وَ أَتِمُوا الْحَجَ وَ الْعُمْرَةَ لِلَهِ .....
خدایا

حج عوام دیگرست، و حج خواص دیگر،
حجّ عوام قصد كوى دوست است، و حج خواص قصد روى دوست،
آن رفتن بسراى دوست، و این رفتن براى دوست !

در دم نه ز كعبه بود كز روى تو بود
مستى نه ز باده بود كز بوى تو بود.


عوام بنفس رفتند در و دیوار دیدند، خواص بجان رفتند گفتار و دیدار یافتند،
 
روش خاصگیان درین راه چنانست كه آن جوانمرد گفته :

خون صدّیقان بپالودند و زان ره ساختند
جز بجان رفتن درین ره یك قدم را بار نیست

او كه بنفس رود رنج یابد و بار كشد، تا گرد كعبه بر آید،
و این كه بجان رود بیارامد و بیاساید، و كعبه خود گرد سرایش برآید.

و اندرین معنى حكایت ابراهیم خواص است قدس اللَه روحه، گفتا : وقتى از سر محرومى خود بروم افتادم، گردان گردان، چنانك افتاده اند بهر جاى مردان، متحیر و سرگشته، بیچاره وار گم كرده سر رشته !

مردان جهان شدند سرگشته تو
مى باز نیابند سر رشته تو


خبر در روم افتاد كه ملك روم را دخترى دیوانه گشته، و پدر مر آن دختر را به بند دیوانگان بسته، و اطباء بجملگى از علاج آن بیمار درمانده، زمان تا زمان نفس سرد مى آرد، و اشك گرم مى بارد، گهى گرید و گهى خندد ! بجاى آوردم كه آنجا تعبیه ایست، رفتم بدر سراى ملك و گفتم بعلاج بیمار آمدم. چون دیده ملك بر من افتاد گفت مانا كه بعلاج دخترم آمده؟ و گمان برم كه طبیبى ؟
گفتم آرى خداوندى دارم طبیب، من آمده ام تا دخترت را علاج كنم
گفتا بر كنگره هاى قصر ما نگر تا چه بینى؟
گفت برنگرستم سرها دیدم بریده، و بر آن كنگره ها نهاده!
گفت هر كه او را علاج نكند مكافاتش اینست كه مى بینى!
گفتم باكى نیست !

گویند مرا كه خویشتن كرد هلاك
عاشق ز هلاك خویش كى دارد باك


ملك چون دید كه من آن سرها بر آن كنگره دیدم و ناندیشیدم، خانه باشارت بمن نمود، و دختر در آن خانه بود. گفتا در رفتم، هنوز قدم در خانه ننهاده كه این آواز شنیدم قُلْ لِلْمُؤْمِنِینَ یَغُضُوا مِنْ أَبْصارِهِمْ همانجا بماندم، سر سیمه وقت وى گشتم، و متحیر حال وى شدم، دیگر باره آواز آمد كه اى پسر خواص شراب لا یزید الّا العطش، و طعام لا یزید الّا الدهش!
از پس پرده گفتم یا امة اللَه! این چه حال است و این چه وجه؟
گفت اى شیخ وقتى در میان ناز و نعمت نشسته بودم با كنیزكان و خاصگیان خویش، ناگاه دردى بدلم فرو آمد، و اندوهى بجانم رسید، از خود فانى گشتم و واله شدم. هنوز بخانه فرو ناآمده تمام كه آن درد مستحكم شد و آن كار تمام !

اى راه ترا دلیل دردى
فردى تو و آشنات فردى
از جام تو دانه و عصرى
گفتا وز جام تو قطره و مردى!


چون از آن وجد و وله آسوده تر شدم، خود را در بند و زنجیر یافتم، حكمش را پسند كردم، و بقضاش رضا دادم، دانستم كه وى دوستان خود را بد نخواهد تا خود سرانجام این كار بچه رسد.
گفتم چه گویى اگر تدبیر كنیم و حیلت سازیم تا بدار الاسلام شویم؟ و اسلام را تربیت كنیم كه دریغ آید مرا چون تو عزیزى را بدار الكفر بگذاشتن !
گفت یا ابن الخواص چه مردى بود بدار الاسلام اسلام را پرورش دادن، مرد آنست كه بدار الكفر اسلام را در بر گیرد! و بجان و دل به پرورد، و در دار الاسلام چیست كه اینجا نیست؟
گفتم كعبه مشرف معظم مكرم كه مقصد زائرانست و مشهد مشتاقان!
گفت كعبه را زیارت كرده؟
گفتم زیارت كرده ام آن را هفتاد بار.
گفت بر نگر! برنگرستم، كعبه را دیدم بر سر سراى وى ایستاده!
آن گه گفت اى پسر خواص! هر كه بپاى رود كعبه را زیارت كند، و هر كه بدل رود كعبه بزیارت وى شود!
گفتم بآن خداى كه ترا بعز اسلام عزیز گردانید. كه سرّ این با من بگوى! این منزلت بچه یافتى؟
گفت نكرده ام كارى كه آنحضرت را بشاید، اما حكمش را پسند كردم و بقضاء وى رضا دادم!
گفتم اكنون مرا تدبیر چیست كه ازینجا بیرون شوم
گفت چنانك ایستاده روى فرا راه كن و مى رو تا بمقصد خود رسى!
گفتا بكرامت وى راهى پدید آمد كه در آن هیچ حجاب و منع نبود و كس را بر من اطلاع نه، تا از سراى وى بیرون آمدم و از دار الكفر بدار السلام باز آمدم

