قوله تعالى : وَ مِنْهُمْ مَنْ یَسْتَمِعُ إِلَیْكَ الایة
گوش شنوا
سمع فهم دیگر است و سمع خطاب دیگر .
آن بیحرمتان و بیگانگان چون از سمع فهم و قبول محروم بودند، سمع خطاب ایشان را سود نداشت . سمع فهم آنست كه در دل جاى گیرد، و قبول در آن پیوندد، و یقین در آن بیفزاید .اگر سالها این طنطنه حروف بسمع خطاب میرسد تا قلقله یافت بسمع جان نرسد، سودى ندارد .

آن بو جهل رانده مقهور حكم ازل گشته رفتى و سر بر آستانه مسجد رسول خدا (ص ) نهادى، و قرآن از رسول (ص ) بسمع ظاهر بشنیدى، اما دلش یك حرف بخود راه ندادى، كه قفل نومیدى بر آن زده بودند، و مهر شقاوت بر آن نهاده، و آن دیگر مطرود و اللَه ان لقوله لحلاوة، و ان علیه لطلاوة، و ان مهجور ولید مغیره چون قرآن شنید، گفت: این سخن كه محمد میخواند سخنى شیرین و پر آفرین است، بالاش چون درخت میوه دار، و زیر چون چشمه آب حیات . بظاهر چنین میگفت، و باطنى داشت خراب كه حرفى از آن بدل خود راه مى نداد، تا بدانى كه اعتبار بباطن است، و حقیقت این كار یافت است و قبول .

اگر هزاران كس بعمارت ظاهر مشغول شوند، آن عمارت ایشان خرابى یك دل جبر نكند، و بكار نیاید، و اگر یك دل آبادان بود، پاسبان اقلیمى باشد، همه را در حمایت عز خویش گیرد.

وَ هُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ یَنْأَوْنَ از روى اشارت خبر میدهد از قومى كه دیگران را پند دهند، و خود پند نپذیرند . از روى ظاهر خلق خداى بر طاعت میخوانند، و از روى باطن با حق مخالفت میكنند .

همانست كه گفت جاى دیگر : لِمَ تَقُولُونَ ما لا تَفْعَلُونَ؟ أَ تَأْمُرُونَ النَاسَ بِالْبِرِ وَ تَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ؟!

... مجاهد گفت  : وَ هُمْ یَنْهَوْنَ عَنْهُ وَ یَنْأَوْنَ عَنْهُ یعنى ینهون عن الذكر، و یتباعدون عنه .اشارت است بقومى كه براه تقوى نروند، و مردم را نیز از آن باز دارند .خود معصیت كنند، و سبب معصیت دیگران شوند .خود بیراه شوند، و دیگران را بیراه كنند.  .لا جرم فردا هم وزر خود هم وزر دیگران بر گردن ایشان نهند .

اینست كه گفت تعالى و تقدس : وَ لَیَحْمِلُنَ أَثْقالَهُمْ وَ أَثْقالًا مَعَ أَثْقالِهِمْ. بَلْ بَدا لَهُمْ ما كانُوا یُخْفُونَ مِنْ قَبْلُ اشارت است بروز رستاخیز كه روز كشف احوال است، و اظهار اسرار . یوم تبلى السرائر و تظهر الضمائر .

بسا كه در دنیا در شمار زاهدان بودند، و رنگ دوستان و لباس آشنایان پوشیدند، و آن روز داغ شقاوت بر پیشانى خویش بینند، و در منزل بیگانگان شان فرود آرند،
و بسا كسا كه تو او را خلیع العذار شناختى، رهین الاغلال دانستى، در دنیا بى سر و بى سامان، بى كس و بى نام، و آن روز از خزائن غیب خلعتهاى كرامت آرند بنام وى .

قدیسان ملأ اعلى و ساكنان جنات مأوى دو چشمى برند و فرو مانند در كار وى .این چنان است كه شاعر گوید:

بسا پیر مناجاتى كه بى مركب فرو ماند
بسا رند خراباتى كه زین بر شیر نر بندد!


وَ لَوْ رُدُوا لَعادُوا لِما نُهُوا عَنْهُ  لو رد اهل العقوبة الى دنیاهم، لعادوا الى جحدهم و انكارهم، و لو رد اهل الصفاء و الوفاء الى دنیاهم لعادوا الى حسن اعمالهم .

وَ لَوْ تَرى  إِذْ وُقِفُوا عَلى  رَبِهِمْ یا حسرة علیهم من موقف الخجل ! و محل مقاساة الوجل ! و تذكر تقصیر العمل، فهم واقفون على اقدام الحسرة، یقرعون باب الندم، حین لا ینفعهم الندم، و حین یقول لهم الحق : أَ لَیْسَ هذا بِالْحَقِ! و اخجلتا من وقوفى باب داركم   یقول ساكنها من انت یا رجل؟!

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 07 (231)
تفسیر سوره انعام 08 (232)مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر سوره انعام 07 (231)
خدا زده را که تواند دوا کند جز او ؟!
بانو زینب کبری (س)
ولی ، خداست !
تفسیر سوره انعام 06 (230)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)
عقل محبوبترین مخلوق خداوند
درون پیمایی (02)
درون پیمایی (01)
رضای خدا و رضای پدر و مادر
امام کیست ؟!
رسیدگی بفقرا در حکومت علوی


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.