وَ اللَاتِی تَخافُونَ نُشُوزَهُنَ اللّاتى جمع الّتى است، و اللّائى و اللّاء و اللّواتى و اللّوات همچنین. وَ اللَاتِی تَخافُونَ اى تعلمون نشوزهنّ.
قرآن

نشوز زن آنست كه عصیان نماید شوهر خویش را، و طاعت دارى نكند. چون امارات نشوز بر زن ظاهر گشت بر شوهر وى است كه نخست او را پند دهد، و بخداى عزّ و جلّ بترساند، و آنچه شرع او را فرموده از طاعت دارى شوهر بر وى خواند، و با وى گوید: اتّقى اللَه و ارجعى الى فراشى. اگر بوعظ مجرّد از عصیان باطاعت دارى نیاید هجرت باید جست از وى، هم در كلام و هم در جامه خواب. امّا هجرت در كلام بیش از سه روز روا نباشد، كه مصطفى (ص) گفت: لا یحلّ لمسلم أن یهجر اخاه فوق ثلاثة ایّام .

و هجرت در فراش آنست كه ابن عباس گفت: لا تضاجعها فى فراشك. پس اگر بهجرت كار بر نیاید، زخم كردن رواست، زخمى كه نه بر مقتل بود، و نه بر روى، و نه از جاى بخیزانند، و به قال النّبیّ (ص) اتّقوا اللَه فى النّساء فانّكم اخذتموهنّ بكتاب اللَه، و استحللتم فروجهنّ بكلمة اللَه، و انّ لكم علیهن أن لا یوطئن فراشكم احدا تكرهونه، فان فعلن ذلك فاضربوهنّ ضربا غیر مبرح وقال (ص)  " علّق السّوط حیث یراه اهل البیت"

.... فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ طاعت ایدر جماع است، میگوید: اگر طاعت دارند شما را فَلا تَبْغُوا عَلَیْهِنَ سَبِیلًا بر ایشان بهانه مجوئید. و قیل: لا تكلّفها من الحبّ لك ما لا تطیق.
إِنَ اللَهَ كانَ عَلِیًا اى رفیعا فوق خلقه " كَبِیراً" لیس شى ء اكبر و لا اعظم منه.
 
قوله تعالى: وَ إِنْ خِفْتُمْ شِقاقَ بَیْنِهِما الآیة
یعنى: و ان علمتم خلاف بینهما، میگوید: اگر دانید كه مرد و زن را بهم سازگارى نبود، و بسر نتوانند برد، و هر دو را بر یكدیگر دعواى نشوز كنند، بر حاكم مسلمانان است كه دو حكم بر ایشان گمارد، یعنى دو مرد عدل: یكى از قبیله مرد و یكى از قبیله زن، تا در كار ایشان نظر كنند، و با صلح و آشتى خوانند، اگر ممكن شود، و الّا فرقت افكنند میان ایشان، چنان كه راى ایشان اقتضا كند در كار ایشان.

و قول درست آنست كه: رضاء زوجین در جمع و تفریق از جهت حكمین معتبر نیست، بدلیل خبر على (ع) و هو انّ رجلا و امرأة أتیا علیا (ع) مع كلّ واحد منهما قیام من النّاس، فقال على (ع) ما شأن هذین ؟! قالوا: وقع بینهما شقاق، قال على (ع)  فابعثوا حكما من اهله و حكما من اهلها " فقال على للحكمین"
هل تدریان ما علیكما؟ انّ علیكما ان رأیتما أن تجمعا جمعتما، و ان رأیتما أن تفرقا فرقتما فقالت المرأة: رضیت بكتاب اللَه عزّ و جل بما علىّ فیه. فقال الرّجل: امّا الفرقة فلا. فقال على (ع)  كذبت و اللَه لا تنقلب منّى حتّى تقرّ بمثل ما اقرّت به
ثمّ قال عزّ و جلّ: إِنْ یُرِیدا إِصْلاحاً یعنى ان اراد الحكمان اصلاحا، یُوَفِقِ اللَهُ بَیْنَهُما اى بین المرأة و الزّوج بالصّلاح. إِنَ اللَهَ كانَ عَلِیماً خَبِیراً بما فى قلوب الزّوجین و الحكمین.


