ساری,گاه نوشته های محمود زارع:در چند اثر قدیمی تر سالهای دور اسامی اکثر مشاهیر و بزرگان علم و ادب مشاهیر 
فرهنگ و ادب پارسیایران را بترتیب حروف الفبا و قرنی که متولد شده و می زیسته اند بانحاء مختلفی احصاء کرده بودند که ما در اینجا در چند پست بتفکیک حرف اول نام آنها جمع بندی و نقل میکنیم. اکثر یا در واقع تمامی این اشخاص در فاصله قرون سوم تا چهاردهم هجری میزیسته اند . ما قبل از قرن سوم و همچنین بعد از قرن چهاردهم یا اطلاعات کمی از اشخاص داریم و یا آنکه نیستند که بنویسیم... !

همیشه در این فکر بوده ام که چرا بعد از این مشاهیر ما نه در جهان و نه بخصوص در ایران دیگر ادیبان و بزرگانی همانند این مشاهیر دیگر نداریم!!... در ذهنم خلجان میکند که عادی ترین دلیل و یا بدیهی ترین سببی که بذهن من میرسد برمیگردد به عاملی بنام زمان و زمانه و هر آنچه که ره آورد این زمان است و بخصوص هجوم مدرنیته و جزئی نگر شدن انسانها و بسیار جزء جزء شدن علوم که به تخصص های جزئی تفکیک شده است. بشر در بعد از این دوره ؛ در بزرگی کوتوله شده اما در کوتولگی متخصص تر!... بگذریم که مراد ما صرفا احصاء اسامی مشاهیر فرهنگ و ادب و حکمت پارسی گو میباشد. شرح آثار و زندگی نامه آنان را بگذار تا وقتی دگر اگر مجالی اخذ کردیم!(محمود) 16 / تیر / 1395 - ساری

« م »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع منجیک ترمذی, ابوالحسن علی بن محمد ( قرن چهارم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مسرور طالقانی, ابوالفضل معاصر غزنویان ( قرن چهار و پنج )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مسعودبن سعدبن سلمان, همدانی لاهوری-جرجانی ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع منوچهری دامغانی, ابوالنجم احمدبن قوص ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع معزی سمرقندی, محمدبن عبدالملک نیشابوری ( قرن پنج و شش )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مهستی گنجوی, منیژه ماه خاتون در عهد سلطان سنجر ( قرن پنج و شش )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مختار غزنوی, ابوالمفاخر خواجه کلیم سراج الدین ابوعمرعثمان ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع موفق الدین, ابوطاهر خاتونی ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مجیرالدین بیلقانی, ابوالمکارم ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مجدالدین بغدادی, ابوسعید شرف ( قرن ششم و هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مولوی, جلال الدین محمد بلخی ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مجد همگر شیرازی, مجدالدین از معاصران سعدی ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع محمود شبستری, شیخ محمود صاحب گلشن راز ( قرن هفت و هشت )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مغربی تبریزی, مولانا محمد شیرین اصلش از نائین است ( قرن هشت و نه )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مکتبی شیرازی, مولانا مکتبی ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مهری هروی, مهرالنساء ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مسیح الدین عیسی " قاضی " ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مختوم نیشابوری, سید محمد معروف به میرمختوم ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع محتشم کاشانی, شمس الشعراء ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مانی مشهدی, مانی کاسه گر ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مانی شیرازی, مانی زرگر از مقربان شاه اسمعیل اول ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ملک قمی, ملا ملک محمد شاعر عهد اکبرشاه هندی ( قرن ده و یازده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مخفی, زیب النساء هندی ایرانی الاصل ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع منیر ابوالبرکات لاهوری ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مجلسی, مقصود علی اصفهانی ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مجذوب تبریزی, میرزا محمدجعفر مجذوب علیشاه ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مشتاق اصفهانی, میر سیدعلی ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مظهر دهلوی, میرزا غلامعلی ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مشرب عامری ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مهدی بیک, شقاقی ( قرن دوازدهم و سیزدهم  )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مفتون آذربایجانی, عبدالرزاق بیک ( قرن دوازدهم و سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مظهر, میرزا عباسقلی خوئی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مجمر اصفهانی, سید حسین طباطبائی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع محزون اسدآبادی, میرزا لطف الله ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مستوره کردستانی, ماه شرف خانم ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مجنون تویسرکانی, محمدحسین ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مشتاق سمنانی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع محقق خوانساری ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ملا محمدحسین, کبکالی بوشهری ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مینا سیرازی, سلطانعلی خان زند ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مشرقی, میرزا اسدالله خان صفوه الملک ( قرن سیزده و چهارده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مفتون همدانی, میرآقا فرزند سیدشمس الدین مفتون کبریایی( قرن سیزده و چهارده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع محیط قمی, شمس الفصحا میرزا محمد ( قرن سیزده و چهارده )


