النوبة الثالثة
قوله تعالى: وَ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَهِ عَلَیْكُمْ
رب العالمین جل جلاله و تقدست اسماؤه، و تعالت صفاته، و توالت آلاؤه و نعماؤه، درین آیت مؤمنان را مینوازد، و دو چیز با یاد ایشان میدهد:
یكى نعمت كه برایشان ریخت، دیگر پیمان كه با ایشان بست.

قرآن کریم

نعمت چیست؟ و پیمان چیست؟
نعمت دل گشادن است، و هدى دادن، و چراغ آشنایى در دل افروختن، و دل را خلعت معرفت پوشانیدن، و میان دل و میان دشمن از عظمت حصار ساختن.
میگوید ربّ العزة جلّ جلاله كه: یاد كنید این نعمت كه من بشما دادم. از من آزادى كنید، و شكر گوئید، تا مستوجب زیادت نعمت گردید: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِیدَنَكُمْ،

دیگر میثاق است كه با یاد ایشان میدهد، میگوید: یاد دارید پیمان و عهد كه پذیرفتید، و امر و نهى كه برداشتید. دانید كه چه پذیرفته اید، و چه برداشته اید. بارى كه هفت آسمان و هفت زمین و كوه ها برنیارستند داشتن، شما دلیرى كردید، و برداشتید.

آسمانها و زمینها از آن برمیدند، از بیم توانى و تقصیر بگریختند، و بخداوند خویش زینهار خواستند، شما برداشتید، و خداوند خویش را بطاعت پاسخ كردید.

قومى گفتند: این میثاق آن پیمان است كه ربّ العزة با تو بست. سود و زیان تو بخرید، و بهشت بعوض بتو داد، و قرآن بر تو حجت كرد، گفت: إِنَ اللَهَ اشْتَرى مِنَ الْمُؤْمِنِینَ أَنْفُسَهُمْ.
خداى تعالى بخرید از مؤمنان تنهاى ایشان، تا خدمت كنند، بروز گرم روزه دارند، بشب تاریك نماز كنند، بزمستان سرد آبدست تمام كنند، بجان عزیز و بمال نفیس حج و غزا كنند، بیماران را عیادت كنند، درویش حقیر را بپرسند " و اموالهم" مالهاى ایشان بخرید تا از فراوان اندكى بخشند، و از مایه آن صدقه و زكاة دهند، برهنه را بپوشند، گرسنه را سیر كنند، اسیر را بازخرند، درمانده را دست گیرند.

چون ایشان این عهد بجاى آرند ایشان را بر من چه باشد؟
بِأَنَ لَهُمُ الْجَنَةَ تا درین جهان باشند نكو دارم. بدر مرگ یارى دهم. در گور تلقین و بشارت دهم. در قیامت سپید روى انگیزم. از فزع اكبر ایمن گردانم. عیبها پوشانم، و گناهان اندر گذارم. خصمان خشنود كنم، و از حوض كوثر آب دهم، و بر صراط جواز دهم، و در بهشت جاى دهم. رضوان خود در تو پوشم. حجاب بردارم. دیدار باقى كرامت كنم.

آن گه گفت: وَ مَنْ أَوْفى بِعَهْدِهِ مِنَ اللَهِ؟
كیست در هفت آسمان و هفت زمین بوفاى عهد باز آمده تر از خداى، وافى تر و كافى تر از اللَه، در قول راست تر و در فعل قوى تر از اللَه، آن گه از بندگان گله كرد كه من بوفاى عهد بازآمدم، و ایشان بوفا باز نیامدند: وَ ما وَجَدْنا لِأَكْثَرِهِمْ مِنْ عَهْدٍ از بى وفایى و بى عهدى ایشان گله میكند، میگوید: با همه وفا كردم، بیشترین ایشان بى وفا یافتم. همه را نعمت دادم، اندكى شاكر یافتم.
همه را پند دادم، اندكى پند پذیر یافتم. همه را خواندم، اندكى مجیب یافتم. آن گه ایشان را پند داد و بتقوى فرمود، گفت: وَ اتَقُوا اللَهَ إِنَ اللَهَ عَلِیمٌ بِذاتِ الصُدُورِ پرهیزید از خشم و عذاب من باز آئید بوفاى من. دریابید پند من. بترسید از بى وفایى من.

یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا

این از اللَه گواى است كه ایمان بنده عطاء است.

كُونُوا قَوَامِینَ لِلَهِ شُهَداءَ بِالْقِسْطِ
از روى اشارت میگوید: بندگان من! گواهى دهید از بهر من، تا من نیز گواهى دهم از بهر شما.
گواهى دهید امروز كه آفریدگار و پروردگار شما منم، تا فردا شما را گواهى دهم كه بندگان و گزیدگان من اید، و ذلك فى قوله تعالى: وَ اللَهُ شَهِیدٌ عَلى ما تَعْمَلُونَ،

بوفا و عهد باز آیید، تا بوفا و عهد شما باز آییم، وَ أَوْفُوا بِعَهْدِی أُوفِ بِعَهْدِكُمْ بانابت از بر من باز آیید تا ببشارت از بر شما و از آیم.

وَ أَنابُوا إِلَى اللَهِ لَهُمُ الْبُشْرى و هو المشار الیه بقوله تعالى: هَلْ جَزاءُ الْإِحْسانِ إِلَا الْإِحْسانُ.

وَعَدَ اللَهُ الَذِینَ آمَنُوا وَ عَمِلُوا الصَالِحاتِ لَهُمْ مَغْفِرَةٌ وَ أَجْرٌ عَظِیمٌ
این آیت ردّ است بر دو گروه:
گروهى كه گفتند: معصیت طاعت باطل كند، و گروهى كه گفتند: عذاب كردن بیگناه در حكمت جائز نیست، و این هر دو خلاف حق است، و نه طریق سنت است.
معصیت طاعت باطل نكند كه رب العزة مؤمنانرا بستود، و بعمل صالح موصوف كرد، آن گه وعده مغفرت داد، و آن كس كه سزاى مغفرت بود بیگناه نباشد. پس با گناه عمل صالح از وى بنیفتاد. و نیز بیان كرد كه: بنده اگر چه با عمل صالح است، محتاج عفو و مغفرت است، و اگر چه پاكدامن است، نیازمند رحمت است، كه نجات در رحمت و مغفرتست نه در طاعات و اعمال.
مصطفى (ص) گفت لو عذبنى اللَه و ابن مریم لعذبنا ابدا، و هو غیر ظالم.

و قال الحسین بن منصور " من جوز التخلیق من غیر علة جوز التعذیب من غیر زلة" آنكس كه بخواند بى علت، اگر براند بى زلّت، كس را بر صنع وى چرا نیست، و در حكم وى چون نیست.

خداوندا!
در راستى كار تو تهمت نیست، و صنع ترا علت نیست.
درماندیم در مقامى كه راه واپس نیست و از پیش یارا نیست در دریایى كه آن را كران نیست.

خداوندا!
رهى را دریاب، كه رهى را بیش از این طاقت نیست. بپیوند و ببخشاى كه مقتضاى كرم جز این نیست.

فتح شخرف از اسرافیل مصرى پرسید استاذ ذو النون كه:هل تعذب الاسرار قبل الزلل؟
اسرافیل سه روز زمان خواست. روز چهارم گفت: مرا جواب دادند بشنو اگر روا بود ثواب بیش از عمل، هم روا بود عذاب بیش از زلل.
این بگفت و زعقه اى زد، و در شورید، و از دنیا برفت.
پیر طریقت گفت آن درنگ خواستن زندگانى بود كه اگر بوقت جواب دادى هم بر جاى برفتى.

وَ لَقَدْ أَخَذَ اللَهُ مِیثاقَ بَنِی إِسْرائِیلَ وَ بَعَثْنا مِنْهُمُ اثْنَیْ عَشَرَ نَقِیباً
بو بكر وراق گفت كه: در بنى اسرائیل نقبا بودند پیشروان و گزیدگان ایشان، و در همه حال مرجع قوم با ایشان، و درین امت بدلاءاند اوتاد جهان كه دلهایشان چون دلهاى پیغمبران.
مصطفى (ص) گفته " یكون فى هذه الامة اربعون على خلق ابراهیم و سبعة على خلق موسى و ثلاثة على خلق عیسى و واحد على خلق محمد
و بو عثمان مغربى گفته البدلاء اربعون و الامناء سبعة و الخلفاء من الأئمة ثلاثة، والواحد هو القطب، و القطب عارف بهم جمیعا، و یشرف علیهم، و لا یعرفه احد، و هو امام الاولیاء

