النوبة الثالثة
قوله تعالى : یَوْمَ یَجْمَعُ اللَهُ الرُسُلَ الایة
صفت روز رستاخیز است، و نشان فزع اكبر، آن روز كه صبح قیامت بدمد، و سراپرده عزت بصحراء قهارى بیرون آرند، و بساط عظمت و جلال بگسترانند .

و انت خیرالرازقین

این هفت آسمان علوى كه بر هواء لطیف بى عمادى بر یكدیگر بداشته، و بقدرت نگه داشته، تركیب آن فرو گشایند، همه بر هم زنند، و بر هم شكنند، كه میگوید جل جلاله : إِذَا السَماءُ انْشَقَتْ .

و این هفت فرش مطبق را توقیع تُبَدَلُ الْأَرْضُ غَیْرَ الْأَرْضِ بركشند، و ذره ذره از یكدیگر برفشانند، و بباد بى نیازى بردهند، كه میگوید : دُكَتِ الْأَرْضُ دَكًا دَكًا .

و این خورشید روان كه چراغ جهانست، و دلیل زمان و مكان است، بسان مهجوران حضرت رویش سیاه كنند، در پیچند و بكتم عدم باز برند، كه میگوید : إِذَا الشَمْسُ كُوِرَتْ،
و این نجوم ثواقب را و كواكب زهرا را همى بیك بار بر صورت برگ درخت بوقت خریف فرو بارانند، و در خاك مذلت بغلطانند، كه میگوید : وَ إِذَا النُجُومُ انْكَدَرَتْ.

فرمان آید كه اى دوزخ آشفته ! بر گستوان سیاست بر افكن، بعرصات حاضر شو، كه دیر است تا این وعده داده ایم كه : وَ بُرِزَتِ الْجَحِیمُ لِمَنْ یَرى  .

اى فرادیس اعلى ! طیلسان نعمت برافكن، و در موقف كمر انقیاد بر میان بند، كه دوستان منتظرند، از راه دور دراز آمده اند، میخواهیم كه راه بایشان كوتاه كنیم : أُزْلِفَتِ الْجَنَةُ لِلْمُتَقِینَ غَیْرَ بَعِیدٍ .

اى جبرئیل تو حاجب باش .
اى میكائیل تو چاوش حضرت باش.
اى زبانیه سراى عقوبت سلاسل و اغلال بر سر دوش نهید .
اى غلمان و ولدان همه تاج خلد بر سر نهید .
اى كروبیان و مقربان درگاه در حجب هیبت كمر سیاست بر میان بندید، و صفها بركشید .
... پسر نوح  را غل شقاوت بر گردن نهید، و بدوزخ برید .
پدر ابراهیم خلیل را بنعت دنبال بریده اى بدرك اندازید .
بلعم باعورا را بیارید، و آن نماز و عبادت وى به باد بردهید، و غاشیه سگى در سر صورت او كشید، و باسفل السافلین اندازید،
و سگ اصحاب الكهف بیارید، و بردابرد از پیش او بزنید، و قلاده منّت بر گردن وى نهید، و بزنجیر لطف ببندید، و در كوكبه نواختگان او را بدرجات رسانید .

این چنین است اگر خواهیم بداریم، ورخواهیم برداریم :
یفعل اللَه ما یشاء و یحكم ما یرید.

صد هزار و بیست و چهار هزار نقطه نبوت و عصمت و سیادت آن ساعت بزانو درآیند، و علمهاى خود از آن فزع و هیبت فراموش كنند، و گویند :لا عِلْمَ لَنا .

هزاران هزار مقربان درگاه و قدسیان ملأ اعلى همه زبان تضرع و تذلل گشاده كه : ما عبدناك حق عبادتك .
آن ساعت تیغ سیاست از غلاف قهر بیرون كشند،
همه نسبها بریده گردانند مگر نسب رسول (ص )
همه خویش و پیوند از هم جدا كنند،
همه رخسارهاى ارغوانى زعفرانى گردد .
بسا مادر كه بى فرزند شود، بسا فرزند كه بى مادر ماند :
یَفِرُ الْمَرْءُ مِنْ أَخِیهِ وَ أُمِهِ وَ أَبِیهِ وَ صاحِبَتِهِ وَ بَنِیهِ.


آدم صفى آن ساعت فرا پیش آید، گوید :
بار خدایا ! آدم را بگذار، و با فرزندان تو دانى كه چه كنى .
نوح گوید :
خداوندا ! درین فزع و سیاست طاقتم برسید .هیچ روى آن دارد كه بر ضعیفى ما رحمت كنى، كه ما بخود درمانده ایم، پرواى دیگران نیست،
و موسى و عیسى بفریاد آمده كه :
بار خدایا ! بر بیچارگى ما رحمت كن،
آیا كه در آن ساعت حال عاصیان و مفلسان چون بود، و كار ایشان چون آید.

