تعداد بازدید از این مطلب:
اخذ دیرکرد بانکی رباست و ربا جنگ با خدا و رسولخداست
الَذِینَ یَأْكُلُونَ الرِبا ... اى یعاملون به الاكل و غیره. ایشان كه معاملت میكنند بربوا خوردن را و بكار داشتن زر را، فردا در قیامت كه از گور برخیزند، همچون آن دیوانه برخیزند كه دیو زند وى را بدست و پاى خود. خبط و تخبّط دست و پاى زدن شتر است بر چیزى، چنانك آید و آنجا كه رسد، همچنین كسى كه بشتاب رود، یا بخشم رود، گام مى نهد و پاى میزند چنانك آید، و آنجا كه رسد هم خبط گویند. مِنَ الْمَسِ اینجا دیوانگى است یقال " به مس" اى جنون.
ربا جنگ با خدا و رسولخداست

یعنى كه ربوا خواران را فردا در قیامت این نشان باشد كه چون دیوانگان آیند و از خلق پنهان نباشند، كه باین نشان هر كس بداند كه ایشان ربوا خواران بودند

مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم گفت شب معراج قومى را دیدم كه ایشان را شكمهاى بزرگ بود همچون خانها، و در راه آل فرعون افتاده، هر بامداد و شبانگاه كه آل فرعون را بآتش بردند به این قوم بر مى گذشتند، میخواستند كه برخیزند، آن شكم بزرگ ایشان را با زمین مى افكنند تا آل فرعون ایشان را در زیر پاى میگرفتند و میكوفتند،
گفتم یا جبرئیل اینان كه اند؟
گفت هؤلاء اكلة الربوا {( اینان کسانی بودند که در دنیا جزء ربا خواران بودند ) و باید دانست که نه تنها رباخوار بلکه ربا دهندگان و سامان دهندگان به سیستم رباخواری , کارمندان و کسانی که در کار ربا و سیستم ربوی مشغول هستند بهر نحوی از انحاء و دیگر کسانی که بنوعی دخیل هستند و مسئولیت دارند و مخالفت نمیکنند و یا سکوت میکنند و جلوگیری نمیکنند همه جزء همین دسته محسوب میشوند – چون لعن رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلم آكل الربوا و موكله و شاهده و كاتبه - و همگی در جنگ با خدا و رسولش ؛ و هم اکنون هم ملعون هستند و همگی در آتشند ! هیچ دعایی از آنها مستجاب نمیشود و اینان هیچ اتکایی و اعتمادی نمیتوانند بخدای تعالی کنند که مطرود درگاه حضرت متعالند و بسیاری فعلا بخودشان و بدشمنانشان واگذار شده اند و یاری نمیشوند ... و باید دانست که هیچ حیله یا مصلحتی نمیتواند ربا را بهر نحوی توجیه کند ؛ بمحض اثبات ؛ بی قید و شرط باید عواملش از ریز تا درشت اولا اگر ایمانی و تقوایی از سر صدق دارند , توبه کرده و ثانیا جبران کنند و کلا سیستم ربوی بهر قیمتی هم که شده بایستی حذف شود ( مانند همین برنامه ظالمانه دیرکرد بانکی و ... که این دیگر بهانه نمیخواهد چون متولی آن مردم نیستند که بگوئیم مردم نمیکنند و ... )  و

... بد سرنوشتی در انتظار همه این طایفه است . –  م. زارع
ربا

و روى انه قال صلّى اللَه علیه و آله و سلم " الربوا سبعون بابا، اهونها عند اللَه عز و جل كالّذى ینكح امه و عن ابن مسعود رض قال لعن رسول اللَه صلّى اللَه علیه و آله و سلم آكل الربوا و موكله و شاهده و كاتبه
و قال صلّى اللَه علیه و آله و سلم " من اكل الرّبا ملا اللَه بطنه نارا بقدر ما اكل منه، و ان اكتسب منه مالا لم یقبل اللَه منه شیئا، و لم یزل فى لعنة اللَه و الملائكة ما دام عنده قیراط.

