ساری,گاهنوشتهای محمود زارع:...أَنْتَ مَوْلانا در لغت عرب مولا را معانیست: المولى هو اللَه، و المولى ابن العم، و المولى هوالمعتق و كذلك المعتق، و المولى الناصر، و المولى الزوج، و اصلها كلها من الولى، فهو مفعل من الولى و هو القرب، فالمولى ما لزمك من شی ء او لزمته. و منه قوله تعالى مَأْواكُمُ النَارُ، هِیَ مَوْلاكُمْ و المولى فى اسماء اللَه تعالى معناه الناصر العاطف القریب و كذلك الولىّ. أَنْتَ مَوْلانا معنى آنست كه تو خداوند و یار مایى، دارنده و باز دارنده و نگه دار مایى، پذیرنده و دستگیر و داورى دار مایى.
انفاق

فَانْصُرْنا نصرت و نصر در لغت عرب یارى دادن بود و روزى دادن بود، ارض منصورة اى ممطورة. من كان یظن ان لن ینصره اللَه اى لن یرزقه اللَه. و ناصر و نصیر یارست و منتصر كینه كش.
فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِینَ میگوید یارى ده ما را بر گروه كافران.
اجابت دعا آنست كه گفت كانَ حَقًا عَلَیْنا نَصْرُ الْمُؤْمِنِینَ.

و معنى كفر و كفران ناسپاسى است، و كافر و كفور ناسپاس است، و كافر ضد مسلمان از آن گرفته اند، نه آن ازین، از بهر آنك كافر ناسپاس نعمت خداى آمد، نعمت از وى یافت و دیگرى را پرستید، و ناسپاسى بد پاداشى بود، فلا كفران لسعیه، ازین است. اللَه میگوید بنزدیك من بد پاداشى نیست. جاى دیگر گفت فَلَنْ یُكْفَرُوهُ یعنى با شما در كردار شما بد پاداشى نیست. و اصل كفر ستر است، نعمت بپوشیدن كه از منعم به سپاسدارى بر تو پدید نیاید، و از بهر این برزگر را كافر خوانند، كه تخم بپوشد در زمین. و عرب شب را كافر خواند، كه جهان بپوشد، و دیه را كفر خواند كه مردم را بپوشد بدیوار. و در خبر است ساكن الكفور كساكن القبور یعنى ساكن الرساتیق.
آورده اند كه معاذ جبل رض هر گه این سورة البقره خواندى، چون بآخر رسیدى كه فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِینَ گفتى آمین! .....


النوبة الثالثة
قوله تعالى: لِلَهِ ما فِی السَماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ ملكا و ابداعا، و خلقا و اختراعا،اوجدهم من العدم، فملكهم ملك عزة و اقتدار، لا ملك استفادة و اكتساب، یفعل فیهم ما یشاء و یحكم ما یرید.

میگوید هر چه در آسمانهاست و در زمینها، همه ملك خداى است، ملك ایجاد و عزت، نه ملك اكتساب و وراثت، آن ملك آدمیانست كه بحكم بیع و هبت یا باكتساب و وراثت حاصل شد، لا جرم آن حكم كه ملك ایشان را درست كرد، هم آن حكم حق مملوك بر ایشان واجب كرد، و ملك خداى از نیست هست كردن است، و پس نبود آفریدن و از آغاز نوساختن، پس ملك وى بملك كس ماننده نیست، و كس را بروى در آن حكم نیست، و آنچه كند در آفریده خود بحجت خداوندى خود، از وى داد است و ستم نیست. بیداد آن باشد كه كسى كارى كند كه آن كار آن كس را نرسد، و اللَه را رسد هر چه كند بحجت آفریدگارى و كردگارى و پادشاهى، جل سلطانه و عظم شأنه و عز كبریاؤه و حقت كلمته و علت عن درك العقول حقیقته.

لِلَهِ ما فِی السَماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ نه بدان گفت كه تو دل بدان بندى و بدان مشغول شوى، لكن تا دل در آفریدگار آن بندى و صانع را بینى، همانست كه گفت لا تَسْجُدُوا لِلشَمْسِ وَ لا لِلْقَمَرِ وَ اسْجُدُوا لِلَهِ الَذِی خَلَقَهُنَ آسمان و زمین كه آفرید، نظرگاه عامه خلق را آفرید، تا در صنع نگرند و از صنع بصانع رسند. همانست كه گفت  أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَكُوتِ السَماواتِ وَ الْأَرْضِ، قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِی السَماواتِ وَ الْأَرْضِ

باز اهل خصوص را منزلت برتر نهاد، از نظر عبرت با نظر فكرت خواند، و از صنع با فكرت گردانید گفت: أَ فَلا یَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ باز مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم را از درجه خصوص برگذرانید و بحقیقت افراد راه داد و در نقطه جمع فرو آورد، تا نظر وى از صنع و صفت برتر آمد، با وى گفت " أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِكَ "

اول منزل آگاهانست،
دوم رتبت آشنایان،
سوم درجه دوستان و نزدیكان.

