النوبة الثالثة
قوله تعالى: یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَهِ وَ رَسُولِهِ الآیة

قرآن کریم

ایمان دو قسم است: یكى از روى برهان، یكى از روى عیان.
برهانى از راه استدلال است، عیانى یافت روز وصال است.
برهانى استعمال دلائل عقول است، عیانى رسیدن بدرجات وصول است.

میگوید از روى اشارت:
اى شما كه ایمان برهانى بدست دارید! بكوشید تا بایمان عیانى رسید.

ایمان عیانى چیست؟
بچشم اجابت فرا مجیب نگرستن، بچشم انفراد فرا فرد نگرستن، بچشم حضور فرا حاضر نگرستن،
بدورى از خود نزدیكى حق را نزدیك بودن، و بغیبت از خود حضور وى را بكرم حاضر بودن.

وى جلّ جلاله نه از قاصدان دور است، نه از مریدان غائب:
میگوید عزّ جلاله: وَ نَحْنُ أَقْرَبُ إِلَیْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِیدِ.

پیر طریقت گفت:
خداوندا
موجود نفسهاى جوانمردانى! حاضر دلهاى ذاكرانى!
از نزدیك نشانت میدهند و برتر از آنى!
و از دورت میپندارند و نزدیكتر از جانى!

...

یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا تصدیقا آمنوا تحقیقا.
میگوید: اى شما كه از روى تصدیق ایمان آوردید از روى تحقیق ایمان آرید.
شریعت پذیرفتید، حقیقت بپذیرید.

شریعت چیست؟ حقیقت چیست؟
شریعت چراغست، حقیقت داغست.
شریعت بند است، حقیقت پند است.
شریعت نیاز است، حقیقت ناز است.
شریعت اركان ظاهر است، حقیقت اركان باطنست.
شریعت بى بدیست، حقیقت بى خودیست.
شریعت خدمت است بر شریطت، حقیقت غربتست بر مشاهدت.
شریعت بواسطه است، حقیقت بمكاشفه است.

اهل شریعت طاعت دار است و معصیت گداز، اهل حقیقت از خویشتن گریزان است و بیكى نازان.
اهل شریعت در آرزوى خلد و نعیم باقى است، اهل حقیقت گستاخ و مشغول بساقى است.

ابتداء حقیقت در وى است كه پدید آید، و حسرتى كه ترا فرو گیرد، جهان فراخ بر تو تنگ كند، اندرون پیراهن بر تو زندان كند.
آتشى در جانت زند، عطشى در دل افكند.
سوز بینى و سوزنده نه، شور بینى و شوراننده نه.

مساعدى نه كه با وى چیزى بگویى، هام دردى نه كه با وى طرفى بنشینى.

فرید من الخلّان فى كلّ بلدة
اذا عظم المطلوب قلّ المساعد

این جوانمرد آخر از آن تحسّر و تحیّر نفسى بر آرد كه:
الهى!
این درخت ما بسوخت از تشنگى!
آخر بچندین دیر كارى بیكبارگى.

كریما!
رهى زارنده در تو آخر نه كم از جوابى،
یك بار برین كشت ما ریز آبى!

الهى!
چون آن را كه طمع میدارم نیرزم، پس بدلى پركنده مهر چون ورزم؟
چون دست نیاز بشاخ امیدم نرسد، بر پاى چون خیزم؟
و اگر مرا بخود راه ندهى، وا تو چون گریزم؟

كریما!
بارم ده تا بر درگاه تو میزارم،
و در امید بیم آمیز مینازم،
واپذیرم لطیفا!
تا وا تو پردازم، یك نظر در من نگر تا دو گیتى بآب اندازم!

و جلال ربوبیّت بنعت كرم رهى را مینوازد كه:
مترس كه نه در هر گزیدنى زهر است،
گزیدن مادر فرزند را از مهر است!

إِنَ الَذِینَ آمَنُوا ثُمَ كَفَرُوا ثُمَ آمَنُوا ثُمَ كَفَرُوا الآیة
نابایستگان ازل اند، و خستگان ابد.
فرا رفتند، پس بروى در آمدند، پس برخاستند، باز بیفتادند،
و آن گه داغ جدایى شان بر نهادند، و در حزب شیطان شدند.
اللَه بر آن نیست كه ایشان را بیامرزد، از آنكه مى شان نخواهد.

