النوبة الثالثة
قوله تعالى: الَذِینَ یَقُولُونَ رَبَنا رب العالمین جل جلاله و تقدست اسمائه و لا اله غیره،
درین آیت دوستان خود را مى نوازد، و روش ایشان باز مى گوید و گفتار و كردار ایشان مى ستاید، و مى پسندد.
آفرین خدا بر آن جوانمردان باد كه در هر چه گویند و هر چه خواهند و هر قاعده كه نهند از اول نام دوست برند، و ازو گویند، و باو گویند، كه با او خو كرده اند و بآن آسوده اند.
الله

با هر كه سخن گویم گر خواهم و گر نه
ز اول سخن نام توام در دهن آید


آن گه در هر چه شنوند و خوانند گویند : آمنّا در گفته اللَه گویند آمنّا
در گفته رسول گویند آمنا
از ذات صمدى و صفات سرمدى شنوند گویند آمنّا
بهشت و دوزخ و ترازو و صراط شنوند گویند آمنّا
امروز نادیده در غیبت آمنّا
فردا در قیامت با مشاهدت آمنّا 
جلال رؤیت ذو الجلال، و رضوان اكبر، هم در قیامت هم در بهشت ثمره آمنّا

بهرچ از اولیا گویند ارزقنا و دفّقنا
بهرچ از انبیا گفتند: آمنّا و صدّقنا

اگر نیاز نمودند و آمرزش خواستند فَاغْفِرْ لَنا ذُنُوبَنا
خداوندا!
خط كرم بر گناهان ما كش،
و این نهادهاى ضعیف را مسوز بآتش.

خداوندا!
بحرمت این دلهاى با وصال تو خوش، كه نسوزى ما را بآتش!
فریاد ازو كه باو بد گمانست، از گمان بدت او را چه زیان است!

وَقِنا عَذابَ النَارِ
خداوندا!
ما را از آتش دوزخ پرهیز ده!
و از عقوبت خویش ما را گریز ده!

این جا نكته عزیز گفته اند:
آتش هر چند قوى تر و سوزان تر بود چون آب بآن رسد نیست شود،
یا بباید كشته گردد، آن ساعت كه تو خلوتى را دست آرى، و در پس زانو نشینى، و قطره چند آب از چشم فروبارى، فرشته را گویند این آب نگه دار.
نفسى سرد از سر حسرت و درد بر آرى، فرشته دیگر را گوینداین بردار.
تا فردا كه آتش دوزخ تاختن آرد،
از یك سو آب آید و از یك سو باد،
و آن آتش هزیمت گیرد،
بنده گوید بار خدایا! این چیست؟
گویند او را: این آب دیده تو و آن آه سینه تو.

الصَابِرِینَ اى بقلوبهم، الصَادِقِینَ بارواحهم، الْقانِتِینَ بنفوسهم، الْمُنْفِقِینَ بمیسورهم، الْمُسْتَغْفِرِینَ بالسنتهم.
آن جوانمردانى كه گفتارشان آنست، كردارشان اینست
كه بدل شكیبایانند بر فرمان حق،
بروح راست روانند در عهد حق،
بتن فرمان بردارانند در حق حق،
بمال هزینه كنندگانند در راه حق،
بزبان آمرزش خواهانند و جویندگانند از كرم حق.

الصَابِرِینَ اى صبروا على البلوى، و رفضوا الشكوى حتى و صلوا الى المولى، و لم یقطعهم شی ء من الدنیا و العقبى.
بهر بلوى صبر كردند، و شكوى بگذاشتند، از دنیا و عقبى روى برتافتند تا بمولى رسیدند.

وَ الصَادِقِینَ اى صدقوا فى الطلب فقصدوا، ثم صدقوا حتى شهدوا، ثم صدقوا حتى وجدوا، ثم وجدوا حتى قعدوا فى مقعد صدق عند ملیك مقتدر.

راست گفتند تا در روش آمدند، پس راست رفتند تا منزل بریدند،
راست اندیشیدند تا بمقصد رسیدند، پس شاهد صدق بگذاشتند و خود را فرا آب دادند تا بساحل امن و مقعد
صدق رسیدند، عند ملیك مقتدر.

الْقانِتِینَ اى بملازمة الباب، و تجرّع الاكتئاب، و ترك المحاب، و رفض الاصحاب، الى ان تحققوا بالاقتراب،
جامه فقر بپوشیدند، و بر در سراى كرم دست نیاز برداشتند، كه
تا نگشایى نرویم،
و تا ننوازى برنگردیم،

ساجدا و قائما یحذر الآخرة و یرجو رحمة ربه.
گه در سجود و گه در قیام،
گه با بیم و گه با امید.

