ساری,گاه نوشته های محمود زارع:در چند اثر قدیمی تر سالهای دور اسامی اکثر مشاهیر و بزرگان علم و ادب مشاهیر فرهنگ و ادب پارسیایران را بترتیب حروف الفبا و قرنی که متولد شده و می زیسته اند بانحاء مختلفی احصاء کرده بودند که ما در اینجا در چند پست بتفکیک حرف اول نام آنها جمع بندی و نقل میکنیم. اکثر یا در واقع تمامی این اشخاص در فاصله قرون سوم تا چهاردهم هجری میزیسته اند . ما قبل از قرن سوم و همچنین بعد از قرن چهاردهم یا اطلاعات کمی از اشخاص داریم و یا آنکه نیستند که بنویسیم... !

همیشه در این فکر بوده ام که چرا بعد از این مشاهیر ما نه در جهان و نه بخصوص در ایران دیگر ادیبان و بزرگانی همانند این مشاهیر دیگر نداریم!!... در ذهنم خلجان میکند که عادی ترین دلیل و یا بدیهی ترین سببی که بذهن من میرسد برمیگردد به عاملی بنام زمان و زمانه و هر آنچه که ره آورد این زمان است و بخصوص هجوم مدرنیته و جزئی نگر شدن انسانها و بسیار جزء جزء شدن علوم که به تخصص های جزئی تفکیک شده است. بشر در بعد از این دوره ؛ در بزرگی کوتوله شده اما در کوتولگی متخصص تر!... بگذریم که مراد ما صرفا احصاء اسامی مشاهیر فرهنگ و ادب و حکمت پارسی گو میباشد. شرح آثار و زندگی نامه آنان را بگذار تا وقتی دگر اگر مجالی اخذ کردیم!(محمود) 16 / تیر / 1395 . ساری

« ف »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فیروز مشرقی, معاصر عمرو لیث صفاری ( قرن سوم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فردوسی طوسی, حکیم ابوالقاسم حسن بن اسحق ( قرن چهار و پنج )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فرخی سیستانی, ابوالحسن علی بن جولوغ ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فخرالدین اسعد گرگانی ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فخرالدین رازی, ابو عبدالله محمد ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فتوحی مروزی, اثیرالدین ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فرید خراسانی, فریدالدین کاتب ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فلکی شروانی, مولانا نجم الدین محمد ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فخر, فخرالدین خطاط هروی ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فخر بناکتی, ابوسلمان داود ( قرن شش و هفت )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فرید احول اصفهانی, خواجه فریدالدین ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فغانی شیرازی, بابا فغانی ( قرن نهم و دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فانی, علیشیر نوایی. امیر نظام الدین در اشعار فارسی فانی و در اشعار ترکی نوائی تخلص نموده بود.( قرن نهم و دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فدایی گیلانی ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فیضی دکنی, ملک الشعراء فیض فیاضی ( قرن دهم و یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فیض کاشانی, ملا محسن ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فطرت خراسانی, میر ابوتراب رضوی پدر میر رضی دانش ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فروغی بسطامی, میرزا عباس ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فرهنگ شیرازی, فرزند وصال ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فرصت شیرازی, میرزا محمد نصیر فرصت الدوله ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فریب اصفهانی, میر عبدالغفار ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فقیر شیرازی, میرزا علی معین الشریعه ( قرن سیزده و چهارده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع فرخی یزدی, محمد ( قرن چهاردهم )


« ق »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع قطران تبریزی, حکیم ابومنصور ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع قوامی, خباز رازی ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع قانعی طوسی, بهاء الدین احمد ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع قتالی خوارزمی, پهلوان محمود مشهور به پوریای ولی . ( قرن هفتم و هشتم )
     ( بهشت و دوزخت با تست در پوست - چرا بیرون زخود میجوئی ای دوست )
ساری,گاه نوشته های محمود زارع قاسم انوار تبریزی, سید معین الدین علی ( قرن هشتم و نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع قیدی شیرازی, ملاقیدی ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع قدسی مشهدی, محمدجان ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع قصاب کاشانی, سعید ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع قاآنی شیرازی, حکیم میرزا حبیب ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع قائم مقام فراهانی, میرزا ابوالقاسم ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع قتیل دهلوی, میرزا محمد حسن ( قرن سیزدهم )