النوبة الثالثة
قوله تعالى: إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبائِرَ ما تُنْهَوْنَ عَنْهُ الآیة
كبائر اهل خدمت در راه شریعت اینست كه شنیدى،
كبائر اهل صحبت در كوى طریقت بزبان اشارت نوعى دیگر است، و ذوقى دیگر دارد.
از آنكه اهل خدمت دیگراند و اهل صحبت دیگر.

خدمتیان مزدوران اند، وصحبتیان مقرّبان طاعت خدمتیان كبائر مقرّبانست.
چنین مى آید در آثار كه " حسنات الأبرار سیّآت المقرّبین " و هم ازین بابست سخن آن پیر طریقت كه گفت : ریاء العارفین خیر من اخلاص المریدین .
و مستند این قاعده آنست كه مصطفى (ص) از نكته غین خبر داد، و از آن استغفار كرد، گفت : انّه لیغان على قلبى فاستغفر اللَه فى الیوم سبعین مرّة .
...
و نشان كبائر ایشان آنست كه در عالم روش خویش ایشان را گاه گاهى فترتى بیفتد كه فطرت ایشان مغلوب اوصاف بشریّت شود، و حیات ایشان در معرض رسوم و عادات افتد، و حقائق ایمان ایشان بشوائب اغراض و شواهد حظوظ خویش ممزوج گردد.
اگر در آن حال ایشان را بریدى از صحّت ارادت و صدق افتقار و سرور وجد استقبال نكند، و دست نگیرد از چاه خودى خود بیرون نیایند.

گر ز چاه جاه خواهى تا بر آیى مردوار
چنگ در زنجیر گوهر دار عنبر بار زن


بزرگان دین گفتند: كه مرد تا بسر این خطرگاه نرسد، و این مقام فترت باز نگذارد، پیر طریقت نشود، و مرید گرفتن را نشاید. مردى باید كه هزار بار راه گم كرده بود و براه بازآمده، تا كسى را از بیراهى براه بازآرد، كه اوّل راه براه باید، آن گه راه باید.
آن كس كه همه بر راه باشد راه داند، امّا راه براه نداند و سرّ زلّت انبیاء و وقوع فترت ایشان اینست، و
اللَه اعلم و هو قرع باب عظیم طوبى لمن فتح علیه، و هدى الیه.

وَ لا تَتَمَنَوْا ما فَضَلَ اللَهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلى بَعْضٍ الآیة
بو بكر كتانى گفت: من ظنّ انّه بغیر بذل الجهود یصل، فهو متمنٍ، و من ظنّ انّه ببذل الجهود یصل فمتعنٍ. هر كه پنداشت كه رنج نابرده بمقصود میرسد متمنّى است، و العاجز من اتّبع هواها و تمنّى على اللَه، و او كه پنداشت كه برنج و طلب بمطلوب میرسد متعنّى است.

شیخ الاسلام انصارى قدّس اللَه روحه گفت:
او را بطلب نیاوند. امّا طالب یاود، و تاش نیاود طلب نكند. هر چه بطلب یافتنى بود فرومایه است، یافت حق رهى را پیش از طلب.
امّا طلب او را پیشین پایه است. عارف طلب از یافتن یافت، نه یافتن از طلب. چنان كه مطیع طاعت از اخلاص یافت نه اخلاص از طاعت، و سبب از معنى یافت، نه معنى از سبب.

الهى چون یافت تو پیش از طلب و طالب است، پس رهى از آن در طلب است كه بى قرارى برو غالب است، طالب در طلب و مطلوب حاصل پیش از طلب، اینت كاریست بس عجب! عجب تر آنست كه یافت نقد شد و طلب برنخاست، حق دیده ور شد و پرده عزّت بجاست!.

