النوبة الثالثة
قوله تعالى: یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ الآیة...
شراب اهل غفلت را و سر انجام وصفت اینست كه گفتیم، بار خداى را عز و جل بر روى زمین بندگانى اند كه آشامنده شراب معرفت اند، و مست از جام محبت. هر چند كه از حقیقت آن شراب در دنیا جز بویى نه، و از حقیقت آن مستى جز نمایشى نه، زانك دنیا زندان است، زندان چند بر تابد؟
هجرت

امروز چندانست، باش تا فردا كه مجمع روح و ریحان بود، و معركه وصال جانان، و رهى در حق نگران.

امید وصال تو مرا عمر بیفزود
خود وصل چه چیزست چو امید چنین است


شوریده بكلبه خمار شد، در مى داشت بوى داد. گفت: باین یك درم مرا شراب ده! خمار گفت: مرا شراب نماند. آن شوریده گفت: من خود مردى شوریده ام، طاقت حقیقت شراب ندارم! قطره بنماى تا از آن بویى بمن رسد، بینى كه از آن چند مستى كنم! و چه شور انگیزم! سبحان اللَه! این چه برقیست كه از ازل تابید، دو گیتى بسوخت. و هیچ نپائید؟
یكى را شراب حیرت از كاس هیبت داد، مست حیرت شد گفت :

قد تحیرت فیك خذ بیدى
یا دلیلا لمن تحیّر فیكا

كار دشخوارست آسان چون كنم؟
درد بى داروست درمان چون كنم؟
از صداع قیل و قال ایمن شدم
چاره دستان مستان چون كنم؟


یكى را شراب معرفت از خمخانه رجا داد بر سر كوى شوق بر امید وصل همى گوید:

بخت از درخان ما درآید روزى،
خورشید نشاط ما برآید روزى،
و ز تو بسوى ما نظر آید روزى،
وین انده ما هم بسر آید روزى!


یكى را شراب وصلت از جام محبت داد بر بساط انبساطش راه داد، بر تكیه گاه انسش جاى داد، از سر ناز و دلال گفت:

بر شاخ طرب هزار دستان توایم ،
دل بسته بدان نغمه و دستان توایم !
از دست مده كه زیر دستان توایم ،
بگذار گناه ما كه مستان توایم !


یكى را خود از دیدار ساقى چندان شغل افتاد، كه با شراب نپرداخت !

سقیتنى كأسا فاسكرتنى
فمنك سكرى لا من الكاس


آنان زنان مصر كه راعیل را ملامت میكردند در عشق یوسف، چون بمشاهده یوسف رسیدند چنان بیخود شدند كه دست ببریدند و جامه دریدند، و آن مستى مشاهده یوسف بر ایشان چندان غلبه داشت كه نه از دست بریدن خبر داشتند نه از جامه دریدن. همین بود حال یعقوب غلبات شوق دیدار یوسف وى را بر آن داشت كه بهر چه نگرست یوسف دید، و هر چه گفت از یوسف گفت.

با هر كه سخن گویم اگر خواهم و گرنه
ز اوّل سخن نام توام در دهن آید


تا روزى كه جبرئیل آمد و گفت: نیز نام یوسف بر زبان مران، كه فرمان چنین است! پس یعقوب بهر كه رسیدى گفتى نام تو چیست؟ بودى كه در میانه یوسف نامى برآمدى، و وى را بدان تسلى بودى!

دل زان خواهم كه بر تو نگزیند كس،
جان زان كه نزد بى غم عشق تو نفس،
تن زان كه بجز مهر تواش نیست هوس،
چشم از پى آنك خود ترا بیند و بس


وَ یَسْئَلُونَكَ ما ذا یُنْفِقُونَ الآیة...
ارباب معانى گفتند سؤال بر سه ضرب است:
یكى سؤال تقریر و تعریف، چنانك، رب العزة گفت: فَوَ رَبِكَ لَنَسْئَلَنَهُمْ أَجْمَعِینَ عَمَا كانُوا یَعْمَلُونَ وهو المشار الیه بقول النبى صلّى اللَه علیه و آله و سلم لا یزول قدما عبد یوم القیمة حتى یسئل عن اربع: عن شبابه فیما ابلاه، و عن عمره فیما افناه، و عن ماله من این جمعه، و فیما ذا انفقه، و ما ذا عمل بما علم

دیگر سؤال تعنّت است، چنان كه بیگانگان از مصطفى پرسیدند كه قیامت كى خواهد بود؟ و بقیامت خود ایمان نداشتند، و به تعنت مى پرسیدند، و ذلك قوله: یَسْئَلُونَكَ عَنِ السَاعَةِ أَیَانَ مُرْساها، و كذلك قوله: وَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْجِبالِ الآیة.

