النوبة الثالثة
تنگی معیشت و خاکساری

قوله تعالى : قُلْ أَ رَأَیْتَكُمْ إِنْ أَتاكُمْ عَذابُ اللَهِ الایة
اذا مسّكم الضرّ فممّن ترومون كشفه؟ او نابكم امر فمن الّذى تؤمّلون لطمه؟

مسكین فرزند آدم كه قدر این لطف نمیداند! و خطر این عزت نمى شناسد !

درین آیت هم اظهار عزت و جلال است و بى نیازى خود از بندگان، هم تعبیه لطف و افضال است و نثار رحمت بر ایشان .

میگوید : اگر بخداوندى خود از روى عدل بطشى نمایم برین خلقان، آن كیست كه آن بطش از ایشان باز دارد، و ایشان را فریاد رسد؟
 
و اگر از كمین گاه غیب ناگاه علم رستاخیز بیرون آریم، این بندگان كجا گریزند؟ و دست در كه زنند؟ و كرا خوانند؟

آن گه بكرم خود هم خود جواب داد كه :
بَلْ إِیَاهُ تَدْعُونَ
هم مرا خوانید، و مرا دانید، و كشف بلا از من خواهید، كه قادر بر كمال منم .
مفضل با نوال منم .دوست و یار نیكوكار نیكوخواه منم.

در اخبار داود است كه :
یا داود ! زمینیان را بگوى چرا نه من دوستى گیرید، كه سزاى دوستى منم !
من آن خداوندم كه با جودم بخل نه،
با علمم جهل نه، با صبرم عجز نه،
در صفتم تغیر نه، در گفتم تبدیل نه .
رهى را بخشاینده و فراخ رحمتم .
هرگز از فضل و كرم بنگشتم .
در ازل رحمت وى بر خود نبشتم، عود محبت سوختم .
دل وى بنور معرفت افروختم .

زبان حال بنده گوید بنغمت شكر:
مهر ذات تست الهى دوستان را اعتقاد دست مایه بندگانت گنج خانه فضل تست 
 یاد وصف تست یا رب غمگنان را غمگسار كیسه امید از آن دوزد همى امیدوار. 

یا داود ! لو یعلم المدبرون عنى كیف انتظارى لهم، و شوقى الى ترك  معاصیهم، لماتوا شوقا الىّ، و انقطعت اوصالهم من محبّتى .
یا داود !هذا ارادتى فى المدبّرین عنّى، فكیف ارادتى فى المقلبین علىّ!
یا داود !
نعمت از ما است شكر از دیگرى میكنند .
دفع بلا از ما است از دیگرى مى بینند .
پناهشان حضرت ما است، پناه با دیگران مى برند !
آرى بروند بگریزند و بآخر هم باز آیند:
ترا باشد هم از من روشنایى
بسى گردى و پس هم با من آیى.

یا داود  !
من دوست آنم كو مرا دوست است .
من رفیق آنم كو مرا رفیق است.
هام نشین آنم كه در خلوت ذكر با من نشیند .
من مونس آنم كه بیاد من انس گیرد.

یا داود !
هر كه مرا جوید مرا یابد، و او كه یابد سزد كه نبازد.

پیر طریقت گفت :
اى حجت را یاد، و انس را یادگار، خود حاضرى ما را جستن چه بكار !
الهى !هر كس را امیدى و امید رهى دیدار .رهى را بى دیدار نه بمزد حاجت است نه با بهشت كار
مرا تا باشد این درد نهانى
ترا جویم كه درمانم تو دانى.

بَلْ إِیَاهُ تَدْعُونَ 

جریرى گفت : اندر رموز این آیت : مرجع العارفین فى اوائل البدایات الى الحق، و مرجع العوام الیه بعد الایاس من الخلق .
عارفان در اول كار در بدایت احوال با حق گریزند، و دل در خلق نبندند، و اسباب نه بینند، و عامه خلق در اسباب پیچند، و دل در خلق بنندند، بعاقبت چون از خلق نومید شوند بحق باز گردند.

جنید گفت : من دعا الخلق فبایاه یدعوا، اذ یقول اللَه تعالى : بَلْ إِیَاهُ تَدْعُونَ
ضمیر حق جل جلاله فرا پیش داشت، و دعوت خلق فا پس داشت، اشارت است كه باجابت حق بنده بدعا رسید، نه بدعاء خود باجابت حق رسید .این هم چنان است كه گویند كه :عارف طلب از یافتن یافت، نه یافتن از طلب .و این مسئله را بسطى، و شرح آن در سورة فاتحه رفت.

وَ لَقَدْ أَرْسَلْنا إِلى  أُمَمٍ مِنْ قَبْلِكَ فَأَخَذْناهُمْ بِالْبَأْساءِ وَ الضَرَاءِ
ابن عطا گفت اخذنا علیهم الطرق كلها لیرجعوا الینا . راهها فرو بستیم بر ایشان یا یكبارگى از كل كون اعراض كردند، و با صحبت ما پرداختند، و مهر دل بر ما نهادند، و بر وفق این حكایت مجنون است : او را دیدند در طواف كعبه بیخود گشته، و بى آرام شده، و دریاى عشق در سینه او موج بر اوج زده، و دست بر داشته كه :
اللهم زدنى حب لیلى .بار خدایا !عشق لیلى در دلم بیفزاى، و بلاء مهر وى یكى هزار كن .
آن پدر وى امیر وقت بود، گفت :
یا مجنون ! ترا خصمان بسیار بر خاسته اند . روزى چند غائب شو، مگر ترا فراموش كنند و این سودا بر لیلى كمتر شود . مجنون برفت، روز سوم باز آمد، گفت : یا پدر ! معذورم دار كه عشق لیلى همه راهها بما فرو گرفته، و جز بسر كوى لیلى هیچ راه نمى برم:
هر كسى محراب دارد هر سویى
باز محراب سنایى كوى تو!

قُلْ أَ رَأَیْتُمْ إِنْ أَخَذَ اللَهُ سَمْعَكُمْ
...

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
تفسیر سوره انعام 11 (235)
تفسیر سوره انعام 12 (236)
مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر سوره انعام 09 (233)
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
بانو زینب کبری (س)
ولی ، خداست !
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)
عقل محبوبترین مخلوق خداوند
درون پیمایی (02)
درون پیمایی (01)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.