ساری,گاهنوشته های محمود زارع:..... أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ الآیة...
... میگوید شما كه مؤمنانید مى پندارید كه بى رنجى و بلائى كه بشما رسد در بهشت شدید؟
جاى دیگر گفت أَ یَطْمَعُ كُلُ امْرِئٍ مِنْهُمْ أَنْ یُدْخَلَ جَنَةَ نَعِیمٍ؟ كَلَا! هر كس پندارد و طمع دارد كه در بهشت شود رنج نابرده و بار بلانا كشیده كلا! نه چنانست كه مى پندارند و طمع دارند،
والله غفور رحیم

همانست كه در خبر مى آید " الاحمق من اتبع نفسه هواها و تمنى على اللَه وَ لَمَا یَأْتِكُمْ مَثَلُ الَذِینَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ الآیة... مضوا من قبلكم.
اى و لم یصبكم مثل الذى اصابهم، فتصبروا كما صبروا، میگوید پندارید كه در بهشت شوید و هنوز بشما نرسید آنچه بگروه پیشینیان رسید، و در صبر بر بلاها رنجها نه كشیدید چنانك ایشان كشیدند. و انگه تفسیر كرد كه ایشان را چه رسد.

مَسَتْهُمُ الْبَأْساءُ بایشان رسید درویشى و ناكامى و سختى وَ الضَرَاءُ و بیمارى و شكستگى اندام و گرسنگى گفته اند كه بأساء رنج تن بود، و ضراء زیان مال، ...

خواص گفته كه این بلاوبى كامى و درویشى و بى نوایى در دنیا لبسه مؤمنان است، و حیلت پیغامبران، و زینت عارفان، و رأس المال صدّیقان، فرعونى كه مطرود مملكت بود او را چهار صد سال عمر بود، كه هرگز او را تبى نگرفت، و رنجى نرسید و بى كامى ندید، و در آن تمرد و طغیان خود میگفت " أَنَا رَبُكُمُ الْأَعْلى" ما عَلِمْتُ لَكُمْ مِنْ إِلهٍ غَیْرِی "  حال آن دشمن چنین بود، و حال مصطفى بر خلاف این بود! ...

گفت نمیدانید كه این رنج و بلا باندازه ایمان بود، هر كرا ایمان تمامتر، بلاء وى بیشتر، چون ایمان ما بر ایمان عالمیان بیفزود، لا جرم بلاء ما نیز بر بلاء عالمیان بیفزود...

وَ زُلْزِلُوا حَتَى یَقُولَ الرَسُولُ برفع لام قراءة مدنى است، و برین وجه مستقبل بمعنى ماضى بود اى حتى قال الرسول میگوید، ایشان را از جاى بجنبانیدند از پس مصیبتها كه بایشان رسید، و بلاها كه بر ایشان ریختند، تا آن گه كه رسول ایشان گفت و مؤمنان كه با وى بودند مَتى نَصْرُ اللَهِ این فتح ما را كى برآید؟ و اللَه ما را بر دشمن كى نصرت دهد؟ و گزند از ما كى باز برد؟ رب العالمین گفت أَلا إِنَ نَصْرَ اللَهِ قَرِیبٌ جواب دادیم آن گروه را در عهد خویش همان جواب كه مى دهم شما را اى مهاجر و انصار و یاران رسول من، آگاه بید كه هنگام یارى دادن اللَه نزدیك است.

عسى الكرب الّذى امسیت فیه
یكون وراءه فرج قریب


این آیت در شأن فقراء مهاجرین آمد، آن درویشان و شكستگان و اندوهگنان كه روى ایشان از هیبت خداى بر سوخته، وز تعظیم دین اسلام خویشتن را در بوته ریاضت فرو گداخته، بترك خان و مان و دیار وطن بگفته، بر ناكامیها و دشواریها صبر كرده، و طلب رضاء خدا و صحبت رسول وى بر همه اختیار كرده، چون رنج ایشان بغایت رسید، و جان بچنبر گردن رسید، و منافقان از پس وقعه احد زبان طعن دراز كرده كه " الى متى تقتلون انفسكم ؟ " رب العالمین تسكین دل ایشان را این آیت فرستاد.

....

النوبة الثالثة
قوله تعالى: كانَ النَاسُ أُمَةً واحِدَةً الآیة...
از روى اشارت بر ذوق جوانمردان طریقت این آیت رمزى دیگر دارد، و معنى دیگر، میگوید پادشاه عالم دارنده جهان، و داناى نهان، اول كه خلق را بیافرید در غشاوه ستر خلقیت آفرید، ابتدا كه نهاد چنین نهاد، ظلمات صفات خلقیت محفوف گشت، برین خلقت همه در پرده عما یك گروه بودند، همه در ظلمت غیبت مجتمع، همه در اسر نهاد خود مانده، این چنان است كه آن جوانمرد گفت:

در خرابات نهاد خود بر آسودست خلق،
غمزه برهم زن یكى تا خلق را بر هم زنى!


