ساری,گاه نوشته های محمود زارع:در چند اثر قدیمی تر سالهای دور اسامی اکثر مشاهیر و بزرگان علم و ادب مشاهیر فرهنگ و ادب پارسیایران را بترتیب حروف الفبا و قرنی که متولد شده و می زیسته اند بانحاء مختلفی احصاء کرده بودند که ما در اینجا در چند پست بتفکیک حرف اول نام آنها جمع بندی و نقل میکنیم. اکثر یا در واقع تمامی این اشخاص در فاصله قرون سوم تا چهاردهم هجری میزیسته اند . ما قبل از قرن سوم و همچنین بعد از قرن چهاردهم یا اطلاعات کمی از اشخاص داریم و یا آنکه نیستند که بنویسیم... !

همیشه در این فکر بوده ام که چرا بعد از این مشاهیر ما نه در جهان و نه بخصوص در ایران دیگر ادیبان و بزرگانی همانند این مشاهیر دیگر نداریم!!... در ذهنم خلجان میکند که عادی ترین دلیل و یا بدیهی ترین سببی که بذهن من میرسد برمیگردد به عاملی بنام زمان و زمانه و هر آنچه که ره آورد این زمان است و بخصوص هجوم مدرنیته و جزئی نگر شدن انسانها و بسیار جزء جزء شدن علوم که به تخصص های جزئی تفکیک شده است. بشر در بعد از این دوره ؛ در بزرگی کوتوله شده اما در کوتولگی متخصص تر!... بگذریم که مراد ما صرفا احصاء اسامی مشاهیر فرهنگ و ادب و حکمت پارسی گو میباشد. شرح آثار و زندگی نامه آنان را بگذار تا وقتی دگر اگر مجالی اخذ کردیم!(محمود)

« خ »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خبّازی نیشابوری ( قرن سوم و چهارم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خسروانی, ابوطاطر طیب ( قرن چهارم و پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خیّام, حکیم ابوالفتح عمربن ابراهیم نیشابوری ( قرن پنجم و ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خاقانی شروانی, افضل الدین ابوبدیل ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خسروی بخارائی ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خواجو کرمانی, کمال الدین ابوالعطاء محمود ( قرن هفتم و هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خسرو دهلوی, امیر خسرو ابن امیر محمود ( قرن هفتم و هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خاوری شیرازی ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خرم شیرازی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خرسندی کازرونی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع خاقان - باباخان, برادرزاده آغا محمدخان (فتحعلیشاه). ( قرن سیزدهم )


« د »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع دقیقی بلخی, ابومنصور محمدبن احمد ( قرن چهارم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع داعی شیرازی, سید نظام الدین محمود ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع درد, خواجه میر درد دهلوی ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع داعی دزفولی, سید عبدالله ( قرن دوازدهم و سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع دبیر تفرشی, عنایت الله خلف میرزا هدایت تفرشی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع دهقان سامانی, سیف الشعراء ( قرن چهاردهم )


« ذ »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ذبیح, اسماعیل ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ذرّه, شیرازی ( قرن سیزدهم )


« ر »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رابعه, بنت کعب قزداری ( قرن چهارم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رودکی, سمرقندی ابوعبدالله جعفربن محمد ( قرن چهارم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رضی الدین نیشابوری ( قرن پنجم و ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رشیدالدین وطواط ( قرن پنجم و ششم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رفیع لنبانی اصفهانی ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رازی شوشتری ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رحیم, عبدالرحیم خان ترکمان ( قرن دهم و یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رضی الدین, ارتیمانی سید محمد ( قرن یازدهم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع راهب اصفهانی ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رونق هندوستانی, غلام محی الدین ( قرن دوازده و سیزده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رسوا هندوستانی ( قرن سیزده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ریاض همدانی, میرزا جعفر ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع راز شیرازی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رشحه, دختر هاتف اصفهانی ( قرن سیزده )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رفیق اصفهانی ( قرن سیزدهم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع راغب شیرازی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع راجی تبریزی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رنجی تهرانی, هادی پیشرفت ( قرن چهاردهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع رفعت سمنانی, حاج محمد صادق ( قرن چهاردهم )


« ز »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع زینبی, علوی ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع زلالی خوانساری, حکیم زلالی ملک الشعراء ( قرن دهم و یازدهم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع زرگر اصفهانی, میرزا محمد حسن ( قرن سیزدهم )


