قوله تعالى: فَاتَبِعُونِی یُحْبِبْكُمُ اللَهُ
زاهدى را گفتند كه : مرگ را دوست دارى؟
توقف كرد. پس پرسنده گفت: اگر زهد تو با صدق تو بودى از مرگ كراهیت نبودى!

یُحْبِبْكُمُ اللَهُ

سدیگر نشان در صدق محبت آنست كه: همواره ذكر محبوب بر دل و بر زبان محبّ تازه بود. چنان كه غفلت و نسیان بوى راه نبرد. وعلى هذا قال النبى (ص) " من احبّ شیئا اكثر ذكره "
 
چهارم نشان در وفاء دوستى آنست كه: هر چه با محبوب نسبتى دارد، آن را دوست دارد.
چنان كه قرآن كلام وى، كعبه خانه وى، مصطفى (ص) رسول وى، مؤمنان دوستان وى.
مصطفى (ص) گفت : " احبّوا اللَه لما یغذوكم به من نعمة، و احبّونى لحبّ اللَه ایّاى، و احبّوا اهل بیتى لحبّى "
آن گه گفت: وَ یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. درین تنبیه است كه محبّت نه معلول است، نه باكتساب بنده تا بتحصیل طاعت یا از اجتناب معصیت فرا دست آید. یَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ. پس آنچه گفت: یُحْبِبْكُمُ اللَهُ كه بنده باشد كه گناهان دارد، آن گه خدا را دوست دارد و اللَه وى را دوست دارد.
هم ازین بابست خبر نعمان كه وى را بخمر خوردن چند بار حدّ زدند. پس یكى وى را لعنت كرد، رسول خدا گفت: لعنت مكن كه وى خدا و رسول او را دوست میدارد.

...
بسا فرقا میان این كلمه كه حبیب (ص) گفت، و میان آن كلمه كه خلیل (ع) گفت: فَمَنْ تَبِعَنِی فَإِنَهُ مِنِی. چندان كه میان محبت و خلّت است،همچندان میان كلمتین است. خلیل (ع) گفت: هر كه بر پى ماست، او از ماست. حبیب (ع) گفت: هر كه بر پی ماست، دوست خداست. و برتر از حال دوستى حالى نیست، خوشتر از ایام دوستى روزگارى نیست.

دوستى سه منزل است: هوى صفت تن ، محبت صفت دل ، عشق صفت جان.
هوى بنفس قائم، محبت بدل قائم، عشق بجان قائم.
نفس از هوى خالى نه، و دل از محبت خالى نه، و جان از عشق خالى نه
عشق مأواى عاشق است، و عاشق مأواى بلاست.
عشق عذاب عاشق است و عاشق عذاب بلا.

در عشق تو، گبر ناب من دانم بود!
دل سوخته، جان كباب، من دانم بود!
در آتش تیز و آب من دانم بود!
روز و شب در عذاب من دانم بود!


این عشق كه صفت جان آمد، نیز بر سه قسم است:
اول راستى، میانه مستى، آخر نیستى.

راستى عارفانراست، مستى والهان راست، نیستى بى خردانراست.

راستى آنست كه آنچه گویى كنى و آنچه نمایى دارى و آنجا كه آواز دهی باشى.
مستى بى قرارى و وله زدگى است.
گه نظر مولى دائم گردد، دل هاؤم گردد گه عطا بزرگ گردد، از طاقت یافت برگذرد.
مستى هم نفس راست، هم دل را، هم جان را.
چون شراب بر عقل زور كند، نفس مست گردد. چون آشنایى بر آگاهى زور كند، دل مست شود.
چون كشف بر انس زور گیرد، جان مست شود.
چون ساقى خود متجلّى گردد، هستى آغاز كند و مستى صحو شود.

