قوله :یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا لا تَتَخِذُوا الْیَهُودَ وَ النَصارى  أَوْلِیاءَ

یحبهم و یحبونه

جلیل و جبار، خداوند بزرگوار، داناى بر كمال، عزیز و ذو الجلال، به نداء كرامت بندگان را میخواند، و از روى لطافت ایشان را مینوازد، و بنعت رأفت و رحمت روى دل ایشان از اغیار با خود میگرداند، و میگوید :
بیگانه را بدوست مگیرید، و دشمن را بصحبت خود مپسندید .
دوست كه گیرید، و یار كه گیرید خداى را پسندید، در كار خدا دوست گیرید، و در دین خدا یار پسندید .

حقائق ایمان كه جویید از موالات اولیاء اللَه جویید و معادات اعداء دین . مصطفى (ص ) گفت: " اوثق عرى الایمان الحبّ فى اللَه و البغض فى اللَه "
و دشمنان دین كه معادات ایشان فرض است یكى شیطان است و دیگر نفس امّاره،
و نفس از شیطان صعب تر، كه شیطان در مؤمن طمع ایمان نكند، از وى طمع معصیت دارد، باز نفس وى او را بكفر كشد، و از وى طمع كفر دارد .شیطان بلا حول بگریزد، و نفس نگریزد .

یوسف صدیق آن همه بلاها بوى رسید از چاه افكندن، و ببندگى فروختن، و زندان سالها ماندن، و از آن هیچ بفریاد نیامد، چنان كه از نفس امّاره آمد، گفت إِنَ اعدى عدوّك نفسك الّتى بین جنبیك و مصطفى (ص ) گفت النَفْسَ لَأَمَارَةٌ بِالسُوءِ

یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا مَنْ یَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ
درین آیت اشارتى است دانایان را، و بشارتى است مؤمنانرا . اشارت آنست كه این ملت اسلام و دین حنیفى و شرع محمدى اگوشوان و نگهبان خداست، و پیوسته بر جا است، چه زیان دارد این دین را اگر قومى برگردند و مرتد شوند .
اگر قومى مرتد شوند رب العزة دیگرانى آرد كه آن را بجان و دل باز گیرند، و بناز پرورند، معالم امر و قواعد نهى بایشان محفوظ دارد، و بساط شرع بمكان ایشان مزیّن دارد، رقم محبت برایشان كشیده كه یُحِبُهُمْ وَ یُحِبُونَهُ، بخط الهى صفحه دلشان بنگاشته كه كَتَبَ فِی قُلُوبِهِمُ الْإِیمانَ، چراغ معرفت در سر ایشان افروخته كه فَهُوَ عَلى  نُورٍ مِنْ رَبِهِ .

الهیّت مربى ایشان،
و حجر نبوّت مهد ایشان،
ازل و ابد در وفاى ایشان،
میدان لطف مستودع نظر ایشان،
بساط هیبت مستقر همت ایشان .

همانست كه جاى دیگر گفت : لافَإِنْ یَكْفُرْ بِها هؤُلاءِ فَقَدْ وَكَلْنا بِها قَوْماً لَیْسُوا بِها بِكافِرِینَ. و مصطفى (ص )گفت : تزال طائفة من امّتى على الحقّ ظاهرین، لا یضرّهم من خالفهم حتى یاتى امر اللَه و بشارت آنست كه هر كه مرتدّ نیست وى در شمار دوستانست، و اهل محبت و ایمان است .هر كه در وهده ردّت نیفتاد، او را بشارتست كه اسم محبّت بر وى افتاد.

یقول اللَه تعالى :مَنْ یَرْتَدَ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ فَسَوْفَ یَأْتِی اللَهُ بِقَوْمٍ یُحِبُهُمْ وَ یُحِبُونَهُ.
نخست محبت خود اثبات كرد و آن گه محبت بندگان، تا بدانى كه تا اللَه بنده را بدوست نگیرد، بنده بدوست نبود.

واسطى گفت : بطل جهنم بذكر حبّه لهم بقوله :یُحِبُهُمْ وَ یُحِبُونَهُ، و أنّى تقع الصفات !

ابن عطاء را پرسیدند كه محبت چیست؟
گفت:المعلولة من الصفات الازلیة الأبدیة اغصان تغرس فى القلب فتثمر على قدر العقول .درختى است در سویداء دل بنده نشانده، شاخ بر اوج مهر كشیده، میوه اى باندازه عقل بیرون داده.

پیر طریقت گفت :
نشان یافت اجابت دوستى رضاست .
افزاینده آب دوستى وفاست .
مایه گنج دوستى همه نور است .
بار درخت دوستى همه سرور است .
هر كه از دو گیتى جدا ماند، در دوستى معذور است .
هر كه از دوست جزاء دوست جوید نسپاس است، دوستى دوستى حق است، و دیگر همه وسواس است .