أَ یَبْتَغُونَ عِنْدَهُمُ الْعِزَةَ
و عجب آنست كه از چون خودى عزّ میطلبند،
و همه اسیر ذل اند، و بازداشتگان قهر.

و در خبر است كه: من اعتزّ بالعبد اذلّة اللَه، فابتغ العزّ من ربّ العبید یعزّك اللَه فى الدّنیا و الآخرة.

إِنَ الْمُنافِقِینَ یُخادِعُونَ اللَه الآیة
وصف الحال منافقان است، و ذكر سیرت و معتقد ایشان،
باز در آخر ورد گفت: إِنَ الْمُنافِقِینَ فِی الدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَارِ.
صفت عذاب و عقوبت ایشانست، و ذكر سرانجام بد ایشان،
و عجب نیست كسى كه معتقد وى آن باشد اگر سرانجام وى این بود.

آورده اند كه آن منافقان را بدوزخ فرستند. در درك اوّل مالك گوید:
یا نار خذیهم، اى آتش گیر ایشان را.
آتش گوید: ولایت ما بر زبان است، و بر زبان وى هر چند كه مجاز بود، كلمه توحید رفته، و راه بما فرو گرفته.
بدرك دوم رسد، همین گوید، تا به هفتم درك.
چون به هفتم رسد گوید: ما را ولایت بر دل است نه بر زبان، بیار تا از دل چه نشان دارى؟
و در دل وى جز نشان كفر و شرك نباشد.
آتش در وى گیرد، و آن عذاب صعب بدو رسد،
اینست كه ربّ العزّة گفت: إِنَ الْمُنافِقِینَ فِی الدَرْكِ الْأَسْفَلِ مِنَ النَارِ الآیة.

إِلَا الَذِینَ تابُوا من النّفاق، وَ أَصْلَحُوا اعمالهم بالاخلاص فى الاعتقاد، وَ اعْتَصَمُوا بِاللَهِ.
باستدعاء التّوفیق وَ أَخْلَصُوا دِینَهُمْ لِلَهِ فى انّ نجاتهم بفضل اللَه و لطفه لا بإتیانهم بهذه الأشیاء فى التّحقیق.

ادامه دارد ...
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari

گل


علی (ع)


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناسسوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (165)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (170)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (171)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (172)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (173)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (174)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (175)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (176)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (177)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (178)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (179)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (180)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (181)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (182)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (183)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (184)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (186)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (187)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (188)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (189)
مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (188)
باز تعریف مبناها و چند نکته دیگر
سودای سربالا (و چند نکته دیگر)
زشتی سیاست بی اخلاق
چهره مبین درون آدمها
که برون در چه کردی، که درون خانه آیی؟
چاپلوسان از جاسوسان مخربترند !
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (187)
عرفان در شاهنامه
پاکباختگی شرط دوستی با خدا
اخلاص در دین
قیام پیوسته به عدالت و گواهی حق وظیفه مومنان
آرزو دارم
عجم فارس جایگزین منافقان و مشرکان عرب
ضرورت نوسازی دائمی آدمی
سرزمین های جدا شده از ایران
خداوند و آدمیزاد
ولادت حضرت فاطمه (س) و روز زن مبارک
حافظ و رندی خواجه و ... (02)
حکایت درویشی و پادشاهی و آسایش
فرهنگ زیرآب زنی و چاله ‏ی ایرانیان
جهان دار مکافات است
سرچشمه کوثری خدیجه , لیلای پیمبری خدیجه ...
زبر و بیّنه و بسط اسم در علم اعداد
نشانه ها را دریابید ! (01)
شهر بی یار مگر ارزش دیدن دارد
خواب و رویا (1)
آن نفس خواهد ز باران پاکتر
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (186)
شرم گل ( تک بیتی )
چرا به حضرت ابراهیم خلیل الله گفتند ؟!
دل آزار مباش
طبع فقر
خام و پخته
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (185)
دانلود بررسى شبهات تناقضات در قرآن کریم
یوسف
اعتراف خلفا به عدم اهلیتشان برای خلافت
آیات نازله در باره على علیه السلام
درباره حضرت بقیه الله (ع) مقصر مائیم!
امارت و حکومت در چالش عدالت
مهندس واقعی
خوبی و زیبایی
محبت و ظرفیت (تک بیتی)
خر چه داند قیمت نقل و نبات ؟!
آگاهی درد آور است !
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (184)
نادیده گرفتن , ظلمی بزرگ
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (183)
صدقه در قرآن کریمتوجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.