النوبة الثالثة
قوله تعالى :وَ إِذْ قالَ اللَهُ یا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ الایة

علام الغیوب

از روى اشارت بر ذوق جوانمردان طریقت این سؤال تشریف است نه خطاب تعنیف، كه مراد براءت ساحت عیسى است و پاكى وى از گفتار تثلیث، كه ترسایان برو بستند، و بر وى دعوى كردند، و عیسى ادب خطاب نگه داشت، كه بجواب ابتدا بثناء حق كرد جل جلاله نه بتزكیت خویش، گفت : سُبْحانَكَ اى انزهت تنزیها عمّا لا یلیق بوصفك .

پس گفت : ما یَكُونُ لِی أَنْ أَقُولَ ما لَیْسَ لِی بِحَقٍ
بار خدایا !
چون از قبل تو برسالت مخصوصم، شرط نبوت عصمت باشد، چون روا بود كه آن گویم كه نه شرط رسالت بود؟ !

إِنْ كُنْتُ قُلْتُهُ فَقَدْ عَلِمْتَهُ !
اگر گفته ام، خود دانسته اى، و واثقم بآنكه تو میدانى كه نگفته ام.
تَعْلَمُ ما فِی نَفْسِی وَ لا أَعْلَمُ ما فِی نَفْسِكَ
این ردّ است بر جهمیان در اثبات نفس بارى جل جلاله، و همچنین مصطفى (ص )گفت در خبر صحیح بر وفق آیت در اثبات نفس: سبحان اللَه و بحمده عدد خلقه و مداد كلماته و رضا نفسه.
و باك نیست از آنكه این  نفس بر مخلوق افتد، و صفت وى باشد، كه موافقت اسم اقتضاء موافقت معانى نكند.
نفس مخلوق منفوس است یعنى مولود، من قولهم نفست المرأة،
و مصنوع است و محدث عاریتى و مجازى،
ساخته باندازه، و بهنگام زنده بجرم و نفس، و آن گه زاده میان دو كس محتاج خورد و خواب، گرفته نان و آب، نابوده دى، بیچاره امروز، نایافت فردا،
و نفس خالق ازلى و سرمدى بوده و هست، و بودنى بى كى و بى چند و بى چون، نه حال گرد نه حال گیر، نه نونعت نه تغییر پذیر، نه متعاور اسباب، نه محتاج خورد و خواب،
هرگز كى ماننده بود نفس كرده به نفس كردگار.
این مجبور و او جبار، این مقهور و او قهار،
این نبود و پس ببود، او هرگز نبود كه نبود و هرگز نبود كه نخواهد بود.

شیخ الاسلام انصارى را پرسیدند : چه گویى ایشان را كه گویند : ما صفات خداى بشناختیم، و چونى بینداختیم،
جواب داد كه : صواب آنست كه گویند : ما صفات اللَه را بشنیدیم، و چونى بینداختیم، كه این مى بباید شنید نه مى بباید شناخت، مسموع است نه معقول، مسموع دیگر است و معقول دیگر، ما در صفات اللَه بر مجرد سمع اقتصار میكنیم، و اگر خواهیم كه در شیوه اعتقاد در صفات اللَه از مقام سمع قدم فراتر نهیم نتوانیم، هر چه خدا و رسول گفت بر پى آنیم .
فهم و وهم خود گم كردیم، و صواب دید خود معزول كردیم، و خود را باستخذا بیوكندیم، و باذعان گردن نهادیم، و بسمع قبول كردیم، و راه تسلیم سپردیم .

هر كه اللَه را ماننده خویش گفت، او اللَه را هزار انباز بیش گفت، و هر كه صفات اللَه را تعطیل كرد، او خود را در دو گیتى ذلیل كرد .
...
تَعْلَمُ ما فِی نَفْسِی وَ لا أَعْلَمُ ما فِی نَفْسِكَ .
خدایا ! تو دانى كه در نهاد پسر مریم چه تركیب كردى.
تو دانى كه در احوال وى چه راندى .
تو از اسرار و نعوت وى خبر دارى .
وى را در سراپرده غیب تو راه نیست : إِنَكَ أَنْتَ عَلَامُ الْغُیُوبِ.

ما قُلْتُ لَهُمْ إِلَا ما أَمَرْتَنِی بِهِ
خداوندا !
ما كمر امتثال فرمان بر میان داشتیم .
رقاب ما در ربقه طاعت بود .
بحكم فرمان اداء رسالت كردیم .
سخن ما بایشان این بود كه : أَنِ اعْبُدُوا اللَهَ رَبِی وَ رَبَكُمْ
چون صحیفه حیات ما در نوشتى، و نوبت عمر ما بسر آمد، و از عالم فنا با عالم بقا آوردى، بنده را از حال ایشان آگاهى نبود، تو دانى كه ایشان چه كردند و چه گفتند، از اسرار و احوال ایشان تو خبر دارى .
اكنون فذلك حساب، و باقى كار با دو حرف آمد :
إِنْ تُعَذِبْهُمْ فَإِنَهُمْ عِبادُكَ وَ إِنْ تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَكَ أَنْتَ الْعَزِیزُ الْحَكِیمُ .
اگر شان عذاب كنى بندگان تواند و اگر شان بیامرزى بیچارگان تواند .
اگر خلعت رضا پوشى عاشقان كوى تواند، و اگر داغ هجر بر ایشان نهى مصیبت زدگان راه تواند .
اگر بفردوس شان فرود آرى نواختگان فضل تواند، ور بزندان هجرشان باز دارى كشتگان تیغ قهر تواند .

خداوندا !
اگر شان عذاب كنى ایشان سزاء آنند، ور بیامرزى تو سزاء آنى .
اگر بیامرزى ترا خود زیان نمیدارد كه تو آن عزیزى كه گفت و كفر كافران و توحید موحدان بنسبت با جلال عزّ تو یكسانست،
نه از توحید موحدان حضرت ترا كمالست،
نه از كفر كافران درگاه ترا نقصان .
ایشان آن كردند كه از ایشان آید، تو آن كن كه از تو آید.

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»

 پایان تفسیر سوره مبارکه مائده
   ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 27 (222)
تفسیر سوره مائده 28 (223)
تفسیر سوره مائده 29 (224)

           **********مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر سوره مائده 28 (223)
درمان سوزش و داغی کف پا
تفسیر سوره مائده 27 (222)
جراحی قلب با لیمو و سیر
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)
عقل محبوبترین مخلوق خداوند
درون پیمایی (02)
درون پیمایی (01)
رضای خدا و رضای پدر و مادر
امام کیست ؟!
رسیدگی بفقرا در حکومت علوی
دینداری قشری و دین بیکاران
مولا علی و بیت المال
ایمان رزق و لطف (یا رزاق)
خطای دوبینی
خمخانه غم
کوری دولت
فلسفه نان و جان
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (15)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (16)
شب یلدا
زبان و زنان
لا اله الا الله
تاریخ ایران (ایلخانان مغول) 14
خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
آیت خاص فضیلت محمد (ص)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.