همى در آن وقت و آن هنگام مهتر عالم و سید ولد آدم در میان جمع گوید :
خداوندا ! پادشاها !
مشتى عاصیان اند این امّت من، گروهى ضعیفان اند، لختى بیچارگان و مفلسان اند .
خداوندا !
اگر در عملشان تقصیر است، شهادتشان بجاى است.
اگر در خدمتشان فترت است عقیده ... برجاست .
اگر كار ایشان تباه است فضل تو آشكار است .
خداوندا !
بفضل خود جرم ایشان بپوش، بلطف خود كار ایشان بساز.
برحمت خود ایشان را بنواز، كه خود گفته اى :لا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَهِ.

إِذْ قالَ الْحَوارِیُونَ یا عِیسَى ابْنَ مَرْیَمَ هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُكَ أَنْ یُنَزِلَ عَلَیْنا مائِدَةً الایة
سؤال هر كس بر حسب حال او، و مراد هر كس بر اندازه همت او ! ...
یاران عیسى چون گرسنه شدند بر عیسى اقتراح كردند، دل عیسى بخود مشغول داشتند، و از حظ خود با مراعات وى نپرداختند همه آواز برآوردند كه هَلْ یَسْتَطِیعُ رَبُكَ أَنْ یُنَزِلَ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ السَماءِ ...عیسى از امت خویش یارى خواست، ایشان از وى مائده خواستند ...

قال عیسى بن مریم : اللَهُمَ رَبَنا أَنْزِلْ عَلَیْنا مائِدَةً مِنَ السَماءِ الایة
چون عیسى دعا كرد، و مائده خواست رب العالمین دعاء وى اجابت كرد، و مراد وى در امت وى بداد، گفت : إِنِی مُنَزِلُها عَلَیْكُمْ یا عیسى !
دریغ نیست كه مائده میخواهند، و نعمت كه مى طلبند، و نعمت خود همه براى خورندگان دادم، امّا ما را دوستانى اند از امت محمد كه از ما جز ما را نخواهند، و جز بیاد ما نیاسایند، ور حدیث كنند جز حدیث ما نكنند، ور شراب خورند جز بیاد ما نخورند، از مهر ما با خود نپردازند، و از عشق ما با دیگرى ننگرند:

آن را كه وصال یار دلبر باید
از خویشتنش فراق یكسر باید


چون عشق مجنون روى در خرابى نهاد، پدر وى گفت :
یا مجنون ! ترا خصمان بسیار برخاسته اند، روزى چند غائب شو، تا مگر مردم ترا فراموش كنند، و این سوداء لیلى از تو لختى كمتر شود .
وى برفت، روز سوم مى آمد، گفت :
اى پدر ! معذورم دار، كه عشق لیلى آرام ما برده، و همه راهها بما فرو گرفته است .
راه براه صلاح خود نمى برم، هر چند كه همى روم جز بسر كوى لیلى آرام نمى یابم:
بس كه اندر عشق تو من گرد سر برگشته ام
بى تو اى چشم و چراغم چون چراغى گشته ام
بس كه دیرا دیر و زودا زود و بى گاه و بگاه
بر سر كویت سلامى كرده و بگذشته ام

قوله : تَكُونُ لَنا عِیداً لِأَوَلِنا وَ آخِرِنا
سمى العید عیدا لان اللَه تعالى یعود بالرحمة الى العبد، و العبد یعود بالطاعة الى الرب .یقول اللَه عز و جل :وَ إِنْ عُدْتُمْ عُدْنا ...

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»

    ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 26 (221)
تفسیر سوره مائده 27 (222)مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر سوره مائده 25 (220)
تفسیر سوره مائده 24 (219)
تفسیر سوره مائده 23 (218)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
امام زمان(عج) مردم را از مال و نعمت بی نیاز میکند
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 38 )
احترام امیران و امام علی (ع)
بی حیاء کیست ؟!
مباحث قرآنی رمضان (09)
سفرنامه های بی نام ... ! (01)
بهترین در نظر حضرت فاطمه (س)
دریای کرم
آیات آخر سوره حشر
آدمیزاده رنجور
مکافات عمل (جزا به همان تهدید)
مکافات عمل (خیانت به نامحرم)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
همان به که کار خود باو واگذاریم
تفسیر سوره مائده 19 (214)
آداب جاهلی از نظر امیرالمومنین(ع)
آزمون سخت آخرالزمان؛ خواری مومن
سلام بر عیسی مسیح (ع)
عقل محبوبترین مخلوق خداوند
درون پیمایی (02)
درون پیمایی (01)
رضای خدا و رضای پدر و مادر
امام کیست ؟!
رسیدگی بفقرا در حکومت علوی
دینداری قشری و دین بیکاران
مولا علی و بیت المال
ایمان رزق و لطف (یا رزاق)
خطای دوبینی
خمخانه غم
کوری دولت
فلسفه نان و جان
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (15)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (16)
شب یلدا
زبان و زنان
لا اله الا الله
تاریخ ایران (ایلخانان مغول) 14
خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
آیت خاص فضیلت محمد (ص)
اى مهتر كائنات! اى محمد (ص) نامت تا ابد جاودان
تفسیر سوره مائده 18 (213)
دوری از مواضع اتهام
تفسیر سوره مائده 17 (212)
عقل و ثروت


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.