سورة الانعام
النوبة الاولى
بنده من
قوله تعالى 
بِسْمِ اللَهِ الرَحْمنِ الرَحِیمِ بنام خداوند فراخ بخشایش مهربان 
الْحَمْدُ لِلَهِ ستایش نیكو خداى را
الَذِی خَلَقَ السَماواتِ وَ الْأَرْضَ كه او بیافرید آسمانها و زمین
وَ جَعَلَ الظُلُماتِ وَ النُورَ و تاریكى شب آفرید و روشنایى روز
ثُمَ الَذِینَ كَفَرُوا پس ایشان كه كافر شدند
 بِرَبِهِمْ یَعْدِلُونَ آمدند و با خداى خویش انباز گفتند (1)

هُوَ الَذِی خَلَقَكُمْ او آنست كه بیافرید شما را
مِنْ طِینٍ از گل
ثُمَ قَضى  أَجَلًا آن گه درنگ را كیى ساخت
وَ أَجَلٌ مُسَمًى عِنْدَهُ و كیى است نام زد كرده بنزدیك وى
ثُمَ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ  و آن گه شما كه بیگانگان اید در شك مى پیچید.(2)

وَ هُوَ اللَهُ فِی السَماواتِ و اوست اللَه نام و در آسمانها است،
وَ فِی الْأَرْضِ در زمین
یَعْلَمُ سِرَكُمْ وَ جَهْرَكُمْ و نهان شما و آشكاراى شما میداند
وَ یَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ و میداند آنچه میكنید. (3)

وَ ما تَأْتِیهِمْ و نمى آید بایشان
مِنْ آیَةٍ مِنْ آیاتِ رَبِهِمْ سخنى از سخنان خداوند ایشان
إِلَا كانُوا عَنْها مُعْرِضِینَ  مگر كه از آن روى گردانیده مى باشند.(4)

فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِ اكنون كه دروغ زن گرفتند كار راست و سخن درست،
لَمَا جاءَهُمْ چون خبرهاى آنچه بایشان آمد
فَسَوْفَ یَأْتِیهِمْ آرى آید بایشان
أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ بایشان آمد افسوس میكنند بر آن. (5)

