ساری,گاه نوشته های محمود زارع: در چند اثر قدیمی تر سالهای دور اسامی اکثر مشاهیر و بزرگان علم و ادب مشاهیر فرهنگ و ادب پارسیایران را بترتیب حروف الفبا و قرنی که متولد شده و می زیسته اند بانحاء مختلفی احصاء کرده بودند که ما در اینجا در چند پست بتفکیک حرف اول نام آنها جمع بندی و نقل میکنیم. اکثر یا در واقع تمامی این اشخاص در فاصله قرون سوم تا چهاردهم هجری میزیسته اند . ما قبل از قرن سوم و همچنین بعد از قرن چهاردهم یا اطلاعات کمی از اشخاص داریم و یا آنکه نیستند که بنویسیم... !

همیشه در این فکر بوده ام که چرا بعد از این مشاهیر ما نه در جهان و نه بخصوص در ایران دیگر ادیبان و بزرگانی همانند این مشاهیر دیگر نداریم!!... در ذهنم خلجان میکند که عادی ترین دلیل و یا بدیهی ترین سببی که بذهن من میرسد برمیگردد به عاملی بنام زمان و زمانه و هر آنچه که ره آورد این زمان است و بخصوص هجوم مدرنیته و جزئی نگر شدن انسانها و بسیار جزء جزء شدن علوم که به تخصص های جزئی تفکیک شده است. بشر در بعد از این دوره ؛ در بزرگی کوتوله شده اما در کوتولگی متخصص تر!... بگذریم که مراد ما صرفا احصاء اسامی مشاهیر فرهنگ و ادب و حکمت پارسی گو میباشد. شرح آثار و زندگی نامه آنان را بگذار تا وقتی دگر اگر مجالی اخذ کردیم!(محمود) 16 / تیر / 1395 - ساری

« ص »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صرفی ساوجی ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صالح خراسانی ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صائب تبریزی, میرزا محمدعلی ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صوفی مازندرانی, ملا محمد ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صحبت لاری, ملا محمد باقر ( قرن دوازده و سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صفائی, ملا محمد نراق صاحب معراج السعاده - خزائن نراقی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صباحی بیگدلی, حاج سلیمان,حاج ملا سلیمان ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صبا کاشانی, فتحعلیخان ملک الشعراء ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صبا کاشانی, محمود خان ملک الشعراء فرزند عندلیب,نوه ی فتحعلیخان صبا ( قرن سیزده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صفا اصفهانی, حکیم محمد حسین ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صفایی ملا احمد, پسر یغما جندقی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صافی اصفهانی, میرزا جعفر ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صامت بروجردی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صهبا اصفهانی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صوری رشتی ( قرن سیزده و چهاردهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع صفی اصفهانی, صفی علیشاه ( قرن سیزده و چهاردهم )


« ض »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ضیاء الدین بخشی ( قرن هشتم )


« ط »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع طوسی, نصیرالدین محمد حسن ( قرن ششم و هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع طیفور انجدانی, ملک ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع طالب آملی, محمد طالب ملک الشعراء ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع طبیب اصفهانی, میرزا عبدالباقی ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع طوفان مازندرانی, میرزا طیّب ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع طاهر قزوینی, میرزا طاهر ( قرن سیزدهم )

« ظ »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ظهیر فاریابی, ملک الکلام ظهیرالدین طاهر ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ظهوری ترشیزی, نورالدین محمد ( قرن دهم و یازدهم )


« ع »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عباس مرزوی, خواجه ابوالعباس ( قرن سوم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عسجدی مروزی, عبدالعزیزبن منصور ( قرن چهارم و پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عیوقی, معاصر محمود غزنوی ( قرن چهارم و پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عنصری, ابوالقاسم حسن بن احمد ( قرن چهارم و پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عبدالله انصاری, ابو اسمعیل خواجه عبدالله(پیر هرات).( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عماره مروزی, ابومنصور عماره ( قرن پنجم و ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عین القضاه, میانجی همدانی ابوالفضائل عبدالله ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عمعق بخارائی, امیرالشعراء ابوالنجیب شهاب الدین ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عمادی شهریاری, امیر عمادالدین ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عبهری غزنوی, حکیم عبدالمجید ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عطار نیشابوری, شیخ فریدالدین ابوحامد محمد ( قرن ششم و هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عراقی, شیخ فخرالدین ابراهیم همدانی ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع علاء الدوله سمنانی, شیخ رکن الدین علاء الدوله احمد ( قرن هفتم و هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عصّار تبریزی, خواجه محمد ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عبید زاکانی, نظام الدین عبیداله ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عماد فقیه کرمانی, خواجه عمادالدین ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عرفی شیرازی, جمال الدین محمد ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عارف شیرازی, خالوزاده عرفی شیرازی ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عالی شیرازی, نعمت خان ( قرن یازده و دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عاشق اصفهانی, آقا محمد ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عبرت نائینی, محمدعلی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عجیب مازندرانی, محمد خلیل ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عفت شیرازی, سکینه بیگم ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عندلیب, کاشانی میرتقی ( قرن سیزده و چهاردهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عنقا, فرزند اول همای شیرازی ( قرن سیزده و چهاردهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عارف شیرازی, میرزا علی اکبر ( قرن سیزده و چهاردهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عارف قزوینی, میرزا ابوالقاسم ( قرن سیزده و چهاردهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عشقی, سید محمدرضا میرزاده عشقی کردستانی همدانی( قرن سیزده و چهارده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع عماد خراسانی, عمادالدین حسین برقعی ( قرن چهاردهم )