پس بریدى از آن عالم بى نهایت بمختصرى ایشان آمد، مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم از آن برید این خبر داد كه خلق اللَه الخلق فى ظلمة فألقى علیهم من نوره، فمن اصابه من ذلك النور اهتدى، و من اخطاه ضلّ "
چون این رسول از بى نهایتى بمختصرى ایشان رو نهاد، همه در آگاهى آمدند، اسیر ارادت، مقهور مشیت، جریح حكمت، گوش بر جدّ و بخت خویش نهاده:
كه تا چون آید؟ و بریشان چه حكم راند؟ آن گه دست تقدیر ایشان را بدو صنف كرد:
نیك بختان و بدبختان،
نیك بختان را گفت " هؤلاء للجنة و لا ابالى "  یعنى از ملامت كنندگان باك نیست، و رسد ما را هر چه كنیم! و در آن پشیمانى نیست!
و بد بدبختان را گفت " هؤلاء للنار و لا ابالى "
لختى اهل سعادت بى هیچ موافقت، لختى اهل شقاوت بى هیچ مخالفت. هؤلاء للجنة و لا ابالى بجفائهم! و هؤلاء للنار و لا ابالى بوفائهم! نه باین وفا ما را سودست! نه بآن جفا ما را زیان، هر كه ایمان آورد خود را سود كرد من همانم كه بودم، بى نظیر و بى نیاز! هر كه كفر آورد خود را زیان كرد، من همانم كه بودم بى شریك و بى انباز
یا عبادى!، لو انّ اولكم و آخركم، و نسكم و جنّكم، و حیّكم و میتكم، كانوا على اتقى قلب رجل منكم لم یزد ذلك فى ملكى شیئا،
یا عبادى! لو انّ اولكم و آخركم و انسكم و جنّكم و حیكم و میتكم كانوا على افجر قلب رجل منكم لم ینقص ذلك من ملكى شیئا
و از لطیفها كه باین آیت تعلق دارد:
یكى آنست كه مثل خلق عالم كه در نهاد آدم مجتمع بودند كافر و مؤمن و صدیق و زندیق، همچون مثل بازرگانى است كه مشك دارد، و آن مشك كه دارد از بیم راه زن در میان انجدان تعبیه كند، مشك بوى انجدان بخود كشد، و انجدان نیز بوى مشك بخود كشد، چون بازرگان بمقصد رسد و ایمن شود بساطى فرو كند، مشك و انجدان بر آن نهد باد بر آن جهد، هر دو به بوى اصلى خویش باز شوند و عاریتى دست بدارند. همچنین در نهاد آدم، رایحه مؤمن به كافر رسید، و رایحه كافر بمؤمن رسید. و آن حسنات كه در دنیا از كافر در وجود آید همه از آن رائحه مؤمن است كه بوى رسید، و آن سیئات و معاصى كه در دنیا از مؤمن بیاید، آن از رائحه كفر كافر است، فردا در قیامت بساط عدل بگسترانند، و باد عنایت فرو گشایند، حسنات كافر با مؤمن شود و سیئات مؤمن با كافر شود، حكم اولى و قضاء ازلى در رسد، عاریت واستاند، اصل فا اصل دهد، پاك با پاك شود، و خبیث با خبیث، لیمیز اللَه الخبیث من الطیب!

أَمْ حَسِبْتُمْ أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَةَ الآیة... این چنانست كه گویند:

نتوان گفتن حدیث خوبان آسان
آسان آسان حدیث ایشان نتوان


من احتشم ركوب الاهوال نفى عن درك الآمال! خبر ندارى كه پیوستن در گسستن است، و زندگانى در مردن، و مراد ها در بى مرادى! پروانه شمع را وصال در وقت سوختن است و شمع را زندگى در سر بریدن است!

درد دین خود بو العجب دردیست كاندر وى چو شمع
چون شوى بیمار بهتر گردى از گردن زدن


خوش باغى و راغى است فردوس برین، لكن راه آن دشخوار است و گلبنى پر خارست.
مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم گفت: حفت الجنة بالمكاره ؛ تا هر ناكسى و نااهلى دعوى آشنایى نكند. هَلْ یَسْتَوِی الَذِینَ یَعْلَمُونَ وَ الَذِینَ لا یَعْلَمُونَ
مثال این قاعده دریاى است كه آن دریا مقر جواهر گرانمایه، و درّ شب افروز ساختند و آن گه نهنگان و ماهیان عظیم حجاب آن جواهر و در ساختند. دو تن برخیزند كه عشق آن در ایشان را در میدان طلب كشد. بكناره آن دریا شوند صعوبت آن بینند، و از فرات آن نهنگان هراس در ایشان پدید آید. از آن دو مرد یكى چون آن اهوال و احوال با صعوبت بیند بترسد، و از آن طلب قدم باز نهد و از گفتار خویش تبرا كند. این یكى صاحب آرزوى بود، در صفت رجولیت تمام نبود. پنداشت كه این كار بآرزوى مجرد مى برآید، و بى رنج بسر گنج مى رسد و عزت شرع او را جواب میدهد كه لیس الدین بالتمنى و لا بالتحلى.

