قوله تعالى: وَ اعْبُدُوا اللَهَ وَ لا تُشْرِكُوا بِهِ شَیْئاً ...
ابتداء آیت ذكر توحید است ، و توحید اصل علوم است ، و سرّ معارف ، و مایه دین ، و بناء مسلمانى ، و حاجز میان دشمن و دوست.
توحید

هر طاعت كه با آن توحید نیست آن را ورجى و وزنى نیست، و سرانجام آن جز تاریكى و گرفتارى نیست، و هر معصیت كه با آن توحید است حاصل آن جز آشنایى و روشنایى نیست.

توحید آنست كه خداى را یكتا گویى، و او را یكتا باشى.
یكتا گفتن توحید مسلمانان است، یكتا بودن مایه توحید عارفان.

توحید مسلمانان دیو راند، گناه شوید، دل گشاید.
توحید عارفان علایق برد، خلائق شوید، و حقایق آرد.

توحید مسلمانان پند برگرفت، در بگشاد، بار داد.
توحید عارفان رسوم انسانیّت محو كرد، حجاب بشریّت بسوخت، تا نسیم انس دمید، و یادگار ازلى رسید، و دوست بدوست نگرید.

توحید مسلمانان آنست كه گواهى دهى خداى را بیكتایى در ذات، و پاكى در صفات، و ازلیّت در نام و در نشان. خدایى كه جز او خدا نه، و آسمان و زمین را جز او كردگار نه، و چنو در همه عالم وفادار نه. خدایى كه بقدر از همه بر است. بذات و صفات زبر است. از ازل تا ابد خداوند اكبر است. هر چه در عقل محالست اللَه بر آن قادر بر كمالست، و در قدرت بى احتیالست، و در قیّومیّت بى گشتن حالست، و در ملك آمن از زوالست، و در ذات و صفات متعالست. كس نه بینى از مخلوقان كه نه در وى نقصان است، یا از عیب نشانست، و كردگار قدیم از نقصان پاك، و از عیب منزّه، و از آفات برى. نه خورنده و نه خواب گیر، نه محلّ حوادث نه حال گرد، نه نو صفت، نه تغیّر پذیر. پیش از كى قائم، پیش از كرد جاعل، پیش از خلق خالق، پیش از صنایع قدیر.

شیخ الاسلام انصارى ...گفت: توحید مسلمانان میان سه حرفست:
اثبات صفت بى افراط، و نفى تشبیه بى تعطیل، و بر ظاهر برفتن بى تخلیط.

حقیقت اثبات آنست كه: هر چه خدا گفت كه از خود بر بیان است، و مصطفى (ص) گفت كه از حق بر عیان است، تصدیق و تسلیم در آن پیش گیرى، و بر ظاهر آن میستى، و آن را مثل نزنى، و از ضیغت بنگردانى، و بخیال گرد آن نگردى، كه اللَه در علم آید، در خیال نیاید، و از تفكّر در چگونگى آن بپرهیزى، و تكلّف و تأویل در آن نجویى، و از گفتن و شنیدن آن نپیچى، و بحقیقت دانى كه معلوم از صفات اللَه خلق را، نام آنست، و ادراك بآن قبول آنست، و شرط در آن تسلیم آنست، و تفسیر آن یاد كردن آنست.

ذات اللَه بقدر اللَه دان، نه بمعقول خلق.
صفات او بسزاء او دان، نه بفكرت خلق.
توان او بقدر او دان، نه بحیلت خلق.

او هستى است یكتا، از اوهام جدا، وز تكییف بر تا.

هر چه خواهد كند، نه بحاجت، كه وى را به هیچ چیز حاجت نیست، بلكه بخواست راست كند، و علم پاك، و حكمت سابق، و قدرت نافذ.
سخن وى حق، و وعده وى راست، و رسول وى امین، و سخن وى بحقیقت موجود در زمین، باو پیوسته دائم، و حجّت وى بآن قائم، قضاء او مبرم، و امر و نهى وى محكم، أَلا لَهُ الْخَلْقُ وَ الْأَمْرُ تَبارَكَ اللَهُ رَبُ الْعالَمِینَ. اینست توحید سمعى، و شناخت خبرى.

باین توحید ببهشت رسند، وز دوزخ برهند، وز خشم حق آزاد شوند. و ضدّ این توحید شرك مهین است، هر كه ازین توحید سمعى باز ماند، در شرك مهین بماند، وز مغفرت اللَه درماند.
...

