قوله: وَدَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ مودت در دو جاى استعمال كنند: در محبّت و در تمنّى. و فرق آنست كه چون در تمنّى استعمال كنند " لو " در آن آید و با معنى محبّت " لو " استعمال نكنند.
حق و باطل

و طائفة جمع طائف است و هو الذى یطوف بالبیت او فى الاسفار، پس بر سبیل توسّع هر جمعى را طائفة گویند، اگر طواف كنند و اگر نه. هم چنان كه رفقه گویند ترافقوا او لم یترافقوا.

معنى آیت آنست كه: جهودان آرزوى میكنند كه شما را بى راه كردندى یا بفریفتندى. و جز آن نیست كه خود را بى راه میكنند و مى فریبند، كه مؤمنان آن گفتار ایشان مى نپذیرند.

پس وبال و بزه آن از روى اضلال بایشان باز گردد، و خود نمیدانند كه آن زیان بخود میكنند، نه بمؤمنان و خود را گمراه مى كنند، نه مؤمنان را.

و معنى دیگر: وَ ما یَشْعُرُونَ انّ اللَه عزّ و جلّ یطلعكم على سرائرهم. مفسّران گفتند كه: این قوم جهودان بودند كه عماربن یاسر را و حذیفة بن یمان را با دین جهودى میخواندند، و این قصّه در سورة البقر رفت.

یا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَكْفُرُونَ بِآیاتِ اللَهِ اهل كتاب اینجا جهودان و ترسایان اند. و آیات اللَه قرآن است و بیان نعت محمد (ص) میگوید: شما كه جهودان و ترسایان اید چرا بر قرآن كه منزل است بر محمد (ص) مى كافرید؟ و شما گواهى میدهید و میدانید كه تورات حقّ است و اثبات نبوّت محمد (ص) در تورات است.

قوله تعالى: یا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تَلْبِسُونَ الْحَقَ بِالْباطِلِ حقّ دین اسلام است و باطل جهودى و ترسایى. ابن زید گوید: حقّ تورات است كه بموسى (ع) فرو فرستادند، و باطل تحریف و تبدیل ایشان كه در تورات آوردند. و گفته اند حق تصدیق ایشان است ببعضى تورات، و باطل تكذیب ایشان ببعضى، یعنى كه: ببعضى نعت محمد (ص) كه در تورات است اقرار میدهند و بعضى بدروغ میدارند. وَ تَكْتُمُونَ الْحَقَ نعت و صفت محمد (ص) است كه بپوشیدند بعد از آن كه اشارت تورات و انجیل بر آن دلالت كرد. و مصطفى (ص) نهى كرد از آنكه كسى علمى دارد و از خلق بپوشد و باز گیرد بعد از آنكه اظهار آن واجب بود، و ذلك فى قوله (ص) : من سئل عن علم فكتمه الجم یوم القیامة بلجام من النّار .

ثمّ قال وَ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ اى تعرفون الحقّ الّذى تكتمون و التّلبیس الّذى تأتون. اگر كسى گوید: چونست كه ایشان را درین آیت علم اثبات كرد و در آن آیت پیش علم از ایشان نفى كرد و گفت: وَ اللَهُ یَعْلَمُ وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ؟ جواب آنست كه: آنچه از ایشان نفى كرد آنست كه در ابراهیم (ع) دعوى كردند كه جهود بود یا ترسا، و آن نه در كتاب ایشان بود، نه ایشان را در آن هیچ علم بود، و آنچه ایشان را درین آیت اثبات كرد از علم بیان صفت نعت محمد (ص) كه در تورات و انجیل خوانده بودند و دانسته، و آن گه بپوشیده بودند و انكار كرده، و این غایت ذمّ است كه آنچه دانند انكار كنند، و آنچه ندانند بآن دعوى كنند.

قوله تعالى: وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ الآیة...
قول سدى و حسن آنست كه: این جهودان خیبر بودند، دوازده مرد از احبار ایشان كه با یكدگر گفتند: راه اینست كه در اوّل روز در دین محمد (ص) شوید و آشكارا باو گروید و اقرار دهید بزبان بیرون، از اعتقاد و دل، و آن گه شبانگاه باز شوید و گوئید: ما با تورات باز رسیدیم و از نشانهاى پیغامبر آخر الزّمان در تو چیزى نمى بینیم، و آن پیغامبر تو نه اى، ما از اقرار خود باز آمدیم.
لَعَلَهُمْ یَرْجِعُونَ این " ها و میم" با مؤمنان شود، یعنى كه ایشان با همدگر گفتند كه: چنین كنید مگر اصحاب محمد (ص) و ایشان كه بوى گرویده اند چون شما را كه اهل كتاب اید و دانایان در كار محمد (ص) چنین بینند ایشان در شكّ افتند، و از تصدیق او باز گردند، و بدین ما درآیند. مجاهد و مقاتل و كلبى گفته اند: این آیت در شأن قبله آمد كه چون با كعبه گردانیدند بر جهودان دشخوار آمد، كعب بن الاشرف و مالك بن الضیف با اصحاب خود گفتند كه: بامداد با محمد (ص) نماز بكعبه كنید و تصدیق وى كنید، و در آخر روز بوى كافر شوید و با صخره گروید كه قبله شما است. ربّ العزّت مصطفى را و مؤمنان را از مكر ایشان خبر كرد و سرّ ایشان آشكارا كرد، و این آیت فرو فرستاد: وَ قالَتْ طائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكِتابِ آمِنُوا بِالَذِی أُنْزِلَ عَلَى الَذِینَ آمَنُوا این كه گفتند بِالَذِی أُنْزِلَ عَلَى الَذِینَ آمَنُوا، بر حسب گفت و اعتقاد مسلمانان گفتند، نه بر حسب اقرار و اعتقاد خویش.

