النوبة الثالثة
قوله تعالى : قَدْ نَعْلَمُ إِنَهُ لَیَحْزُنُكَ الَذِی یَقُولُونَ الآیة

صبر مقدمه نصرت الهی

این آیت از روى اشارت مصطفى را صلى اللَه علیه و سلم تشریفى و اكرامى است از درگاه ربوبیت، كه از آن بزرگوارتر نیست، و از دور آدم تا منتهى عالم بیرون از وى كس را این منزلت ندادند، و این مرتبت ننهادند، كه رب العزة میگوید تسكین دل وى را كه :

یا محمد ! ما مى دانیم كه ازین بیحرمتان چه رنج بدل تو میرسد، و تو چون اندوهگنى از گفتار بیهوده ایشان !

یا محمد ! مپندار كه من نمى بینم آنچه بر تو میرود، یا نمى شمارم آن نفسهاى درد آمیغ كه از تو مى برآید، یا آن شربتهاى زهرآمیغ كه هر ساعت بر طلب رضاء ما نوش میكنى.

یا محمد ! آن نه با تو میكنند، كه آن با ما میكنند، و از بهر حدیث ما میكنند .پیش از آنكه این رقم بر تو كشیدیم . و این علم نبوت بدست تو دادیم، بنگر كه با تو چون بودند !

آشنا و بیگانه، خویش و پیوند همه او را دوست بودند، و محمد الامین میخواندند .امانتها بنزدیك وى مى نهادند . در محافل و مجامع او را در صدر مینشاندند . چون پیك آسمان بنزدیك وى آمد، و جلال و عزت دین اسلام در گفت و كرد وى نهادند، آن كار و آن حال بگشت .
دوستان همه دشمن گشتند . یكى میگفت : ساحر است و كاهن . یكى میگفت: كاذبست و شاعر . یكى میگفت : مجنون است و سرگشته :

اشاعوا لنا فى الحى اشنع قصة
و كانوا لنا سلما فصاروا لنا حربا.

این همه میگفتند، و سید  (ص ) بر استقامت خویش چنان متمكن بود كه آن قبول و این نفور و آن سلامت و این ملامت بنزدیك وى هر دو یك رنگ داشت، كه هر دو از یك منهل مى دید .

آن كافران و مهجوران ازل پیش از مبعث سیّد (ص ) هر كسى در نهاد خویش شورى داشت، و تصرفى میكرد، یكى میگفت : پیغامبر كه بیرون خواهد آمد حكیم بن هشام خواهد بود . دیگرى میگفت :عبد اللَه بن ابى است . سدیگرى میگفت: بو مسعود ثقفى است .

رب العالمین گفت : أَ هُمْ یَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِكَ نَحْنُ قَسَمْنا . این قسمت رحمت و بخشیدن درجه نبوت نه كار ایشان است، كه این خاصیت ربوبیت ما است و كار الهیت ما است. پس چون رب العالمین تاج رسالت بر فرق نبوت محمد عربى نهاد، و درگاه عزت وى حوالت گاه رد و قبول خلق آمد، ایشان همه نومید شدند، زبان طعن دراز كردند .

یكى گفت : یتیم است و درمانده . رب العزة گفت : بمؤمنان رحیم است و بخشاینده.
یكى گفت : اجیر است و فقیر . رب العزة گفت: نذیر است و بشیر .
یكى گفت : ضالست و غبى . رب العزة گفت : رسول است و نبى :
هذا و ان اصبح فى اطمار و كان فى فقر من الیسار آثر عندى من اخى و جارى .
دوست پسند باید نه شهر پسند .

فرمان آمد كه : یا محمد !
قَدْ نَعْلَمُ ما مى دانیم
كه دشمنان ترا شاعر و دیوانه میخوانند . تو شاعر و دیوانه نه اى .
تو زین عالمى. تو سیّد ولد آدمى .
تو رسول كونین و صاحب قاب قوسینى .
تو دیوانه نه اى .
تو اسلام را صفایى . تو شریعت را بقایى . تو رسول خدایى .
این عز ترا بس كه ما آن تو، تو آن مایى:
من آن توام تو آن من باش ز دل
بستاخى كن چرا نشینى تو خجل

یا محمّد  !
اگر دشمن ترا ناسزا گوید، ترا چه زیان !
من میگویم : وَ سِراجاً مُنِیراً، بَشِیراً وَ نَذِیراً، لِیَكُونَ لِلْعالَمِینَ نَذِیراً، إِنَا فَتَحْنا لَكَ فَتْحاً مُبِیناً، وَ یَنْصُرَكَ اللَهُ نَصْراً عَزِیزاً، إِنَ فَضْلَهُ كانَ عَلَیْكَ كَبِیراً.

إِنَما یَسْتَجِیبُ الَذِینَ یَسْمَعُونَ .
ابن عطا گفت :ان اهل السّماع هم الاحیاء، و هم اهل الخطاب و الجواب، و ان الآخرین هم الاموات، لقوله تعالى : وَ الْمَوْتى  یَبْعَثُهُمُ اللَهُ. گفت : اهل سماع زندگان اند، و اهل خطاب و جواب ایشان اند، و باقى مردگان اند .
و زندگان بحقیقت سه كس اند، هر چه نه این سه اند در شمار مردگان اند
خائف، كه زندگى ببیم كند، هموار از بطش و مكر حق مى ترسد .
دوم راجى كه زندگى بامید كند، پیوسته دل در فضل و لطف خداى تعالى بسته .
سوم محب است، كه زندگى بمهر كند، ما دام دلش با حق مى گراید، و از خلق مى گریزد .

و این سه حالت را علم شرط است .
خوف بى علم خوف خارجیان است.
رجاء بى علم رجاء مرجیان است .
محبت بى علم محبت اباحتیان است،
و جمله این كار بنا بر توفیق و خذلان است، و توفیق و خذلان نتیجه حكم ازل و نبشته لوح .
رب العالمین گفت : ما فَرَطْنا فِی الْكِتابِ مِنْ شَیْ ءٍ .
در لوح همه چیز نبشتیم و همه كار پرداختیم. هر كس را آنچه سزا بود دادیم، و فذلك هر چیز پدید كردیم .
...  

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 09 (233)
تفسیر سوره انعام 10 (234)
مطالب اخیر وبلاگ :
اعتماد بدولت آمریکا عین حماقتست
تفسیر سوره انعام 08 (232)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
بانو زینب کبری (س)
ولی ، خداست !
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)
عقل محبوبترین مخلوق خداوند
درون پیمایی (02)
درون پیمایی (01)
رضای خدا و رضای پدر و مادرتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.