قوله تعالى: یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا اتَقُوا اللَهَ حَقَ تُقاتِهِ
هر جاى كه یا أَیُهَا النَاسُ گفت اتَقُوا رَبَكُمُ در آن پیوست،
و هر جاى كه یا أَیُهَا الَذِینَ آمَنُوا گفت اتَقُوا اللَهَ در آن پیوست.
قرآن

اتَقُوا رَبَكُمُ خطاب عموم است كه تقوى ایشان بر دیدار نعمت است، و همت ایشان پرورش تن براى خدمت حق جلّ شأنه.
و اتَقُوا اللَهَ خطاب اهل نواخت و كرامت است، كه تقوى ایشان بر مراقبت منعم است و قصد ایشان روح روح در مشاهدت حق، و شتّان ما بینهما.

اتَقُوا رَبَكُمُ خطاب مزدوران است و اتَقُوا اللَهَ خطاب عارفان.
مزدوران در طلب ناز و نعمت اند، و عارفان در طلب راز ولى نعمت.
مزدوران از اللَه غیر او خواهند، و عارفان خود اللَه خواهند.

احمد بن خضرویه حق تعالى را بخواب دید گفتا یا احمد! كلّ الناس یطلبون منّى الّا ابا یزید فانّه یطلبنى
اذا ما تمنّى النّاس روحا و راحة تمنّیت ان القاك یا عزّ خالیا
 
روزى كه مرا وصل تو در چنگ آید
از حال بهشتیان مرا ننگ آید


گفته اند كه: تقوى بر سه قسم است:
یكى تقوى عقوبت اندر صبر كردن از معاصى، چنانكه گفت: وَ اتَقُوا النَارَ الَتِی أُعِدَتْ لِلْكافِرِینَ.
دیگر تقوى اندر شكر نعمت، چنان كه گفت: واتَقُوا رَبَكُمُ.
سدیگر تقوى برؤیت وحدانیّت بى اعتبار ثواب و عقاب. چنان كه گفت: اتَقُوا اللَهَ حَقَ تُقاتِهِ.

اوّل تقواى ظالمانست،
دیگر تقواى مقتصدانست،
سدیگر تقواى سابقان.

قوله تعالى: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَهِ جَمِیعاً وَ لا تَفَرَقُوا
اوّل گفت: وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَهِ فَقَدْ هُدِیَ إِلى صِراطٍ مُسْتَقِیمٍ، و در آخر گفت: وَ اعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَهِ جَمِیعاً، و در میان گفت: اتَقُوا اللَهَ
سرّ ترتیب این كلمات آنست كه بنده قصد اعتصام داشت به اللَه، و راه آن جز تقوى نیست، و حقیقت تقوى تحصیل طاعاتست، و تحصیل طاعات جز بكتاب و رسول نیست كه بِحَبْلِ اللَهِ عبارت از آنست.

میگوید: دست در بِحَبْلِ اللَهِ زنید، تا بتقوى رسید، و از تقوى باعتصام او رسید، و از اعتصام بتوكل رسید، و از توكل باستسلام رسید، و بنده چون باستسلام رسید از وسائط مستغنى شد و بحق قائم گشت، فهو الّذى قال اللَه عزّ و جلّ فیه " فاذا احببته كنت سمعه الذى یسمع به، و بصره الذى یبصر" الحدیث... :

و گفته اند: اعتصام سه ضرب است:
ضرب اول دست بتوحید زدن، چنان كه گفت: فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقى .
دیگر دست بقرآن زدن و بآن كار كردن، و هو قوله تعالى: وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَهِ.
سدیگر دست بحق زدن، و ذلك فى قوله تعالى: وَ مَنْ یَعْتَصِمْ بِاللَهِ.
این حقّ اعتصام است، و هر حقى را حقیقتى است.

حقیقت این دست اعتماد بضمان اللَه زدن است، و دست مهر بلطف مولى زدن.

