النوبة الثالثة
قوله تعالى :أَ لَمْ یَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنا مِنْ قَبْلِهِمْ مِنْ قَرْنٍ الایة.

خداوند رحمت را بر خویشتن واجب کرد

در جهان شاهان بسى بودند كز گردون ملك
بنگرید اكنون بنات النعش وار از دست مرگ
سر بخاك آورد امروز آنكه افسر بود دى
تیرشان پروین گسل بود و سنانشان خون نگار
نیزه هاشان شاخ شاخ و تیرهاشان تار تار
تن بدوزخ برد امسال آنكه گردن بود پار

 
جلال احدیت خبر میدهد از كمال عزت خویش، و بى نیازى وى از خلق خویش، و راندن حكم قهر بر ایشان بمراد خویش، میگوید :


این مشركان مكه خود در ننگرند، و عبرت در نگیرند بحال آن جباران و گردنكشان، كه بروزگار خویش در دنیا ازینان برتر بودند، و بطش ایشان سخت تر، و بجاى خویش متمكن تر، كه ما ایشان را چون هلاك كردیم ! و از خان و مان و وطن چون برانداختیم ! خانه هاى پر نقش و نگار بگذاشتند، و بساطهاى تكبر و تجبر درنوشتند، خسته دهر گشته، و در گرداب حسرت بمانده، جهان از خاك ایشان پرگشته، و نام و نشان ایشان از جهان بیفتاده ؟

اى مسكین ! زیر هر قدمى از آن خویش اگر باز جویى بسى كلاه ملوك را بیابى .و در هر ذره اى ازین خاك اگر بجویى هزاران دیده مدعیان این راه بینى، كه این ندا  : فَاعْتَبِرُوا یا أُولِی الْأَبْصارِ میدهد ...

آن گه در آخر آیت گفت  : وَ أَنْشَأْنا مِنْ بَعْدِهِمْ قَرْناً آخَرِینَ یعنى اورثناهم مساكنهم، و اسكناهم اماكنهم، سنة منا فى الانتقام امضیناها عن اعدائنا، و عادة فى الاكرام اجریناها لاولیائنا.

وَ لَوْ نَزَلْنا عَلَیْكَ كِتاباً فِی قِرْطاسٍ الآیات
سباق و سیاق هر سه آیت اخبار است از كمال قدرت بر هر چه خواهد، چنان كه خواهد، بى مشاورت و بى مزاحمت. حكم كرد قومى را بضلالت، و فرو بست بر ایشان در رشد و هدایت .

اگر صد هزار دلیل پیش ایشان نهد، و چراغ شریعت بزبان نبوت در ره ایشان برافروزد، نه آن دلیل بینند، و نه بآن راه روند، كه نه دیده عبرت دارند و نه دل فكرت، از آنكه در ازل حكم چنان كرده، و قسمت چنان رفته، و العبرة بالقسمة دون الاعتبار و الحجة.

پیر طریقت گفته :
آه از روز اول ! اگر آن روز عنایت بود، طاعت سبب مثوبت است، و معصیت سبب مغفرت، و اگر آن روز عنایت نبود، طاعت سبب ندامت است، و معصیت سبب شقاوت .
شكر كه شیرین آمد نه بخویشتن آمد، حنظل كه تلخ آمد نه بخویشتن آمد .
در ازل كار نه بآنست كه از كسى كسل آید، و از كسى عمل، كار آن دارد كه شایسته خود كه آمد

الهى ! گر در كمین سر تو بما عنایت نیست، سرانجام قصه ما جز حسرت نیست
قُلْ لِمَنْ ما فِی السَماواتِ وَ الْأَرْضِ قُلْ لِلَهِ
سائلهم یا محمد !هل فى الدار دیار؟ و هل للكون فى التحقیق عند الحق مقدار؟ فان بقوا عن جواب یشفى، فقل اللَه فى الربوبیة یكفى .
خدا و بس، دیگر همه هوس،

الهى ! نه از كس بتو، نه از تو بكس، همه از تو بتو، همه توى و بس .
سبحان اللَه ! جهانى پر از چیز و پر از كس !همه بیكبار براندازد در یك نفس ! مرا صد دیده در نظاره این كار نه بس.
كَتَبَ عَلى  نَفْسِهِ الرَحْمَةَ
پیش از آنكه بآفرینش محدثات و ابداع كائنات مبدأ كرد، در دار انى انا اللَه لا اله الا  این سكه رحمت بر نقد احوال و اعمال بندگان زد كه سبقت رحمتى غضبى

