لِلَهِ ما فِی السَماواتِ وَ ما فِی الْأَرْضِ نه بدان گفت كه تو دل بدان بندى و بدان مشغول شوى، لكن تا دل در آفریدگار آن بندى و صانع را بینى ...
کریم

همانست كه گفت  أَ وَ لَمْ یَنْظُرُوا فِی مَلَكُوتِ السَماواتِ وَ الْأَرْضِ، قُلِ انْظُرُوا ما ذا فِی السَماواتِ وَ الْأَرْضِ
باز اهل خصوص را منزلت برتر نهاد، از نظر عبرت با نظر فكرت خواند، و از صنع با فكرت گردانید گفت: أَ فَلا یَتَدَبَرُونَ الْقُرْآنَ باز مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم را از درجه خصوص برگذرانید و بحقیقت افراد راه داد و در نقطه جمع فرو آورد، تا نظر وى از صنع و صفت برتر آمد، با وى گفت " أَ لَمْ تَرَ إِلى رَبِكَ " ...

اول منزل آگاهانست ،
دوم رتبت آشنایان ،
سوم درجه دوستان و نزدیكان .
آگاهى حال مزدور است ،
آشنایى صفت مهمانست ،
دوستى نشان نزدیكانست ،

مزدوران را مزد است، و مهمانان را نزل، و نزدیكان را راز ،
مزد مزدور در خور مزدور است،
و نزل مهمان در خور میزبان است،
و او كه نزدیك است خود غرقه عیانست.

وَ إِنْ تُبْدُوا ما فِی أَنْفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ یُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَهُ
شگرف آمد كار آن كس كش سر و كار با اوست !
جلیل است آن عتاب كه عتاب كننده اوست !
بجان خرید باید آن شمار كه شمار كننده اوست !

قدر این خطاب آن جوانمرد طریقت شبلى دانست كه میگفت
بار خدایا چه باشد گر گناه عالمیان جمله بر گردن شبلى نهى؟ تا فردا در آن خلوتگاه در هر گناهى با من شمار كنى و با توام سخن دراز گردد.

حرام دارم با دیگران سخن گفتن
كجا حدیث تو گویم سخن دراز كنم


اعرابیى آمد و از مصطفى پرسید كه فردا حساب من كه خواهد كرد؟
رسول گفت اللَه شمار بندگان كند
اعرابى برگشت بشادى و ناز، همى گفت پس من رستم، فان الكریم اذا قدر غفر.

یُحاسِبْكُمْ بِهِ اللَهُ
گفته اند این كلمت تنبیهى عظیم است كسى را كه در دل روشنایى دارد و در سر آشنایى،
چون میداند كه فردا حساب وى خواهند كرد و از آن گفتار و كردار وى فاخواست،
كه چرا رفت و چون رفت،
امروز با خود حساب خویش برگیرد، حركات و سكنات و گفتار و كردار خویش پاس دارد.

آمَنَ الرَسُولُ ...
تعظیم و تشریف رسول را در وقت مشاهدت گفت آمَنَ الرَسُولُ و نگفت آمنت ، چنین رود خطاب سادات و ملوك كه بر وجه تعظیم بود،
همچنانك خود را گفت جل جلاله در ابتداء سورة فاتحة الْحَمْدُ لِلَهِ و نگفت الحمد لى،
تعظیم نفس خود را و اظهار عز و جلال خود را سبحانه ما اعظم شأنه

فقال: آمَنَ الرَسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ
این مدح و ثناست بر پیغامبر كه این احكام را بیان كرد، و رسالت گزارد، و بر مؤمنان كه آن همه احكام و حدود و قصص انبیاء و نشانهاى قدرت و عظمت اللَه كه یاد كردیم بشناختند و پذیرفتند و استوار گرفتند، و ازین بزرگوارتر و جلیل تر كه اللَه تعالى گواهى داد مصطفى را بایمان وى، و گواهى داد مؤمنانرا بایمان ایشان،
این از خداى ایشان را گواهیست، و گواهى بآنست كه ایمان عطائیست، آب و خاك كجا بود، و عالم و آدم چه بود، كه جلال احدى بعنایت ازلى بنده را بایمان گواهى داد و تاج دوستى بر فرق وى نهاد؟

