وَ مِنَ النَاسِ مَنْ یُعْجِبُكَ قَوْلُهُ الآیة...
این در شأن مردى آمد از قریش، ازین منافقى، نیكوسخنى، بد فعلى، كه منظرى شیرین داشت و سخنى نرم و زبانى خوش اما كافر دل بود، و سوگند خوار و سخت خصومت و بد سیرت. آمد بر مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم و سوگند یاد كرد كه من ترا دوست دارم و بر دین توام. و مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم او را بدین بنواخت و نزدیك خود كرد، و سخنش خوش آمد. گویند كه اخنس بن شریق بود و گویند كه ثعلبه بود.
الله

وَ یُشْهِدُ اللَهَ عَلى ما فِی قَلْبِهِ و آن گه خداى را مر گواه گرفتى كه آنچه میگویم راست است و دروغ بود و یُشْهِدُ اللَهَ خوانده اند بفتح یا و رفع هاء اللَه و معنى آنست كه خداى گواه است پنهان بد او در دل او.
وَ هُوَ أَلَدُ الْخِصامِ قال شدید القسوة فى معصیة اللَه، جدل بالباطل، عالم اللسان، جاهل للعلم، یتكلم بالحكمة و یعمل بالخطیئة. قال النبى : " انّ ابغض الرجال الى اللَه الالدّ الخصم "

وَ إِذا تَوَلَى سَعى فِی الْأَرْضِ الآیة...
دو معنى گفته اند این را، یكى آنست كه چون بر گردد از تو این منافق در زمین تباه كارى كند، كه جایى بگذشت و كشت زارى را دید، و آتش در آن زد، و چهار پاى را بكشت.
معنى دیگر آنست كه این منافق چون والى شود و او را ولایتى و عملى بود بیداد كند و فساد جوید تا اللَه تعالى بشومى وى باران باز گیرد، تا چهار پایان نیست شوند و كشت زار خشك گردد و تباه شود.

وَ إِذا قِیلَ لَهُ اتَقِ اللَهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَةُ بِالْإِثْمِ ... این عزت حمیّت است و این اثم كفر، یعنى چون او را گویند كه از خدا بترس، حمیت جاهلیت و قوت كفر او را بر آن دارد كه فساد و معصیت كند.

قال عبد اللَه بن مسعود انّ من اكبر الذنب عند اللَه عز و جل ان یقال للعبد اتق اللَه، فیقول علیك بنفسك .
ضحاك گفت كافران قریش مكر ساختند و كسى را به مدینه فرستادند، كه ما مسلمان شدیم، و جماعتى را از یاران درخواستند تا ازیشان دین حق بیاموزند. مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم قومى را بفرستاد، نام ایشان خبیب بن عدى الانصارى و مرثد بن ابى مرثد الغنوى، و عبد اللَه بن طارق، و خالد بن بكیر، و زیدبن الدثنه، و عاصم بن ثابت امیر ایشان بود، بیامدند از مدینه و هفتاد مرد از كافران براه ایشان آمدند، و مرثد و خالد و عبد اللَه كشته شدند، و عاصم هفت تا تیر داشت، بهر تایى مردى را از عظماء مشركان بكشت، آن گه گفت " اللهم انى حمیت دینك صدر النهار فاحم لى آخر النهار " پس كافران گرد وى درآمدند و او را بكشتند، خواستند تا سر او از تن جدا كنند و به مكه برند، رب العالمین لشكر زنبور بفرستاد تا كافران را از وى باز داشتند، كه عاصم را با خداى عهدى بود كه هیچ كافر را هرگز بر وى غلبه نباشد، و دست هیچ كافر بوی نرسد، و او را نپاسد پس گفتند بگذارید تا زنبوران از وى باز گردند آن گه سرش از تن جدا كنیم، پس بارانى عظیم ببارید و سیلى در آمد، و عاصم را برگرفت.
چنین آورده اند كه عاصم را برگرفت و به بهشت برد، و كافران را برگرفت و بدوزخ برد.
پس خیب بن عدى را با سیرى بردند، و بنو الحارث بن عامر بن نوفل بن عبد مناف او را بخریدند تا به پدر خویش باز كشند، كه پدر ایشان حارث روز احد بدست خبیب كشته شد دختران حارث گفتند هرگز هیچ اسیر چون خبیب ندیدیم، كه در مكه هیچ میوه نبود، و هر وقت بدست وى خوشه انگور میدیدیم، پس او را از حرم بیرون بردند تا بردار كنند و در آن حال این شعر بگفت :