خیار خلق اند این قوم، و مصابیح دین و اعلام یقین. ملوك طریقت و امناء شریعت.
رب العالمین ایشان را از جهانیان برگزیده، و به ربطه " یُحِبُهُمْ وَ یُحِبُونَهُ"  ببسته و بقید  " وَ أَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَقْوى" استوار كرده، در وادى عنایت شمع رعایت ایشان را افروخته، در دبیرستان ازل ایشان را ادب صحبت درآموخته.

اى جوانمرد! كار نه كرد بنده دارد، كار خواست اللَه دارد.
بنده بجهد خویش نجات خویش كى تواند؟
چون اللَه بنده خیر خواهد، دل او را بنظر خویش بیاراید، تا حق از باطل وا شناسد. بعلم فراخ كند، تا دیدار قدرت در آن جاى یابد. بینا كند تا بنور منت مى بیند. شنوا كند تا پند ازلى مى نیوشد. راست دارد تا گمان و شك در آن نیامیزد. بعطر وصال خوش كند تا در آن مهر دوست روید. بنور خویش روشن كند، تا ازو با وى نگرد، بصیقل عنایت بزداید تا در هر چه نگرد او را بیند:

آن را كه بلطف خویش حق بگزیند
بر باطن او گرد جفا ننشیند
نیك و بد اغیار ز دل بر چیند
در هر چه كند نظاره حق بیند« تفسیر كشف الأسرار و عُدة الأبرار.میبدی»

    ادامه دارد ...   
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل

علی (ع)مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناس
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (190)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (195)

           **********
سوره مائده

تفسیر سوره مائده 01 (196)
تفسیر سوره مائده 02 (197)
تفسیر سوره مائده 03 (198)
تفسیر سوره مائده 04 (199)
تفسیر سوره مائده 05 (200)
تفسیر سوره مائده 06 (201)
مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر سوره مائده 06 (201)
گنج مکشوف الهی
حجت وجود حق
سود حسود
ریزبینان واقف !
با کمال تاسف بعضیها دوست دارند ... بشوند!
آزمون دوستی
بازنده چه کسی است ؟!
دوستان را بیازمای آنگاه پیوند کن !
منافق ؛ دشمن متبسم ! ( 04)
موسیقی محلی بوشهری + دانلود صدای شهید یحیایی ( اذان )
صنایع و بدایع ادبی . قسمت دوم
عشق فرمان یا فرمان عشق ؟!!
حجیّت شأن نزول در تفسیر قرآن
اتفاق شیاطین خونخوار
انسان کامل ( 29) رساله چهارم از جلد دوم
چشم پوشی بهترین کار
شأن نزول، فضای نزول و جوّ نزول
فلسفه یا تفلسف
سند جهالت
مزد گناه بویژه خیانت را زود در کاسه ات میگذارند!
سیر تكاملی در برزخ
تفسیر سوره مائده 05 (200)
محصولات مناطق ایران بزبان نظم
طهارت باطن
حكمت طهارت با آب
ما در آثار صنع حیــرانیــم (5)
مومنین مشرک !
ما در آثار صنع حیــرانیــم (3)
اختلاف شیعه و سنی در وضو گرفتن
تفسیر سوره مائده 04 (199)
انتظار واقعی
توجه به دردمندان و گرسنگان
برای كشتن تو نیزه هم فراوان است
آثار انتظار فرج
انتظار فَرَج
مدعیان دروغین پیروی از امام زمان (ع)
سیاست به جای هدف
معضل لجوج
شهید صدر و مروت با دشمنان
(خطورات) از آنجور حرفا ...
بدگویان ...
عرفان در شاهنامه
تفسیر سوره مائده 03 (198)
بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 19 )
بِسْمِ اللَهِ الرَحْمنِ الرَحِیمِ
تکریم از یزید لعنه الله در شبکه کلمه
تفسیر سوره مائده 02 (197)
چرایی ضرورت تفسیر قرآن کریم
یا ایهاالذین آمنوا ...
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.