یُحِبُهُمْ وَ یُحِبُونَهُ عظیم كارى و شگرف بازارى كه آب و خاك را برآمد، كه قبله دوستى حق گشت، و نشانه سهام وصل، چون كه ننازد رهى ! و نزدیكتر منزلى بمولى دوستى است !
آن درختى كه همه بار سرور آرد دوستى است .
آن تربت كه ازو همه نرگس انس روید دوستى است .
آن ابر كه همه نور بارد دوستى است .
آن شراب كه زهر آن همه شهد است دوستى است
آن راه كه خاك آن همه مشك و عبیر است دوستى است .
رقم دوستى ازلى است، و داغ دوستى ابدى است

تا دوستى دوست مرا عادت و خوست
از دوست منم همه و از من همه دوست. 


بنگر دولت دوستى كه تا كجا است !بشنو قصه دوستان كه چه زیبا است !
میدان دوستى یك دل را فراخ است .ملك فردوس بر درخت دوستى یك شاخ است.
آشامنده شراب دوستى از دیدار بر میعادست .برسد هر كه صادق روزى بآنچه مرادست.

بداود وحى آمد كه :
یا داود هر كه مرا بجوید بحق مرا یابد، و آن كس كه دیگرى جوید مرا چون یابد .

یا داود زمینیان را گوى :
روى بصحبت و مؤانست من آرید، و بذكر من انس گیرید، تا انس دل شما باشم .
من طینت دوستان خود از طینت خلیل خود آفریدم، و از طینت موسى كلیم خود و از طینت محمد حبیب خود .

یا داود من دل مشتاقان خود را از نور خود آفریدم و بجلال خود پروردم .

مرا بندگانى اند كه من ایشان را دوست دارم، و ایشان مرا دوست دارند : یُحِبُهُمْ وَ یُحِبُونَهُ .
ایشان مرا یاد كنند و من ایشان را یاد كنم : فَاذْكُرُونِی أَذْكُرْكُمْ .
ایشان از من خشنود و من از ایشان خشنود :رَضِیَ اللَهُ عَنْهُمْ وَ رَضُوا عَنْهُ .
ایشان در وفاء عهد من و من در وفاء عهد ایشان :أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ .
ایشان مشتاق من و من مشتاق ایشان " الا طال شوق الأبرار الى لقایى، و أنا الى لقائهم لاشد شوقا"

 إِنَما وَلِیُكُمُ اللَهُ وَ رَسُولُهُ

... بو سعید خراز گفت :چون خداى تعالى خواهد كه بنده اى برگزیند، و از میان بندگان او را ولى خود گرداند، اول نواختى كه بر وى نهد آن باشد كه وى را بر ذكر خود دارد، تا از كار خود با كار حق پردازد، و از یاد خود با یاد حق پردازد، و از مهر خود با مهر حق آید .چون با ذكر و مهر حق آرام گرفت، او را بخود نزدیك گرداند .
نشان نزدیكى حلاوت طاعت بود، و كراهیت معصیت، و عزلت از خلق، و لذت خلوت.
پس او را در مجلس خلوت بر بساط انس بر كرسى توحید نشاند .آزاد از خلق، و شاد بحق، و بى قرار در عشق، حجابها برداشته، و در میدان فردانیّت فرو آورده، و مكاشف جلال و عظمت گشته، از خود بیگانه، و با حق یگانه، در خود برسیده، و بمولى رسیده، همى گوید بزبان بیخودى :
بر خبر همى رفتم جویان یقین ترس یا نه، و اومید برین مقصود از من نهان، و من كوشنده دین، ناگاه برق تجلى تافت از كمین، از ظن چنان روز بینند، و از دوست چنین بجان .

شنو سخن آن پیر طریقت كه نیكو گفت :
اى مهیمن اكرم !
اى مفضل ارحم !
اى محتجب بجلال و متجلى بكرم !
قسام پیش از لوح و قلم، نماینده سور هدى پس از هزاران ماتم ! بادا كه باز رهم روزى از زحمت حوا و آدم ! آزاد شوم از بند وجود و عدم . از دل بیرون كنم این حسرت و ندم . با دوست بر آسایم یك دم . در مجلس انس قدح شادى بر دست نهاده دمادم.
تا كى سخن اندر صفت و خلقت آدم
تا كى تو زنى راه برین پرده و تا كى
تا كى جدل اندر حدث و قدمت عالم!
بیزار نخواهى شدن از عالم و آدم.


« تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»

    ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 02 (197)
تفسیر سوره مائده 03 (198)
تفسیر سوره مائده 04 (199)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 06 (201)
تفسیر سوره مائده 07 (202)
تفسیر سوره مائده 08 (203)
تفسیر سوره مائده 09 (204)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 11 (206)
تفسیر سوره مائده 12 (207)
تفسیر سوره مائده 13 (208)
تفسیر سوره مائده 14 (209)
تفسیر سوره مائده 15 (210)
تفسیر سوره مائده 16 (211)
تفسیر سوره مائده 17 (212)
مطالب اخیر وبلاگ :

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.