دریاى ملاحتى و موج حسنات
قانونه مكرّماتى و ذات حیات
اندر طلب تو عاشقان در حسرات
چون ذو القرنین و جستن آب حیات


و قیل فى معنى الآیة: تتمنّوا مقام السّادة دون أن تسلكوا سنّتهم، و تلازموا سیرتهم، وتعملوا عملهم.
حال بزرگان خواهى، و راه بزرگان نارفته !
كعبه مواصلت جویى، با دیده مجاهدت نابریده !
نهایت دولت دوستان بینى، محنت ایشان نادیده.

تعنى من ان تمنى ان یكون كمن تعنى.
تو پندارى قلم عهد بر جان عاشقان آسان كشیدند !
یا رقم دوستى بر دل ایشان رایگان زدند !
ایشان بهر چشم زدن زخمى بر جان و دل خورده اند، و شربتى زهرآلوده چشیده اند !

اى بسا شب كز براى دیدن دیدار تو
از سگ كوى تو بر سر زخم سیلى خورده ایم


و لكن نه هر كسى سزاى زخم اوست، و نه هر جانى شایسته غم خوردن اوست.

رحمت خدا بر آن جوانمردان باد كه جان خویش هدف تیر بلاء او ساخته اند،
و بار غم او را دل خویش محمل شناخته اند، و آن گه در آن بلا و اندوه این ترنّم میكنند:

گر بود غم خوردنت شایسته جان رهى
این نصیب از دولت عشق تو بس باشد مرا


آرى، زخم هر كسى بر اندازه ایمان او، و بار هر كس بر قدر قوّت او، هر كه را قوّت تمام تر، با روى گران تر. اینست سرّ آن آیت كه گفت " الرِجالُ قَوَامُونَ عَلَى النِساءِ "
مردان را بر زنان افزونى داد كه بار، همه بر ایشانست، از آنكه كمال قوّت و شرف همّت ایشان را است، و بار بقدر قوّت كشند، یا بقدر همّت. على قدر اهل العزم تأتى العزائم.


ادامه دارد ...
 
لینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari


گل


علی (ع)


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه
... دلیل تقدم سوره مبارکه حمد
... نظری به سوره مبارکه ناسسوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (130)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (140)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (145)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (146)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (147)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (148)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (149)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (151)

تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)

           **********
سوره نساء

تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (153)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (154)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (155)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (156)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (157)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (158)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (159)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (161)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (162)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (163)
مطالب اخیر وبلاگ :

لن ترانی و سه نگاه متفاوت !!
خاندانی که همه وزیر بودند !
هر چیزی به نسبت مقیاس معنی یافته و اندازه میشود
راه بزرگان نارفته , حال بزرگان خواهى ؟!!
سکون مفلس یا حصار روئین افلاس
طیّار بی پر و سیّار بی پا ...
مولوی رافضی !؟!
قاعده و میزان سنجش حاکمان ( لوح گویا )
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (162)
اوصاف انصاف
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (161)
چهار مطلب حکمی
خداوندی که بر مستضعفان آسان میگیرد
غم و غصه و تحمل مصیبت
حالی کنگ گر
پند تکاندهنده آیت زلزال در مصحف مقدس
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (160)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (159)
ائمه اثنی عشر
اثر دوست و همنشین بد
معنی تسلیم و رضا !
الخیر فی ما وقع
رابطه غیرمستقیم !
بی مراعات بی مروتست
حفظ مراتب
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (158)
دام کام , چاپلوسی ( چگونه فیل را هم میشود خر کرد؟! )
هــــو
گوهر و خرمهره در یک سلک جولان میکنند
توبه , راهی که دوست مفتوح دارد !
من از اینهایم ... !
از نفرین پدر و مادر بترسید
قراء سبعه و حافظ و... (01)
حروف هجا و تهجّی
تفسیر کفــر و ایمـان
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (14)
شیوه برخورد با مردم در حکومت علوی (09)
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (157)
تندروی و کندروی از نادانی است !
خدای بخشاینده گنهکاران
یقین
تفسیر سوره نساء.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (156)
عوعوی سگان آل سعود هم بگذرد !
انسان عجیب مختار یا دربند ... !
جـــنّ
میانه‌روی در ستودن
حکمت حرمت منکرات
زنان و بهترین آنان
خدای نوازنده یتیمان
دوستان حضرت دوست نگران نباشند !

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.