وَجْهَ النَهارِ اوّل روز است بحكم آنكه اوّل چیزى از مردم كه استقبال تو كند در مواجهت، روى وى باشد. اوّل روز را بآن باز خوانند، و بسبب آنكه شریف ترین جوارح روى است، در چیزهاى شریف نیكو استعمال كنند، گویند " هذا وجه الثّوب و غیره "
 
در معنى این آیت وجهى دیگر گفته اند و آن آنست كه: جهودان پیش از بعثت مصطفى (ص) از وى خبر دادند و نعت و صفت وى گفتند، پس چون دیدند كه ریاست ایشان بوى باطل خواهد شد، پشیمان گشتند. با یكدگر گفتند كه: ما از عوام و سفله خویش از محمد (ص) خبر دادیم و گفتیم آنچه گفتیم، و اكنون اگر بیك دفعه او را دروغ زن داریم متّهم شویم. راه آنست كه ببعضى ایمان آریم و ببعضى نه. یعنى اوّل چنان نمائیم كه ما او را راست گوى مى پنداریم، پس او را دروغ زن گیریم. و آن گه ایشان یك بار اظهار ایمان كردند و یك بار اظهار كفر. ربّ العالمین گفت: إِنَ الَذِینَ آمَنُوا ثُمَ كَفَرُوا ثُمَ آمَنُوا ثُمَ كَفَرُوا ثُمَ ازْدادُوا كُفْراً الآیة.النوبة الثالثة

قوله تعالى: یا أَهْلَ الْكِتابِ لِمَ تُحَاجُونَ فِی إِبْراهِیمَ الآیة...
از روى حقیقت این آیت اشارتست بلطف خداى با بندگان، و پسندیدن طاعت ایشان، و جزاء آن دادن به اضعاف كردار ایشان.

خلیل اللَه (ع) كه در راه توحید منزل داشت و در حقیقت تفرید هر چیز جز اللَه بگذاشت، و همه درباخت، مال بمهمان داد، و فرزند بقربان داد، و خود را بنیران. ربّ العالمین آن از وى بپسندید، و حكایت كرد از وى، و گفت: فَإِنَهُمْ عَدُوٌ لِی إِلَا رَبَ الْعالَمِینَ
ابراهیم (ع) آنست كه هر چه دون ماست همه را بدشمن گرفت، و دوستى ما بر همه اختیار كرد، بزبان حال گوید:

امروز كه ماه من مرا مهمان است
بخشیدن جان و دل مرا پیمانست
دل را خطرى نیست، سخن در جانست
جان افشانم كه روز جان افشانست


لا جرم ربّ العزّة نقاب ضنّت بر روى خلّت وى فرو گذاشت و حجاب غیرت در میان وى و خلق نگه داشت. همه در دعوى كردند كه وى ماراست، ربّ العزّت گفت: نى، كه او خدا راست، وَ اتَخَذَ اللَهُ إِبْراهِیمَ خَلِیلًا. جهودان و ترسایان و مشركان هر كسى در وى دعوى كردند، ربّ العزّت او را از همه برى كرد و بخود قریب كرد.

ما كانَ إِبْراهِیمُ یَهُودِیًا وَ لا نَصْرانِیًا وَ لكِنْ كانَ حَنِیفاً مُسْلِماً نظیر این، قصّه سلمان است بروز خندق، هر كس درو دعوى كردند. مهاجران گفتند: از ماست، انصار گفتند: از ماست، مصطفى (ص) گفت : نه آن و نه این، بلكه از ماست، سلمان منّا اهل البیت .
 
سلمان در جستن دین حق و راه مصطفى (ص) چندان ریاضت بر خود نهاد تا خود را تسلیم كرد تا او را به بندگى بفروختند. چنان كه در قصّه وى بیاید، كه بدایت كار كه طالب حق بود و در جست وجوى مصطفى (ص) و دین وى بود، در دیار حجاز زنى از جهینه او را بخرید و او را شبانى فرمود و زبان حالش میگوید:

گردان گردان به بندگیت افتادم
آن دولت شد كه گفتمى آزادم


لا جرم چون آزادى خویش در آرزوى مشاهده مصطفى (ص) خرج كرد، مصطفى (ص) با وى این كرامت كرد كه از همه باز برید و با پناه عصمت خویش گرفت.