« ن »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ناصر خسرو قبادیان, حکیم ابومعین ناصربن الحارث القبادیانی متخلص به " حجت " 140 سال عمر یافت ولادت 394 و رحلت 534 ( قرن چهار و پنج و شش )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نظامی گنجوی, حکیم جمال الدین ابومحمد الیاس ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نجم کبری, شیخ نجم الدین احمد ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نظامی عروضی, نجم الدین احمد ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نجم الدین دایه, شیخ نجم الدین بوبکر عبدالله ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نزاری قهستانی, حکیم سعدالدین ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ناصر بخارائی, درویش ناصر از معاصران شاه شجاع آل مظفر ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نعمت کرمانی, سید نورالدین"شاه" نعمت الله ولی ( قرن هشت و نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نسیمی شیرازی, سید عمادالدین حسینی ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نوائی کاشانی, شمس الدین محمد ( قرن نهم و دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نیازی, فرزند شیخ محمود شبستری صاحب گلشن راز ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نقی, شیخ علی نقی کمره یی ( قرن دهم و یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نظیری نیشابوری, محمد حسین ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نوری دماوندی ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نجیب کاشانی, نورالدین محمد ( قرن یازدهم و دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نصیرالدین شیرازی, جدّ فرصت الدوله ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نورعلیشاه اصفهانی, میرزا محمدعلی ( قرن دوازده و سیزده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نشاط اصفهانی, میرزا عبدالوهاب ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نعیم سدهی اصفهانی, میرزا نعیم ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نیاز شیرازی, معروف به خوش نویس ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نامی لاری ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نثار تبریزی, میرزا محمد مهدی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نیاز جوشقانی, سید حسین ( قرن  سیزدهم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نقیب شیرازی, احمد نقیب الممالک پسر درویش حسن قصه خوان ( قرن سیزده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نثار شیرازی, میرزا محمد پسر ملا علی بابا ( قرن سیزده و چهارده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نعمت میرزا, سید محمو خان فسائی ( قرن سیزده و چهارده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع نیّر تبریزی, میرزا محمدتقی ( قرن چهاردهم )


« و »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع وطواط, رشیدالدین محمد ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ولد, بهاء الدین فرزند جلال الدین محمد بلخی ( قرن هفتم و هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع وحشی بافقی کرمانی, کمال الدین ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع وقوعی تبریزی, محمد شریف ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ولی دشت بیاضی, مولانا ولی ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع والی قمی, میر یوسف ( قرن دهم و یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع واقف لاهوری, شیخ نورالعین خلف قاضی امان الله ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع واله اصفهانی, آقا محمد کاظم ( قرن دوازده و سیزده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع وصال شیرازی, میرزا شفیع شهیر به میرزا کوچک ( قرن  دوازدهم و سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع وحدت شیرازی, میرزا آقا مهدی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع واصلی شیرازی, آقا خان ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع وقار, میرزا احمد فرزند اول میرزا کوچک وصال ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع وحدت کرمانشاهی, طهماسبقلی خان ( قرن چهاردهم )


« ه »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع همام تبریزی, خواجه همام الدین بن علائی معاصر سعدی ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع هلالی جغتائی, استرآبادی ( قرن نهم و دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع هلاکی همدانی ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع همایون اسفراینی, امیر همایون ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع هاتفی خرجردی خراسانی, عبداله خواهرزاده جامی ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع هاتف اصفهانی, سید احمد ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع همای شیرازی, میرزا محمدعلی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع همای مروزی, میرزا محمد صادق ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع هدایت طبرستانی, رضا قلیخان ولد آقا هادی ( قرن سیزدهم )