از حضرت عزّت این نواخت مى آید كه
میدان راه دوستى افرادست، آشامنده شراب آن از دیدار بر میعاد است.
برسد هر كه صادق است روزى بآنچه مرادست.

بخت از در خان ما در آید روزى
خورشید نشاط ما بر آید روزى
و از تو بسوى ما نظر آید روزى
و این انده ما هم بسر آید روزى


وَ الْمُنْفِقِینَ اى جادوا بمیسورهم من الاموال، ثم بنفوسهم من حیث الاعمال، ثم بقلوبهم من صدق الاحوال.
گه مال بازند و گه حال،
گه تن بازند و گه جان.
مال در راه دوست، و حال در كار دوست،
تن در جستن دوست، و جان در دیدار دوست.

ما را همه هر چه هست ایثار تراست
گوش از قبل سماع گفتار تراست
دیده نظر جمال بسیار تراست
جان و دل و دین نثار دیدار تراست


وَ الْمُسْتَغْفِرِینَ بِالْأَسْحارِ اى یستغفرون عن جمیع ذلك اذا رجعوا الى الصّحو عند ظهور الاسفار من فجر القلوب، لا من فجر یظهر فى الاقطار.
تا در روش باشند این سان و صفت ایشان و نعت و سیرت ایشان!
باز كه بكشش رسند و صبح یگانگى از افق تجلى اسفار دهد، از آن شواهد خوف و رجا و صدق و صبر استغفار كنند.

مصطفى (ص) ازین جا گفت: انّه لیغان على قلبى لانّى لاستغفر اللَه فى الیوم سبعین مرة
از معرفت فرا گذرند تا بمعرفت رسند،
و از دوستى برتر شوند تا دوست بینند،
دوستان را دوستى منزل است و دوست وطن، با شناخته آرام گیر نه با شناختن!
این است كه ربّ العزت گفت: وَ أَنَ إِلى رَبِكَ الْمُنْتَهى .

شیخ الاسلام انصارى رحمه اللَه بجمله این معانى اشاره كرده است و گفت:
نشان حوادث در ازلیت كوم، سیل كه بدریا رسید از آن سیل چه معلوم؟
همه هستیها نیستند در آن اول قیّوم!
اى رستاخیز شواهد و استهلاك رسوم، عارف به نیستى خود زنده است،
اى ماجد قیوم! جهان از روز پر و نابینا محروم!
ظاهر شدى سخن شدم سخن نماند، پیدا شدى دیده شدم دیده نماند!

دیدیم نهان گیتى و اصل جهان
وز علت و عار برگذشتیم آسان
آن نور سیه ز لا نقط برتر دان
زان نیز گذشتیم نه این ماند و نه آن


قوله: شَهِدَ اللَهُ أَنَهُ لا إِلهَ إِلَا هُوَ شهد الحقّ للحقّ بانّه الحقّ،
خود را خود ستود!
و خود را خود گواهى داد، بسزاى خویش، از صفت خویش،
در كلام خویش خبر داد از وجود خویش، و صمدیت خویش، و قیّومیت خویش، و دیمومیت خویش،
شهد سبحانه بجلال قدره و كمال عزّه حین لا جحد و لا جهل و لا عرفان لمخلوق، و لا عقل و لا وفاق و لانفاق و لا حدثان و لا سماء و لا فضاء و لا ظلام و لا ضیاء.

نه عالم بود و نه آدم،
نه هوا و نه فضا،
نه بر و نه بحر،
نه نور و نه ظلمت،
نه فهم و نه فرهنگ،
نه وفاق و نه نفاق.
كه ربّ العالمین بجلال قدر خویش و كمال عز خویش سخن گفت و گواهى داد بیكتایى و بى همتایى خویش، و خبر داد از صفات و ذات خویش!
امروز همانست كه بود، و جاوید همان!
هرگز نبود كه نبوده و هرگز نباشد كه نباشد!
اولست و آخر، ظاهر و باطن!
اول كه همیشه هست، و بود و نبودها دانست!
آخر كه همیشه باشد، و میداند آنچه دانست.
ظاهر بكردگارى، و غالب هر كس بجبّارى، و برتر از هر چیز به بزرگوارى!
باطن از دریافت چون، و از قیاس وهمها بیرون! و پاك از گمان و پندار و ایدون.