« س »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سنائی غزنوی, حکیم ابوالمجد مجدود بن آدم ( قرن پنجم و ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سوزنی سمرقندی, شمس الدین محمد ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سراجی بلخی, معین الدین ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سمائی مروزی, حکیم محمود بن علی ( قرن ششم و هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سیف اسفرنگ, سیف اعرج ( قرن ششم و هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سعدی شیرازی, شیخ مشرف الدین مصلح بن عبدالله ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سیف الدین محمد فرغانی ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سلمان ساوجی, خواجه جمال الدین محمد ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سعدالدین, تفتازانی مسعودبن عمر ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سحابی استرآبادی ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سلطان سلیم, ابن سلطان بایزید رومی ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سخالاری, میرزا زاهدعلی ( قرن دوازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع ساغر شیرازی, شیخ محمد خزاعی ( قرن سیزدهم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سحاب اصفهانی, فرزند هاتف ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سروش اصفهانی, میرزا محمدعلی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سیف الدین, فرزند فتحعلیشاه ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سرخوش تفرشی, میرزا یحیی خان ( قرن سیزدهم و چهاردهم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع سرمد, سید صادق ( قرن سیزده و چهاردهم )


« ش »

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شهید بلخی, ابوالحسن ( قرن چهارم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شمس المعالی, قابوس بن وشمگیربن زیار دیلمی ( قرن پنجم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شهاب الدین مقتول ( قرن ششم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شرف الدین شفروه اصفهانی ( قرن هفتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شمس مغربی, شیخ محمد ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شرف عراقی ( قرن هشتم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شمس الدین, احمد افلاکی ( قرن هشتم)

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شرف الدین علی یزدی ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شاهی سبزواری, آقا ملک امیرشاهی ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شاه بدخشی ( قرن نهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شرف قزوینی ( قرن دهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شاملو, حسن خان ( قرن یازدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شوکت شیرازی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شیدا اصفهانی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شاه جهان بیگم هندوستانی ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شیبانی کاشانی, ابونصر فتح الله ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شهید هندوستانی, مولوی غلام ( قرن سیزدهم )

ساری,گاه نوشته های محمود زارع شوریده شیرازی, محمدتقی فصیح الملک ( قرن سیزدهم و چهاردهم )

ادامه دارد ...


... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (الف تا ح)
... مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (خ تا ش)
به تلگرام ما بپیوندیدمطالب مرتبط :
... حافظ و رندی خواجه و ... (02)
... قراء سبعه و حافظ و... (01)
... تفسیر کفــر و ایمـان
... صباحت روی یا حسن خوی
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... مومنین مشرک !
... خواب و مرگ و زندگی و بهشت
... هرگز آرزوى مرگ مكن !
... رضـــــای خـــــــدا ... !
... او را خود التفات نبودش به صید من
... ای دل چه اندیشیده ای ...
... امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
... هدایای سوخته ... !
... یــــــارم .... !
... دل حرم خداست ...
... رضای خدا یا رضایت خلق
... عمل بقرآن
... فضیلت سخن حق نزد جائر
... امام رضا (ع) و عجز مشرک
... گوهر اخلاص و خاطره دوران کودکیمطالب اخیر وبلاگ :

مشاهیر و بزرگان فرهنگ و ادب ایران (الف تا ح)
چشم برزخی !
عبادت فردی یا اجتماعی؟
امبدبخش ترین آیه برای محمود
حال خونین دلی سترگ ...
تفسیر به رأی چیست؟
حجت الاسلام زائری و ترجیح جالب !
در دشمنی هم مردانگی کن و عدالت
انواع و اقسام تفسیر به رای
حقیقت در چیست ؟!
تفسیر دین و معرفت برون یا درون دینی
رزق و روزی مقدّر است
شرافتمند کیست ؟!
تحذیر از صدر مجلس
واعظان بی عمل
مولا علی (ع) مستغرق در حق
کسانیکه دست بسته نماز میخوانند
سال كبیسه و حقوق کارمندان !
تفاوت ایران و اسراییل در یک نگاه !
محصول یکساعت تفکّر
اولین چیزها و چیزهای اول
عواقب جبران ناپذیر بستن درِِِخانۀ عترت
کمک به فقراء و بوسیدن دست امدادگر
کاخ عبرت قصر کوفه
صهیونیسم در نظر امام موسی صدر
معیار دینی بودن یك مطلب
عنبر, غذای هضم نشده نهنگ عنبر
طول عمر حیوانات
نسبت سن اسب با دندانش
جشن دوره ای ملخ ها یا هجوم وحشتناک
وزغ ها و تنفس بدون ریه
مقدمات علم مساحت
جذبه عشق
مقیاس اوزان و مسافات مختلف
آینده جهان از نظر اسلام
تفسیری از آیه تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ از نگاه امام موسی صدر
مقایسه دنیا و بول
باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شب قدر در نظر امام موسی صدر
ماجرای تولد حضرت خضر و ذوالقرنین
ملخ, جانوری شبیه ده حیوان
از خزانه خاطر تا خزانه بیت المال
مناظره صالح امامیّه با مولوی عامّه
کشکول تامّل! (14) عقل و راز جاودانگی
درک معیار تعبیر و تاویل خواب
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
کشکول تامّل! (13) هدایت انبیاء
رویا و حل معمّا
امکان یا عدم امکان تفسیر ثابت از متون مقدس


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.