« ک »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کسائی مروزی, ابوالحسن مجدالدین اسحق ( قرن چهارم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کوهی, شیخ علی شیرازی (بابا کوهی) . ( قرن چهار و پنج )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کمال الدین, اسماعیل اصفهانی"خلاق المعانی". ( قرن شش و هفت )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کمال خجندی, کمال الدین مسعود ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کاتبی ترشیزی, نیشابوری محمدبن عبداله ( قرن هشت و نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کاشفی,ملا حسین بن علی بیهقی مولف انوار سهیلی,اخلاق محسنی و روضه الشهداء( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کاهی کابلی, ابوالقاسم نجم الدین محمد ( قرن نهم و دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کلیم کاشانی, ابوطالب ( قرن دهم و یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کافری شیرازی, میرزا محمود ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کافر مازندرانی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع کیوان اصفهانی, محمد کیوانفر ( قرن سیزدهم )


« گ »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع گلشنی کاشانی, گلشنی مشکفروش ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع گلشن شیرازی, پدر حکیم قاآنی ( قرن سیزدهم )


« ل »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع لبیبی خراسانی, لبیبی ادیبی ( قرن چهارم و پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع لامعی گرگانی, ابوالحسن محمد ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع لسانی شیرازی ( قرن دهم و یازدهم )
ادامه دارد ...


... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (الف تا ح)
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (خ تا ش)
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (ص تا غ)
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (ف تا ل)

به تلگرام ما بپیوندیدمطالب مرتبط :
... حافظ و رندی خواجه و ... (02)
... قراء سبعه و حافظ و... (01)
... تفسیر کفــر و ایمـان
... صباحت روی یا حسن خوی
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... مومنین مشرک !
... خواب و مرگ و زندگی و بهشت
... هرگز آرزوى مرگ مكن !
... رضـــــای خـــــــدا ... !
... او را خود التفات نبودش به صید من
... ای دل چه اندیشیده ای ...
... امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
... هدایای سوخته ... !
... یــــــارم .... !
... دل حرم خداست ...
... رضای خدا یا رضایت خلق
... عمل بقرآن
... فضیلت سخن حق نزد جائر
... امام رضا (ع) و عجز مشرک
... گوهر اخلاص و خاطره دوران کودکیمطالب اخیر وبلاگ :

مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (خ تا ش)
تنـاســـخ
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (الف تا ح)
چشم برزخی !
عبادت فردی یا اجتماعی؟
امبدبخش ترین آیه برای محمود
حال خونین دلی سترگ ...
تفسیر به رأی چیست؟
حجت الاسلام زائری و ترجیح جالب !
در دشمنی هم مردانگی کن و عدالت
انواع و اقسام تفسیر به رای
حقیقت در چیست ؟!
تفسیر دین و معرفت برون یا درون دینی
رزق و روزی مقدّر است
شرافتمند کیست ؟!
تحذیر از صدر مجلس
واعظان بی عمل
مولا علی (ع) مستغرق در حق
کسانیکه دست بسته نماز میخوانند
سال كبیسه و حقوق کارمندان !
تفاوت ایران و اسراییل در یک نگاه !
محصول یکساعت تفکّر
اولین چیزها و چیزهای اول
عواقب جبران ناپذیر بستن درِِِخانۀ عترت
کمک به فقراء و بوسیدن دست امدادگر
کاخ عبرت قصر کوفه
صهیونیسم در نظر امام موسی صدر
معیار دینی بودن یك مطلب
عنبر, غذای هضم نشده نهنگ عنبر
طول عمر حیوانات
نسبت سن اسب با دندانش
جشن دوره ای ملخ ها یا هجوم وحشتناک
وزغ ها و تنفس بدون ریه
مقدمات علم مساحت
جذبه عشق
مقیاس اوزان و مسافات مختلف
آینده جهان از نظر اسلام
تفسیری از آیه تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ از نگاه امام موسی صدر
مقایسه دنیا و بول
باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شب قدر در نظر امام موسی صدر
ماجرای تولد حضرت خضر و ذوالقرنین
ملخ, جانوری شبیه ده حیوان
از خزانه خاطر تا خزانه بیت المال
مناظره صالح امامیّه با مولوی عامّه
کشکول تامّل! (14) عقل و راز جاودانگی
درک معیار تعبیر و تاویل خواب
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
کشکول تامّل! (13) هدایت انبیاء

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.