در ذات لطیف تو حیران شده فكرتها
بر علم قدیم تو پیدا شده پنهانها


وَ الْمَلائِكَةُ وَ أُولُوا الْعِلْمِ
بزرگست شرف فرشتگان و انبیاء و علما،
و شگرف بر آمد كار ایشان،
كه اللَه شهادت ایشان با شهادت خود پیوند داد،
نه از آن كه شهادت وى را بوحدانیت خود پیوندى مى دریابد از شهادت مخلوقان!
نى نى كه عزت وى وى شناسد و عزت وى احدیت وى داند،
از نبود پس بود پیوند نیابد، و وحدانیت او را موحّدى مى درنیابد،
و هستى وى را مقرّى مى درنیابد، و دوام ملك وى را آسمان و آسمانیان و زمین و زمینیان مى درنیابد،
و كمال الوهیت وى را دنیا و آخرت، بهشت و دوزخ مى درنیابد،
كبریاء وى عزت وى شناسد و عزت وى احدیت وى داند!

فلوجهها من وجهها قمر و لعینها من عینها كحل ترا كه داند كه ترا تو دانى و تو، ترا نه داند كس، ترا تو دانى بس!، بلى سعادت فرشتگان و انبیاء و علما بود و تشریف و اكرام ایشان و تخصیص ایشان از میان خلقان كه خود خواست و خود كرد و خود نواخت، و بمعرفت خودشان راه داد. و اللَه یختص برحمته من یشاء.

إِنَ الدِینَ عِنْدَ اللَهِ الْإِسْلامُ
دین پسندیده كه خداى را ببندگى بآن برزنند و بر حكم آن وى را پرستند، و رضاى وى بآن جویند، و بآن بوى باز گردند دین اسلام است.
و اسلام را سه منزل است:
اول منزل اعتراف حقن دماء و اموال است، شمشیر از گردن بردارد، و مال وى بر وى نگه دارد، اگر موافق باشند یا منافق، متّبع یا مبتدع.
منزل دیگر اعتراف است با اعتقاد درست، و اتباع سنت، و وفاء عمل.
سوم منزل اسلام استسلام است: و این غایت كار است، و پسندیده اللَه است، و معرفت را پناه است. خود را بر درگاه عزّت حق بیفكندن و وى را منقاد بودن، و بحكم وى راضى شدن. و بآن اعتراض نیاوردن، و از آن اعراض نكردن و آن را تعظیم نهادن، و شكوه داشتن!
و آنچه ابراهیم دعا كرد خود را و اسماعیل را مسلمان خواست غایت این منزل سوم بود و گفت: رَبَنا وَ اجْعَلْنا مُسْلِمَیْنِ لَكَ
همانست كه گفتند او را أَسْلِمْ فقال أَسْلَمْتُ لِرَبِ الْعالَمِینَ و هو المشار الیه بقوله تعالى حكایة عن یوسف علیه الصلاة و السلام تَوَفَنِی مُسْلِماً وَ أَلْحِقْنِی بِالصَالِحِینَ.