فلست ابالى حین اقتل مسلما
على اى شق كان فى اللَه مصرعى
و ذلك فى ذات الاله و ان یشأ
یبارك فى اوصال شلو ممزّع


آن گه گفت "  اللهم انك تعلم انه لیس احد حولى یبلّغ رسولك سلامى، فابلغه سلامى " پس مردى از مشركان نیزه بر سینه وى نهاد، خبیب گفت " اتّق اللَه " آن كافر خشم گرفت و در طعنه بیفزود و گذاره كرد، رب العالمین این آیت در شأن وى فرستاد وَ إِذا قِیلَ لَهُ اتَقِ اللَهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَةُ بِالْإِثْمِ.النوبة الثالثة
قوله تعالى: فَإِذا قَضَیْتُمْ مَناسِكَكُمْ الآیة...
ابتداء مناسك حج و عمره نیّت است، و اول ركنى از اركان آن احرام است، و احرام از جامه بیرون آمدن است، از روى اشارت میگوید هر كه بتن زیارت خانه ما كند از جامه بیرون آید، پس هر كه بدل قصد حضرت ما كند اولى تر كه از مرادات بشرى بیرون آید "  المكاتب عبد ما بقى علیه درهم "

ربّ العالمین رعایت دل درویش را فرمود كه چون بدرگاه من آئید! بصفت درویشان و عاجزان آئید! سر و پاى برهنه، و از اسباب راحت و لذت بازمانده، نه جامه نیكو، نه بوى خوش، نه صحبت هم جفت، تا درویشان چون پادشاهان و جهانداران بصفت درویشى همچون خودشان بینند، بر درگاه عزت دل ایشان بنماند، و قدر درویشى بدانند، و خطر آن بشناسند.

آرى، هر كه گوهر درویشى شناسد، آسان آسان از دست بندهد، سیرت درویشان در روش راه دین چنان باید كه سیرت حاجیان در اعمال حج، كه هر چه نابكار و ناشایست است چشم و زبان و دل خویش از آن نگه دارد،

و ذلك فى قوله فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَ لا جِدالَ فِی الْحَجِ الآیة... روش دین داران هم برین سان نهادند، چشم خویش از ملاحظت اغیار فرو گیرند، و دل خویش همچون كاروان سراى گدایان منزلگاه هر بیهده نگردانند، و گر حاسدان و جاهلان جمله متفق شوند، و دل و دیده ایشان نشانه طعن خویش سازند، ایشان آزاد وار بر گذرند، و مكافات نكنند، هم روى با خود كنند و بر نفس خود با خصم خود برخیزند یقول اللَه تعالى وَ إِذا خاطَبَهُمُ الْجاهِلُونَ قالُوا سَلاماً.

با خود ز پى تو جنگها دارم من
صد گونه ز عشق رنگها دارم من
در عشق تو از ملامت بى خبران
بر جان و جگر خدنگها دارم من


وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَنا آتِنا فِی الدُنْیا حَسَنَةً وَ فِی الْآخِرَةِ حَسَنَةً الآیة...
گفته اند كه حسنه این جهانى كه مؤمنان میخواهند علم و عبادت است، و حسنه آن جهانى بهشت و رؤیت.
این جهانى شهود اسرار است و آن جهانى رؤیت ابصار،
این جهانى توفیق خدمت و آن جهانى تحقیق وصلت،
این جهانى اخلاص در طاعت و آن جهانى خلاص از حرقت و فرقت،
این جهانى سنت و جماعت آن جهانى لقا و رؤیت،
این جهانى ثبات الایمان آن جهانى روح و ریحان،
این جهانى حلاوت طاعت آن جهانى لذت مشاهدت،
این جهانى را عمل باید در طاعت آن جهانى را درد باید اندر معرفت،
و از عمل تا درد راه دورست
او كه بدین بصر ندارد و معذورست،
حاصل آن عمل حور و قصور است،
و صاحب این درد در بحر عیان غرقه نورست
.

