النوبة الثالثة
قوله تعالى و تقدّس: یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا
اینت نداء كرامت، و اینت خطاب با لطافت.
اینت نظم بر آفرین، و بر دلها شیرین، آشنایى را سبب، و روشنایى را مدد.
ایمن كردن از دورى، و اجابت را دستورى.

قرآن کریم

میگوید: اى شما كه مؤمنانید، و رسالت را شنیدید، و گردن نهادید، و واسطه پسندیدید، اتَقُوا اللَهَ بترسید از خداى، بپرهیزید از خشم او، و بیندیشید ازو، كه همه ازو: قُلْ كُلٌ مِنْ عِنْدِ اللَهِ.

در عالم بمهربانى و بنده نوازى كه چنو امید عاصیان بدو، درمان بلاها ازو، فخر كردن نه مگر بنام او، و بر آسودن نه مگر بنشان او، رستگى و پیوستگى نه مگر بهدایت و رعایت او،
اینست كه گفت جلّ جلاله: وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ
وسیلت نزدیكیست، و نزدیكى سبب پیوستگى و رستگى است.

وسیلت آن وسائط است كه میان بنده و مولى دوستى را نشانست، و سبب اتصال میان ایشان عیانست.
آن چیست كه وصلت و اتصال بآنست؟
بزرگ داشتن امر، و شكوه داشتن نهى،
و شفقت بر خلق، و خدمت حق،
و كوشیدن در ابواب نوافل، و عمارت كردن جان و دل.

كوشیدن در ابواب نوافل بسه چیز توان:
یكى نظر اللَه بیاد داشتن،
دوم روزگار خود از ضایعى دریغ داشتن،
سیوم درویشى خویش در موقف عرض بشناختن.

و چون نظر اللَه یاد دارى از متقیانى.
چون روزگار خود را از ضایعى دریغ دارى از عابدانى.
چون درویشى خویش در موقف عرض بشناسى از خاشعانى.

عمارت دل بسه چیز توان:
بشنیدن علم، و كم آمیختن با خلق، و كوتاهى امل.
تا در سماع علمى در حلقه فریشتگانى.
تا از خلق بركنارى، در شمار معصومانى.
تا با كوتاهى املى از جمله صدیقانى.

وَ ابْتَغُوا إِلَیْهِ الْوَسِیلَةَ

میگوید: بخداى نزدیكى جویید
شما كه عابدانید بفضائل،
شما كه عالمانید بدلائل،
شما كه عارفانید بترك وسائل،

وسیلت عابدان چیست: التَائِبُونَ الْعابِدُونَ الى آخره.
وسیلت عالمان چیست: أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَكُوتِ السَماواتِ وَ الْأَرْضِ.
وسیلت عارفان چیست: قُلِ اللَهُ ثُمَ ذَرْهُمْ.

وسیلت عابدان معاملت است.
وسیلت عالمان مكاشفت است.
وسیلت عارفان معاینت است.

وسیلت عابدان راستى است.
وسیلت عالمان دوستى است.
وسیلت عارفان نیستى است.

وسیلت عابدان یادى است بنیاز.
وسیلت عالمان یادى است بناز.
وسیلت عارفان یادى است نه بنیاز نه بناز، و قصه آن دراز.

پیر طریقت ازینجا گفت :
الهى!
اگر كسى ترا بجستن یافت، من بگریختن یافتم.
گر كسى ترا بذكر كردن یافت، من ترا بفراموش كردن یافتم.
گر كسى ترا بطلب یافت، من خود طلب از تو یافتم.

الهى!
وسیلت بتو هم تویى. اول تو بودى و آخر تویى. همه تویى و بس، باقى هوس

و گفته اند: وسیلت سبق عنایت است، كه ربّ العزّة گفت: سَبَقَتْ لَهُمْ مِنَا الْحُسْنى ، و رحمت كه در ازل بر خود نبشت: كَتَبَ رَبُكُمْ عَلى نَفْسِهِ الرَحْمَةَ.
بى رهى رهى را بنواخته، و سپاه عنایت در پیش داشته، و رحمت بر خود نبشته.