النوبة الثانیة
ابن عباس گفت : سورة الانعام جمله بمكه فرو آمد از آسمان مگر شش آیت :
وَ ما قَدَرُوا اللَهَ حَقَ قَدْرِهِ تا آخر سه آیت، و قُلْ تَعالَوْا تا آخر سه آیت .
این شش آیت بمدینه فرو آمد، و باقى بیكبار اندر یك شب اندر مكه بمصطفى فرو آمد، و هفتاد هزار فریشته با وى، چنان كه دو كناره عالم فرو گرفته بودند، و زجل تسبیح و تحمید ایشان بهمه عالم رسیده، و مصطفى (ص ) آن ساعت بسجود درافتاده، و میگفت :سبحان اللَه العظیم.
و در خبر است كه هر آن كس كه این سورة برخواند، آن فریشتگان جمله بر وى ثنا كنند، و درود دهند، و بثواب عظیم بشارت دهند .
...
و در این سورة چهارده آیت منسوخ است چنان كه رسیم بآن شرح دهیم، و آیات آن بعدد كوفیان صد و شصت و پنج آیت است، و سه هزار و هشتصد و پنجاه كلمه، و دوازده هزار و دویست و پنجاه و چهار حرف،
و بیشترین آن حجت آوردن است بر مشركان عرب، و بر مكذبان بعث و نشور، ازین جهت بیكبار فرو آمد كه در معنى احتجاج همه یكسانست.
كعب احبار گفت :افتتاح تورات باول سورة الانعام است الى قوله : بِرَبِهِمْ یَعْدِلُونَ، و ختم آن بآخر سورة بنى اسرائیل، و بیك روایت بآخر سورة هود .
مقاتل گفت : مشركان عرب  مصطفى را پرسیدند كه :من ربك؟ گفت مشركان او را دروغ زن گرفتند بآنچه رب العالمین بجواب ایشان این آیت فرستاد، و خود را بدان بستود، و صنع خود بر وجود دلیل آورد. الْحَمْدُ لِلَهِ الَذِی خَلَقَ السَماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ جَعَلَ الظُلُماتِ وَ النُورَ آفرینش آسمان و زمین و شب و روز دلیل كرد و بر ایشان حجت آورد كه از مخلوقات ازین عظیم تر هیچ چیز نیست .و آن گه آسمان فرا پیش داشت بذكر، از بهر آنكه آسمان شریف تر است از زمین و عالى تر، و نیز آسمان پیش از زمین آفریده، و سماوات بجمع گفت از بهر آنكه هفت آسمان اند، و زمین بواحد گفت، كه همه متصل یكدیگرند، و بقولى خود یك زمین است، آسمانى بدان عظیمى بى عمادى بر هواى لطیف بداشته، و زمین خاكى بر سر آبى بداشته، و آرام گرفته، و شب و روز بر پى یكدیگر داشته، و آن را قوام خلق ساخته، آسمانها را  .
...
وَ جَعَلَ الظُلُماتِ وَ النُورَ جعل اینجا بمعنى خلق است ... و در قرآن جعل بیاید بمعنى قول ... تسمیت و صفت، نه بمعنى خلق ... وَ جَعَلَ الظُلُماتِ وَ النُورَ
واقدى گفت :هر جا كه ظلمات و نور گفت در قرآن، آن كفر و ایمان است، مگر درین آیت كه ظلمات اینجا تاریكى شب است، و نور روشنایى روز .
فرا پیش داشتن ظلمات بر نور دلیل است كه نخست شب آفرید، و پس روز، و یدل علیه قوله :وَ آیَةٌ لَهُمُ اللَیْلُ نَسْلَخُ مِنْهُ النَهارَ، و كذلك قوله :وَ أَغْطَشَ لَیْلَها وَ أَخْرَجَ ضُحاها .
قومى گفتند :نخست روز آفرید، و پس شب، بدلیل قوله :وَ اللَیْلِ إِذا یَغْشى  وَ النَهارِ إِذا تَجَلَى .
قتاده گفت :ظلمات و نور اینجا بهشت است و دوزخ. حسن گفت :كفر است و ایمان، و در جمله گفته اند كه :ظلمات اسمى جامع است عین ظلمت را و هر چه بدان ماند از كفر و نفاق و حجتهاى باطل، و نور اسمى است جامع عین نور را و هر چه بدان ماند از ایمان و تصدیق و كلمه حق و حجتهاى روشن درست.

ثُمَ الَذِینَ كَفَرُوا اى بعد هذا البیان، بِرَبِهِمْ یَعْدِلُونَ اى یجعلون له عدیلا، فیعبدون الحجارة الموات، و هم مقرون بأن اللَه خالق ما وصف .
عدل همتا كردن بود چیزى با چیزى كه این عدل آن كنى و آن عدل این، و در خبر است بربهم این با بمعنى عن است، و یعدلون از عدول است برگشتن، اى یمیلون و ینحرفون عن الحق .معنى جمله آیت آنست كه رب العالمین خبر داد و بیان كرد كه آفریدگار آسمان و زمین و شب و روز و نور و ظلمت كه در آن راحت و منافع خلق است منم، و آن گه این كافران مى آیند و بتان را كه در توان ایشان این صنع نیست، ما را همتا مى سازند، و با ما برابر میكنند، و درین سخن تعجب مؤمنان است بآنچه كافران كردند، یعنى كه اى مؤمنان شگفت دارید آنچه ایشان كردند كه با ما دیگرى انباز گفتند، و خالق و صانع مائیم .
و آن گه الحمدللَه در پیش آیت نهاد، یعنى كه شما شكر كنید، و آزادى كنید، و نعمت بر خود بشناسید، و آنچه كافران كردند مكنید. 

