قوله تعالى: بِسْمِ اللَهِ الرَحْمنِ الرَحِیمِ
تاهت القلوب بسماع بسم اللَه،
طابت القلوب بشهود بسم اللَه،
غابت القلوب بظهور بسم اللَه،
طوبى لمن حدیثه فى اللَه، و جلیسه هو اللَه.
خدا

نام خداوند كریم مهربان، بزرگ بخشایش بر جهانیان، برحمت فراخ، روزى دهنده آفریدگان، و دارنده همگان، دشمنان و دوستان بلطف درواخ، نوازنده آشنایان و سازنده كار ایشان در دو جهان.

اللَه اشارتست بكمال قدرت،
رحمن اشارتست بعموم رحمت،
رحیم اشارتست بخصوص مغفرت.

اللَه است كه بیافرید بقدرت فراخ بى حیلت،
رحمن است كه روزى داد از خزینه فراخ بى مئونت،
رحیم است كه عیبها فرا پوشید بكرم فراخ بى شفاعت.

اللَه است كه بیافرید بنده را، و حق شناس ندید، و از وى ببرید.
رحمن است كه نعمت گسترانید، و از بنده شكر نشنید، و نعمت باز نگرفت.
رحیم است كه عیبها دید و فرا پوشید، عذر نشنید، و پرده ندرید.

اللَه داغ كردنست،
رحمن مرهم نهادنست،
رحیم در كرم بیفزودنست.

خداوندان معرفت و جوانمردان طریقت گفتند: معنى باء بسم اللَه آنست كه " بى فافرحوا و بى فتروّحوا "

رهیگان من!
بندگان من!
بمن شاد باشید، و از غیر من آزاد باشید.
بنام من آرام گیرید. بر ضمان من تكیه كنید. بیاد من آرامش كنید.
حق من در دل گیرید. عهد من در جان گیرید.

بنده من!
هر جا كه راستى است آن راستى بنام ماست.
هر جا كه شادى است آن شادى بصحبت ما.
هر جا كه عیشى است آن عیش بیاد ما.
هر جا كه سوزى است آن سوز بذكر ما.

هر كس را شادیى، و شادى دوستان بمهر ما،
ملك امروز یاد و شناخت ما، ملك فردا دیدار و یافت ما.

زهى سعادت! زهى جلالت! كه بنده را پیش آمد بى بهانه و علت!
جلالتى نه تكلف، سعادتى نه گزاف،
....
میگوید: چون بنده من همه مرا خواند، همه مرا داند، همه مرا بود، من نیز روى دل خود با وى گردانم، در همه ارادتها و شهوتها و بایستها برو در بندم، و اغیار را بتمامى از آن دل بیرون كنم.
عشق و اما گفتن و ازما شنیدن، بر جان و دلش مسلط كنم، بر بساط عشقش آرام دهم،
صمصام غیرت ازل بر سرش بدارم، تا اگر خواهد كه با غیرى نگرد، یا بكسى طمع كند، یا بدیگرى بازارى سازد، فرا نگذارم!

شب روز كنم، روز شب اندر كارت
با خلق جهان تبه كنم بازارت


آرى، ما چون او را خواهیم، دانیم كه بغارت چون باید برد،
امروز او را بشحنه تقوى سپاریم تا او را در حمایت شرع خویش جاى دهد، و حركات و سكنات او بشرط ادب در آرد، و فردا او را در مقعد صدق بحضرت عندیّت فرود آریم.