پیر طریقت گفت:
الهى!
آن روز كجا باز یابم كه تو مرا بودى، و من نبودم.
تا باز بآن روز نرسم میان آتش و دودم.
اگر بدو گیتى آن روز یابم من بر سودم.
ور بود تو خود را دریابم، به نبود تو خود خشنودم

وَ جاهِدُوا فِی سَبِیلِهِ
این خطاب با غازیان است،
و آنجا كه گفت: وَ جاهِدُوا فِی اللَهِ خطاب با عارفان است.
جهاد غازیان بتیغ است با دشمن دین. جهاد عارفان بقهر نفس است با خویشتن.
ثمره غازیان فردا حور و قصور، و عارف در بحر عیان غرقه نور.
جهاد غازیان از سر عبادت رود، و بوقت مشاهدت نظاره ابد كنند، لا جرم ایشان را گفت: لَعَلَكُمْ تُفْلِحُونَ یعنى فى الابد،
و جهاد عارفان از سر معرفت رود، و بوقت مشاهدت نظاره ازل كنند، تا ربّ العزة در حق ایشان میگوید: هُوَ اجْتَباكُمْ.

إِنَ الَذِینَ كَفَرُوا لَوْ أَنَ لَهُمْ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً الایة
الیوم یقبل من الاحباب مثقال ذرة وعدا، لا یقبل من الاعداء مل ء الارض ذهبا، كذا یكون الامر.

یُرِیدُونَ أَنْ یَخْرُجُوا مِنَ النَارِ الآیة
آتشیان دو قسم اند:
قسمى ایشان كه هرگز از آتش بیرون نیایند، و درشدن ایشان بآتش تعذیب راست نه تطهیر را، و این آیت در شأن ایشان است.
قسم دیگر آنست كه در شدن ایشان بآتش تطهیر راست نه تعذیب را، و حال ایشان بر تفاوت است:
قومى زودتر بیرون آیند، و قومى دیرتر، بر حسب حال، و بر اندازه كردار، و باز پسین كسى كه بیرون آید، هنّاد است، و قصه وى معروف، و فى ذلك ما روى ان النبى (ص) قال " آخر من یخرج من النار رجل اسمه هنّاد، و هو ینادى من قعر جهنم یا حنان یا منان "

گفت باز پسین كسى كه از دوزخ بیرون آید، مردى بود نام وى هناد.
گویند پس از همه خلق به پنج هزار سال بیرون آید، و بروایتى به پانصد سال.
حسن بصرى گفت كاشك من او بودمى در آن قعر دوزخ.

هناد میگوید: یا حنان یا منان،
معنى منان آنست كه اى خداوند منت بسیار، ترا بر من منت فراوان است، و مهربانى تمام.
عجبا كارا! مردى كه چندین هزار سال در دوزخ است گویى از نعمت مواصلات در آن دركات بجان او چه مى پیوست كه این تسبیح میگفت: یا حنان یا منان.

اسرار این لطائف بمثالى بیرون توان داد. آن طباخه كه تو او را بخانه برى، تا از بهر تو نان پزد، آن خمیر خام در تنور گرم كند، و در آن استوار نگیرد، اما دل وى همه بآن قرصكها بود، هر ساعتى رود، و در آن نگرد، كه نباید كه بسوزد.
گوید این پختن را در تنور آوردم نه سوختن را، كه خام شایسته خوردن نیست، و سوخته سزاى خوان نیست. پس چون روى آن قرصها سرخ گردد، و باطن آن پخته شود، زود فرو گیرد، و بر دست عزیز نهد، و تا خوان ملوك مى برد، و تحت هذا لطیفة حسنة.

پس جمله امم كه اهل سعادت باشند در سراى سعادت حلقه بندند، و انبیا و اولیا همه آرزوى دیدار كنند، و
جمله ملائكه در نظاره، و میگویند:
بار خدایا! كریما! مهربانا! وعده دیدار كى است؟

صد هزاران با نثار جان و دل در انتظار
و ان جمال اندر حجاب و وعده دیدار نیست.


و جلال لم یزل و لا یزال گوید:
از امت محمد یك گدا در قعر حبس مالك مانده، تا وى نیاید رؤیت شرط نیست، تا آن گدا هنّاد نیاید دیدار ننمایم. حسن بصرى كه گفت: كاشك من او بودمى، علما در آن مختلف اند كه حسن چرا گفت؟ قومى گفتند كه: هناد را بیرون آمدن یقین است، و حسن میگوید: آن من یقین نیست.
قومى گفتند: حسن بصرى در نگرست، انبیا و اولیاء و صدیقان را دید، دست بر مائده عزّت دراز كرده، و در انتظار بداشته، و انتظار هنّاد میكنند، گفت: بارى بایستى كه من او بودمى تا انتظار من كردندى.