ادامه دارد ...توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله با توجه به شرافت ماه مبارک رمضان که الذی انزلت فیه القرآن میباشد ؛ بقدر وسع خویش بهره برده و برای تامل در آن از صاحب مصحف شریف هم اذن گرفته و هم تقاضای مکشوفی لایه هایی از آن را بنمائیم . حالا با هم پیش میرویم تا بجاهایی که خدای متعال بخواهد برسیم ! ضمنا دوستان توجه داشته باشند که بجز از قرآن کریم که کلام الله متعال است و سخن قطعی شده 14 معصوم علیه السلام بهیچ وجه نمیتوان و نباید هم باعتبار اینکه فلان شخص فلان ادعا را کرده یا فلان حرف را زده است پس ملاک حق و باطل همانست که فلانی گفته ! ابدا چنین نیست بلکه حق خودش ملاک و معیار برای سنجش سخن دیگرانست و بر همین طریق در همین تفسیر اقوالی گاه نقل میشود که ابدا نمیتوان بصحت آن و اعتبار آن اعتنایی کرد ! نباید هم انتظار داشته باشید که باصطلاح قانون همه یا هیچ را درخصوص نقل ها و حتی نظریات اشخاص پیاده کرد . بله بسیاری از نقلها و سخنان میتوانند درست و صحیح باشند همانطوریکه بسیاری از آنها میتوانند نادرست و غلط باشد. مهم آنست که شما سخن ها را بشنوید و از احسن آن تبعیت فرمایید که قول الله متعال هم همین است. در این اثر بعضا در تایید اشخاصی اقوالی نقل شده است که دقیقا نمیتواند با عقیده شیعیان تطابقی داشته باشد چرا که بر اساس مذهب حقه اثنی عشری اتمام حجت بر آنست که وصی پیامبر ختمی مرتبت مولا علی علیه السلام بوده و خلافت آنحضرت بدوازده نفر از همین اهل بیت مکرم اختصاص یافته و لاغیر . این مساله موجب آن نمیشود که ما حتی بعنوان دوستان و محبان و ان شاء الله شیعیان مولا علی (ع) نخواهیم از نظرات و سخنان دیگر فرق اسلامی استفاده کنیم و بر اشتراکاتی که داریم بهره مندی ای نداشته باشیم. از این پست ببعد و با شروع تفسیر بقره ما تصمیم گرفتیم که بخشهایی از متن را که چندان به اصل مطلب لطمه ای نمیزند حذف کنیم بخصوص بعضی از روایتهای مجهول و مجعول را که عدم صحت آنها در بسیاری از تحقیقات جدید اعلام و منتشر شده است.علت اصلی آن هم این بوده که اگر بخواهیم کل متن را منتشر کنیم بالغ بر هزار پست شاید بشود که اصلا در حوصله این وبلاگ نیست . کسانیکه اصل کتاب را میخواهند بخوانند میتوانند مستقیما بدان مراجعه نمایند ما ولی استخوان بندی آنرا حفظ میکنیم و تنها بخشهای غیر ضروری که به اصل مطلب لطمه ای نمیزند را حذف میکنیم . ( محمود زارع )گل
مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

سوره فاتحه و بقره
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
سوره آل عمران
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (112)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (113)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (114)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (116)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (117)
مطالب اخیر وبلاگ :

تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (116)
هیچ در اندیشه ی که چون بود حال ما روز رستاخیز ؟!
تفکر و تعقل بالاتر از هر عبادتیست
مولا علی (ع) منتخب محمد (ص)؛ تا غدیر می ماند!
بخشی دیگر از خطبه بند بالای غدیر
آل سعود و بیخبری از آیات الهی (وقتی پرده دار حرم غاصب است و بیخبر)
ناصبی مستوجب دو آتش
شَهِدَ اللَهُ أَنَهُ لا إِلهَ إِلَا هُوَ
بعضی از وقایع روزگار رهایی (1)
هنری بالاتر از دوست داشتن مردم نیست
امام على (ع): خودنمایی شرک است
مدعیان دروغین پیروی از امام زمان (ع)
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(01)
حج عوام و حج خواص
حرم ظاهر و حرم باطن !
گریه پیامبر(ص) بر مظلومیت علی(ع)
آیا واقعا متدین هستی ؟!
حقوق پدر و مادر در ادبیات اخلاقی(03)
حق با آقا بقیه الله و پیروانش میباشد
زاهد چو از نماز تو کاری نمی رود ...
چگونگی تداوم نسل بشر از ابتداء
دل گپ ها ( گفتگوهای تنهایی)
MIRACLE OF THE HOLY PROPHET,s SAYING
بنام آنكه ما را آفرید ...و میمیراند
دام خال روی ( تک بیتی )
راز کلیمی
عاشق تماشایی ( تک بیتی )
امام موسی صدر و پدیده رانت خواری
کلام نورانی از امام باقر (ع)
سه کلام از امام باقر (ع)
مناظره با ابوحنیفه درباره فضیلت مولا علی (ع)
زنان باحیاء و باوفا؛ فرشته های بی بدیل و گرانبها
سخنی از امام خوبیها,امام باقر (ع)
کلام نورانی امام محمد باقر(ع)
لالایی برای مادر(موسیقی مازنی+دانلود)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (115)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (114)
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (113)
عادت بد دشمنی پرقدرت
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (112)
تعریض به زاهد ریایی (تک بیتی)
روحانی معتبر حکومت و شرابخانه
( طنز ) جوحی , فرزند حریص ناخلف
باد غارتگر و شکوه شبنم (تک بیتی)
نیت اساس کارست ولی امان از ظلم !
گرفتاری بندگان بدلیل طولانی شدن گناهان
مدعی بی وفا ( تک بیتی )
محمد (ص) موعود همه انبیاء پیشین
تفسیر آل عمران.كشف الأسرار و عُدة الأبرار (111)
خار و خسان دوپا کم نیستند ! (تک بیتی)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.