با مات همى نهفته رازى باید
وز مات همى بخود نیازى باید
الحق تو نگو مرغى اى زاغ سیاه
كت جفت همى سپید بازى باید!


و آن دیگر مرد، كه خداوند ارادت بود عشق جمال آن گوهر شب افروز دیده عقل وى از اهوال آن دریا بر دوزد، تا از آن معانى هیچ بخود راه ندهد، و آن جمال هر ساعتى و هر لحظتى بر وى جلوه میكند، تا وى شیفته تر و عاشق تر میشود! سرنگون بدریا شود! اگر سعادت مساعدت نماید و توفیق رفیق بود در شب افروز در قبض طلب وى آید، و اگر بعكس این بود جانش نهنگان بغارت برند، و نامش در جریده لا ابالى ثبت دارند و زبان حال گوید:

چون من دو هزار عاشق اندر ماهى
مى كشته شوند و بر نیاید آهى!النوبة الاولى
یَسْأَلُونَكَ مَاذَا یُنفِقُونَ قُلْ مَا أَنفَقْتُم مِّنْ خَیْرٍ فَلِلْوَالِدَیْنِ وَالأَقْرَبِینَ وَالْیَتَامَى وَالْمَسَاكِینِ وَابْنِ السَّبِیلِ وَمَا تَفْعَلُواْ مِنْ خَیْرٍ فَإِنَّ اللّهَ بِهِ عَلِیمٌ ﴿215﴾
از تو مى‏پرسند چه چیزى انفاق كنند [و به چه كسى بدهند] بگو هر مالى انفاق كنید به پدر و مادر و نزدیكان و یتیمان و مسكینان و به در راه ‏مانده تعلق دارد و هر گونه نیكى كنید البته خدا به آن داناست (215)

قوله تعالى:
یَسْئَلُونَكَ ترا مى پرسند
ما ذا یُنْفِقُونَ كه چه هزینه كنند
قُلْ بگوى
ما أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَیْرٍ هر چه نفقه كنید از مال
فَلِلْوالِدَیْنِ بر پدر و مادر كنید
وَ الْأَقْرَبِینَ و بر خویشاوندان
وَالْیَتامى و نارسیدان پدر مردگان
وَ الْمَساكِینِ و درویشان
وَ ابْنِ السَبِیلِ و راه گذریان و مهمانان،
وَ ما تَفْعَلُوا مِنْ خَیْرٍ و هر چه نفقه كنید از مال
فَإِنَ اللَهَ بِهِ عَلِیمٌ خداى بآن دانا است.

كُتِبَ عَلَیْكُمُ واجب نبشته آمد بر شما
الْقِتالُ كشتن كردن با دشمنان دین
وَ هُوَ كُرْهٌ لَكُمْ و شما را آن دشوار آمد
وَ عَسى أَنْ تَكْرَهُوا شَیْئاً وَ هُوَ خَیْرٌ لَكُمْ و مگر كه دشوار آید شما را چیزى و آن بهتر بود شما را
وَ عَسى أَنْ تُحِبُوا شَیْئاً وَ هُوَ شَرٌ لَكُمْ، و مگر دوست دارید چیزى و آن بدتر بود شما را،
وَ اللَهُ یَعْلَمُ و خداى داند كه بخلق چه خواهد و ایشان را چه راند و ایشان را بهى در چه بود
وَ أَنْتُمْ لا تَعْلَمُونَ و شما ندانید.

