ساری,گاه نوشته های محمود زارع مقیاس مسافات :
متر
فرسنگ - مقیاسی قریب شش (6) کیلومتر بوده که در زبان عربی بدان " فرسخ " میگویند.

کیلومتر - هر هزار (1.000) متر را یک کیلومتر میگویند.

میل - مقیاسی انگلیسی در طول که در اندازه های مختلفی هم بیان شده است. در انگلیسی هزار و ششصد و نه (1609) متر و میل دریایی هم هزار و هشتصد و پنجاه و دو (1852) متر . در عربی میل بمسافتی باندازه مدّ بصر در روی زمین یا چهار هزار (4.000) ذراع گفته میشود.

ذرع - برای اندازه گرفتن پارچه یا چیز دیگر . ذراع , گز کردن و همچنین بمعنی گز که مقیاس طول است معادل شانزده (16) گره یا یکصد و چهار (104) سانتی متر.

سانتی - یکصدم از هر واحدی است. مثل سانتی گرم که برابر با یک صدم گرم است.

سانتی گراد - یعنی صد قسمتی یا صد درجه ای یا ( صد صد ) . که بیشتر به واحد اندازه گیری درجه حرارت که فاصله بین نقطه یخ بستن و نقظه بجوش آمدن آب که صد قسمت شد , اطلاق میگردد.

گره - مقیاس طول است برابر با یک شانزدهم ذرع.

متر - مقیاس طول برابر با چهارده گره ( چهارده و یک چهارم ) . ربع گره از ذرع ایرانی.

گز - مقیاس طول برابر با شانزده (16) گره . به عربی ذرع میگویند.

فوت - در زبان انگلیسی بمعنی پا میباشد. دوازده (12) اینچ , پنجاه (50) فوت , تقریبا پانزده ذرع است.

یارد - مقیاس طول در انگلیس و آمریکای شمالی برای پارچه که معادل سی و شش (36) اینچ یا نود و سه (93) سانتی متر یا چهارده (14) گره.

هکتار - برابر با ده هزار (10.000) متر مربع .

اینچ - اندازه ای قریب دو سانتی متر و نیم ( یعنی دو و یک دوم ) یا یک دوازدهم فوت.

وجب - فاصله میان انگشت بزرگ و انگشت کوچک دست در حالی که تمام انگشتها باز باشد.

جریب - مسافتی از زمین برابر با ده هزار ( 10.000 ) متر مربع میباشد. 

مقیاس اوزان

ساری,گاه نوشته های محمود زارع مقیاس اوزان :
اوقیه - جزئی از رطل ( یک دوازدهم ) رطل وزنی معادل هفت (7) مثقال است که بدان " وقیه هم میگویند و " اواقی " جمع وقیه است.ترازو

رطل - مقیاس وزن مایعات است که برابر با دوازده اوقیه یا هشتاد و چهار (84) مثقال است.

اونس - در رو قدیم معادل یک دوازدهم لیور و در فرانسه یک شانزدهم لیور که وزنی معادل سی (30) گرم میباشد.

قیراط - یک کلمه یونانی است. نیم دانگ که تقریبا وزنی برابر با چهار ( جو ) میباشد. یعنی در واقع یک جزء از بیست و چهار جزء چیزی. قرایط جمع قیراط است. واحد سنجش وزن الماس را معمولا به قیراط محاسبه میکنند که تقریبا معادل دو دهم گرم است.

گرم - واحد وزن در فرانسه بوده که پنج گرم تقریبا معادل یک مثقال میباشد.

مثقال - وسیله توزین چه کم چه زیاد . وزنی معادل بیست و چهار (24) نخود یا یک شانزدهم (سیر). مثاقیل جمع مثقال است.

سیر - مقیاسی معادل شانزده (16) مثقال یا هفتاد و پنج (75) گرم میباشد. چهل سیر یک " من " است.

من - وزنی معادل چهل (40) سیر که تقریبا سه (3) کیلو گرم است که به آن من تبریز هم میگویند. چون " من " شاه برابر با هشتاد قپان(80) سیر بوده که در واقع چهار من معمولی است. در زبان عربی " من " به فتح میم و تشدید نون " کیل " یا میزانی را گویند که شرعا یکصد و هشتاد (180) مثقال و عرفا دویست و هشتاد (280) مثقال است.