رسول خدا درین خبر لعنت كرد بر ربوا خواران از بهر آنك حرام خورد، و بر آن كس كه ربوا داد، و بر آن كس كه نبشت و گواه بود، از بهر آن كه به خوردن مال ربوا همه كوشیدند و یكدیگر را معاونت دادند. و رب العالمین در محكم تنزیل میگوید: وَ تَعاوَنُوا عَلَى الْبِرِ وَ التَقْوى وَ لا تَعاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَ الْعُدْوانِ و در خبر مى آید كه ربوا خواران را روز قیامت بر صورت خوگان و سگان رانند، كه در باب ربوا حیلت كردند، همچون قوم داود كه در گرفتن ماهى حیلت كردند تا مستوجب مسخ گشتند. و حیلت در ربوا آنست كه ابن عباس بآن اشارت كرد، و گفته یأتى على الناس زمان یستحل فیه الربوا بالبیع و الخمر بالنبیذ و السحت بالهدیة
ربا جنگ با خداست نه جنگ با آمریکا

حكایت كنند كه در اصفهان مردى از دنیا بیرون مى شد و او را مال فراوان بود و فرزندان داشت، و ایشان را نمى گفت كه مال كجا نهاده، جماعتى در پیش او رفتند و درخواستند تا بگوید كه مال كجا نهاده، اشارت كرد كه فلان جایگه چیزى نهاده، بنگرستند درمى چند بود اندك،
بر گرفتند و گفتند چیزى دیگر بگوى،
گفت ایشان را آن بس باشد و هم در آن حال از دنیا بیرون شد، او را دفن كردند، و بعد از دفن صیحه از گور وى شنیدند و خشتى فرو شد، در نگرستند او را بصورت خوك دیدند و دو چشم وى ازرق، فرزندانش را گفتند كه كار و حرفت وى چه بود؟
گفتند كان یأكل الربوا و لا یرحم الناس . { ربا خوار بود و بمردم رحم نمیکرد }

وهب منبه گفت در روزگار بنى اسرائیل چهار گروه مردم اندر یك شب از میان خلق برخاستند و ناپدید گشتند، چنانك نام و نشان ایشان نیز كس نشنید:
كیّالان و
محتكران و
صیرفیان و
ربوا خواران.

عبد الرحمن التائب گفت مردى بود از بزرگان سلف كه رسولخدا را صلّى اللَه علیه و آله و سلم در خواب بسیار دیدى، و هر بار بشكر آن با درویشان مواساة كردى وقتى ببازار بغداد میگذشت درمى چند داشت، بآن چیزى خرید درویشان را، و آن درم بصرف ببقال داد، بعد از آن روزگارى بگذشت كه رسول را بخواب ندید.
پس بعد از مدتى دراز دید و گفت یا رسول اللَه، طال عهدى برؤیتك فى المنام، دیر برآمد تا ترا در خواب ندیدم، رسول گفت ندانستى كه چون درویشان را چیزى خرى و درم بصرف دهى مرا نبینى؟!

ربا و نظر جوادی آملی

قوله: یَتَخَبَطُهُ الشَیْطانُ مِنَ الْمَسِ دلیل است كه دیو را اندر آدمى تأثیر است، ... و در قرآن از این دلائل فراوان آمد، حكایت میكند اللَه جل جلاله از ایوب پیغامبر كه گفت مَسَنِیَ الشَیْطانُ بِنُصْبٍ وَ عَذابٍ و از موسى كلیم كه گفت هذا مِنْ عَمَلِ الشَیْطانِ 
و رب العزة ایشان را در آنچه گفته اند دروغ زن نكرد، و قال مخبرا من الشیطان: وَ لَأُضِلَنَهُمْ وَ لَأُمَنِیَنَهُمْ و قال إِنَ الشَیْطانَ لَكُمْ عَدُوٌ

این دلیلها روشن است كه دیو را در آدمى تأثیر است، و آن تأثیر از دو وجه است:
یكى وسوسه، یعنى كه در دل آدمى تأثیر است تا آدمى آن را پیش گیرد و بجاى آرد، و هو المشار الیه بقوله مِنْ شَرِ الْوَسْواسِ الْخَنَاسِ.
وجه دیگر آنست كه دیو را در تن آدمى مدخل است، چنانك گفت یَتَخَبَطُهُ الشَیْطانُ مِنَ الْمَسِ و مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم گفت ان الشیطان یجرى من ابن آدم مجرى دمه

و این تأثیر شیطان نه با همه كس بود و نه در همه حال... كه شیطان را دست بر قومى باشد كه ضعیف دل و ضعیف ایمان باشند، و لهذا قال تعالى إِنَ عِبادِی لَیْسَ لَكَ عَلَیْهِمْ سُلْطانٌ.