اى راه ترا دلیل دردى
فردى تو و آشنات فردى


وَ مِنْهُمْ مَنْ یَقُولُ رَبَنا الآیة...
درین آیت لطیفه است آن كس كه دنیا خواست از ثواب عقبى لا محاله درماند، كه اللَه گفت وَ ما لَهُ فِی الْآخِرَةِ مِنْ خَلاقٍ و مصطفى صلّى اللَه علیه و آله و سلم گفت : " من احبّ دنیاه اضرّ بآخرته و من احب آخرته اضر بدنیاه، فآثروا ما یبقى على ما یفنى ".

و آن كس كه هم دنیا و هم عقبى خواست رب العزة از وى دریغ نداشت، و او را داد آنچه خواست، ففى الخبر" ان اللَه لیستحیى من العبد ان یرفع الیه یدیه فیردّهما خائبتین " و روى" ان اللَه لیستحیى من ذى الشیبة اذا كان مسددا لزوما للسنة ان یسأله فلا یعطیه "

بماند اینجا قومى دیگر كه حقیقت رضا بشناختند، و بحكم خداى تن در دادند، و تقدیر وى پسندیدند، و از ثناء اللَه باز سؤال از وى نپرداختند، نه تعرض دنیا كردند و نه عقبى خواستند، رب العالمین در حق ایشان میگوید " من شغله ذكرى عن مسئلتى اعطیته افضل ما اعطى السائلین "

http://hw11.asset.lenzor.com/lp/11046292-4807-l.jpg

وَ اذْكُرُوا اللَهَ فِی أَیَامٍ مَعْدُوداتٍ الآیة...
ذكر سه قسم است:
ذكر عادت
و ذكر حسبت
و ذكر صحبت.
ذكر عادت بى قیمت است، از بهر آنك از سر غفلت است،
ذكر حسبت بى زینت است كه سرانجام آن طلب اجرت است،
ذكر صحبت ودیعت است از بهر آنك زبان ذاكر در میان عاریت است.
 
ذكرخائف از بیم قطیعت است،
ذكر راجى بر امید یافت طلبت است،
ذكر محب از رقت حرقت است.

خائف بگوش ترس نداء وعید شنید در دعا آویخت،
راجى بگوش رجا نداء وعد شنید در ثنا آویخت،
محب بگوش مهر ندا فراتر شنید با بهانه نیامیخت،

عارف را ذكر ازل در رسید از جهد در بخت گریخت.http://hw11.asset.lenzor.com/lp/11046343-7031-l.jpg

وَ اذْكُرُوا اللَهَ فِی أَیَامٍ مَعْدُوداتٍ فَمَنْ تَعَجَلَ فِی یَوْمَیْنِ الایة...
این صفت او را آخر نسك است، و عاقبت اعمال حج، وقت است اكنون كه سخنى جامع برود مشتمل بر جمله مشاعر و مناسك، مقرون باشارات و لطائف.

بدان كه حرم دواند:
حرم ظاهر و حرم باطن،
گرد بر گرد بكه حرم ظاهرست
و گرد دل مؤمنان حرم باطن.


در میان حرم ظاهر كعبه است قبله مؤمنان،
و در میان حرم باطن كعبه ایست نشانه نظر رحمن،

آن مقصد زوار و این محلّ انوار " فَهُوَ عَلى نُورٍ مِنْ رَبِهِ "
آن ،آزادست از دست اشرار و كفار، و این آزادست از چشم و اندیشه اغیار،

در حرم ظاهر اگر لقطه یابند هم بر جاى بگذارند تا خداوندش پدید آید، و بسر آن رسد،
و درین حرم باطن اگر لقطه بود هم گرد آن گشتن روى نیست،
و آن جز سرّ اللَه نیست. خداى را عز وجل در هر دلى سرى است، و كس را بآن سرّ راه نیست،
میگوید جل جلاله: استودعته قلب من احببت من عبادى
سرّ ما مجوى! كه هر كه سرّ ما جوید خویشتن را در غرقاب بلا افكند،
بنده را با سرّ ربوبیت چه كار! و لم یكن ثم كان بلم یزل و لا یزال چه راه؟

پیر طریقت گفت:
این علم سر حق است، و این مردمان صاحب اسرار، پاسبان را بار از ملوك چه كار؟
در پیش آن كعبه ظاهر بادیه مردم خوار، و در پیش این كعبه باطن بادیه اندوه و تیمار!

