دو قراءت معنى یكى است . میگوید : تا پیدا شود سبیل مجرمان كه ایشان سركشیدند پس آنكه پیغام شنیدند . سین زائده است درین دو قراءت پسین، بان و استبان، آشكارا شد، چون :علا و استعلى و قام و استقام و اخوات این . و سبیل بر لغت اهل حجاز مؤنّث است، و بر لغت بنى تمیم مذكّر .

وَ لِتَسْتَبِینَ سَبِیلُ الْمُجْرِمِینَ تقدیره سبیل المجرمین من سبیل المؤمنین، الا انه كان معلوما فحذف، كقوله : سَرابِیلَ تَقِیكُمُ الْحَرَ یعنى و البرد، فحذف لأن الحر یدل على البرد.

قُلْ إِنِی نُهِیتُ أَنْ أَعْبُدَ الَذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ
كافران مصطفى (ص ) را تعییر میكردند كه : دین پدران بگذاشت، و بتان را بگذاشت و خوار كرد، و ما كه این اصنام را مى پرستیم بآن مى پرستیم تا ما را با اللَه نزدیك گرداند : ما نَعْبُدُهُمْ إِلَا لِیُقَرِبُونا إِلَى اللَهِ زُلْفى  .

رب العالمین گفت : یا محمد ! ایشان را گوى كه جز اللَه را سزا نیست كه پرستند، و جز او خداوند و معبود نیست . مرا نفرمودند كه اینان پرست . اینان مخلوقان اند و عاجزان همچون شما.

إِنَ الَذِینَ تَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَهِ عِبادٌ أَمْثالُكُمْ و شما كه بتان مى پرستید بهوا مى پرستید نه ببینت و برهان، و من بر آن نیستم كه بر پى هواء شما روم . قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَ ما أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِینَ  من پس گمراه باشم اگر این بتان پرستم، و هرگز راه براه هدى نبرم . چرا من پى هواء شما باید رفت، و من خود بر بیّنت و برهان روشنم از خداوند خویش، و بر عبادت اللَه نه بر پى هواام كه بر بیّنت خداام.

إِنِی عَلى  بَیِنَةٍ مِنْ رَبِی وَ كَذَبْتُمْ بِهِ یعنى بالبیان، و هو معنى البیّنة، و شما آن بیان كه من آورده ام دروغ زن میگیرید .

ما عِنْدِی ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ این جواب نضر حارث است و رؤساء قریش كه میگفتند : ائْتِنا بِعَذابِ اللَهِ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصَادِقِینَ . و نضر در حطیم كعبه ایستاده بود، و میگفت : بار خدا ! اگر آنچه محمد میگوید حق است و راست، ما را آن عذاب فرست كه او وعده میدهد. رب العالمین گفت : یا محمد ! ایشان را جواب ده كه : ما عِنْدِی ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ. چه شتابست كه میكنید؟ و نزول عذاب مى خواهید؟ آن بنزدیك من و توان من نیست .

جاى دیگر میگوید : وَ یَسْتَعْجِلُونَكَ بِالْعَذابِ وَ لَوْ لا أَجَلٌ مُسَمًى لَجاءَهُمُ الْعَذابُ . آن گه گفت : إِنِ الْحُكْمُ إِلَا لِلَهِ حكم خدایراست و جز وى را حكم نیست، و فرو گشادن عذاب جز بقدرت و علم وى نیست . چون وقت آن بر آید فرو گشاید، و آن را مردّ نیست.

یَقُصُ الْحَقَ بر قراءت ابن كثیر و نافع و عاصم، میگوید :یقص القصص الحق اللَه سخن راست گوید، و حدیث راست كند، باقى یقضى الحق خوانند، اى : یقضى القضاء الحق . اللَه كار كه گزارد و حكم كه كند بداد كند و براستى . وَ هُوَ خَیْرُ الْفاصِلِینَ الذین یفصلون بین الحق و الباطل. قُلْ لَوْ أَنَ عِنْدِی اى بیدى، ما تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ من العذاب لَقُضِیَ الْأَمْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ و انفصل ما بیننا بتعجیل العقوبة .

میگوید : اگر بدست من بودى آن رستاخیز كه بآن مى شتابید، و آن عذاب كه مى خواهید، بسر شما آوردمى، تا شما را بآن هلاك كردمى، تا این مطالبت یكدیگر میان ما بریده گشتى، از ما مطالبت شما باخلاص عبادت، و از شما مطالبت ما بتعجیل عقوبت . وَ اللَهُ أَعْلَمُ بِالظَالِمِینَ اى هو أعلم بوقت عقوبتهم، فیؤخرهم الى وقته و أنا لا اعلم ذلك.
« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 13 (237)
مطالب اخیر وبلاگ :
تفسیر سوره انعام 12 (236)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
بانو زینب کبری (س)
ولی ، خداست !
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.