پیر طریقت گفت:
اى خداوندى كه رهى را بى رهى با خود بیعت میكنى، رهى را بى رهى گواهى بایمان میدهى، رهى را بى رهى بر خود رحمت مى نویسى، رهى را بى رهى با خود عقد دوستى مى بندى، سزد بنده مؤمن را كه بنازد اكنون كش عقد دوستى با خود به بست كه مایه گنج دوستى همه نور است، و بار درخت دوستى همه سرورست میدان دوستى یك دل را فراخ است، ملك فردوس بر درخت دوستى یك شاخست.

آمَنَ الرَسُولُ بِما أُنْزِلَ إِلَیْهِ مِنْ رَبِهِ وَ الْمُؤْمِنُونَ
هر دو ایمان آوردند هم رسول و هم مؤمنان، لكن شتّان ما هما،
ایمان مؤمنان از راه استدلال، و ایمان رسول از راه وصال،
ایمان ایشان بواسطه برهان، و ایمان رسول بمشاهده و عیان،

« از کشف الاسرار و عده الابرار »
مطالبی دیگر :
- قیامت , همانندی روی ها و دلها
- دوستان خدا محزون نباشند
- حکایت درویشان خدا
- هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)

شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)


مطالب اخیر وبلاگ :
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (109)
حدیث عشق و اقبال عاشق (تک بیتی)
تصویر - روح زندگی و صمیمیت و سادگی
طنز - رند معصوم !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (108)
موسیقی محلی مازندران, ننجان ( ننه جان ) + دانلود
قیامت , همانندی روی ها و دلها
دنیا و آخرت در نگاه مولا علی (ع)
عشق و دردمندی از عشق (تک بیتی)
پیامبر اخلاق (ص) در نگاه سید حسن نصرالله
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (107)
زبان نگاه ( تک بیتی )
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (106)
دنیا و آخرت در نظر مولا علی (ع)
حضرت فاطمه (س) محدثه بود
شرایط توبه در نظر مولا علی (ع)
دوستان خدا محزون نباشند
موسیقی محی مازندران,لالایی اثر محمود شریفی + دانلود
خوراکی‌ هایی که در تابستان نباید خورد
حکایت درویشان خدا
فضلیت آدمی در نظر مولا علی (ع)
هدایت فقط کار خداست و در این امر شریک نمیخواهد
فتنه ها و آشوب های آخرالزمان
غره مشو که خوار گردی
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (105)
حضرت فاطمه (س) از بکائون خمسه تاریخ
کاربرد مجاز در قرآن
حضرت فاطمه (س) بعد از رحلت پیامبر (ص)
عصاره سیر و لیمو ترش ، راهی برای باز کردن رگهای قلب
خدا یکی و محبت یکی و یار یکی
چگونگی تدوین مصحف فاطمه (س)
قفس غم
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (104)
پررویان و با حیاء ها
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (103)
موسیقی آئینی مازندران,امام رضا(ع) اثر استاد اسحاقی + دانلود
موسیقی آئینی مازندران, موسی (ع) اثر استاد اسحاقی + دانلود
موسیقی آئینی مازندران, شهید ( استاد اسحاقی ) + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (102)
موسیقی محلی مازندران, مریم بانو ( اسحاقی ) + دانلود
موسیقی محلی مازندران, صنم ( اسحاقی ) + دانلود
موسیقی محلی مازندران, ته بلاره ( عبدی) + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (101)
کد آوای انتظار همراه اول آهنگهای محمدرضا اسحاقی
ربا جنگ با خدا و رسولخداست
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
حکمت , حقیقت و ثمره آن
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (099)
بخل سوءظن بخداست و بخیل در آتش است
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (098)

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.