یَسْئَلُونَكَ مى پرسند ترا
عَنِ الشَهْرِ الْحَرامِ قِتالٍ فِیهِ از ماه حرام و كشتن كردن در آن
قُلْ بگوى
قِتالٌ فِیهِ كَبِیرٌ كشتن كردن در ماه حرام كارى بزرگ است
وَ صَدٌ عَنْ سَبِیلِ اللَهِ و باز داشتن است راه گذرى را از راه بردن و حاج را از حج كردن
وَ كُفْرٌ بِهِ و كافر شدنست بآزرم ماه حرام
وَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ و كافر شدنست بحق مسجد حرام
وَ إِخْراجُ أَهْلِهِ مِنْهُ و بیرون كردن شما از مكه كه اهل آن بودید و آن خانه شما بود
أَكْبَرُ عِنْدَ اللَهِ آن مه است نزد خداى از آن مشرك كه شما گشتید
وَ الْفِتْنَةُ و آن كه شما را فتنه میكردند و عذاب مى كردند كه از مسلمانى باز پس آئید و بمحمد كافر شید،
أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ آن مه بود از كشتن كه شما مشركى كشتید
وَ لا یَزالُونَ یُقاتِلُونَكُمْ و همیشه با شما كشتن خواهند كرد هر گاه كه دست یابند
حَتَى یَرُدُوكُمْ عَنْ دِینِكُمْ تا شما را از دین خود بر گردانند
إِنِ اسْتَطاعُوا اگر توانند،
وَ مَنْ یَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِینِهِ و هر كه بر گردد از شما از دین خویش
فَیَمُتْ وَ هُوَ كافِرٌ و بمیرد و او كافر بود،
فَأُولئِكَ حَبِطَتْ أَعْمالُهُمْ ایشان آنند كه حابط گشت و باطل و تباه كردارهاى ایشان، و از پاداش آن در ماندند
فِی الدُنْیا وَ الْآخِرَةِ هم در این جهان و هم در آن جهان،
وَ أُولئِكَ أَصْحابُ النَارِ هُمْ فِیها خالِدُونَ و ایشانند آتشیان جاویدان در آن.

إِنَ الَذِینَ آمَنُوا ایشان كه بگرویدند
وَ الَذِینَ هاجَرُوا و ایشان كه از خان و مان خویش ببریدند
وَ جاهَدُوا فِی سَبِیلِ اللَهِ و از بهر خدا در راه وى جهاد كردند، و با دشمنان او باز كوشیدند
أُولئِكَ یَرْجُونَ رَحْمَتَ اللَهِ ایشان بخشایش اللَه مى پیوسند
وَ اللَهُ غَفُورٌ رَحِیمٌ و خداى آمرزگارست مهربان ﴿218﴾

ادامه دارد >>>


توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله .... کل این توضیح را در پستهای اولیه - شماره های قبلی - بخوانید  . ( محمود زارع )


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (051)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (052)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (053)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (054)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (056)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (057)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (058)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (059)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (061)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (062)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (063)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (064)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (066)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (067)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (068)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (069)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (071)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (072)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (073)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (074)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (076)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (077)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (078)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (079)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (081)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (082)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (083)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (084)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (085)

مطالب اخیر وبلاگ:

تکرار لحظه ها ... !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)
موسی و لذت و بهجت کلام الهی
عراق ایرانِ عرب
تسلط ظالم بر ظالم سنت الهی است
مهر روی !
آثار وضعی گناه بخصوص ظلم و ستم از نگاه امام صادق (ع)
مهر اول کی ز دل بیرون شود ؟!
اندوه شیرین ... !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (079)
رسوا منم وگرنه تو صد بار در دلم ...
دشمنی که علنا خواهان جنگ بر علیه ایران است را باید هم نابود کرد
قاصد زِ بَــرَم رفت که آرد خبر از یار
آهنگ افغانی سرزمین من + دانلود
با ما نَفَسی بنشین ...
انگور قرمز دشمن سرطان روده
خواص و مزایای سیر
هر کجا بارت به گل افتاد، آنجا منزل است
خوبان گنه ندارند گر یاد ما نباشند
موسیقی محلی مازندرانی (آق ننه)پرویز سیاهدشتی + دانلود
ذکر و اقسام آن
بیوفایی و خوبرویی !
موسیقی محلی مازندرانی (استاد اسحاقی) تبری,بانو جان + دانلود
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (078)
گویا بنا بر ناهنجاری است !
موسیقی محلی مازندرانی (کتولی) شرق مازندران + دانلود
یاری اندر کس نمی‌بینیم یاران را چه شد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (077)
همنشین پیامبر (ص) در بهشت !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (076)
ظاهر و باطن هماهنگ هستند
حرم ظاهر و حرم باطن !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
بازتاب عمل حاکم در دل مردم
هر چه کنی بخود کنی
بنده و ارباب !
تو را نادیدن ما غم نباشد
موسیقی لری بختیاری ایرانی ام مو+دانلود
نه عجب که خوبرویان بکنند بیوفایی
دنیا از نگاه پیامبر (ص)
سناتورهای مسخ شده آمریکا
امنیت و رفاه و ظهور امام زمان(ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (074)
زود بیا هیچ مگو !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (073)
موسیقی محلی مازندرانی ( پنج نوا ) + دانلود
حج عوام و حج خواص
مسجد از کلام مولا علی (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (072)
ظهور در زمان انقلاب و اختلاف امت
توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.