هُوَ الَذِی خَلَقَكُمْ مِنْ طِینٍ هر چند كه این خطاب با فرزندان آدم كرد، اما مراد بآن آفرینش آدم است كه وى را از گل آفرید، و فرزندان را از آب مهین، ...
ثُمَ قَضى  أَجَلًا این اجل مدت حیات فرزند آدم است آن روز كه میرد. وَ أَجَلٌ مُسَمًى عِنْدَهُ این دیگر اجل مدت درنگ وى است در خاك تا روز قیامت، و گفته اند :اجل اول مدت بقاء عالم است یعنى كه اللَه داند كه این گیتى چند ماند، و اجل دیگر وقتى است نامزد كرده بنزدیك اللَه در غیب علم وى، كه این گیتى كى بسر آید؟ و قیامت كى خواهد بود؟ و قیل :قضى اجلا، هو النوم، و اجل مسمى عنده الموت.

و بدانكه قضا بر ده وجه آید :
یكى بمعنى وصیت، و ذلك فى قوله تعالى :وَ قَضى  رَبُكَ أَلَا تَعْبُدُوا إِلَا إِیَاهُ .همانست كه در سورة القصص گفت :إِذْ قَضَیْنا إِلى  مُوسَى الْأَمْرَ ...
وجه دوم بمعنى اخبار است، چنان كه گفت قَضَیْنا إِلى اى اخبرنا بنى اسرائیل فى التوراة، همانست كه در سورة الحجر گفت :وَ قَضَیْنا إِلَیْهِ ذلِكَ الْأَمْرَ اى اخبرنا لوطا ان دابر هؤلاء مقطوع مصبحین فَإِذا قَضَیْتُمُ ....
وجه سوم بمعنى فراغ است، چنان كه گفت  فَإِذا قُضِیَتِ الصَلاةُ فَانْتَشِرُوا فِی الْأَرْضِ فَاقْضِ ما أَنْتَ قاضٍ...
وجه چهارم بمعنى فعل است، چنان كه گفت اى انما تفعل فی هذه الحیاة الدنیا .همانست كه در...در آل عمران و در سورة مریم گفت :إِذا قَضى  أَمْراً اى اذا فعل امرا كان فى حكمه ان یفعله، فَإِنَما یَقُولُ لَهُ كُنْ فَیَكُونُ .
پنجم بمعنى انزالست، چنان كه گفت : یا مالِكُ لِیَقْضِ عَلَیْنا رَبُكَ اى لینزل علینا ربك الموت .همانست كه در سورة الملائكة گفت :لا یُقْضى  عَلَیْهِمْ فَیَمُوتُوا اى لا ینزل علیهم الموت .
ششم بمعنى وجوب است چنان كه در سورة هود گفت :وَ قُضِیَ الْأَمْرُ وَ اسْتَوَتْ عَلَى الْجُودِیِ اى وجب العذاب فوقع بقوم نوح، و در سورة مریم گفت...
هفتم قضى بمعنى كتب است، چنان كه در سورة مریم گفت :وَ كانَ أَمْراً مَقْضِیًا اى كان عیسى امرا من اللَه مكتوبا فى اللوح المحفوظ انه یكون .
هشتم بمعنى اتمام است، چنان كه گفت :أَیَمَا الْأَجَلَیْنِ قَضَیْتُ اى اتممت. همانست كه در سورة طه گفت :مِنْ قَبْلِ أَنْ یُقْضى  إِلَیْكَ وَحْیُهُ، و در سورة الاحزاب گفت : فَمِنْهُمْ مَنْ قَضى  نَحْبَهُ اى اتمّ اجله، و در سورة الانعام گفت :ثُمَ قَضى  أَجَلًا اى اتمّه، جاى دیگر گفت :ثُمَ یَبْعَثُكُمْ فِیهِ لِیُقْضى  أَجَلٌ مُسَمًى اى یتم .
نهم بمعنى فصل است، چنان كه در سورة الزمر گفت :وَ قُضِیَ بَیْنَهُمْ بِالْحَقِ اى فصل، و در سورة الانعام گفت :لَقُضِیَ الْأَمْرُ بَیْنِی وَ بَیْنَكُمْ اى فصل .
وجه دهم بمعنى خلق است، و ذلك فى قوله تعالى :فَقَضاهُنَ سَبْعَ سَماواتٍ اى خلقهن.
وَ أَجَلٌ مُسَمًى عِنْدَهُ قومى گفتند درین سخن حذف و اختصار است یعنى :ثم قضى اجلا، و علم اجل الآخرة مسمى عنده لا یعلمه غیره .