پس فرمان آید از جناب جبروت كه یا جبرئیل! رو در میان آتش، و هنّاد را بجوى.
گفته اند كه: جبرئیل چهل سال در میان آتش وى را میجوید، و نیابد.
مالك گوید: كرا میجویى؟
گوید: هنّاد را.
گوید: یا جبرئیل هو هاهنا كالحممة، او اینجایست همچون آلاس سیاه. بیا تا او را در آن زاویه با تو نمایم.
جبرئیل آید، و وى را بیند، سر بزانوى حسرت نهاده.

اگر بدوزخ آتش چو عشق بودى تیز
گرفته بودى آتش ز تف خویش گریز.


جبرئیل یك دو بار گوید: یا هنّاد! جوابش ندهد، و با خود میگوید: اهل غرفه ها را گوئید كه با حور و قصور ممتع باشید، كه ما را در این زاویه اندوه با نام دوست خوش است.
جبرئیل گوید: یا هنّاد سر از زانو برگیر، و از من بشنو كه من پیك ملك ام.
آخر سر برگیرد و سلام را علیك گوید. آن گه گوید: یا جبرئیل! دیدار نمودند؟
جبرئیل گوید: نه، هنوز دیدار ننمودند.
گوید: رو بسلامت. و سر وا زانو نهد، گوید: ما را درین گوشه سراى اندوه با نام او خوش است، و همى گوید: یا حنان یا منان! و هر بار كه از سر سوز خویش این كلمت گوید، آتش دویست ساله راه ازو بگریزد، و اللَه المنجى من عذاب الجحیم.

« تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»

    ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 02 (197)
تفسیر سوره مائده 03 (198)
تفسیر سوره مائده 04 (199)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 06 (201)
تفسیر سوره مائده 07 (202)
تفسیر سوره مائده 08 (203)
تفسیر سوره مائده 09 (204)
تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفسیر سوره مائده 11 (206)
تفسیر سوره مائده 12 (207)
تفسیر سوره مائده 13 (208)
مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر سوره مائده 10 (205)
تفاوت عرفان شیعی با دیگر مكتب‏ها
دوستی در بیان مولا علی (ع)
تاثیر موسیقی در قرب عارفانه !
تأثیر موسیقی بر روان آدمی
زندگی یک فرد همانند زندگی همه
تا خود چه رفت در ازل !
داستان هابیل و قابیل
مراتبی از شهود برای افراد عادی
جایگاه عرفان در قرآن
دوستی در کلام مولا علی (ع)
تفسیر سوره مائده 09 (204)
معنی سلام در آیه 16 مائده
فرق بین امت محمد(ص) و موسی(ع)
تفسیر سوره مائده 08 (203)
انسان رمضان + دانلود متن صوتی
مقصود از شدت بر کفار
ادعای بیهوده یهود و نصاری
بیشترین دعای حضرت رسول (ص)
تفسیر سوره مائده 07 (202)
قرآن نور است و مصطفی (ص) هم
غزل مرحوم امام خمینی (ره)
کیفیت قبض روح حضرت موسی (ع)
بیست نام پیامبر (ص) در قرآن
تفسیر سوره مائده 06 (201)
گنج مکشوف الهی
حجت وجود حق
سود حسود
ریزبینان واقف !
با کمال تاسف بعضیها دوست دارند ... بشوند!
آزمون دوستی
بازنده چه کسی است ؟!
دوستان را بیازمای آنگاه پیوند کن !
منافق ؛ دشمن متبسم ! ( 04)
موسیقی محلی بوشهری + دانلود صدای شهید یحیایی ( اذان )
صنایع و بدایع ادبی . قسمت دوم
عشق فرمان یا فرمان عشق ؟!!
حجیّت شأن نزول در تفسیر قرآن
اتفاق شیاطین خونخوار
انسان کامل ( 29) رساله چهارم از جلد دوم
چشم پوشی بهترین کار
شأن نزول، فضای نزول و جوّ نزول
فلسفه یا تفلسف
سند جهالت
مزد گناه بویژه خیانت را زود در کاسه ات میگذارند!
سیر تكاملی در برزخ
تفسیر سوره مائده 05 (200)
محصولات مناطق ایران بزبان نظم
طهارت باطن
حكمت طهارت با آب


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.