ذلِكَ بِأَنَهُمْ قالُوا إِنَمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِبا این چنان بود كه مشركان معاملت میكردند و بوقت حلول دین غریم بر مال بیفزودى، تا صاحب حق بر اجل بیفزاید، چون ایشان را گفتند این ربوا است و ربوا حرام است، جواب دادند كه چون در اول بیع طلب ربح رواست در آخر كه وقت حلول باشد هم رواست.
اینست كه رب العالمین گفت ذلِكَ بِأَنَهُمْ قالُوا إِنَمَا الْبَیْعُ مِثْلُ الرِبا.

میگوید آن عقوبت و آن عذاب ایشان بآنست كه گفتند، یعنى چنان دانستند و شمردند، كه بیع همچون ربواست و ربوا همچون بیع، و چون هم نیست، كه اللَه تعالى بیع حلال كرد و ربوا حرام، فذلك قوله وَ أَحَلَ اللَهُ الْبَیْعَ وَ حَرَمَ الرِبا.

« از کشف الاسرار و عده الابرار »


مطالبی دیگر :
- ربا جنگ با خدا و رسولخداست
- ربا ( نزول ) ..... قسمت اول
- حکمت , حقیقت و ثمره آن
- ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
- الله و اولیاء الله
- خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
- مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
ذکر و اقسام آن
حرم ظاهر و حرم باطن !
بنده و ارباب !
حج عوام و حج خواص
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)

شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)


مطالب اخیر وبلاگ :
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (100)
حکمت , حقیقت و ثمره آن
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (099)
بخل سوءظن بخداست و بخیل در آتش است
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (098)
ما داده ایم دل نتوانیم پَس گرفت
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (097)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (096)
حالت برزخی یا برزخ حالتها
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (095)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (094)
ترفندهای مشتاقان گفتگو با محبوب
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (093)
گرفتاری در اثر ظلم و ستم
نواجش محلی مازندرانی + دانلود
تیتراز شروع و پایانی سریال روزی روزگاری + دانلود
آهنگ بوی محمد (ص) آمد + دانلود
الله و اولیاء الله
طولانی شدن ماهها از علائم آخرالزمان
لله وا مازندرانی + دانلود
گل یاس (دانلود)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (092)
ظلم باعث نابودی امتها میشود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (091)
زآن روز حذر کن که ورق برگردد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (090)
ستمگر ستم می بیند
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (089)
فاطمه (س) برطرف کننده غمهای مولا علی (ع)
عدم تصریح نام گاه از غیرت دوستی خداوند متعال است!
نصیحت لقمان حکیم درباره ظلم
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (088)
خدای غفار در خور خویش با بندگان معاملت کند نه در خور بندگان!
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (087)
موسیقی محلی مازندرانی- حقانی - استاد اسحاقی + دانلود
گریه پیامبر(ص) بر مظلومیت علی(ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (086)
مولا علی (ع) و شیعیانش و حوادث آخرالزمان
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)
بهترین فرمانروا از نظر مولا علی (ع) کیست؟!
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (084)
مقر به لا اله الا الله نمی سوزد
دیده برای دیدن دوست است
از نفرین مظلوم - حتی کافر هم - بترسید
ظلم بمردم موجب خروج از ولایت اهل بیت (ع) میشود !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (083)
گناهانیکه باعث نزول عذاب میشود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (082)
منجیان تشیع (شیخ طوسی- عبدالکریم حائری‌ یزدی‌- سید موسی صدر)
عزّت حاصل از ظلم , ذلّت آورد

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.