ثُمَ أَنْتُمْ تَمْتَرُونَ نظمه كنظم قوله :ثُمَ الَذِینَ كَفَرُوا بِرَبِهِمْ یَعْدِلُونَ .معنى مریة شك است و جحد، كفار مكه را مى گوید :ثم انتم تشكون فى البعث و النشور، حجت آنست كه بر ایشان مى آرد، میگوید :بعد ازین بیان چونست كه بشك مى افتند ببعث و نشور !
آن كس كه در اول آفرید قادر است كه دیگر باره باز آفریند، ...
وَ هُوَ اللَهُ فِی السَماواتِ این فى بمعنى على است كه وقف كنى، معنى آنست كه بر زبر آسمانها است، آن گه گفت :وَ فِی الْأَرْضِ یَعْلَمُ سِرَكُمْ وَ جَهْرَكُمْ اینجا مقدم مؤخر است اى : و یعلم سركم و جهركم فى الارض .
ابو بكر نقاش صاحب شفاء الصدور در تفسیر خویش آورده كه :روا باشد كه گویند هو اللَه فى السماء، و سخن بریده گردانند، و نه روا باشد كه گویند هو فى الارض، و سخن بریده كنند، بلكه ناچار آن را پیوندى باید، تا معنى ظاهر گردد، از بهر آنكه آسمان را خصوصیتى است كه زمین را نیست، و خصوصیت آنست كه اللَه گفت جل جلاله :أَ أَمِنْتُمْ مَنْ فِی السَماءِ، و زمین را این خصوصیت نیست، این چنانست كه گویى :الملائكة عند اللَه، و سخن بریده گردانى، این جائز باشد، كه اللَه میگوید جل جلاله :إِنَ الَذِینَ عِنْدَ رَبِكَ، و اگر گویى :نحن عند اللَه، و سخن بریده كنى، جائز نباشد تا پیوندى در آن نیارى گویى نحن عند اللَه موجودین، نحن عند اللَه معلومین، كه آن تخصیص كه فریشتگان راست در معنى عندیت، اینجا نیست از اینجا معلوم گشت كه وَ هُوَ اللَهُ فِی السَماواتِ وقف نیكوست، پس در پیوندى، گویى :وَ فِی الْأَرْضِ یَعْلَمُ سِرَكُمْ وَ جَهْرَكُمْ.
اگر كسى گوید :وى در زمین است چنان كه در آسمان، كه آسمان هم بر زمین است و در آن پیوسته .جواب آنست كه آسمان بر زمین نیست كه میگوید جل جلاله : وَ یُمْسِكُ السَماءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ، فنفى ان تكون على الارض .
جاى دیگر گفت : وَ لَقَدْ خَلَقْنَا السَماواتِ وَ الْأَرْضَ وَ ما بَیْنَهُما خبر داد كه میان آسمان و زمین چیزى است، و این دلیل است كه آسمان نه بر زمین است و نه در آن پیوسته .
مقاتل گفت :یَعْلَمُ سِرَكُمْ وَ جَهْرَكُمْ اى سر اعمالكم و جهرها، وَ یَعْلَمُ ما تَكْسِبُونَ اى تعلمون من الخیر و الشر.
حقیقت كسب فعلى است كه در آن جلب نفع باشد یا دفع ضر، از اینجاست كه صفت كسب خلق را گویند، و خالق را نگویند، و نه روا باشد كه گویند او را جل جلاله.