از اول برقى تافت از آسمان عزت، رهى در آگاهى آمد
پس نسیمى دمید از باغ لطف رهى آشنایى یافت، پس شربتى یافت از جام دوستى از خودى بیخود شد، همه او را شد.
آگاهى حال مزدور است،
آشنایى صفت مهمانست،
دوستى نشان نزدیكانست،

مزدوران را مزد است، و مهمانان را نزل، و نزدیكان را راز،
مزد مزدور در خور مزدور است،
و نزل مهمان در خور میزبان است،
و او كه نزدیك است خود غرقه عیانست.

وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَهُ
شگرف آمد كار آن كس كش سر و كار با اوست!
جلیل است آن عتاب كه عتاب كننده اوست!
بجان خرید باید آن شمار كه شمار كننده اوست!
قدر این خطاب آن جوانمرد طریقت شبلى دانست كه میگفت
بار خدایا چه باشد گر گناه عالمیان جمله بر گردن شبلى نهى؟ تا فردا در آن خلوتگاه در هر گناهى با من شمار كنى و با توام سخن دراز گردد.

حرام دارم با دیگران سخن گفتن
كجا حدیث تو گویم سخن دراز كنم


اشارت خلوتگاه بآن خبر است كه مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم گفت ما منكم من احد الا سیكلّمه ربه، لیس بینه و بینه ترجمان و لا حجاب یحجبه

اعرابیى آمد و از مصطفى پرسید كه فردا حساب من كه خواهد كرد؟
رسول گفت اللَه شمار بندگان كند
اعرابى برگشت بشادى و ناز، همى گفت پس من رستم، فان الكریم اذا قدر غفر.

یُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَهُ
گفته اند این كلمت تنبیهى عظیم است كسى را كه در دل روشنایى دارد و در سر آشنایى،
چون میداند كه فردا حساب وى خواهند كرد و از آن گفتار و كردار وى فاخواست،
كه چرا رفت و چون رفت،
امروز با خود حساب خویش برگیرد، حركات و سكنات و گفتار و كردار خویش پاس دارد.

مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم ازینجا گفت " حاسبوا انفسكم قبل ان تحاسبوا و تهیّئوا للعرض الاكبر"

آمَنَ الرَسُولُ الآیة...
تعظیم و تشریف رسول را در وقت مشاهدت گفت آمَنَ الرَسُولُ و نگفت آمنت،
چنین رود خطاب سادات و ملوك كه بر وجه تعظیم بود،
همچنانك خود را گفت جل جلاله در ابتداء سورة فاتحة الْحَمْدُ لِلَهِ و نگفت الحمد لى،
تعظیم نفس خود را و اظهار عز و جلال خود را سبحانه ما اعظم شأنه

آمَنَ الرَسُولُ لمّا فرغ عز و جل من ذكرالایمان و البعث و الجنة و النار و الصلاة و الزكاة و القصاص و الصیام و الحج و الجهاد والنكاح و الطلاق و الحیض و العدة و النفقة و الرضاع و الإیلاء و الخلع و المیراث والصدقات و النذر و البیع و الشرى و الربوا و الدین و الرهن و ذكر قصص الانبیاء و آیات قدرته، ختم السورة بذكر تصدیق نبیّه ع و المؤمنین بجمیع ذلك،

فقال: آمَنَ الرَسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ
این مدح و ثناست بر پیغامبر كه این احكام را بیان كرد، و رسالت گزارد، و بر مؤمنان كه آن همه احكام و حدود و قصص انبیاء و نشانهاى قدرت و عظمت اللَه كه یاد كردیم بشناختند و پذیرفتند و استوار گرفتند، و ازین بزرگوارتر و جلیل تر كه اللَه تعالى گواهى داد مصطفى را بایمان وى، و گواهى داد مؤمنانرا بایمان ایشان،
این از خداى ایشان را گواهیست، و گواهى بآنست كه ایمان عطائیست، آب و خاك كجا بود، و عالم و آدم چه بود، كه جلال احدى بعنایت ازلى بنده را بایمان گواهى داد و تاج دوستى بر فرق وى نهاد؟

پیر طریقت گفت:
اى خداوندى كه رهى را بى رهى با خود بیعت میكنى، رهى را بى رهى گواهى بایمان میدهى، رهى را بى رهى بر خود رحمت مى نویسى، رهى را بى رهى با خود عقد دوستى مى بندى، سزد بنده مؤمن را كه بنازد اكنون كش عقد دوستى با خود به بست كه مایه گنج دوستى همه نور است، و بار درخت دوستى همه سرورست میدان دوستى یك دل را فراخ است، ملك فردوس بر درخت دوستى یك شاخست.