من نیستم اى نگار، تو هستم كن
یك جرعه شراب وصل بر دستم كن
با من بنشین بخلوت و مستم كن
گر سیر شوى بنكته اى پستم كن


اما نیستى آنست كه در سر دوستى شوى، نه بدین جهان با دید آیى، نه در آن جهان.
دو گیتى در سر دوستى شد و دوستى در سر دوست،
اكنون نمى یارم گفت كه منم، نمى یارم گفت كه اوست!

از دیده و دوست، فرق كردن نه نكوست
یا اوست بجاى دیده، یا دیده خود اوست


آن پیر طریقت گفت:
خداوندا! یافته میجویم، با دیده ور میگویم : كه دارم چه جویم؟
كه بینم چه گویم؟ شیفته این جست و جویم، گرفتار این گفتگویم.

خداوندا! خود كردم و خود خریدم، آتش بر خود خود افروزانیدم!
از دوستى آواز دادم، دل و جان فرا ناز دادم.

مهربانا! اكنون كه در غرقابم، دستم گیر كه گرم افتادم:

زین بیش مزن تو اى سنایى غم عشق
بپذیر تو پند و گیر یك ره كم عشق
كآواره چو تو بسند، در عالم عشق
كز آب روان گرد برآرد غم عشق


آرى! مشتاق كشته دوستى است، هر چند كه سر ببالین است.
نیكوتر آنست كه كشته دوستى به از كشته شمشیر است،
نه از كشته دوستى خون آید و نه از سوخته آن دود!
كشته بكشتن راضى، و سوخته بسوختن خشنود!
كم تقتلونا و كم نحبّكم
یا عجبا لم نحبّ من قتلا
 
هر چند بر آتشم نشاند غم تو
غمناك شوم، گرم نماند غم تو

از كشف الأسرار و عُدة الأبرارمطالبی دیگر :
- هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
- آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- قبله های خلق !
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)


مطالب اخیر وبلاگ :
حکمتهایی از کلام مولا علی (ع)
خلاصه ای از تاریـخ جنگهای ایـران (1)
ظلم بمردم موجب خروج از ولایت اهل بیت (ع) میشود !
موسیقی محمد اصفهانی(همای رحمت,دیده بگشا,فاصله)+دانلود
لله وا (نی) مازندرانی سه اثر از استاد طیبی + دانلود
تسلط ظالم بر ظالم سنت الهی است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
از نفرین مظلوم - حتی کافر هم - بترسید
لینک کل موضوعات تارنما (لینک ثابت)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (120)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (119)
مالک الملک است و عزیز کننده و ذلیل کننده
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (118)
درسهای زندگی از مولا علی (ع)
مولا علی (ع) ؛حیات جان علم است
ارزش علم در نگاه منصوب عزیز غدیر ,مولا علی (ع)
ارزش میانجیگرى و آشتى میان دیگران
حکمتهایی از منصوب عزیز غدیر ,مولا علی (ع)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (117)
خوشا بحال زدایندگان غم و غصه
مولا علی (ع) منتخب محمد (ص)؛ تا غدیر می ماند!
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (116)
هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
تفکر و تعقل بالاتر از هر عبادتیست
بخشی دیگر از خطبه بند بالای غدیر
آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
ناصبی مستوجب دو آتش
شَهِدَ اللَهُ أَنَهُ لا إِلهَ إِلَا هُوَ
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
هنری بالاتر از دوست داشتن مردم نیست
امام على (ع): خودنمایی شرک است
مدعیان دروغین پیروی از امام زمان (ع)
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(01)
حج عوام و حج خواص
حرم ظاهر و حرم باطن !
گریه پیامبر(ص) بر مظلومیت علی(ع)
آیا واقعا متدین هستی ؟!
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
دام خال روی ( تک بیتی )
راز کلیمی
عاشق تماشایی ( تک بیتی )
امام موسی صدر و پدیده رانت خواری
کلام نورانی از امام باقر (ع)
سه کلام از امام باقر (ع)

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.