« از تفسیر کشف الاسرار و عده الابرار »مطالبی دیگر :
دری بگشا تا دری بگشاید
مسلمانی ز سلمان جوی و ...
آزمون سخت دوستی خلیل الله
التحصین‏ ابن فهد حلی (1)
التحصین‏ ابن فهد حلی (2)
التحصین‏ ابن فهد حلی (3)
التحصین‏ ابن فهد حلی (4)

التحصین‏ ابن فهد حلی (5)
التحصین‏ ابن فهد حلی (6)
التحصین‏ ابن فهد حلی (7)

شرح دو بیت از مثنوی (لاهیجی)
آیین رهروان در سیر و سلوک (1)
آیین رهروان در سیر و سلوک (2)
آیین رهروان در سیر و سلوک (3)
آیین رهروان در سیر و سلوک (4)
آیین رهروان در سیر و سلوک (5)
آیین رهروان در سیر و سلوک (6)
آیین رهروان در سیر و سلوک (7)

آیین رهروان در سیر و سلوک (8)
آیین رهروان در سیر و سلوک (9)

آیین رهروان در سیر و سلوک (10)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (2)
جام جهان‏ نما ؛ شمس مغربی (1)
... السائر الحائر (1)
... السائر الحائر (2)
... السائر الحائر (3)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (01)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (02)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (03)
... رساله مشواق‏ فیض کاشانی (04)
... شرح اصطلاحات عرفانی
... بحرالمعارف همدانی جلد دو ( 80 )

... انسان کامل ( 35) آخرین قسمت
...  درون پیمایی (01)
...  انسان کم نیست ... !
... اوصاف الاشراف خواجه نصیر (06 )
... شب و راز شب و شب پیمایی ( و خاطراتی از دوران نوجوانی )
رساله در سفر مجدالدین بغدادی
شرحی بر گلشن راز لاهیجی (7)
شرح رساله معرفت‏ نجم الدین ‏(9)


مطالب اخیر وبلاگ :

مسجد از کلام مولا علی (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (072)
ظهور در زمان انقلاب و اختلاف امت
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (071)
دنیا بکام بنی امیه قبل از ظهور
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (070)
دری بگشا تا دری بگشاید
فاطمه (س) و نور واحد آل الله
صبح بخیر سید حسن نصرالله بترکها
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (069)
از حرم بانگ برآرند که اسلام نماند
بیان مظلومیت فاطمه(س) از زبان مولا
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (068)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (067)
قصاص دوستی جان است !
شریف ترین از نظر امام حسین (ع)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (066)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (065)
ولی این بار می باید !
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (064)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (063)
وقایع زمان ظهور(آتش در حجاز)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (062)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (061)
پیامبرتان اینگونه بود
سخنان سیدحسن نصرالله درباره امام زمان(عج) + دانلود صوت
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (060)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (059)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (058)
روایت مولا علی(ع) از زمان ظهور
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (057)
قبله های خلق !
یاران امام زمان اهل کجا هستند؟!
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (056)
سید حسن نصرالله و یمن
به یمن یمَن آل سعود تحقیر و در پی آن منهزم خواهند شد
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (055)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (054)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (053)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (052)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (051)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (050)
منظور از رب المشرقین و رب المغربین در قرآن
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (049)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (048)
آزمون سخت دوستی خلیل الله
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (047)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (046)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (045)
كشف الأسرار و عُدة الأبرار (044)


توجه: استفاده از تصویر برای سایتها و وبلاگها بدون انجام تغییر آزاد است؛ کپی برداری از متن با ذکر نام و درج لینک بلامانع میباشد. برای تبادل لینک بعد از برقرای لینک تارنمای ما؛اطلاع دهند تا بررسی شود.