چارک - که بدان چهار یک یا چاریک هم میگویند. یک چهارم " من " که برابر با ده (10) سیر است. یک چهارم " ذرع " یا " گز " که معادل چهر (4) گره است.

کیلو گرم - برابر با هزار (1.000) گرم است.

نخود - مقیایسی برابر با یک بیست و چارم مثقال یعنی بیست و چهار (24) نخود یک مثقال است.

تن - یک هزار (1.000) کیلوگرم .

خروار - مقیاسی برابر با یکصد (100) من تبریز.

درهم - در واقع از ریشه یک واژه یونانی است برابر با یک دراخم.

درم - یا همان درهم سکّه قدیمی برابر با یک "قران".یا همان سه (نقره) که وزنی معادل دوازده (12) قیراط درهم شرعی یا درهم بغلی مسکوک نقره. وزنی قریب چهار (4) نخود. درهم شش دانگ است و هر دانگ دو قیراط و هر قیراط دو " طسوج " و هر طسوجی دو " شعیر " متوسط. ده (10) درهم شرعی هفت (7) مثقال است. با این وصف درهم عبارتست از وزنی معادل چهل و هشت (48) جو متوسط .

دینار - در قدیم این نوع پول طلا رواج داشته . در فارسی یک صدم و سابق بر آن یک هزارم ریال میگفتند. بعضی هم گفتند که یک دینار معادل هجده (18) نخود طلاست.و درهم نیز قریب نیم مثقال نقره.

ششم تیر ماه نود و پنج
ساری, محمود زارع

ترازوبه تلگرام ما بپیوندید


گلمطالب اخیر وبلاگ:
آینده جهان از نظر اسلام
تفسیری از آیه تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ از نگاه امام موسی صدر
مقایسه دنیا و بول
باز کن فالی و آیات غزل را بنگر
قدر قدر ( نگاهی به سوره مبارکه قدر )
شب قدر در نظر امام موسی صدر
ماجرای تولد حضرت خضر و ذوالقرنین
ملخ, جانوری شبیه ده حیوان
از خزانه خاطر تا خزانه بیت المال
مناظره صالح امامیّه با مولوی عامّه
کشکول تامّل! (14) عقل و راز جاودانگی
درک معیار تعبیر و تاویل خواب
اوصاف الاشراف خواجه نصیر (10)
کشکول تامّل! (13) هدایت انبیاء
رویا و حل معمّا
امکان یا عدم امکان تفسیر ثابت از متون مقدس
جایگاه عقل در اندیشه شیخ مفید
کشکول تامّل! (12) گذشت رند
نیایش فیلسوف
کشکول تامّل! (11) تجلّی برهان راز
کشکول تامّل! (10) میزبان راه دستگاه فکری
کشکول تامّل! (09) اگر بدانیم ... !
کشکول تامّل! (08) زیبایی
کشکول تامّل! (07) راز
سیره مردمی مولا علی (ع) از نگاه امام موسی صدر
کشکول تامّل! (06) سرّ لا
کشکول تامّل! (05) « تر » و « ترین »
کشکول تامّل! (04) حادث و قدیم
کشکول تامّل! (03) روح و نفس
علوی و هاشمی بودن در امامت
کشکول تامّل! (02) می آید کسی !
فرق میان رؤیای صادق و كاذب
کشکول تامّل! (01) صدای وحدت
مقام امامت در مقایسه با ولایت الهی
امام موسی صدر و تغییر اما نه با اسلحه دیگران
فرق طمأنینه و ایمان
نكاتی پیرامون تفسیر قرآن كریم
باء در بسم اللّه الرحمن الرحیم
اصول كلی شناخت قرآن
تأویل و تفسیر در قرآن کریم
سرچشمه کوثری خدیجه , لیلای پیمبری خدیجه ...
خدیجه ام المومنین مظلوم و برترین همسر رسول گرامی اسلام
آیا وفا از زن محال است ؟!
همراهی علوم الهى در جهان آخرت
قیمومیّت مرد بر زن در قرآن كریم
تفسیر سوره مائده 15 (210)
حیات و مرگ ارادى و غیرارادى
آیا در روایات از زن مذمت شد ؟!
دوست و دشمن در بیان مولا علی(ع)
زن و حصول به مقام مرجعیتتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.