« ی »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یمین غزنوی, محمدبن عثمان ( قرن پنجم )  

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یوسف دربندی ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یاری شیرازی, یارمحمد آخته ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یتیم گجراتی, یتیم شاه ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یاری استرآبادی, مولانا یاری ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یحیی لاهیجی, قاضی یحیی ( قرن نهم و دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یارعلی طهرانی, یارعلی طبیب ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یارک قزوینی, حکیم عماد ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یحیی سمرقندی ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یقین کاشانی, جلالای شعرباف ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یکتا کشمیری ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یوسف بلگرامی, میر محمد یوسف ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یغما جندقی, میرزا ابوالحسن ( قرن دوازده و سیزده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یاری اصفهانی, میرزا محمد حسین ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یحیی دولت آبادی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع یوسف احمدی استخرپشتی, شیخ احمد زارع " شیخ بور" ( قرن چهاردهم )
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (الف تا ح)
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (خ تا ش)
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (ص تا غ)
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (ف تا ل)
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (م تا ی)
به تلگرام ما بپیوندیدمطالب مرتبط :
... حافظ و رندی خواجه و ... (02)
... قراء سبعه و حافظ و... (01)
... تفسیر کفــر و ایمـان
... صباحت روی یا حسن خوی
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... مومنین مشرک !
... خواب و مرگ و زندگی و بهشت
... هرگز آرزوى مرگ مكن !
... رضـــــای خـــــــدا ... !
... او را خود التفات نبودش به صید من
... ای دل چه اندیشیده ای ...
... امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
... هدایای سوخته ... !
... یــــــارم .... !
... دل حرم خداست ...
... رضای خدا یا رضایت خلق
... عمل بقرآن
... فضیلت سخن حق نزد جائر
... امام رضا (ع) و عجز مشرک
... گوهر اخلاص و خاطره دوران کودکیمطالب اخیر وبلاگ :

مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (خ تا ش)
تنـاســـخ
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (الف تا ح)
چشم برزخی !
عبادت فردی یا اجتماعی؟
امبدبخش ترین آیه برای محمود
حال خونین دلی سترگ ...
تفسیر به رأی چیست؟
حجت الاسلام زائری و ترجیح جالب !
در دشمنی هم مردانگی کن و عدالت
انواع و اقسام تفسیر به رای
حقیقت در چیست ؟!
تفسیر دین و معرفت برون یا درون دینی
رزق و روزی مقدّر است
شرافتمند کیست ؟!
تحذیر از صدر مجلس
واعظان بی عمل
مولا علی (ع) مستغرق در حق
کسانیکه دست بسته نماز میخوانند
سال كبیسه و حقوق کارمندان !
تفاوت ایران و اسراییل در یک نگاه !
محصول یکساعت تفکّر
اولین چیزها و چیزهای اول
عواقب جبران ناپذیر بستن درِِِخانۀ عترت
کمک به فقراء و بوسیدن دست امدادگر
کاخ عبرت قصر کوفه
صهیونیسم در نظر امام موسی صدر
معیار دینی بودن یك مطلب
عنبر, غذای هضم نشده نهنگ عنبر
طول عمر حیوانات
نسبت سن اسب با دندانش
جشن دوره ای ملخ ها یا هجوم وحشتناک
وزغ ها و تنفس بدون ریه
مقدمات علم مساحت
جذبه عشق
مقیاس اوزان و مسافات مختلف
آینده جهان از نظر اسلام
تفسیری از آیه تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ از نگاه امام موسی صدر
مقایسه دنیا و بول
باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شب قدر در نظر امام موسی صدر
ماجرای تولد حضرت خضر و ذوالقرنین
ملخ, جانوری شبیه ده حیوان
از خزانه خاطر تا خزانه بیت المال
مناظره صالح امامیّه با مولوی عامّه
کشکول تامّل! (14) عقل و راز جاودانگی
درک معیار تعبیر و تاویل خواب
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
کشکول تامّل! (13) هدایت انبیاء

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.