وَ ما تَأْتِیهِمْ مِنْ آیَةٍ مِنْ آیاتِ رَبِهِمْ من آیة، این من استغراق جنس است كه در موضع نفى افتد، من آیات ربهم، این یكى من تبعیض است .میگوید :هیچ آیتى و نشانى باین كافران مكه نیاید، یعنى آن نشانها كه دلالت مى كند بر وحدانیت و فردانیت اللَه، از آفرینش آسمان و زمین و شب و روز و آفرینش آدم از گل و فرزندان از آب .و قیل الایة هاهنا المعجزة، و قیل القرآن .
إِلَا كانُوا عَنْها مُعْرِضِینَ مگر كه از آن مى برگردند، و در آن تفكر نمى كنند.
فَقَدْ كَذَبُوا بِالْحَقِ لَمَا جاءَهُمْ حق اینجا قرآن است و پیغامبر و اسلام، و ما رأوا من انشقاق القمر بمكة، فانفلق فلقتین فذهبت فلقة و بقیت فلقة، فزعم عبد اللَه بن مسعود انه رأى جراء الجبل من بین فلقتى القمر حین انفلق .
رب العالمین گفت : فَسَوْفَ یَأْتِیهِمْ أَنْباءُ ما كانُوا بِهِ یَسْتَهْزِؤُنَ انباء آنست كه كسى كسى را گوید كه بخبر كنم ترا. یا ابن آدم عند الموت یأتیك الخبر .فَسَوْفَ : لفظى است از لفظهاى تهدید، و فى الخبر یَأْتِیهِمْ  بو جهل را میگوید و ولید را و امیه خلف را، كه تكذیب و استهزا مى كردند، رب العالمین گفت :آرى بایشان رسد جزاء آن استهزا و آن تكذیب، و آن آن بود كه روز بدر ایشان را همه در چاه بدر كشتند، و مسلمانان از اذى ایشان بازرستند.

و بدان كه حق اندر قرآن بر چند معنى است :
نامى است از نامهاى خداوند جل جلاله، و ذلك فى قوله تعالى : فَتَعالَى اللَهُ الْمَلِكُ الْحَقُ، میگوید :بزرگست و بزرگوار خداوند و پادشاه، براستى خدا، و بخدایى سزا، و بقدر خود بجا .
جاى دیگر گفت : وَ یَعْلَمُونَ أَنَ اللَهَ هُوَ الْحَقُ الْمُبِینُ، میگوید :مؤمنان دانند كه اللَه خداست براستى، پیداست خود را بدرستى، پیداست خرد را بهستى، پیداست دلها را بدوستى .
و گفته اند :حق در وصف او جل جلاله بمعنى موجود است، اى هو الموجود الكائن الذى لیس بمعدوم و لا منتف...
حق در وصف اللَه بمعنى ذى الحق باشد، چنان كه گویند :رجل عدل و رضا، اى ذو عدل و ذو رضا .
و در قرآن حق است بمعنى صدق، و ذلك فى قوله : فَوَ رَبِ السَماءِ وَ الْأَرْضِ إِنَهُ لَحَقٌ، و قال تعالى : وَ اقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُ، و قال : وَ یَسْتَنْبِئُونَكَ أَ حَقٌ هُوَ قُلْ إِی وَ رَبِی إِنَهُ لَحَقٌ اى صدق .
و حق است بمعنى وجوب، چنان كه گفت :كانَ حَقًا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ  ، و تقول العرب :حق علیك كذا، اى واجب، و در جمله هر چه فعل آن نیكو بود، و اعتقاد آن درست، و گفتن آن روا، آن را حق گویند، یقال :هذا فعل حق، و هذا القول حق، و هذا الاعتقاد حق .
و عكس این باطل گویند، و باطل بمعنى معدوم است،
و بر زبان اهل اشارت هر چه عقائد است و معارف، آن را حق گویند، و هر چه معاملات است و منازلات، آن را حقیقت گویند، ...

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»


   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 27 (222)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
تفسیر سوره مائده 29 (224)


           **********
سوره انعام

تفسیر سوره انعام 01 (225)
مطالب اخیر وبلاگ :

توبه و سبکباری
عاقبت ظلم
دشمن واقعی ملت ایران بانکها هستند
تفسیر سوره مائده 29 (224)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)
عقل محبوبترین مخلوق خداوند
درون پیمایی (02)
درون پیمایی (01)
رضای خدا و رضای پدر و مادر
امام کیست ؟!
رسیدگی بفقرا در حکومت علوی
دینداری قشری و دین بیکاران
مولا علی و بیت المال
ایمان رزق و لطف (یا رزاق)
خطای دوبینی
خمخانه غم
کوری دولت
فلسفه نان و جان
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (15)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (16)
شب یلدا
زبان و زنان
لا اله الا اللهتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.