نشنیده اى كه فردا برستاخیز تقوى را گویند:
بیا كه امروز روز بازار تست، هر كه را از تو نصیبى بود، در آن سراى بقدر نصیب وى او را بمنزلى فرود آر، آشنایان خویش را در حضرت عندیّت فرود آر، كه ما در ازل حكم چنین كردیم: فى جنّات و نهر، فى مقعد صدق عند ملیك مقتدر.
...
یك دم زدن از حال تو غافل نیم اى دوست
صاحب خبران دارم آنجا كه تو هستىاز كشف الأسرار و عُدة الأبرار

به تلگرام ما بپیوندیدلینک عضویت در کانال تلگرام ما : https://telegram.me/zaresari
مطالبی دیگر :
- خداوندا! اكنون كه برگرفتى بمگذار !
- تا كى آواز آید كه بیامرزیدیم مندیش !
- خداوندا !چه بود كه یك بار خود خوانى ؟!
- ظالمین نهایتا رسوا و بی یاور شده و در خذلان خواهند افتاد!
- ذاكران
- جز وى خداوند نیست و  الهه زمینی هم نگیرید !
- همه مردنى اند و او زنده پاینده
- این قصه سربسته , روزى برگشایند !
- تلخی تحمل جفای خلق
- زنده واقعی نزد خداست
- اگر خدا یاری کند ... !
- معانی ظلم در قرآن کریم
- اى مهتر كائنات! اى محمد (ص) نامت تا ابد جاودان
- قیمت هر كسى چیست ؟!
- محمد (ص) و خدای محمد (ص) !
- خوشبختان بسرعت بسمت مغفرت خدا میروند
- روزگار قدرت بین مردم دست بدست میگردد!
- تو بخواه خدا می بخشد !
- دوستان خدا خوار نمیشوند !
- دنیا و آنچه در آنست همه بادست
- انواع هدایت در قرآن کریم
- آیت خاص فضیلت محمد (ص)
- عزیز هم شکوه میکند !!
- اصحاب مباهله پنج+یک (فخر جبرئیل بعضویت در اهل البیت)
- دلمشغوی و ذکر مدام, شرط دوستی
- دوستی , نسبت و تبعیت !
- هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
- آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- قبله های خلق !
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)
مطالب اخیر وبلاگ :
BEING KILLED AS A MARTYR
ABU ZAR,THE STEADFAST FOLLOWER
GOD IS AWARE OF HEARTS
THE MOST BELOVED SERVANT
THE IMPORTANT ADVICE
INVITATION TO THE HEADS OF THE TRIBES
TO EMBRACE ISLAM
I Am Thankful
WHAT A FALSE IDEA ABOUT CHRIST
FIVE MORAL PRINCIPLES
JUSTICE OR INJUSTICE
The First Woman To Embrace Islam
ALi, THE HERO OF BRAVERY
BREAKING THE FAST WITH ONE FOOD
HE FROWNED AND TURNED AWAY
ALI, THE PARALLEL TO THE PROPHET
THE MASTER OF ALL BELIEVERS
? WHO IS POOR AND DESTITUTE
THE WAY TO SALVATION
REVENGE OR KISS ON THE PROPHET,S CHEST
THE TWELVE IMAMS
THEGREAT IDOL - BREAKER
! I AM NOT A DESPOT
MOTHER,s SATISFACTION
ISLSMIC JUSTICE
! KILLING WTTHOUT ANY SIN
THE STORY OF THE NIGHT-JOURNEY
THE CONQUEST OF MECCA
SOME MONEY FOR ALMS
WARN YOUR NEAREST RELAIVES
BELIEF WITHOUT CONSULTATION
GOD DOES NOT FORGIVE A POLYHEIST
The Beginning of Revelation
بقیه الله (عج) و حضرت عیسی (ع)
نظری به سوره مبارکه ناس
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (152)
نفع سکوت یا سکوت و سیاست
خداوندا! اكنون كه برگرفتى بمگذار !
تا كى آواز آید كه بیامرزیدیم مندیش !
خداوندا !چه بود كه یك بار خود خوانى ؟!
ظالمین نهایتا رسوا و بی یاور شده و در خذلان خواهند افتاد!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (151)
خیر در نیوشیدن است
ذاكران
جز وى خداوند نیست و الهه زمینی هم نگیرید !
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (150)
همه مردنى اند و او زنده پاینده
مرگ و انسان بزرگتر از آن
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (149)
این قصه سربسته , روزى برگشایند !توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.