من رفع خطوة الینا وجد نعمة لدینا و من وقع علیه غبار موكبنا ظهرت علیه آثار نعمنا.
و فى الخبر: من تقرّب الىّ شبرا تقرّبت الیه ذراعا، و من تقرّب الىّ ذراعا تقرّبت الیه باعا و من اتانى مشیا اتیته هرولة!

بعزّت عزیز كه اگر یك قدم در راه خدمت حق بردارى هزاران نواله نعمت از مائده لطفش بردارى!
منك یسیر خدمة و منه كثیر نعمة، منك قلیل طاعة و منه جلیل رحمة، منك قدم واحد و منه كرم وافر.

خلیل (ع) قدمى چند برداشت در راه حق چنان كه گفت " انّى ذاهب الى ربّى "
ربّ العزّت آن قدم از وى بپسندید، و جهانیان را بر اتّباع او خواند فَاتَبِعُوا مِلَةَ إِبْراهِیمَ حَنِیفاً.
ابراهیم روى بما نهاد و هر كه ما را میخواهد تا بر پى وى روان باشد.

فرمان آمد كه: یا محمد (ص) یا مهتر عالم، یا سیّد ولد آدم!
ابراهیم را فرزند نجیب تویى، و قرّة العین مملكت تویى، تو سزاوارترى كه اتّباع وى كنى كه قدر امیران امیران دانند، و آن گه امّت تو كه بهترین امم ایشانند. این است كه ربّ العالمین گفت: إِنَ أَوْلَى النَاسِ بِإِبْراهِیمَ لَلَذِینَ اتَبَعُوهُ وَ هذَا النَبِیُ وَ الَذِینَ آمَنُوا آن گه تابع و متبوع همه فراهم گرفت، و تاج ولایت و محبت بر فرق ایمان ایشان نهاد و گفت: و اللَهُ وَلِیُ الَذِینَ آمَنُوا خداى یار و دوست مؤمنان است و بایشان نزدیك، و لطیف و مهربان است، و مهربانى وى نه امروزینه كه از ازل تا جاودان است.

ادامه دارد ...
 گل
مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)
... خیر در نیوشیدن است
... سوره مبارکه بینه


سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (121)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (122)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (123)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (124)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (126)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (127)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (128)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (129)مطالب اخیر وبلاگ :
منظومه ای از استاد گرمارودی درباره امام حسین(ع)
گلچینی از سخنان گهربار حضرت امام حسین علیه السّلام
سیمای افشاگــــر ... !
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (128)
پس نپندارم که اینها مردمانند، ای رسول
امام حسین(ع) و نعمت حاجت‌خواهی
آقایم حسین بن علی (ع) است
جز زیبایی نبود ...
نصایح مولا علی(ع)به امام حسین (ع)
خاک خوشبوی کربلا ؛ مسلخ عشاق بی بدیل
حسین (ع) نیز خود چو باران است!
امام حسین علیه السلام و مناظره در دین
امام حسین (ع) در نظر امام موسی صدر
شریف ترین از نظر امام حسین (ع)
خوب رویان جـفــــا پیشه وفــــا نیز کنند
زمین هیچ گاه از حجّت الهى خالى نیست
ناصبی مستوجب دو آتش
مکافات عمل ( انعکاس اعمال )
فکری برای اتاق فکر ...!
عامل تخریب جنگلهای شمال مشخص شد!!!
عزیز هم شکوه میکند !!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (127)
اصحاب مباهله پنج+یک (فخر جبرئیل بعضویت در اهل البیت)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (126)
ضایعات بخش کشاورزی
تركیه نه تنها مولانا، بلكه خیام، بوعلی سینا، رازی و... را ترك می‌دانند
آزاد راه تهران شمال یا تهران ترکستان
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (125)
ولا تجسسوا ...
الملک یبقی مع الکفر ولا یبقی مع الظلم
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (124)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (123)
وکلای فرمایشی انتصابی بیسواد و ...
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (122)
دلمشغولی و ذکر مدام, شرط دوستی
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (121)
دوستی , نسبت و تبعیت !
حکمتهایی از کلام مولا علی (ع)
خلاصه ای از تاریـخ جنگهای ایـران (1)
ظلم بمردم موجب خروج از ولایت اهل بیت (ع) میشود !
موسیقی محمد اصفهانی(همای رحمت,دیده بگشا,فاصله)+دانلود
لله وا (نی) مازندرانی سه اثر از استاد طیبی + دانلود
تسلط ظالم بر ظالم سنت الهی است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
از نفرین مظلوم - حتی کافر هم - بترسید
لینک کل موضوعات تارنما (لینک ثابت)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (119)
مالک الملک است و عزیز کننده و ذلیل کننده
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (118)
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.