عالمى در بادیه عشق تو سر گردان شدند
تا كه یابد بر در كعبه قبولت بر و بار


آن كعبه قبله معاملت است، و این كعبه قبله مشاهدات،
آن موجب مكاشف، و این مقتضى معاینت،
آن درگاه عزت و عظمت، و این پیشگاه لطف و مباسطت!

گر نباشد قبله عالم مرا
قبله من كوى معشوقست و بس


در زیارت آن كعبه ازار وردا معلومست، در زیارت این كعبه ازار تفرید و رداء تجرید است،
احرام آن لبیك زبان است، و احرام این بیزارى از هر دو جهانست!

لبیك عاشقان به از احرام حاجیان
كینست سوى كعبه و آن است سوى دوست
كعبه كجا برم چه برم راه بادیه
كعبه است كوى دلبر و قبله است روى دوست


جزاء آن حجّ حور و قصور است و نعیم و راحت بهشت،
جزاء این حجّ آنست كه در قبه غیرت بنشاند بر بساط عز، بر تخت قرب، و تكیه گاه انس، فیكاشفه بصفاته و یشاهده بذاته، گه در جلال مكاشفت و گه در لطف مشاهدت، فى مقعد صدق عند ملیك مقتدر.

ادامه دارد >>>


توضیح :   بلطف و عنایت الهی ما بترتیب تفسیر « كشف الأسرار و عُدة الأبرار مشهور به تفسیر خواجه عبدالله انصاری . ابوالفضل رشید الدین میبدی » را که تفسیری خاص و ذوقی است برای مخاطبین محترم خویش در این تارنما قرار داده و با همدیگر مرور کرده و ان شاء الله .... کل این توضیح را در پستهای اولیه - شماره های قبلی - بخوانید  . ( محمود زارع )


مطالب مرتبط :
... مباحث قرآنی رمضان (01)
... مباحث قرآنی رمضان (02)
... مباحث قرآنی رمضان (03)
... مباحث قرآنی رمضان (04)
... مباحث قرآنی رمضان (05)
... مباحث قرآنی رمضان (06)
... مباحث قرآنی رمضان (07)
... مباحث قرآنی رمضان (08)
... مباحث قرآنی رمضان (09)
... مباحث قرآنی رمضان (10)
... مباحث قرآنی رمضان (11)

كشف الأسرار و عُدة الأبرار (042)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (043)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (051)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (052)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (053)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (054)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (056)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (057)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (058)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (059)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (061)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (062)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (063)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (064)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (066)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (067)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (068)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (069)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (071)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (072)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (073)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (074)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (076)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (077)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (078)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (079)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (080)


مطالب اخیر وبلاگ:
همنشین پیامبر (ص) در بهشت !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (076)
ظاهر و باطن هماهنگ هستند
حرم ظاهر و حرم باطن !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (075)
بازتاب عمل حاکم در دل مردم
هر چه کنی بخود کنی
بنده و ارباب !
تو را نادیدن ما غم نباشد
موسیقی لری بختیاری ایرانی ام مو+دانلود
نه عجب که خوبرویان بکنند بیوفایی
دنیا از نگاه پیامبر (ص)
سناتورهای مسخ شده آمریکا
امنیت و رفاه و ظهور امام زمان(ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (074)
زود بیا هیچ مگو !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (073)
موسیقی محلی مازندرانی ( پنج نوا ) + دانلود
حج عوام و حج خواص
مسجد از کلام مولا علی (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (072)
ظهور در زمان انقلاب و اختلاف امت
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (071)
دنیا بکام بنی امیه قبل از ظهور
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
دری بگشا تا دری بگشاید
فاطمه (س) و نور واحد آل الله
صبح بخیر سید حسن نصرالله بترکها
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (069)
از حرم بانگ برآرند که اسلام نماند
بیان مظلومیت فاطمه(س) از زبان مولا
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (068)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (067)
قصاص دوستی جان است !
شریف ترین از نظر امام حسین (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (066)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
ولی این بار می باید !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (064)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (063)
وقایع زمان ظهور(آتش در حجاز)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (062)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (061)
پیامبرتان اینگونه بود
سخنان سیدحسن نصرالله درباره امام زمان(عج) + دانلود صوت
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (059)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (058)
روایت مولا علی(ع) از زمان ظهور
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (057)

توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.