النوبة الثالثة
قوله تعالى :یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا إِنَمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ الایة  
قال النبى (ص) الخمر جماع الاثم و أمّ الخبائث.

احرام دل

 خمر اصل خبائث است و كلید كبائر، مایه جنایات، و تخم ضلالات، و منبع فتنه .عقل را بپوشد، و دل را تاریك كند، و چشمه طاعت خشك كند، و آب ذكر باز بندد، و در غفلت بگشاید .
نفس از خمر مست شود، از نماز باز ماند .دل از غفلت مست شود، از راز باز ماند.

پیر طریقت گفته:
اى مستان پر شهوت !
و اى خفتگان بزبان وعظ مرین غافلان را كه غفلت !
شرم دارید از آن خداوندى كه خیانت چشمها میداند، و باطن دلها مى بیند (یَعْلَمُ خائِنَةَ الْأَعْیُنِ وَ ما تُخْفِی الصُدُورُ)

...
خبر ندارد آن مسكین كه خمر میخورد، كه چون قدح بر دست نهند عرش و كرسى در جنبش و آید، و از حضرت عزّت ندا آید كه عزّتى و جلالى لاذیقّنهم الیم عذابى من الحمیم و الزقّوم
میسر قمار است، و در قمار خانه كسى كه پاكباز و كم زن بود، او را عزیز دارند، و مقدم شناسند .اشارت است بطریق جوانمردان كه :ابدانهم مطروحة فى شوارع التقدیر یطأها كل عابرى سبیل من الصادرین عن عین المقادیر .
خود را در شاهراه تقدیر بیفكنند تا زیر هر خسى پست شوند، و از بند هر زنگى بیرون آیند، و خود را ناچیز شمرند.

تا تو اندر بند رنگ و طبع و چرخ و كوكبى
كى بود جائز كه گویى دم قلندروار زن  


وَ أَطِیعُوا اللَهَ وَ أَطِیعُوا الرَسُولَ وَ احْذَرُوا
الایة
مرد باید كه در راه شرع همگى وى عین فرمان گردد، و یك چشم زخم در وقت فرمان تأخیر و مخالفت روا ندارد.
چنان كه حكایت كنند كه یكى از خلفا وقتى بر وى مسأله مشكل شده بود كس فرستاد به شافعى تا حاضر شود .چون كس خلیفه پیش شافعى رسید، او را دید كه دستار را مى پیچید .گفتا :فرمان امیر المؤمنین است كه بیایى .شافعى دندان فراز كرد، و موافقت فرمانرا آنچه از آن دستار ناپیچیده مانده بود فرو درید، و بپایان نبرد، كه در فرمان خلیفه تأخیر روا نیست .
عجبا كارا !در فرمان مخلوق موافقت شرع را چنین ایستاده بودند، بارى بنگر تا در همه عمر یك نفس در فرمان خدا و تعظیم وى راست رفته اى یا نه؟

لَیْسَ عَلَى الَذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتِ الایة
چون اغلب روزگار مرد در تعظیم امر و نهى بسر مى شود، و معظم احوال وى در ادب صحبت و در خدمت بر سنت بود، در یك نفس و در یك لقمه با وى مضایقت نكنند، هر كه مایه ایمان دارد، و تقوى شعار خود گرداند، چنان كه گفت :
إِذا مَا اتَقَوْا وَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتِ ثُمَ اتَقَوْا وَ آمَنُوا یعنى اتقوا المنع و آمنوا بالخلف .
با درویشان مواسات كنند، و دست انفاق و صدقه بر ایشان گشاده دارند، و از منع و بخل بپرهیزند، و دانند كه هر چه در راه خدا هزینه كنند، خلف آن در دو جهان باز یابند

... باز صفت  اهل خصوص كرد، و تقوى و احسان ایشان یاد كرد :
ثُمَ اتَقَوْا وَ أَحْسَنُوا اى اتقوا شهود الخلق و أحسنوا، اى شهدوا الحق، فالاحسان ان تعبد اللَه كأنك تراه، كما فى الخبر. وَ اللَهُ یُحِبُ الْمُحْسِنِینَ اعمالا و المحسنین آمالا و المحسنین احوالا.

یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا لا تَقْتُلُوا الصَیْدَ وَ أَنْتُمْ حُرُمٌ
صید بر محرم حرام كرد از بهر آنكه محرم قصد زیارت كعبه دارد .
اشارت میكند كه هر كه قصد خانه ما دارد، و روى بكعبه مشرف مقدس نهد، و در جوار حضرت ما طمع كند، كم از آن نبود كه صید بیابانى ازو در زینهار و امان باشند، كه وى خویشتن را درین قصد كه پیش گرفت در غمار ابرار و اخیار آورد، و صفت ابرار اینست كه :لا یؤذون الذّر و لا یضمرون الشر.

و گفته اند كه احرام دو نوع است :
احرام حاجى بتن، و احرام عارف بدل،
حاجى تا بتن محرم است صید بر وى حرام،
عارف تا بدل محرم است طلب و طمع و اختیار بر وى حرام.

و نشان احرام دل سه چیز است :
با خلق عاریت و با خود بیگانه، و در تعلق آسوده.

و ثمره احرام دل سه چیز است امروز، و سه چیز فردا :
امروز حلاوت مناجات و تولد حكمت و صحّت فراست،
و فردا نور مشاهدت و نداء لطف و جام شراب.

جَعَلَ اللَهُ الْكَعْبَةَ الْبَیْتَ الْحَرامَ قِیاماً لِلنَاسِ
الآیة
در آثار بیارند كه چهار هزار سال آن كعبه معظم را بتخانه آزرى ساخته بودند، تا از غیرت نظر اغیار بخداوند خود بنالید كه :
پادشاها !
مرا شریف ترین بقاع گردانیدى، و رفیع ترین مواضع ساختى، بیت الحرام نام من نهادى، و امن و امان خلق در من بستى . پس ببلاء این اصنام مبتلا كردى .
از بارگاه جبروت بدو خطاب رسید كه :
آرى چون خواهى كه معشوق صد و بیست و چهار هزار نقطه طهارت باشى، و خواهى كه همه اولیا و صدّیقان و طالبان را در راه جست خود بینى، و آن را كه خواهى بناز در كنار گیرى، و صد هزار ولىّ و صفىّ را جان و دل در راه خود بتاراج دهى، كم از آن نباشد كه روزى چند در بلاء این اصنام بسازى، و صفات صفا و مروه را در بطش قهر غیرت فرو گذارى .سنت ما چنین است. كسى را كه روزى دولتى خواهد بود، نخست او را از جام قهر شربت محنت چشانیم. خواست ما اینست، و بر خواست ما اعتراض نه، و حكم ما را مردّ نه، و صنع ما را علّت نه. (نفعل ما نشاء و نحكم ما نرید)

« از تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»

    ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 02 (197)
تفسیر سوره مائده 03 (198)
تفسیر سوره مائده 04 (199)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 06 (201)
تفسیر سوره مائده 07 (202)
تفسیر سوره مائده 08 (203)
تفسیر سوره مائده 09 (204)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 11 (206)
تفسیر سوره مائده 12 (207)
تفسیر سوره مائده 13 (208)
تفسیر سوره مائده 14 (209)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 16 (211)
تفسیر سوره مائده 17 (212)
تفسیر سوره مائده 18 (213)
تفسیر سوره مائده 19 (214)
تفسیر سوره مائده 20 (215)
تفسیر سوره مائده 21 (216)
تفسیر سوره مائده 22 (217)
تفسیر سوره مائده 23 (218)مطالب اخیر وبلاگ :
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.