آمَنَ الرَسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ
هر دو ایمان آوردند هم رسول و هم مؤمنان، لكن شتّان ما هما،
ایمان مؤمنان از راه استدلال، و ایمان رسول از راه وصال،
ایمان ایشان بواسطه برهان، و ایمان رسول بمشاهده و عیان،

روى ان النبى صلّى اللَه علیه و آله و سلم قال و ذلك فیما رأیت ربّى عز و جل بعینى لیلة المعراج، فقال لى ربى یا محمد! آمن الرسول بما انزل الیه من ربه؟ قلت نعم، قال و من؟ قلت والمؤمنون كل آمن باللّه و ملائكة و كتبه و رسله لا نُفَرِقُ بَیْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ كما فرّقت الیهود و النصارى. قال و قالوا ما ذا قلت و قالوا سمعنا قولك و اطعنا امرك قال صدقت، سل تعطه، قلت " غُفْرانَكَ رَبَنا وَ إِلَیْكَ الْمَصِیرُ" قال و قد غفرت لك و لامتك، سل تعطه قلت رَبَنا لا تُؤاخِذْنا إِنْ نَسِینا أَوْ أَخْطَأْنا قال لقد رفعت الخطاء و النسیان عنك و عن امتك و ما استكرهتم علیه، قال قلت ربنا وَ لا تَحْمِلْ عَلَیْنا إِصْراً كَما حَمَلْتَهُ عَلَى الَذِینَ مِنْ قَبْلِنا قال ذلك لك و لامّتك، قلت رَبَنا وَ لا تُحَمِلْنا ما لا طاقَةَ لَنا بِهِ قال قد فعلت ذلك بك و بامتك سل تعطه. قال قلت ربنا وَ اعْفُ عَنَا من الخسف وَ اغْفِرْ لَنا من القذف وَارْحَمْنا من المسخ أَنْتَ مَوْلانا فَانْصُرْنا عَلَى الْقَوْمِ الْكافِرِینَ قال قد فعلت ذلك بك و بامتك و سئل النبى صلّى اللَه علیه و آله و سلم ما كانت جائزتك لیلة عرج بك؟ قال اعطیت فاتحة الكتاب و خواتیم سورة البقرة و كانتا من كنوز عرش الرحمن لم یعطها نبىّ قبلى

توجه: سوره ه.

توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله با توجه به شرافت ماه مبارک رمضان که الذی انزلت فیه القرآن میباشد ؛ بقدر وسع خویش بهره برده و برای تامل در آن از صاحب مصحف شریف هم اذن گرفته و هم تقاضای مکشوفی لایه هایی از آن را بنمائیم . حالا با هم پیش میرویم تا بجاهایی که خدای متعال بخواهد برسیم ! ضمنا دوستان توجه داشته باشند که بجز از قرآن کریم که کلام الله متعال است و سخن قطعی شده 14 معصوم علیه السلام بهیچ وجه نمیتوان و نباید هم باعتبار اینکه فلان شخص فلان ادعا را کرده یا فلان حرف را زده است پس ملاک حق و باطل همانست که فلانی گفته ! ابدا چنین نیست بلکه حق خودش ملاک و معیار برای سنجش سخن دیگرانست و بر همین طریق در همین تفسیر اقوالی گاه نقل میشود که ابدا نمیتوان بصحت آن و اعتبار آن اعتنایی کرد ! نباید هم انتظار داشته باشید که باصطلاح قانون همه یا هیچ را درخصوص نقل ها و حتی نظریات اشخاص پیاده کرد . بله بسیاری از نقلها و سخنان میتوانند درست و صحیح باشند همانطوریکه بسیاری از آنها میتوانند نادرست و غلط باشد. مهم آنست که شما سخن ها را بشنوید و از احسن آن تبعیت فرمایید که قول الله متعال هم همین است. در این اثر بعضا در تایید اشخاصی اقوالی نقل شده است که دقیقا نمیتواند با عقیده شیعیان تطابقی داشته باشد چرا که بر اساس مذهب حقه اثنی عشری اتمام حجت بر آنست که وصی پیامبر ختمی مرتبت مولا علی علیه السلام بوده و خلافت آنحضرت بدوازده نفر از همین اهل بیت مکرم اختصاص یافته و لاغیر . این مساله موجب آن نمیشود که ما حتی بعنوان دوستان و محبان و ان شاء الله شیعیان مولا علی (ع) نخواهیم از نظرات و سخنان دیگر فرق اسلامی استفاده کنیم و بر اشتراکاتی که داریم بهره مندی ای نداشته باشیم. از این پست ببعد و با شروع تفسیر بقره ما تصمیم گرفتیم که بخشهایی از متن را که چندان به اصل مطلب لطمه ای نمیزند حذف کنیم بخصوص بعضی از روایتهای مجهول و مجعول را که عدم صحت آنها در بسیاری از تحقیقات جدید اعلام و منتشر شده است.علت اصلی آن هم این بوده که اگر بخواهیم کل متن را منتشر کنیم بالغ بر هزار پست شاید بشود که اصلا در حوصله این وبلاگ نیست . کسانیکه اصل کتاب را میخواهند بخوانند میتوانند مستقیما بدان مراجعه نمایند ما ولی استخوان بندی آنرا حفظ میکنیم و تنها بخشهای غیر ضروری که به اصل مطلب لطمه ای نمیزند را حذف میکنیم . ( محمود زارع )


ای فاتحه و بقره با انتشار ین پست در همینجا طی 110 شماره بپایان رسیده است و ما منبعد تفسیر را متناسب با نام سوره بروال معمول ادامه خواهیم داد. یعنی ذکر شماره ها لزوما بصورتیکه تاکنون بود نمیباشد بلکه ضمن حفظ این 110 شماره بقیه را در عنوان با ذکر نام سوره بترتیب منتشر خواهیم کرد
گل
مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (001)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (005)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (010)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (015)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (020)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (025)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (030)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (035)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (040)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (101)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (102)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (103)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (104)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (106)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (107)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (108)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (109)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (110)
           **********
مطالب اخیر وبلاگ :
با کریمـــان کارها دشـوار نیست
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (109)
حدیث عشق و اقبال عاشق (تک بیتی)
تصویر - روح زندگی و صمیمیت و سادگی
طنز - رند معصوم !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (108)
موسیقی محلی مازندران, ننجان ( ننه جان ) + دانلود
قیامت , همانندی روی ها و دلها
دنیا و آخرت در نگاه مولا علی (ع)
عشق و دردمندی از عشق (تک بیتی)
پیامبر اخلاق (ص) در نگاه سید حسن نصرالله
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (107)
زبان نگاه ( تک بیتی )
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (106)
دنیا و آخرت در نظر مولا علی (ع)
حضرت فاطمه (س) محدثه بود
شرایط توبه در نظر مولا علی (ع)
دوستان خدا محزون نباشند
موسیقی محی مازندران,لالایی اثر محمود شریفی + دانلود
خوراکی‌ هایی که در تابستان نباید خورد
حکایت درویشان خدا
فضلیت آدمی در نظر مولا علی (ع)
هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
غره مشو که خوار گردی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
حضرت فاطمه (س) از بکائون خمسه تاریخ
کاربرد مجاز در قرآن
حضرت فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر (ص)
عصاره سیر و لیمو ترش ، راهی برای باز کردن رگهای قلب
خدا یکی و محبت یکی و یار یکی
چگونگی تدوین مصحف فاطمه (س)
قفس غم
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (104)
پررویان و با حیاء ها
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (103)
موسیقی آئینی مازندران,امام رضا(ع) اثر استاد اسحاقی + دانلود
موسیقی آئینی مازندران, موسی (ع) اثر استاد اسحاقی + دانلود
موسیقی آئینی مازندران, شهید ( استاد اسحاقی ) + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (102)
موسیقی محلی مازندران, مریم بانو ( اسحاقی ) + دانلود
موسیقی محلی مازندران, صنم ( اسحاقی ) + دانلود
موسیقی محلی مازندران, ته بلاره ( عبدی) + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (101)
کد آوای انتظار همراه اول آهنگهای محمدرضا اسحاقی
ربا جنگ با خدا و رسولخداست
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
حکمت , حقیقت و ثمره آن
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (099)
بخل سوءظن بخداست و بخیل در آتش است

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.