النوبة الثالثة
قوله تعالى : قُلْ أَ غَیْرَ اللَهِ أَتَخِذُ وَلِیًا ابعد ما اكرمنى بجمیل ولایته اتولى غیره؟ ! و بعد ما وقع علىّ ضیاء عنایته انظر فى الدارین الى سواه؟ !
خداوند بالای اراده بندگان است

پس از آنكه آفتاب عنایت و رعایت از درگاه جلال و عزت بر ما تافت، و بى ما كار ما در دو جهان بساخت، و بمهر سرمدى دل ما بیفروخت، و بزیور انس بیاراست، و این تشریف داد كه در صدر قبول گهى مهد ناز ما ، گهى قبضه صفت بحكم عنایت بیان صیقل آئینه دل ما مى كند كه :

أَ لَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ،
گهى مستوفى دیوان ازل و ابد حوالت قبول و ردّ خلق با درگاه ما میكند كه :
ما آتاكُمُ الرَسُولُ فَخُذُوهُ وَ ما نَهاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا .
با این همه دولت و مرتبت و عنایت و رعایت چون سزد كه دلم تقاضاى دیگرى كند !
یا بدنیا و عقبى نظرى كند ...
عقبى را گفت : ما زاغَ الْبَصَرُ وَ ما طَغى جرم دنیا را گفت نه دنیا و نه عقبى بلكه دیدار مولى.

فاطِرِ السَماواتِ وَ الْأَرْضِ خدایى كه آفریدگار زمین و آسمان است، كردگار جهان و جهانیان است، داناى آشكارا و نهان است، نه روزى خوار است، كه روزى گمار بندگان است، وَ هُوَ یُطْعِمُ وَ لا یُطْعَمُ له نعت الكرم، فلذلك یطعم، و له حق القدم فلذلك لا یطعم.

وَ إِنْ یَمْسَسْكَ اللَهُ بِضُرٍ فَلا كاشِفَ لَهُ إِلَا هُوَ چنان كه در آفرینش ضر یگانه و یكتا است، در دفع ضرّ هم یكتا است و بیهمتا .
اگر عالمیان بهم آیند، و جن و انس دست در هم دهند، تا دردى كه نیست پدید كنند نتوانند، یا دردى كه هست بردارند بى خواست اللَه راه بدان نبرند .

درد و دارو را منهل یكى دان، نعمت و محنت را منبع یكى شناس، كفر و ایمان را مطلع یكى بین، در دایره جمع یك رنگ، در منازل تفرقت رنگارنگ، اینست كه آن جوانمرد اندر نظم گفت:
بر دو رخ هم كفر و هم ایمان تراست
در دو لب هم درد و هم درمان تر است


وَ هُوَ الْقاهِرُ فَوْقَ عِبادِهِ
شكننده كامهاى بندگان است، و بذات و صفات زبر همه رهیگان است .
درویشان را دولت دل و زندگانى جانست .نادر یافته یافته، و نادیده عیان است . یك نفس با حق بدو گیتى ارزان است . یك دیدار ازو بصد هزار جان رایگان است . یك طرفة العین انس با او خوشتر از جانست، او كه كشته این كار است، در میان آتش نازانست، و او كه ازین كار بى خبر است، در حبس بشریت در زندان است.

الهى ! دیدار تو نزدیك است، لكن كار تا بدان نزدیكى بس باریك است .
الهى !هر كس بر چیزى، و من ندانم كه بر چه ام ! بیمم همه آنست كه كى پدید آید كه من كه ام !
الهى ! چون او كه بر یاد است بتو شاد است، او كه بتو شاد است چرا بفریاد است !
آن را كه چو تو نگار باشد در بر
گر بانگ قیامت آید او را چه خبر! 

قُلْ أَیُ شَیْ ءٍ أَكْبَرُ شَهادَةً قُلِ اللَهُ لا شهادة اصدق من شهادة الحق لنفسه بما شهد به فى الاول، و ذلك فى قوله : یُشْهِدُ اللَهَ فهو شهادة الحق للحق بأنه الحق .
روز اول در عهد ازل بگفت راست و كلام پاك ازلى خبر داد از وجود احدى و كون صمدى و جلال ابدى و جمال سرمدى و ذات دیمومى و صفات قیومى .

بو عبد اللَه قرشى گفت : این تعلیم بندگان است و ارشاد طالبان. بلطف خود بندگان را مى درآموزد كه بوحدانیت و فردانیت ما همین گواهى دهید بقدر خویش، چنان كه ما گواهى دادیم بسزاى خویش، و از راه معارضه برخیزید، تا چون ابلیس مهجور در وهده نیفتید، و قال بعضهم : شهد اللَه بوحدانیته و أحدیته و صمدیته، و شهد غیره من الملائكة و اولى العلم بتصدیق ما شهد هو لنفسه .
خود گواهى داد بخداوندى و بزرگوارى و یكتایى خویش كه جز وى كسى سزاى آن شهادت نیست، و خلق را رسیدن بكنه جلال و عظمت وى نیست، و شهادت خلق جز تصدیق آن شهادت حق چیزى دیگر نیست.

جعفر بن محمد گفت : شهادت خلق را بنا بر چهار ركن است :
اول اتباع امر، دوم اجتناب نهى، سوم قناعت، چهارم رضا .

و گفته اند : شهادت خلق سه قسم است :شهادت عام، و شهادت خاص، و شهادت خاص الخاص .شهادت عام خروج است از شركت .شهادت خاص دخول است در مشاهدت .شهادت خاص الخاص نسیم صحبت از جانب قربت ببهانه وصلت .

مخلص همه ازو بیند .عارف همه باو بیند .موحد همه او بیند .
هر هست كه نام برند عاریتى است، هستى حقیقى اوست، دیگر تهمتى است :
قُلِ اللَهُ ثُمَ ذَرْهُمْ
اى همه تو و بس، با تو هرگز كى پدید آید كس!  

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 27 (222)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 06 (230)مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر سوره انعام 05 (229)
تفسیر سوره انعام 04 (228)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)
عقل محبوبترین مخلوق خداوند
درون پیمایی (02)
درون پیمایی (01)
رضای خدا و رضای پدر و مادر
امام کیست ؟!
رسیدگی بفقرا در حکومت علوی
دینداری قشری و دین بیکاران
مولا علی و بیت المال
ایمان رزق و لطف (یا رزاق)
خطای دوبینی
خمخانه غمتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.