« غ »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غضایری رازی, ابویزید محمد ( قرن چهارم و پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غزالی, ابوحامد محمد ( قرن پنجم و ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غزالی, احمد برادر کهتر حجه الاسلام محمد غزالی ( قرن پنج و ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غزالی مشهدی, غزالی جنبک ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غنی کشمیری, میرزا طاهر ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غیاث شیرازی, حلوائی ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غنیمت کنجائی, پنجابی ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غالب دهلوی, میرزا اسدالله ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غافل مازندرانی, محمد صادق ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غارت امامقلی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غیبی مازندرانی, جعفربن ابوالقاسم ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غمام همدانی, محمدبن مولانا یوسف الحسینی ( قرن سیزده و چهارده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع غبار همدانی, آقا سید حسین ( قرن سیزدهم و چهاردهم )

ادامه دارد ...


... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (الف تا ح)
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (خ تا ش)
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (ص تا غ)
به تلگرام ما بپیوندیدمطالب مرتبط :
... حافظ و رندی خواجه و ... (02)
... قراء سبعه و حافظ و... (01)
... تفسیر کفــر و ایمـان
... صباحت روی یا حسن خوی
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... مومنین مشرک !
... خواب و مرگ و زندگی و بهشت
... هرگز آرزوى مرگ مكن !
... رضـــــای خـــــــدا ... !
... او را خود التفات نبودش به صید من
... ای دل چه اندیشیده ای ...
... امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
... هدایای سوخته ... !
... یــــــارم .... !
... دل حرم خداست ...
... رضای خدا یا رضایت خلق
... عمل بقرآن
... فضیلت سخن حق نزد جائر
... امام رضا (ع) و عجز مشرک
... گوهر اخلاص و خاطره دوران کودکیمطالب اخیر وبلاگ :

تنـاســـخ
مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (الف تا ح)
چشم برزخی !
عبادت فردی یا اجتماعی؟
امبدبخش ترین آیه برای محمود
حال خونین دلی سترگ ...
تفسیر به رأی چیست؟
حجت الاسلام زائری و ترجیح جالب !
در دشمنی هم مردانگی کن و عدالت
انواع و اقسام تفسیر به رای
حقیقت در چیست ؟!
تفسیر دین و معرفت برون یا درون دینی
رزق و روزی مقدّر است
شرافتمند کیست ؟!
تحذیر از صدر مجلس
واعظان بی عمل
مولا علی (ع) مستغرق در حق
کسانیکه دست بسته نماز میخوانند
سال كبیسه و حقوق کارمندان !
تفاوت ایران و اسراییل در یک نگاه !
محصول یکساعت تفکّر
اولین چیزها و چیزهای اول
عواقب جبران ناپذیر بستن درِِِخانۀ عترت
کمک به فقراء و بوسیدن دست امدادگر
کاخ عبرت قصر کوفه
صهیونیسم در نظر امام موسی صدر
معیار دینی بودن یك مطلب
عنبر, غذای هضم نشده نهنگ عنبر
طول عمر حیوانات
نسبت سن اسب با دندانش
جشن دوره ای ملخ ها یا هجوم وحشتناک
وزغ ها و تنفس بدون ریه
مقدمات علم مساحت
جذبه عشق
مقیاس اوزان و مسافات مختلف
آینده جهان از نظر اسلام
تفسیری از آیه تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ از نگاه امام موسی صدر
مقایسه دنیا و بول
باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شب قدر در نظر امام موسی صدر
ماجرای تولد حضرت خضر و ذوالقرنین
ملخ, جانوری شبیه ده حیوان
از خزانه خاطر تا خزانه بیت المال
مناظره صالح امامیّه با مولوی عامّه
کشکول تامّل! (14) عقل و راز جاودانگی
درک معیار تعبیر و تاویل خواب
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
کشکول تامّل! (13) هدایت انبیاء
رویا و حل معمّاتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.