قوله: وَ لا تَفَرَقُوا حثّ مسلمانان است بر ألفت و اجتماع كه نظام ایمان به آنست و استقامت كار عالم بسته در آن است، و الفت و اجتماع مسلمانان ادب دینست و زین شریعت، و نظام اسلام، و مایه خیر، و ركن هدایت و اصل طاعت، و موجب ثواب، و لهذا قال عزّ و جلّ: لَوْ أَنْفَقْتَ ما فِی الْأَرْضِ جَمِیعاً ما أَلَفْتَ بَیْنَ قُلُوبِهِمْ وَ لكِنَ اللَهَ أَلَفَ بَیْنَهُمْ. وقال تعالى: مُحَمَدٌ رَسُولُ اللَهِ وَ الَذِینَ مَعَهُ أَشِدَاءُ عَلَى الْكُفَارِ رُحَماءُ بَیْنَهُمْ. و سئل النّبی(ص) : یتزاورون اهل الجنّة؟ قال: یزور الاعلى الأسفل، و لا یزور الاسفل الاعلى، الّاالّذین یتحابّون فى الدّنیا فانّهم یأتون فیها حیث شاءوا
و درین معنى خبر بو هریره است روایت از
مصطفى (ص) گفت در بهشت مردى مشتاق دیدار برادر خود شود، آن برادر كه در دنیا او را دوست داشتى از بهر خداى، در راه خداى بى نسبى و سببى، گوید " یا لیت شعرى: ما فعل اخى
یعنى كاشك دانستمى كه آن برادرم چه كرد؟ و كارش بچه رسید؟
از نواختگانست یا راندگان؟ سوختنى است یا افروختنى؟
در بوستان دوستانست یا در زندان رندان؟
ربّ العالمین آن درد دل وى را در حق برادر خویش مرهمى بر نهد فریشتگان راگوید:
" سیروا بعبدى هذا الى اخیه " این بنده مرا نزد برادر او برید.
فریشتگان بفرمان خداى آیند، و بایشان نجیب بهشتى با رحل نور. گویند :
"  قم فاركب و انطلق الى اخیك " 
اى بنده خدا گرت دیدار برادرت آرزوست، خیز تا رویم.
بران نجیب نشیند هزار ساله راه بیك ساعت باز برد.

و مصطفى (ص) گفت: چندان كه
شما بر نجیب نشینید و یك فرسنگ برانید ایشان هزار ساله راه برانند، تا بمنزل آن برادر فرو آید، سلام كند. آن برادر سلام را علیك گوید، و ترحیب كند، دست بگردن یكدیگر در آرند، و شادى خویش با یكدیگر گویند.

بس كه من در جستن تو گرد سر برگشته ام
بى تو اى چشم و چراغم چون چراغى كشته ام
از كشف الأسرار و عُدة الأبرارمطالبی دیگر :
- انواع هدایت در قرآن کریم
- آیت خاص فضیلت محمد (ص)
- عزیز هم شکوه میکند !!
- اصحاب مباهله پنج+یک (فخر جبرئیل بعضویت در اهل البیت)
- دلمشغوی و ذکر مدام, شرط دوستی
- دوستی , نسبت و تبعیت !
- هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
- آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- قبله های خلق !
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)
مطالب اخیر وبلاگ :
كسی را به افراط مَسِتای ...
پدر و مادر در بیان معصومین (ع)
الهی گفتی مکن و بر آن داشتی
احساس مالکیت و موفقیت
سید حسن نصرالله و مسئولیت پذیری
بعد از خدا بلافاصله پدر و مادر !
برگه مرگ !
ارزش اولیاء در کلام اولیای خدا
آنسوی چهره ها ( 01 )
شب وصال (شجریان) + دانلود
یاد ایام شجریان + دانلود
در خیال (شجریان)+دانلود
کجا روند که یار از تو خوبتر گیرند !
گفتگو آیین درویشی نبود
جانا به غریبستان چندین به چه می‌مانی
ارزش پدر و مادر در نزد اولیای خدا
خدا رحیم است
احترام به پدر و مادر
امروز دیدم یار را آن رونق هر کار را
غم غفلت + دانلود
دل حرم خداست ...
نوحه لری ای روله (رضا نقاش)+دانلود
(خطورات) خدا می بیند و ...
ناموزونی !
نوحه لری ای کفتر قشنگم (رضا نقاش)+دانلود
زایش و نگهداری داعش !
رضای خدا یا رضایت خلق
بی تشویش مرگ
نوحه لری افق غرق خونه (رضا نقاش)+دانلود
خوشا بحال زدایندگان غم و غصه
دام خال روی ( تک بیتی )
نوحه لری عاشق و مبتلا منم (رضا نقاش)+دانلود
مکافات عمل (انتقام از قاتل پدر)
مهلت به تنگدست موجب اجابت دعا
نوحه لری گلم رنگ اناره (رضا نقاش)+دانلود
هرگز آرزوى مرگ مكن !
بخشنده ‌ترین مردم کیست ؟
مکافات عمل (شهادت دو کبک)
مه من نقاب بگشا ز جمال کبریایی
خداوند با ظلم و ظالم چه میکند ؟!
رحم کن تا خدا و طبیعت بتو رحم کند
رازپوشی و سعادت و شقاوت
زبان سیاست و سیاست زبان
(خطورات) تنظیم روابط در عناصر قرآنی
THE FAREWELL PILGRIMAGE
گوهر و خرمهره در یک سلک جولان میکنند
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (136)
رحمت و مردمی بودن پیامبر (ص)
شکستگان تو هم آه آتشین دارند
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (135)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.