از كشف الأسرار و عُدة الأبرار

نور از تو ظهور و جمله ذرات
تو شاه جهان و جملگی مات

اندر    دل   هر   ذره  نهادی
از رأس  وجود  تا  جمادی

در   سلسله    وجود   هستی
اندر سر هر خمار و مستی

تو   رشته  تسبیح    وجودی
با جود تو گشت هر وجودی

اندر   دل   مجنون   خرابی
تو    رمز    نهفته    شرابی

در  دیر  توئی   نهفته  آری
تو  خال  سیاه  و  زلف یاری

در مسجد و در کِنِشت باری
گه   معتکف و  گهی  خُماری

شیرین  سخنی  به هر  زبانی
تَه     جُرعه     تلخ    اِستکانی

گه   سرخ  چو خون عاشقانی
گه  بر  سر  دار  لا   مکانی

گه بر سر خاک ریزی آن را
گه  شعله  زنی ز عشق جان را

گه  بر  دل  ما شرر  نهادی
گه   صوتی  و در دل  جمادی

گاهی  به  تجلی  و  ظهوری
گه  در   دل    آفتاب   نوری

گاهی به لطافت تو یک  جام
شوریده سری  همی  شود  رام

القصه   تو    رمز   کائناتی
تو  حیّ  و  تو  ربّ  ممکناتی

یک قطره  ز جام تو در افتاد
بر  خاک  شرر  تا  شرر  افتاد

آدم  ز  تو  یافت در دل آرام
نوح از تو گرفت جرعه ای جام

ختم  سخنم  تو  رمز  جودی
تو  ذکر  قیام  و  هر  قعودیبه تلگرام ما بپیوندیدمطالبی دیگر :
- یک نگاه دیگر به شرک
- همسایگان قرآنی !
- آیا واقعا متدین هستی ؟!
- لن ترانی و سه نگاه متفاوت !!
- راه بزرگان نارفته , حال بزرگان خواهى ؟!!
- خداوندی که بر مستضعفان آسان میگیرد
- بی مراعات بی مروتست
- توبه , راهی که دوست مفتوح دارد !
- خدای بخشاینده گنهکاران
- خدای نوازنده یتیمان
- خداوندا! اكنون كه برگرفتى بمگذار !
- تا كى آواز آید كه بیامرزیدیم مندیش !
- خداوندا !چه بود كه یك بار خود خوانى ؟!
- ظالمین نهایتا رسوا و بی یاور شده و در خذلان خواهند افتاد!
- ذاكران
- جز وى خداوند نیست و  الهه زمینی هم نگیرید !
- همه مردنى اند و او زنده پاینده
- این قصه سربسته , روزى برگشایند !
- تلخی تحمل جفای خلق
- زنده واقعی نزد خداست
- اگر خدا یاری کند ... !
- معانی ظلم در قرآن کریم
- اى مهتر كائنات! اى محمد (ص) نامت تا ابد جاودان
- قیمت هر كسى چیست ؟!
- محمد (ص) و خدای محمد (ص) !
- خوشبختان بسرعت بسمت مغفرت خدا میروند
- روزگار قدرت بین مردم دست بدست میگردد!
- تو بخواه خدا می بخشد !
- دوستان خدا خوار نمیشوند !
- دنیا و آنچه در آنست همه بادست
- انواع هدایت در قرآن کریم
- آیت خاص فضیلت محمد (ص)
- عزیز هم شکوه میکند !!
- اصحاب مباهله پنج+یک (فخر جبرئیل بعضویت در اهل البیت)
- دلمشغوی و ذکر مدام, شرط دوستی
- دوستی , نسبت و تبعیت !
- هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
- آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- قبله های خلق !
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)
شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
... رساله در سفر مجدالدین بغدادی
... شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
... شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)
مطالب اخیر وبلاگ :
همسایگان قرآنی !
راز آب !
غیرت معرفت
از کلام مولا امیرالمومنین (ع)
پل و پول (و رابطه مستقیم بین این و آن در دنیا و آخرت)
زخم زبان و اثرات مخرّب آن
زبان سیاست و سیاست زبان
جواب این پرسش هاراتو نمی دانی!
سنی و یا شیعه ؟! مصاحبه با آقای محمود زارع
ابوذر , راستگوترین صحابی
سگ وفادار و عابد بی حیاء
اجتهاد در برابر نص
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (163)
لن ترانی و سه نگاه متفاوت !!
خاندانی که همه وزیر بودند !
هر چیزی به نسبت مقیاس معنی یافته و اندازه میشود
راه بزرگان نارفته , حال بزرگان خواهى ؟!!
سکون مفلس یا حصار روئین افلاس
طیّار بی پر و سیّار بی پا ...
مولوی رافضی !؟!
قاعده و میزان سنجش حاکمان ( لوح گویا )
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (162)
اوصاف انصاف
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (161)
چهار مطلب حکمی
خداوندی که بر مستضعفان آسان میگیرد
غم و غصه و تحمل مصیبت
حالی کنگ گر
پند تکاندهنده آیت زلزال در مصحف مقدس
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (159)
ائمه اثنی عشر
اثر دوست و همنشین بد
معنی تسلیم و رضا !
الخیر فی ما وقع
رابطه غیرمستقیم !
بی مراعات بی مروتست
حفظ مراتب
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (158)
دام کام , چاپلوسی ( چگونه فیل را هم میشود خر کرد؟! )
هــــو
گوهر و خرمهره در یک سلک جولان میکنند
توبه , راهی که دوست مفتوح دارد !
من از اینهایم ... !
از نفرین پدر و مادر بترسید
قراء سبعه و حافظ و... (01)
حروف هجا و تهجّی
تفسیر کفــر و ایمـان
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.