و فردا روز محشر بر سر بازار قیامت سید (ص )این ندا میكند كه :
پادشاها ! مشتى عاصیان اند ! دستور باش تا قرطه رحمت تو در ایشان پوشانم، كه تو گفته اى : وَ ما أَرْسَلْناكَ إِلَا رَحْمَةً لِلْعالَمِینَ .
خداوندا ! روز بازار این گدایان است .ما چون ایشان را بكمند دعوت میگرفتیم، بسیارى وعده هاشان داده ایم .
خداوندا ! محمد را در روى این جمع بى عدد شرمسار مكن، وعده اى كه از رحمت و كرم تو بایشان داده ام تحقیق كن، كه خود گفته اى : یا عِبادِیَ الَذِینَ أَسْرَفُوا عَلى  أَنْفُسِهِمْ لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَهِ،
و از درگاه جلال نداء كرم بنعت رحمت مى آید كه : یا محمد ! كار امت تو از سه بیرون نیست :
یا مؤمنان اند، یا عارفان، یا عاصیان .
اگر مؤمنان اند در آرزوى بهشت، اینك بهشت ما،
و اگر عاصیان اند در آرزوى رحمت، اینك رحمت و مغفرت ما،
و اگر عارفان اند در آرزوى دیدار اینك دیدار ما .

راه بنده آنست كه پس ازین زبان حمد و ثنا بگشاید، و بنعت تضرع و افتقار در حالت انكسار پیوسته میگوید :
اى نزدیكتر بما از ما ؟ و اى مهربان تر از ما بما ؟ و اى نوازنده ما بى ما ! بكرم خویش نه بسزاى ما، نه بكار ما، نه بار بطاقت ما، نه معاملت در خور ما، نه منت بتوان ما، هر چه ما كردیم تاوان بر ما، هر چه تو كردى باقى بر ما .هر چه كردى بجاى ما، بخود كردى نه براى ما.

وَ لَهُ ما سَكَنَ فِی اللَیْلِ وَ النَهارِ الحادثات للَه ملكا و باللّه ظهورا و من اللَه بدءا و الى اللَه رجوعا، و هو السمیع لانین المشتاقین، العلیم بحنین الواحدین .

گفته اند كه شب تاریكى عام است گرد عالم در آمده، و روز روشنایى عام است بهمه عالم رسیده، و پیش از آفرینش عالم، و پیش از آفرینش نور و ظلمت نه شب بوده و نه روز بوده، و در بهشت هر چند كه آفتاب نباشد، اما همه روز بود، كه روشنایى عام بحقیقت آنجا بود، و هر چه باللّه نزدیكتر آنجا نور و ضیا تمامتر .عبد اللَه مسعود گفت :ان ربكم لیس عنده لیل و نهار، نور السماوات من نور وجهه. 
و در آثار بیارند كه رب العالمین فریشته اى عظیم آفریده، و شب در یك قبضه او كرده، و روز در دیگر قبضه، هر گه كه آن فریشته یك قبضه فراز كند، و یكى باز كند، سلطان روز بود، و چو دیگر قبضه باز كند، و این یكى فراز كند، سلطان شب بود.

از روى اشارت میگوید :
قرص آفتاب را در قبضه ملك نهادم، اما دل دوستان بكس ندادم.
ملك را بر دل دوستان ما تصرف و قدرت نیست، قرص آفتاب را در قبضه ملك مى دان، و دل دوستان در قبضه ملك جل و علا، كه مصطفى (ص ) گفته : قلوب العباد بین اصبعین من اصابع الرحمن 

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 27 (222)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 03 (227)
تفسیر سوره انعام 04 (228)مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر سوره انعام 03 (227)
کار و عقل و مولا علی (ع)
حکایت روباه و الاغ و شیر
تفسیر سوره انعام 02 (226)
تفسیر سوره انعام 01 (225)
توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)
عقل محبوبترین مخلوق خداوند
درون پیمایی (02)
درون پیمایی (01)
رضای خدا و رضای پدر و مادر
امام کیست ؟!
رسیدگی بفقرا در حکومت علوی
دینداری قشری و دین بیکاران
مولا علی و بیت المال
ایمان رزق و لطف (یا رزاق)
خطای دوبینی
خمخانه غم
کوری دولت
فلسفه نان و جان

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.