سدیگر سؤال استفهام است و طلب ارشاد، چنانك درین آیات گفت! یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ، وَ یَسْئَلُونَكَ ما ذا یُنْفِقُونَ، وَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْیَتامى ، وَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ این همه سؤال استر شاداند و مردم درین سؤال مختلف اند.
یكى از احوال مى پرسید، بزبان واسطه جواب مى شنید و او كه از محول احوال میپرسید بى واسطه از حضرت عزت بنعت كرم جواب مى شنود كه" انى قریب "

پیر طریقت گفت:
خواهندگان ازو بر در او بسیاراند، و خواهندگان او كم!
گویندگان از درد بى درد او بسیارند، و صاحب درد كم.


و در تفسیر آورده اند كه رب العالمین گفت: منكم من یرید الدنیا و منكم من یرید الآخرة، فأین من یریدنى؟

وَ یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْیَتامى الآیة... چندان كه توانى یتیمان را بنواز و و در مراعات و مواساة ایشان بكوش، كه ایشان درماندگان و اندوهگنان خلقند، نواختگان و نزدیكان حقند.

ان اللَه یحب كل قلب حزین، فرمان در آمد كه
اى مهتر عالمیان! و چراغ جهانیان!
یتیمان را واپناه خود گیر، كه سراپرده حسرت جز بفناء دل ایشان نزدند، و حسرتیان را بنزدیك ما مقدار است.
اى مهتر! ترا كه یتیم كردیم از آن كردیم تا درد دل ایشان بدانى، ایشان را نیكودارى.

با تو در فقر و یتیمى ما چه كردیم از كرم
تو همان كن اى كریم از خلق خود بر خلق ما
اى یتیمى دیده اكنون با یتیمان لطف كن
اى غریبى كرده اكنون با غریبان كن سخا


انس مالك گفت: روزى مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم در شاهراه مدینه میرفت، یتیمى را دید كه كودكان بر وى جمع آمده بودند و او را خوار و خجل كرده، و هر یكى بروى تطاولى جسته، آن یكى میگفت پدر من به از پدر تو. دیگرى میگفت: مادر من به از مادر تو، سدیگرى میگفت: كسان و پیوستگان ما به از كسان و پیوستگان تو، و آن یتیم مى گریست، و در خاك مى غلتید. رسول خدا چون آن كودك را چنان دید، بر وى ببخشود، و بر وى بیستاد، گفت: اى غلام كیستى تو؟ و چه رسید ترا كه چنین درمانده؟
گفت: من پسر رفاعه انصارى ام، پدرم روز احد كشته شد، و خواهرى داشتم فرمان یافت، و مادرم شوهر باز كرد، و مرا براند، اكنون منم درمانده، بى كس! و بى نوا! و ازین صعب تر مرا سرزنش این كودكان است!
مصطفى از آن سخن وى در گرفت، و آن درد در دل وى بدو كار كرد، و بگریست!
پس گفت اى غلام اندوه مدار، و ساكن باش، كه اگر پدرت را بكشتند من كه محمدم پدر توام، و فاطمه خواهر تو، و عایشه مادر تو. كودك شاد شد و برخاست، و آواز برآورد كه اى كودكان، اكنون مرا سرزنش مكنید و جواب خود شنوید " ان ابى خیر من آبائكم! و امّى خیر من امهاتكم! و اختى خیر من اخواتكم ؟ " آن گه مصطفى دست وى گرفت، و بخانه فاطمه برد، گفت یا فاطمه! این فرزند ما است و برادر تو، فاطمه برخاست، و او را بنواخت و خرما پیش وى بنهاد، و روغن در سر وى مالید، و جامه در وى پوشید، و همچنین وى را بحجره هاى مادران مؤمنان بگردانید. فكان یعیش بین ازواجه حتى قبض النبى صلّى اللَه علیه و آله و سلم، فوضع التراب على رأسه، و نادى " وا ابتاه! الیوم بقیت یتیما " فابكى عیون المهاجرین و الانصار، ....النوبة الاولی
وَیَسْأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِیضِ قُلْ هُوَ أَذًى فَاعْتَزِلُواْ النِّسَاء فِی الْمَحِیضِ وَلاَ تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّىَ یَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللّهُ إِنَّ اللّهَ یُحِبُّ التَّوَّابِینَ وَیُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِینَ ﴿222﴾
از تو در باره عادت ماهانه [زنان] مى‏پرسند بگو آن رنجى است پس هنگام عادت ماهانه از [آمیزش با] زنان كناره گیرى كنید و به آنان نزدیك نشوید تا پاك شوند پس چون پاك شدند از همان جا كه خدا به شما فرمان داده است با آنان آمیزش كنید خداوند توبه ‏كاران و پاكیزگان را دوست میدارد (222)

قوله تعالى:
وَ یَسْئَلُونَكَ ترا مى پرسند
عَنِ الْمَحِیضِ از حیض زنان،
قُلْ هُوَ أَذىً بگوى آن مكروهى است و خونى قذر،
فَاعْتَزِلُوا النِساءَ دور باشید از زنان
فِی الْمَحِیضِ در درنگ حیض،
وَ لا تَقْرَبُوهُنَ و گرد ایشان مگردید بمجامعت
حَتَى یَطْهُرْنَ تا از رفتن خون حیض پاك گردند
فَإِذا تَطَهَرْنَ كه پاك گشتند و غسل كردند
فَأْتُوهُنَ بایشان میرسید
مِنْ حَیْثُ أَمَرَكُمُ اللَهُ از جایى كه خداى فرمود شما را
إِنَ اللَهَ یُحِبُ التَوَابِینَ دوست دارد خداى باز گردندگان بوى،
وَ یُحِبُ الْمُتَطَهِرِینَ و دوست دارد پاكیزگان و خویشتن كوشندگان.

نِساؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ زنان شما كشت زار شمااند كه در آن فرزند میكارید
فَأْتُوا حَرْثَكُمْ مى رسید بكشتزار خویش
أَنَى شِئْتُمْ چنانك خواهید
وَ قَدِمُوا لِأَنْفُسِكُمْ و خویشتن را پیش فرا فرستید.
وَ اتَقُوا اللَهَ و بپرهیزید از خشم و عذاب خدا
وَ اعْلَمُوا أَنَكُمْ مُلاقُوهُ و بدانید كه شما فردا با وى هم دیدار بودنى اید، وى را خواهید دید،
وَ بَشِرِ الْمُؤْمِنِینَ وگرویدگان را شاد كن از من.

وَ لا تَجْعَلُوا اللَهَ عُرْضَةً لِأَیْمانِكُمْ نام خداى را عرضه مسازید سوگندان خویش را
أَنْ تَبَرُوا كه با كس نیكویى كنید،
وَ تَتَقُوا و از بخل بپرهیزید
وَ تُصْلِحُوا بَیْنَ النَاسِ و میان مردمان آشتى سازید،
وَ اللَهُ سَمِیعٌ عَلِیمٌ خداى شنواست سوگندان شما را دانا است بقصد و نیت شما در آن سوگند.

لا یُؤاخِذُكُمُ اللَهُ نگیرد خداى شما را
بِاللَغْوِ فِی أَیْمانِكُمْ بلغو سوگندان شما،
وَ لكِنْ یُؤاخِذُكُمْ بِما كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ لكن شما را كه گیرد بآن گیرد كه دل شما آهنگ سوگند كرد و در آن سوگند كه بزبان گفت در دل عزیمت و عقد داشت
وَ اللَهُ غَفُورٌ حَلِیمٌ و خداى آمرزگار و بردبارست.

ادامه دارد >>>


توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله .... کل این توضیح را در پستهای اولیه - شماره های قبلی - بخوانید  . ( محمود زارع )


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (051)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (052)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (053)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (054)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (056)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (057)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (058)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (059)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (061)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (062)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (063)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (064)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (066)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (067)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (068)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (069)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (071)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (072)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (073)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (074)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (076)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (077)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (078)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (079)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (081)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (082)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (083)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (084)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)

مطالب اخیر وبلاگ:
نزدیکی مرگ و شکست , نتیجه قطعی ظلم بمردم
تکرار لحظه ها ... !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
عراق ایرانِ عرب
تسلط ظالم بر ظالم سنت الهی است
مهر روی !
آثار وضعی گناه بخصوص ظلم و ستم از نگاه امام صادق (ع)
مهر اول کی ز دل بیرون شود ؟!
اندوه شیرین ... !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (079)
رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم ...
دشمنی که علنا خواهان جنگ بر علیه ایران است را باید هم نابود کرد
قاصد زِ بَــرَم رفت که آرد خبر از یار
آهنگ افغانی سرزمین من + دانلود
با ما نَفَسی بنشین ...
انگور قرمز دشمن سرطان روده
خواص و مزایای سیر
هر کجا بارت به گل افتاد، آنجا منزل است
خوبان گنه ندارند گر یاد ما نباشند
موسیقی محلی مازندرانی (آق ننه)پرویز سیاهدشتی + دانلود
ذکر و اقسام آن
بیوفایی و خوبرویی !
موسیقی محلی مازندرانی (استاد اسحاقی) تبری,بانو جان + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (078)
گویا بنا بر ناهنجاری است !
موسیقی محلی مازندرانی (کتولی) شرق مازندران + دانلود
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (077)
همنشین پیامبر (ص) در بهشت !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (076)
ظاهر و باطن هماهنگ هستند
حرم ظاهر و حرم باطن !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
بازتاب عمل حاکم در دل مردم
هر چه کنی بخود کنی
بنده و ارباب !
تو را نادیدن ما غم نباشد
موسیقی لری بختیاری ایرانی ام مو+دانلود
نه عجب که خوبرویان بکنند بیوفایی
دنیا از نگاه پیامبر (ص)
سناتورهای مسخ شده آمریکا
امنیت و رفاه و ظهور امام زمان(ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (074)
زود بیا هیچ مگو !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (073)
موسیقی محلی مازندرانی ( پنج نوا ) + دانلود
حج عوام و حج خواص
مسجد از کلام مولا علی (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (072)توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.